Aranyszarvas Füzetek

 

NÉPEKET VEZETŐ CSODASZARVAS

 

 

Témakör: Csodaszarvas történetek

2. szám

2009. év

 

 

<<<

vissza a főoldalra

 

 

 

Figyelem!

Az itt közzétett dokumentumok elektronikus formában szabadon másolhatók, terjeszthetők, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók.

Minden más terjesztési/felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni!

Ezt a copyright szöveget a terjesztett dokumentumban mindig fel kell tüntetni!

 

 

 

 

 

Farkas László (Remete)

Csodaszarvas történetek: 2. rész

 

NÉPEKET VEZETŐ CSODASZARVAS

 

Szöveggyűjtemény magyarázatokkal

Korabeli krónikák, tudósítások, legendák és népi költemények felhasználásával 

 

 

BEVEZETÉS           

 

Egy népnek (vagy vezérének) utat mutató „szarvasos mondák” az ókori történeti leírásokban igen gyakoriak. Kezdetben csak néhány történetíró művében, de idővel egyre elterjedtebbé vált „egymás tudósításainak átvétele”. Megfigyelhető az is, hogy az eredetileg egyszerű és tényszerű monda – idővel, az átvételek során - egyre mitikusabbá és érzelemdúsabbá terebélyesedik, magába olvasztva különböző vallási és mitológiai történekeket és szereplőket. 

 

Az ilyen típusú mondák többsége – első olvasatra - hun eredetűnek tűnhet. De ha figyelembe vesszük megdöbbentő hasonlóságukat, valamint lejegyzésük földrajzi és történelmi hátterét: inkább valószínűsíthető azok ősmagyar (utigur, hungar, üngürüsz, magyar stb.) eredete.

 

Léteznek olyan mondaváltozatok is, amely a magyarságot (hungarokat) a hunokkal hozzák kapcsolatba. Ugyanakkor, e történetek mindig hangsúlyozzák, hogy a hunok és magyarok nem rokonok, hanem egymással békében élő és szövetséges népek.

 

Íme néhány ilyen történet…

 

 

Hunok átkelése Meotis-taván

Forrás: „Szalaminszki” Szozomenusz: Egyháztörténet, 433. körül

 

A hunok népét, mondják, nem ismerték a Duna-környéki trákiaiak, de még maguk a gótok sem. Határaikat járva nem tudtak egymásról, mivel egy hatalmas tó választotta el őket egymástól. És, a tó partjáról nézve úgy tűnt mindegyiküknek, hogy ott a világ vége, amelyen túl már csak a tenger és a határtalan víz. De történt, hogy egy bögöly által megcsípett ökör átkelt a tavon és utána a pásztora, aki a másik oldalon meglátva a földet, elhíresztelte ezt a saját törzsbelieknek.

 

Mások azt mondják, hogy a vízzel borított területen át egy üldözött szarvas mutatta az utat a hunoknak. Megcsodálva a területet, amely különbözött enyhe levegőjével és terményeinek gazdagságával, visszatértek és beszámoltak népük uralkodójának mindarról, amit láttak. A gótok ellen indított első támadáskor – a tapasztalat szerint - kevés erővel bírtak, de azután minden erejüket mozgósítva legyőzték szomszédjaikat és elvették összes földjeiket.   

 

Értelmezés:

- hunok = pontosabban hunokhoz csatlakozó meotiszi ungarok (hungarok, utigurok);

- Duna-környéki trákiaiak = Duna alsó folyásánál élő népesség (trákok, gepidák, alánok, gótok);

- gótok = akkortályt a Krím-félszigeten és a Balkán keleti részén élő népesség;

- hatalmas tó = Meotis = Azovi-tenger.

 

Magyar kapcsolat:

A második történet a magyarokról szóló krónikák Csodaszarvas-történetének erősen le-egyszerűsített változata.

 

 

Hunok bevonulása Kimmériába

Forrás: Priszkosz rétor, 450. körül

 

Néhány hun vadászt a zsákmány üldözése során egy szarvas vezette át a szoroson. Meghökkenttette őket annak a földnek enyhe éghajlata és termékeny talaja. Ezután visszatértek társaikhoz e jó hírrel. Íme, egy üsző vagy szarvas segített abban, hogy a hunok hada átkelt a szoroson és megtámadta Kimmeria gót lakosait.

 

Értelmezés:

- szoros = Kercsi-szoros; Kimméria = Krím félsziget és Donyeci-medence.

 

Magyar kapcsolat: e történet lényegében a magyar monda kivonata.

