Oktatóprogramok

A HT-1080Z mint iskolaszámítógép minden középfokú oktatási intézményben megtalálható volt. Az iskolákban sok oktatóprogram készült, de a Tudományszervezési és Informatikai Intézet (TII) is több száz programot forgalmazott. Dr. Sz. Lukács János jóvoltából megkaptuk a TII 1987-es kiadású "Oktatóprogramok jegyzéke" címû kiadványát, valamint egy nagy programgyûjteményt is.

     

Ezen a lapon a teljes kiadvány beszkennelt anyaga megtalálható, a programleírások mellé odalinkelve a CAS formátumba konvertált programok és az érdekesebb programok képernyõképei.
A programokat egyes esetekben a korabeli másolás hibái miatt még javítani kell!

A következõ tantárgyak találhatók meg a kiadványban:

Sok programhoz részletes leírás is készült kis füzet formájában. Ezek közül csak három van meg (a képre kattintva PDF formátumban megtekinthetõ):

MA/H35
Határozott
integrál
SM/H04
Vezeték-
méretezés
SM/H05
Ütem-
táblázat


SK/H02 Szabályozási körök
Szerzõ: Gergely László
A program önmûködõ szabályozókkal felépített szabályozási körök modellezését, vizsgálatát, beállítását teszi lehetõvé, és az eredményeket grafikusan, ill. táblázatban is megadja. Irányítástechnikai mûszerész szakmát oktató szakközépiskolákban jól hasznosítható.
SK/H04 Örvényszivattyúk
Szerzõ: Bertalan Zsolt
A program az "Egységes középiskola III. osztály Szakmai gyakorlatok" címû tantárgyban és az "Általános vegyész képzési célú szakközépiskola III. osztályos Szakmai gyakorlatok" tananyaghoz kapcsolódik. A program centrifugálszivattyú mérési adatainak számítógépes feldolgozására és kiértékelésére szolgál: szivattyú jelleggörbét számít és rajzol, megadja a legnagyobb hasznos teljesítményt, a szivattyú mûszaki állapotát.
 
SK/H05 Kétkomponensû folyadékelegy összetétel-forráspont diagram
Szerzõ: Bertalan Zsolt
A program az "Egységes középiskola III. osztályos" szakmai gyakorlati tananyag feldolgozását segíti elõ. A programmal folyadékelegyek forráspontját számíthatjuk ki, és forrásdiagramot rajzolhatunk.
 
SK/H06 Csõhálózat nyomásveszteségének vizsgálata
Szerzõ: Bertalan Zsolt
A program csõidomok, csõszerelvények ellenállástényezõjének és nyomásesésének meghatározására alkalmas. Csõvezetékek tervezését könnyíti meg. Segítségével a tanuló felépíthet tetszõleges csõidomokból és szerelvényekbõl álló rendszert, s az így kialakított hálózat nyomásesését számolhatja ki folyadékok vagy gázok szállítása esetén.
SK/H08 Tejipar   
Szerzõ: Papp László - Beszterczei László
A program az élelmiszeripari szakközépiskolák tejtermékgyártó tagozatán a szakágazati technológia tantárgy oktatását segíti elõ. 4 technológiai tesztet tartalmaz a tejipari szakgéptan, kémia, makrobiológia, élelmiszeripari mûveletek és folyamatok, valamint gyártástechnológia témakörökbõl.
SK/H09 Fajlagos ellenállás mérése
Szerzõ: Laki László
A program a Finommechanikai Szakközépiskolák Mûszer és mérések tantárgyának segédeszközeként jött létre. Rendkívül számolóigényes. A mérési jegyzõkönyv készítéséhez szükséges eredményeket, a mért anyag minõségét és a mérés pontossága alapján a tanuló munkáját értékeli a gép, és írja ki táblázat formájában.
 
SK/H11 Tartók belsõ ábrái
Szerzõ: Németh Gábor
A program építõipari szakközépiskolák II. osztályos szilárdságtan tantárgyához, ezen belül a homogén anyagú tartók belsõ erõi c. tananyagrészhez kapcsolódik. Jól érzékelhetõen ábrázolja az egyes terhelési eseteknek megfelelõ ábrák jellegzetességeit, és a különbözõ terhelések belsõ erõi ábrái közötti eltéréseket. A program típusa: demonstrációs-szimulációs. Tanórát és korrepetálást segíti.
SK/H15 Bepárlás
Szerzõ: Papp László
A program bemutatja az egyfokozatú bepárló fõ részeit, és szimulálja mûködését. A bepárlás 4 jellemzõ paramétere (fûtõgáz-nyomás, tömegáram, oldattér nyomás, oldat tömegáram) közül bármelyik kiválasztható és változtatható. A program konkrét feladat megoldására is alkalmas. Felhasználható a tantervi tananyag (élelmiszeripari mûveletek és folyamatok) egy témájának feldolgozásához, de új ismeretek szerzésének is hatékony eszköze lehet.
SK/H18 Egyfokozatú közös emitteres erõsítõ vizsgálata
Szerzõ: Nagy Imre
A program felhasználható minden gyengeáramú profilú híradás és mûszeripari szakközépiskolában és szakmunkásképzõ intézetben. Alkalmas a közös emitteres egyfokozatú erõsítõ váltakozóáramú jellemzõinek meghatározására, és az erõsítés frekvenciafüggésének kirajzolására különbözõ elemértékek esetében. A program a kívánt tulajdonságú erõsítõ méretezésére is felhasználható az erõsítõ adatainak célszerû változtatásaival. Elsõsorban tanórán, de korrepetálásra, esetleg egyéni tanulásra is használható.
SK/H19 Feszültségelosztó
Szerzõ: Gergely László
A program feszültségelosztók bemutatását végzi, de fõleg egyéni ill. kiscsoportos gyakoroltatásra, számonkérésre használható tanórán, szakkörön, korrepetáláson. Fõleg elektrotechnikát tanító középiskolák részére készült, annak egyenáramú részéhez kapcsolódik.
SK/H23 FEC
Szerzõ: Dr. Sz. Lukács János
A program a vas-szén állapotábrával kapcsolatos feleltetésekre és szemléltetésre használható. Az elsajátított ismereteket ellenõrzi, a helyes válaszok számát a felelõ neve mellett nyilvántartja.
SK/H24 Folyadékok, gázok áramlása
Szerzõ: Papp László
Az élelmiszeripari szakközépiskolák III. osztályának "élelmiszeripari mûveletek és folyamatok" tantárgyához kapcsolódó, annak oktatását, tanulását elõsegítõ programcsomag. Az alábbi témaköröket dolgozza fel:
- a közegek áramlás szempontjából fontos tulajdonságai
- az áramlás jellemzõi
- a közegáramlás törvényei.

