Somorja

 

A települést az okiratok 1238-ban említik első ízben, egy 1287-ben kiadott okirat Szentmária néven említi.
Bél Mátyás és más neves történészek szerint a mai Somorja a hajdan Szűz Mária tiszteletére emelt templomról kapta nevét.

Leírás: somorjaitemplomZsigmond Somorját 1405-ben szabad királyi városi rangra emeli, így mindazon jogokat megkapta, amelyekkel akkor Pozsony bírt. Az okiratok szerint Zsigmond király 1411. október 15-én és 1425. március 6-án Somorján tartózkodott, és a városnak vámmentességi szabadalmat adott.
Mátyás király 1466. november 9-én és 10-én járt Somorján.
Az első somorjai céhtársulást a szűcsök hozták létre 1555-ben. Később megalakult a szabók, a csizmadiák, a kalmárok, a molnárok, a bognárok, a fazekasok, a lakatosok, a szíjgyártók, az ötvösök, a takácsok, a szappankészítők, a késkészítők és a marhakereskedők céhe.

 

 

A Csütörtöki-Mirkovics család

 

Az 1710-es évektől bukkant fel egy család Somorján, akik időnként használták a Csütörtöki előnevet.

 

A somorjai anyakönyvben 1711-ban tűnik fel Mirkovicsi Pál. 1713-ban Csötörteki Pálként jegyzik be a nevét, mikor Mária lánya megszületett. A somorjai Mirkovics család minden bizonnyal közvetlenül Csütörtök faluból származott. Csütörtök anyakönyvei alapján előfordult a Mirkovics név a településen. A család horvát származású lehet, talán egyike azon családoknak, melyeket még Szelepcsényi György érsek, Csütörtök egykori birtokosa telepített a faluba, és a szomszédos Erzsébet pusztára az 1660-as években.

 

A család közvetlen csütörtöki származására a somorjai házassági anyakönyvekben is van adat:

1718. június 12. Michaelem Mirkovics Juvenem Catholicum ex Csűtőrtők cum puella Elisabetha Catholica filia Stephani Snaer, Testes  Paulus Bakics, Michael Sz. Győrgyi

Ebből egyértelműen kiolvasható Mirkovics Mihály csütörtöki származása.

 

1725 május 22-ei bejegyzés szerint :”Pauli Mirkovics, alias Csőtőrtőki.”-nek született Katalin nevű leánya. Az 1720-as országos telekösszeírásban is Paulus Csőtőrtőkyként olvasható.

 

1720-as évi országos összeírás, 3139-es doboz.

Pozsony vármegye , Sancta Maria (Somorja)

349. o.

Georgius Markovics

351.o.

Franciscus Merkovics

Paulus Csőtőrtőky    Terra cub poss 10

 

Mirkovics Pál és Ferenc nevével találkozhatunk abban a periratban is, amely a Csütörtök és Pozsonycsákány közötti mintegy 30 éven át húzódó határvitáról szól, s amelyben tanúként hallgatták meg őket 1726-ban és 1734-ben. Ez a körülmény igazolni látszik, hogy mindkettejüknek közvetlen köze volt Csütörtök faluhoz, talán onnan származtak. A perirat említ egy Mirkovics Györgyöt is Nagy-Magyarról 1734-ben. Forrás: Békefi Remig: A Pilisi Apátság Története II (kivonat)

 

(Csütörtök összeírása a 383.oldalon)

Érdekes, hogy Pál egész életén át többször használja a Mirkovics nevet, de az összeírásban Csőtőrtőkiként szerepel.. Két lánya, Mária és Katalin, akiket Csötörtökiként kereszteltek, mindketten ezt a nevet használták később is. Ilona nevű lánya Mirkovicsként született 1719-ben és Csőtőrtőky Ilonaként szerepel később, mint Búcsú György felesége.

 

A halotti anyakönyvben is szerepel egy Csötörtöki Pál 1759-ben. A neve melletti juvenes (ifjú) bejegyzés alapján nem azonos a fenti Csötörtöki Pállal, és az elhúnyt kora sem egyértelműen kiolvasható, de nem zárható ki az sem, hogy a fent említett Pálról van szó.

 

Körülbelül egy generációval később ugyanebben a családban az előbbihez hasonló kettős névhasználat figyelhető meg. Mirkovics János és felesége Nagy Éva fia, György születési bejegyzésében a név Mirkovics. De egy évvel később a halotti anyakönyvben már Csütörtöki György szerepel. Nagy Éva halálakor is a férj nevét Csütörtöki Jánosként írták be 1775-ben.

 

Szintén a kettős névhasználat figyelhető meg a somorjai születésű Mirkovics Erzsébet estében is. Feltehetően megegyezik azzal az Erzsébettel, aki 1718-ban született Mirkovics Ferenc lányaként. 1745 február 9-én ment hozzá Pozsonypüspökiben a vereknyei lakos Zeke Györgyhöz.

A pozsonypüspöki házassági anyakönyvben a feleség neve Mirkovics Erzsébet, mégis később, gyermekei születésekor az anya neveként Csütörtöki Erzsébet lett bejegyezve.

   Pozsonypüspöki házassági anyakönyv:

1745. február 9. Juvenem Georgius Zeke Vereknyiensem cum puella Elisabetha Mirkovics incola Samariensem cum testibus Andreas Koky et Nicolas Horváth

   Pozsonypüspöki keresztelési anyakönyv:

1749. november 1. Martinus, apa: Georgius Zeke, anya: Elisabetha Csötörtöky  ex Vereknye,   keresztsz: Joanes Molnár , Elisabetha Rajner

1751. szeptember 3. Elisabetha,  apa: Georg Zeke,  anya: Elisabetha Csötörtöky  ex Vereknye,    keresztsz: Joannes Molnár et Anna uxor

1754. február 25. Anna,  apa: Georgius Zökö,  anya: Elisab. Csütőrtőky  ex Vereknye,  keresztsz: Adamus Tűle, Anna Rajner

 

Az anyakönyvet átnézve összegyűjtöttem a Mirkovicsokról (és ehhez hasonló nevűekről, mint Markovics, Milkovics) szóló feljegyzéseket. Egyéb adatforrások hiányában egyelőre csak találgatni lehet. Már az 1670-es évektől találkozni a somorjai anyakönyvben Mirkovicsokkal. Egy 17. század végéről való összeírás említi (UC 6:60) Milakovics Andrást a Somorja melletti Gancsházán (talán ugyanaz, aki a somorjai anyakönyvben szerepel egy 1704-es bejegyzésben), a 18. század második feléből pedig gutori Mirkovicsokat említ a somorjai anyakönyv.