 

 

Hunok bevonulása Szkítiába

Forrás: Jordanes: Gótok eredete és tettei, 551. körül

 

Ez a kegyetlen törzs [hunok], ahogy Priszkosz történész elmondta, a Maeotic mocsár túlsó partján települt… Egyszer, amikor törzsük vadászai a szokásos nyomkövetésen voltak Maeotis legtávolabbi szélén, egy nőstény dámszarvas meglepően feltűnő nyomait a mocsárba vezetve, útmutatóként szolgálva, előre és egyre távolabb. (124) The hunters followed and crossed on foot the Maeotic swamp, which they had supposed was impassable as the sea.A vadászok követték és gyalog átvágtak a Maeotic mocsáron, amely olyan járhatatlannak tűnt, mint a tenger. Hirtelen Szkíthia ismeretlen vidéke tűnt elő, és a dámszarvas ünő eltűnt.Presently the unknown land of Scythia disclosed itself and the doe disappeared…..

 

És a hunok, akik nem tudták, hogy volt egy másik világ is a Maeotis-on túl, most csodálattal teltek el a szkíta föld iránt. Minthogy gyors észjárásúak voltak, abban bíztak, hogy az út azelőtt ismeretlen volt, istenség által nyittatott meg előttük. Visszatértek törzsükhöz, elmondták nekik mi történt velük, dicsérték Szkíthiát, rábeszélték az embereket, hogy sürgősen kövessék azt az utat, amerre a dámszarvas ünő nyoma vezet. Ahogy elfoglalták, amikor ekképpen először léptek be Szkíthiába, áldoztak a győzelemért. Az ottaniakat leigázták, maguk alá rendelték.

 

Értelmezés:

- Maeotic mocsár túlsó partján települt = Kubáni-alföldön (Kum-magyar területen).

- hunok = hun birodalomhoz csatlakozott Meotis-környéki szarmata-ugor népesség;

 

Magyar kapcsolat:

Ez a történet lényegében megegyezik az üngürüszök (hungarok, magyarok) történetében leírt szarvas legenda második változatával, amelyben Hunor (Magor nélkül) vadászik.

 

 

Hunok bevonulása Szarmata-földre

Forrás: Bonfini: Magyar történelem tizedei, 1496. körül

 

A hunok vadászatból éltek, és egy isteni csodajel késztette őket kivándorlásra. Amikor ugyanis a Maeotis lakói közül néhányan találomra vadászatra indultak, egy szarvas tűnt fel előttük, amelyet a mocsárban lelkesen üldözni kezdtek. És a szarvas elejtésének vágya annyira elragadta őket, hogy véleményem szerint a Cimmer Bosporustól nem messze átkeveredtek a befagyott Maeotison, ámde ahogy az európai Sarmatiában megálltak, a szarvas eltűnt. Megnézték a vidéket, csodára megtetszett nekik, aztán hazamentek Ázsiába, és rendre elbeszélték öveiknek a dolgot. A hunok nem szerették lakóhelyüket, és a talaj terméketlensége vagy a nép sokasága miatt gyermekeikkel és asszonyaikkal együtt e vadászok vezetésével átvándoroltak Európába.

 

…Némelyek pedig, akik - a zsidók, nem tudom, miféle meséi nyomán - ábrándozgatnak, azt írják, hogy a szkíták Jáfet fiától, Magógtól erednek, a hunoknak meg Nimród fiai, Hunor és Magor voltak az elei. Mi azonban inkább a roppant tekintéllyel rendelkező ősi forrásokat akarjuk követni akár még tévedéseikben is, mintsem ezekkel akár igazságukban is egyetérteni. …

 

… a hungarok [magyarok] rokonságban állnak a hunokkal, akik az ázsiai Szkítiában elterjedtek és a Don forrásvidékén élnek, de nem azoktól a hunoktól származnak, akik Ázsiában maradtak, hanem azoktól, akik kedvezőbb éghajlatot keresve Európába vonultak…

 

A hunok, akiket aztán hungaroknak nevezünk, az üdvösség 404. évében a nagy véráldozattal meghódított Pannóniában nyugalmas otthont foglaltak és teremtettek maguknak.”

 

Értelmezés:

- hunok = a hun birodalomhoz csatlakozott nem sztyeppei népesség;

- Cimmer Bosporus = Krími-szoros = Kercsi-szoros;

- európai Sarmatia = akkoriban a Visztulától Donig terjedő terület;

- zsidók… meséi nyomán… azt írják = utalás egyes krónikák valóságtól elrugaszkodó mitikus-biblikus elemeire;

- ősi források = ókori és kora középkori történetírók művei;

- hungarok = hun birodalom fennhatósága alá tartozó ungarok (magyarok), és nem ázsiai népesség.