SK/H32-33 Programcsomag a technikusok I. évfolyamának
Szerzõ: Nagy Imre
A programcsomag 4 programból áll. Az egyes programok jellegzetes példákat mutatnak arra, hogyan alkalmazható a számítógép a következõ területeken:
- tudományos mûszaki számítások (elõtét ellenállás méretezési jelzõlámpák üzemeltetéséhez)
- adatfeldolgozás (gépjármûlámpa raktárkészlet nyilvántartás)
- folyamatirányítás (növényhajtató-ház klímaszabályozása)
- szimuláció (vízfogyasztás meghatározása szimulációval).

  • Méretezés
  • Raktárkészlet nyilvántartás
  • Növényhajtató-ház
  • Vízfogyasztás szimuláció
 
SK/H34 Növényházi automatika
Szerzõ: Dr. Sz. Lukács János
A program célja a növényházi fûtõ-, szellõztetõberendezések mûködtetõ automatikájának bemutatása, kezelésének gyakoroltatása, számpéldák megoldása. A program elsõsorban a dísznövényzet és a zöldségtermesztõ szakmunkásképzõ iskolák számára készült.
SK/H36 Környezeti tényezõk szerepe
Szerzõ: Varga Imre
A program kertészeti szakközépiskola, zöldségtermesztõ szakma, zöldségtermesztés tantárgy I. osztályos tananyagában ill. más rokon szakma esetén a növények életfeltételeinek tanításánál használható. A program azt mutatja be, hogy a környezeti tényezõk hogyan befolyásolják a termésmennyiség alakulását.
SK/H37 Zöldség-növények csoportosítása
Szerzõ: Varga Imre
A program a kertészeti szakközépiskola tananyagában a zöldség-növények megismerése céljából használható. A zöldségfélék csoportosítását gyakoroltatja, a tanulók tudását ellenõrzi és értékeli.
 
SK/H38 Zöldség-növények származása
Szerzõ: Varga Imre
A program a kertészeti szakközépiskola, zöldségtermesztés I. osztályos tananyagához, illetve a szõlõ-gyümölcstermesztõ szakma IV. osztályos tananyagához használható. A program a zöldség-növények származási helyének és az ebbõl adódó hõigényének megismerését segíti elõ.
 
SK/H39 Zöldség-növények csoportosítása
Szerzõ: Varga Imre
A zöldségfélék csoportosítását és tulajdonságait foglalja össze a következõ szempontok alapján:
- növényrendszertani család
- élettan
- gyakorlati csoportosítás
- környezeti igények.
 
SK/H40 A palántaneveléshez szükséges vetõmag mennyiségének kiszámítása
Szerzõ: Varga Imre
A program a kertészeti szakközépiskola, zöldségtermesztés tantárgy I. osztályos tananyagában használható. A palántaneveléshez szükséges vetõmag mennyiség kiszámítását ismerteti és gyakoroltatja.
 
SK/H41 Szárítás
Szerzõ: Papp László
Az élelmiszertermelésben elõforduló egyik legfontosabb alapmûvelet, a szárítás alaposabb megértését segíti elõ. A program a szárítóberendezés felépítésének, a mûvelet eredményességét döntõen befolyásoló fõ paramétereknek, valamint azok módosítási lehetõségeinek bemutatásával nagymértékben hozzájárul, hogy a felhasználók új ismereteket szerezzenek e témában.
SK/H45 Erõátvitel
Szerzõ: Dr. Sz. Lukács János
A program jármûvek erõátviteli rendszerének az ismertetését végzi. Látható a képernyõn a motor, a tengelykapcsoló, a sebességváltó és a differenciálmû sematikus rajza, amelyek mûködésérõl részletesebb ábrát és magyarázatot is kaphatunk.
 
SK/H52 Mûszerleolvasás
Szerzõ: Kispéter Zoltán
A program villamosipari szakközépiskolák és szakmunkásképzõ, ill. villamos mérések tantárgyához készült feszültségmérõ mûszert szimulál. (Feszültség, áram, teljesítmény.)

(A programokat gyûjtötte: dr. Sz. Lukács János
A programokat konvertálta és a leírást szkennelte: Majzik István
A képernyõképeket készítette: Kollár Zoltán)

A további tantárgyakhoz készített oktatóprogramok gyűjteménye

Az iskolaszámítógép hivatalos honlapjának betöltése