Mire való a szakdolgozat?

A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, szakmai tárgyakhoz kapcsolódó feladat megoldása, amelynek elkészítésével a hallgató tanúsítja, hogy jártas a tananyagon túlmenően a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Tanulmányaira alapozva a szakirodalom feldolgozásával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, továbbá - különösen a választott szakterületeken - önálló munka végzésére. A gyűjtemények és könyvtárak kutatása nem pótolja a konzulensekkel folytatott megbeszéléseket, a dolgozat elkészítésének menetében történő tanácskérést, egyéb szakirodalmi források használatát stb. Alapkövetelmény a kutatott dolgozatok részeinek felhasználása esetén a pontos bibliográfiai forráshivatkozás! A szakdolgozat egy olyan tükör, melynek segítségével a dolgozat írója felmérheti viszonyát a választott szakmájához. A munka készítése közben képet alkothat arról, hogy mennyire képes nyitottan szemlélni környezetét, és felelősséggel elvégezni egy olyan munkát, melyet Ő választott. A szakdolgozat a pályakezdő önéletrajzának egyik legfontosabb eleme. Készítsünk magas színvonalú munkát, amelyben a fiatalságra jellemző kritikus szemlélettel és fantáziával bemutatunk, vizsgálunk, kitalálunk, avagy új szempontok szerint rendszerezünk valamit! Mindezt annak a figyelembevételével, hogy hiszünk abban, hogy az elvégzett munkánk valamely vállalat, szervezet stb. számára haszonnal jár. A szakdolgozat garancia és referencia lehet arra, hogy a hallgatók a végzés után hasonló jellegű, színvonalas elemző munkára képesek.A téma

A szakdolgozat témáját egy probléma köré célszerű felépíteni, így a dolgozat készítésekor elsődleges céllá a probléma megoldása válik: ennek során a minél pontosabb kifejtést, az értelmezés megbízhatóságát, az arányok és a fontossági sorrend betartását, a lényeg kiemelését kell szem előtt tartani. A probléma felismerésének és megfogalmazásának, valamint megoldásának nem kell feltétlenül egybeesnie.

4 alapszabály
1. A téma feleljen meg a jelölt érdeklődési körének (kapcsolódjék addigi vizsgáihoz, olvasmányaihoz, politikai, kulturális vagy vallási nézeteihez);
2. A felhasználandó források legyenek hozzáférhetők, vagyis ne okozzanak anyagi gondot a jelöltnek;
3. A felhasználandó források legyenek kezelhetők, vagyis feleljenek meg a jelölt kulturális szintjének;
4. A kutatási módszer feleljen meg a jelölt felkészültségének.

Hogyan válasszunk témát?

Tanszéke válogatja. Rendszerint meghatározott témákat és témaköröket ajánlanak, melyekből lehet választani. Ezekből érdemes ötletet meríteni és kitalálni valami testhezállót, ami saját egyéniségünknek és jövőbeli céljainknak megfelel. Sőt, itt is érdemes megjegyezni, hogy hasznos lehet már az alsóbb évfolyamokban figyelemmel kísérni a kiírásra kerülő témákat. Itt már érdemes azon gondolkodni, hogy hol szeretnénk dolgozni a diploma után. Az is érdekes lehet, ha témakört választunk és ehhez a számunkra érdekes cégnél rögtön keresünk konzulenst. Ezek után jöhet a téma pontosítása, akár a külső konzulens ajánlásával. Általában a tanszékek által kiadott témáktól eltérni lehet, de csak engedéllyel. Elengedhetetlen a probléma tágabb szakirodalmának feldolgozása. Ez az ismeret egyúttal támpontot ad a kutatásra, vagy továbbgondolásra érdemes területek kereséséhez. Ehhez a Gazdaságtan Tanszék tapasztalt oktatói segítséget adnak. Így elkerülhető, hogy vonzónak tűnő, de már kimerített, sokszor feldolgozott téma kerüljön kiválasztásra. Ha a téma körvonalazódott, a következőket célszerű végiggondolni a szakdolgozat szerzőjének.

a) Mennyi hasznosítható eredményt ígér a dolgozat?
b) Mennyire aktuális a téma? (Az aktuális nem azonos a divatossal!)
c) Milyen a téma feldolgozottsági foka: van-e irodalma, hozzáférhető-e a szükséges anyag?

Szakdolgozat tipusok

Elemző-értékelő ismertetés
Elemzéskor egy már megírt munka egyes állításainak magyarázatára és értelmezésére, a szerző gondolatainak interpretálására kerül sor. Színvonalat az ad, ha a hallgató nagyobb összefüggések részeként tárgyalja az adott problémákat és meg tudja jelölni a továbbra is nyitva maradt kérdéseket. Ha értékelésre is vállalkozik, újabb szempontokat kell figyelembe venni, mivel az értékelés nem csak egy állítás igaz vagy hamis voltának eldöntését, hanem minősítését is jelenti. Bonyolult kérdések nem fekete-fehér alapon vetődnek fel. A pozitív értékelés csak fenntartásokkal, a bírálat csak erények felmutatásával teljes.

Tényfelmérés A tényfelmérés a társadalomtudományok nélkülözhetetlen formája. A közgazdaságtudományi szakirodalomban két fő fajtája lehet:
a) Gazdaságtörténeti és gazdaságpolitikai téma kutatása esetén dokumentumok és egyéb források közlése, idézetekkel dúsított feldolgozás formájában.
b) Saját felmérés eredményeinek közzététele a módszerek, a vizsgálat szempontjainak részletes ismertetésével.

Kiegészítés, tisztázás, bizonyítás
A leggyakoribb és a legszélesebb skálán mozgó tanulmány-forma, amely gondolatmenetével hozzátesz valamit a korábbi ismeretekhez, pl. új szempontok, összefüggések felvetése, régi ismeretek új megvilágításba helyezése, egy vitatott kérdés meggyőző lezárása, korábbi mű néhány ponton történő továbbfejlesztése révén. A vitairat és az ellenvélemény is hordozhat új észrevételeket.

Rendszerezés
A rendszerező dolgozat jellemzője, hogy összegyűjti a különböző helyeken meglévő, egy bizonyos témakörre vonatkozó ismereteket, azokat kiegészíti a szerző saját kutatásainak eredményeivel, illetve mindezt meghatározott szempontok szerint újrarendezi-rendszerezi. Nem szabad megelégedni a téma exponálásával és kidolgozásával: jelezni kell azokat a dimenziókat, amelyekben a kérdés felvetődik. Utalni kell azokra a problémákra, amelyeknek részét képezi a feldolgozás. Leíró téma esetén a történeti háttér, elméleti vizsgálódásnál a fogalmi kiindulópontok felvázolása szükséges. Célszerű a befejezésben még egyszer tézisszerűen felsorolni a leglényegesebb megállapításokat.

_______________________________________________________ szakdolgozat | házidolgozat | szakdolgozatírás | vázlat | diplomamunka | kutatás | üzleti terv | szakdolgozat cím | szakdolgozatok | letöltés | NYF | NYME| PPKE |
GDF | PTE | IFK | BGF | KJF | pázmány | BCE | SZF |
ÁVF | BDF | BME | ELTE | KE | KF | KFRTKF | KGRE | SZTE | SZIE| _______________________________________________________

Copyright 2007, Design: spyka.net | Design downloaded from Free Templates