 

Magyar kapcsolat:

A magyar történelem első tudományos igényű krónikája. Korabeli dokumentumok és adatok alapján pontosítja a magyarok és hunok kapcsolatát.

 

 

Ugorok bevonulása Pannoniába

Forrás: Maciej Miechowita: Tractatus de duabus Sarmatis, 1521. körül

 

Majd Jugriából, Szkítia északi széléről jöttek az ugorok, akiket később hunoknak, ungaroknak neveztek. Számbeli fölényükkel megsemmi-sítették és elűzték a gótokat… Végül megálltak a Pontus-tengernél, megszállták Bulgáriát, Trákiát és konstantinápolyi birodalmat

 

Mikor a jugorok megsokszorozódtak, a nagy folyókon átkeltek, a hagyomány szerint vadászat közben egy zerge nyomát követve, a ruszok földjére lépve és gyorsan megközelítve Pannóniát.  Atillát emelve vezérüknek, súlyos terhet raktak egész Európára. …

 

… a jugorok nevüket a szkítiai Jugor területről kapták, ahonnan erednek, és ahonnan kivándoroltak; a csehek, lengyelek és szlávok is hunoknak nevezték őket, de végül ők is ungaroknak… Magyarországon a jugorok nyelve azokéval, akik Szkítiában Jugriában élnek, egyazon nyelv, beszéd és kiejtés. Ugyanakkor, Pannóniában a vengerek (ungarok) keresztények, kulturáltabbak és minden téren sokkal gazdagabbak. Míg Szkítiában a jugorok máig bálványimádók és vadabbak.

 

Értelmezés:

- Jugria = Ugria = eredetileg Urga-Szura folyómente. Lakóinak egy része délre és nyugatra vonult. Kisebb részük a Káma-Pecsora közti vidékre, majd a XI. századtól többségük az Urálon túli területekre is áttelepült;

- ugorok = hunok = ungarok = vengerek: a magyarok neve különböző nyelveken;

- Pontus-tenger = Fekete-tenger; nagy folyók = Volga és Don-folyók;

- konstantinápolyi birodalmat = bizánci birodalom egy részét;

- jugorok = ugorok = Herodotosz szerint: iyrka (jürka). Szomszédjaik: volgai finnek és bolgárok.

 

Magyar kapcsolat:

Az ugorok (ungarok, iuggorok, jugorok) és magyarok kulturális rokonságára, valamikori együttélésére utal.

 

 

Üngürüszök története

Forrás: Mahmud Tercüman: Tarihi Üngürüsz, 1543. körül

 

Egy napon Hunor összegyűjtötte törzsének tekintélyes előkelőit, és vadászatra indult. Vadászat közben egy hegyhát mögül váratlanul egy vad tűnt fel előttük, mely csodálatos színekben pompázott, de egy másik törzs felé elmenekült. Mikor megpillantotta, megragadta a szívét ez a szerencsés jel. Így szólt: - "Ha ezt a vadat elejtem, ebben az országban sikerül elérnünk a nyugalmat, de ha nem sikerül elejtenem, sorsszerűen el kell foglalnunk Pannonia tartományát, melyről híreket kaptunk!"

Így határozott, s ezzel a gondolattal azonnal a vad után vágtatott.

A vad pedig menekült, s amint egy másik törzs határához értek, Hunor már-már megközelítette, de azon a helyen, ahol zsákmányul kellett volna esnie, a vad eltűnt a szeme elől. Hogy hívják és mi fajta, nem tudta. Mikor Hunor ezt a helyzetet látta, így szólt a mellette levő előkelőségekhez:

- "… Ez jel és utalás nekem és népemnek, hogy végül is ebben az országban nem élhetünk. Ennek az az orvossága, hogy más országban kell letelepednünk" - mondta. De azután még sok idő telt el.

 

Értelmezés: Pannonia = akkori értelemben a Kárpát-medence.

 

Magyar kapcsolat:

Ismeretlen régi krónikák alapján készült középkori leírás. A török üngürüsz szó = a latin „ungarus”, a nyugati „ungar”, az ószláv és bizánci „ouggor, iuggoir, ugor, ygor”népnevek törökös változata.

 

 

Avitohol csodás felnevelkedése

Forrás: Litván krónikák, XIV-XV. század

 

A tengerbe dobott kis bolgár-gyermeket a hullámok partra vetették. Ahol, egy szarvas ünő talált rá és gondosan felnevelte az erdő mélyén. Amikor felnőtt, ő [Avitohol] lett Moesia uralkodója.

 

Értelmezés:

- Avitohol = (+453?) első „bolgár” (utigur) kán, Attila királlyal (+453) is azonosítják;    

- tengerbe dobott = a Don-Volga környékéről a Meotis irányába szorított;

- bolgár gyermek = területükről elszakadó ugor-bolgár törzsek, utigurok vagy „dunai bolgárok”;

- partra vetették = átkeltek a Meotis-on, Krím-félsziget környékére vonultak;

- Moesia = Duna és Balkán-hegység közötti terület; uralkodója = Moesiát megszálló hunok vezére.

 

Magyar kapcsolat:

A hun birodalom felbomlása után Avitohol volt, aki közös uralom alá vonta a meótiszi bolgárokat és utigurokat (ungarokat, magyarokat).

 

 

Hunugorok áttelepülése

Forrás: Agathias Scholasticus: Jusztinuanus uralkodása, 558. körül

A hun népek egykor a Meotisz-tó mentén éltek, annak keleti oldalán és a Tanaid északi mellékfolyói mentén, mint más barbár népek Ázsiában az Imeon-hegyén túl. Ezeket együtt hunoknak vagy szkítáknak nevezték. Ugyanakkor, ezeknek a törzseknek saját neveik is voltak, egy részüket nevezték kotriguroknak, másokat utiguroknak, kisebb részüket ultizuroknak. Sok száz év elteltével ezek átköltöztek Európába; vagy egy fehér szarvas vezetésével, ahogy a mesék mondják, vagy más esemény hatására, mindenesetre valamiképpen átkeltek a Meotisz-mocsarán idegen területekre, és váratlan támadásukat nagyon megsínylették az ottaniak.

 

Értelmezés:

- meotisz kelet oldalán = Don-Volga közti terület;

- Tanaid észak mellékfolyói mentén = Don-Donyec északi mellékfolyói. Mescserek, murómák, mordvinok lakhelye.

- Imeon-hegye = közép ázsiai hegyek (Hindukus, Pamír és a Tian Shan) együttese;

- kotrigur = kutrigur = hat-ugor; utigur = öt-ugor; ultizur = ismeretlen nép.

 

Magyar kapcsolat:

Utrigurok = azok az ungarok (üngürüszök, ouggorok) akik a hunokkal bejöttek a Kárpát-medencébe, majd onnan részben visszatértek a Meotishiz. Az Erdélyben maradó részeiket tekintik a székelyek ősének.

 

 

Hun-avarok bevonulása Pannoniába

Forrás: Corvey-i Widukind: Res Gestae Saxonicarum, 970. körül

Az avarok pedig, ahogy egyesek hiszik, a hunok maradványai. … hatalmas nemzetté váltak…

 

… úgy esett, hogy egy vadászat alkalmával egy nőstény szarvasra bukkantak, és azt addig üldözték, míg annak vezetésével átkeltek a meótiszi mocsarakon, egy addig minden halandó számára járhatatlan úton…

 

… miután a körülöttük lakó népeket elpusztították, végül Pannoniában kezdtek lakni.

 

Értelmezés:

- avarok = a Kárpát medencét 568-ban megszálló „hun-var” népesség, és a hozzájuk csatlakozó kutrigurok. A nyugati krónikákban az avarokat magyaroknak tartották;

- hunok maradványai = a Kárpát medencéből Szkítiába vonuló hun-népességek egy része.

 

Magyar vonatkozás: Widukind és a Fuldai Évkönyv az avarokat a magyarokkal (ungarokkal) azonosítja.

 

 

Baskírok letelepedése Káma-folyónál

Forrás: baskír mitológia

 

Akkortájt Gayna Batyr, a legendás vitéz, szarvason lovagolva érkezett a Káma-folyó partjára.

 

A föld nagyon hideg volt, a Nap nem sütött, mert Azsgaha hatalmában volt, aki a Toltauban élt. Gayna Batyr megölte Azsgahát. Kiszabadította a Napot és a szarvas agancsára akasztva átvitte a Tol-folyó nyugati partjára.

 

Minden nap ilyen időtáj várj engem” mondta a Nap, és felemelkedett az égre. Gayna várta a Napot, aki minden nap ugyanabban az időben visszatért a földre. Ott így várakozva, Gayna egyre inkább megszokta ezt a helyet. Elhatározta, hogy ott letelepszik. Akkortól élnek és gyarapodnak arrafelé a gayninok, a legelső baskírok.

 

Megjegyzés:

- Gayna = helyi település, baskírok honfoglaló hőse.  Batyr = bátor, erős, ügyes, elmés és merész harcos;

- Azsgaha = baskír mitológiai kígyó-démon, sötétség istene. Szimbólum: uráliak vezére; 

- Toltau = Tol+tau = Tol-folyó menti magaslat.

 

Magyar kapcsolat: a történet a közös ugor-baskir „Ajna és Gajna” monda baskír-tatár változata.

 

 

Kozákok átkelése Meotisz-taván

Forrás: Gottlieb Siegfried Bayer: Краткое описание… 1734.

Magyar kapcsolat: déli kozákok = kaukázusi kazárok utódai. A magyarok és kazárok huzamosabb ideig éltek együtt éltek a Meotis-környékén, mielőtt onnan nyugatra vonultak.

 

A régi időkben a Termékenység Istennője még védelmezte a földünk tisztaságát. A megszentségtelenítő idegent szarvassá változtatta, és átdöfte saját tudatlanságának nyilával, hogy kárhozott lélekként futározzon Meotisz földjén. A vadászok féltek tőle, mivel csak akkor jelent meg előttük, ha mohó vadászatukkal túlságosan háborgatták. Ha nem élelemért, hanem haszonért vagy szórakozásból öldöstek.  De más idők jöttek, vérszomjas idegenek kezdték támadni a békés vadászokat és pásztorokat.

 

Egy nap, gonosz nomádok elől Meotisz-tavának mély vizeihez hátrálva, a vadászok észrevettek egy fehér szarvast a partközeli vízben, amely agancsaival integetve hívogatta őket.  A vadászok siettek a szarvas után, „aki” ügyesen ugrált az egyik domborulatról a másikra, mutatva az embereknek a szemek elől rejtett gázlót. Amikor a vadászok átkeltek a tavon, a szarvas eltűnt, elzárva a gázlót a gonosz nomádok elől.  A déli független kozákok – ezért - örök emlékeztetőül címerükbe foglalták a Meotisz lakosait védelmező szarvast… 

 

Értelmezés:

- Termékenység Istennője = Földanya, Szarvas-anya, Meotisz környékének úrnője;

- déli független kozákok = a kazárok utódai, zaporozsjei (Don-Dnyeper-folyó közti) kozákok.

 

Magyar kapcsolat: déli kozákok = kaukázusi kazárok utódai. A magyarok és kazárok huzamosabb ideig éltek együtt éltek a Meotis-környékén, mielőtt onnan nyugatra vonultak.

 

 

Dzsingisz kán származás-legendája

Forrás: mongolok titkos története, XIII. század

 

Élt egy kékesszürke farkas, ki az Ég rendeléséből született. Felesége egy rőtes szarvasünő volt. Átkeltek a Tenggisz taván, megszálltak az Onon folyó forrásánál, a Burkan-kaldun hegyénél, ott született meg fiuk, Batacsikan.

 

Megjegyzés:

- farkas… szarvasünő = farkas (mongol) apa és szarvas (ugor) anya;

- Tenggisz-tó = nagy sós-keserű tó, a Dél-Ural és Altáj-hegység között;

- Onon folyó forrása = Bajkál-tótól délre, a Hentij-hegységben;

- Burkan-kaldun hegy = egy hegy a Hentij-hegységben. Batacsikan = mongolok mitikus ősapja.

 

Magyar kapcsolat: mongolok a hun-türk és szkíta-szarmata népek örököseinek tekintették magukat. Ezt jelképezi a farkas-apa és a szarvas-anya.

 

 

Altáji kunok pusztulása

Forrás: Altáji legenda

 

Egykor az Ucs-Enmek hegy lábánál, Karakol völgyének erdejében számtalan szarvascsorda legelt.

Mielőtt a helyiek vadászatra indultak, előbb engedélyt kértek a vadak urától – a nagy Fehér Szarvastól. Akkortájt éldegélt Kulada faluban egy öreg sámán, fiatal fiával. A fiú már sokszor hallott a Fehér Szarvasról, de azt senki még nem láthatta. Hosszú rábeszélése után a sámán-apa elmondta fiának, hogy hol és mikor láthatja a Fehér Szarvast. De figyelmeztette, hogy közben szót sem szólhat, mozdulatot sem tehet.

 

Kora reggel a sámán fia vadászatra indult, de elhagyta a szerencse. Már éjszaka volt, amikor a távoli helyekben végre megpillantott egy hegyi kecskét. Fáradtan, eltévedve az erdőben, a kecskét üldözve – a szarvas rejtekhelyéhez ért. Ekkor észrevette a kecske körvonalait a sötétben, felvonta íját és lőtt. E a pillanatban bukkant fel előtte a Fehér Szarvas, és a kecskére kilőtt nyila a szarvas mellkasába fúródott. A szarvas hatalmas villámlással és robajjal zuhant Karakol vizébe…

 

A fiú hosszú ideig eszméletlenül feküdt a földön, majd megnémult és soha nem talált vissza a falujába. Az ég szigorúan megbüntette a sámán fiát, mert megsértette a szent égi állatot – a Fehér Szarvast. A sámán nemzetsége heted-íziglen kihalt.

 

Értelmezés:

- Ucs-Enmek = hegy az Altáj-hegységben; Karakol = völgy, folyó és tó az Altáj-helységben;

- Kulada = település az Altáj-helységben (több is van ilyen néven);

- hetedíziglen kihalt = utalás a Fekete- és Kaszpi-tenger környékéről származó, és kihalófélben lévő nemzetségekre.

 

Magyar vonatkozás:

Meótisz környékén a magyarok és a kubáni kunok együtt éltek. Külső támadások elől a kunok egy része nyugat felé vonult (Kárpát-medencébe, és a Kárpátok előterébe, Al-Duna- és Dnyeper környékére). Kisebb részük kelet felé vonult, és az Altáj-hegységben keresett menedéket. Egyes Káma környéki ugor csoportok is ekkor vándoroltak az Altáj felé. 

 

 

Kaszás elveszett fiai

Forrás: kelet-kárpátoki mítosz

 

Egy napon a Kaszás két fia megelégelte a mezei életet és vadászni mentek a berekbe. Hirtelen egy szarvas tűnt fel előttük. Utána iramodtak és üldözték az erdős posványon át, a szarvast is elszalasztották és maguk is eltévedtek. Nem találva a hazavezető utat, a két fiúnak nyoma veszett. De, hogy a „két árvát”, apjuk ne veszítse szem elől, és rájuk találhasson, a Teremtő felrakta képüket a mennyboltra…

 

Értelmezés:

- Kaszás (Scythes, Koszar) = Orion csillagkép;

- szarvas = Cassiopeia + Aurgia + Perseus csillagképek;

- két árva (bojtár kettőse, páros csillag) = Ikrek csillagkép

 

Magyar kapcsolat: a csillagképek megnevezései egyeznek a régi magyar népi elnevezésekkel.

 

 

Szkíta szarvas-ábrázolások összehasonlítása

 

Szkíta jellegű szarvas-ábrázolások (arany szarvasok) igen leterjedtek. Elsősorban a Kárpát-medence és Meotisz közötti ligetes-sztyeppei és szárazabb folyó menti területeken. Később ezek kidolgozottabb és bonyolultabb változata tovább terjedt a szarmaták által uralt területekre, egészen az Altáj-Szaján vidékéig. Az alábbi szarvas-ábrázolások pajzs- vagy öltözetdíszítések, vagyis törzsi vagy nemzetségi azonosító jelként szolgálhattak. Erre utalhat a különböző területen talált ábrázolások hasonlósága.

 

Teljes méretű kép megtekintése

Magyarország

Pest-megye Tápiószentmárton

i.e. VII. szd.

Lengyelország

Lubusz vajdaság

Witaszkowo

i.e. VI. szd

Ukrajna

Dnyeper-vidéke

Szinjavka

i.e. VII-VI. szd

Ukrajna

Krím-félsziget

Kul-oba

i.e. V-IV. szd

Oroszország

Kubáni-alföld

Kosztromszkaja

i.e. VII-VI. szd

Oroszország

Kubáni-alföld

Kosztromszkaja

i.e. VI. szd

Kazahsztán

Balhas-tó

Zsalaulinsz

i.e. IV-III. szd

 

Magyarország, BAZ-megye, Zöldhalompuszta, i.e. VII-VI. század.

Ez a szarvas-ábrázolás példa nélküli, mivel a szarvas – a leggyakoribb fekvő-megadó ábrázolások helyett – álló-aktív és védekező, ami önállóságot és függetlenséget sugall.

 

          

    Folytatás a következő füzetben…

 

 

<<<

vissza a főoldalra