Az Antikrisztus.

 

 

Antikrisztus szó jelentése: Krisztus-ellenes, Ellenkrisztus, egyben jelenti azt is aki, Krisztus nevét, vagy jogait birtokolja.

Mát. 4,8-10
Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Luk. 4,5-8
Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban, És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

A Názáreti Jézus Krisztust víztől, és Lélektől való újonnanszületése után megkísértette a Sátán, és felajánlotta: „És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.” A Sátán bárkinek nem ajánlja fel az Ő hatalmát potenciális ellenfeleivel próbálta meg ezt a kísértést, annak reményében, hogy az Ő imádatára bírja őket, és megakadályozza Isten országának terjedését. Isten Fia elutasította Sátánt. Utasítsd el Te is. Ne imádd ezt a hazug csalót, még ha nagy a hatalma is van, még akkor, sem ha a világ leggazdagabb, és legnagyobb hatalmú emberévé kíván is tenni. Mert Isten el fogja pusztítani mind őt, mind pedig minden szolgáját. Vannak emberek, akik készek voltak Sátán kísértésének engedni. Sorsuk mindegyiknek tragédiával végződött, és ezek az emberek egytől-egyig rettenetes szenvedést okoztak az emberiségnek. Lásd. Adolf Hitlert. Vannak, akik maguk választják, hogy Sátánnak szolgálnak, de vannak olyanok is, akik erre születnek, és a szolgálata mellett döntenek. Ilyen lesz az Antikrisztus is. Isten Fia a Szentlélek által fogant egy zsidó szűzlány méhében, és lett emberré, megváltó Messiássá. Jegyezd meg Ő Szentlélektől született, és az apja a mindenható szent Atya az egyedüli Isten. Az Antikrisztus születése is hasonló lesz Ő neki az Atyja a Sátán lesz. Már volt egy időszak az emberiség múltjában, amikor hasonló emberek születtek. Sokan úgy gondolják, hogy zsidó, vagy görög származású lesz, de én erről nem vagyok meggyőződve. Inkább azt hiszem, hogy hitehagyott keresztény gyökerei lesznek. Az Ökumenizmus révén kapcsolatba kerül a teljes evangéliumi kereszténységgel, és zsidósággal, de a világ összes nagy vallását megismeri, már gyerekkorában. Sátán összes vallásának teljes körű ismerője lesz. A legmagasabb szintű okkult titkos tudományt szerez, ebben a képességei minden eddigi létező embert felülmúlnak, ez az egyik dolog, amiből a titkos társaságok felismerik, és "mesterükké" teszik. Minden természetfölötti hatalma Sátáni eredetű, és az egész földi világ urává teszi az Ördög.

A Sátán szolgái némely esetben annyira eggyé váltak az Ördöggel, hogy amikor az Isten róluk beszél vált, és a Sátánról folytatja a beszédét.

Ezék. 28,12-19
Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!

A Sátán legteljesebb gonoszsága az Antikrisztusban testesül meg.

A történelemben sok olyan személy volt, aki Isten, és Krisztus ellenessége, vagy Jézus nevének, és jogainak birtoklása miatt az Antikrisztusok panteonjának tagjaivá váltak.

1 Ján. 4,1-3
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

Amíg nem testesült meg a Jézus Krisztus addig nem volt, mit tagadni. Sátánnak, és szolgáinak ma minden célja az, hogy Jézus testben való megjelenését (testélételét, halálát, és feltámadását) tagadják. Az igazság tagadása a hazugság, és Ő pedig a hazugság Atyja.

Ján. 8,44
… Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Nincsen ő benne igazság.  Ezt nagyon jegyezd meg.

1 Ján. 2,22-23
Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.

2 Thess. 2,3-4
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

Jézus eljövetelét megelőzi a Krisztus Egyházának nagy szakadása. Megtörtént már a gnosztikusok, majd a katolikus egyház kiszakadása, amellyel megszületett a Nagy Parázna, aki megülte a Római Birodalmat, az utolsói időben pedig a feltámadt római birodalmon az EU-n igyekszik megfelelő helyét megtalálni Ő lesz a Fenevad "lovasa". „Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók”.

1 Ján. 2,18-19
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.

Szövegdoboz:  A Krisztus közvetlen eljövetelét megelőzi az Egyházának minden eddigit meghaladó sátáni hátterű szakadása. A Krisztus Egyháza alatt nem a történelmi egyházakat értem, hanem a Krisztus, és a biblia tanításaira, és gyakorlatára épült gyülekezeteket. A Római Katolikus Egyház is Krisztus Egyházának testéből szakadt ki eretnekségei, és bűnei következtében, végeredmény egy római császárság mintájára felépülő hatalom lett, amellyel királyok, államfők, miniszterek, és a világkereskedői keresték a kapcsolatot és a szövetséget. Olyan erőszakos, krisztuskövetőit üldöző inkvizítori hatalommá vált, amelyhez képest a Római császárok keresztényüldözései csak halvány előképei voltak a későbbi sok évszázados üldözéseknek. Csak a Ne Ölj parancsolatot több tíz milliószor áthágták. Uralkodtak a hazugságaikkal, és távtanításaikkal a világon, ahogy ma is. A legnagyobb mértékben formálták, és formálják a történelmet. Még a Magyar történelem legnagyobb tragédiájának hátterében is ott bújik meg a Katolikus Egyház eretnek tanításainak, és bűneinek átka. A katolikus Egyház sohasem a nemzet érdekeit tartotta szem előtt, hanem saját hatalmi érdekeit, és ennek érdekében kész volt nemzeteket áldozattá tenni. A Paráznának mindig szüksége volt, és van olyan politikai hatalomra, amelyen keresztül terveit, céljait meg tudja valósítani. Az Antikrisztus tökéletes szövetségese lesz minden vallásnak, de csak egy ideig 42 hónap feléig 21 hónapig.

2 Thess. 2,3-4
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

A Pápa a „Szent Atya” az Isten földi helytartója Római Katolikus eretnektanítás szerint, és már csak egy lépés kell, hogy a Sátán fiát imádják a Mindenható Szent Atyaként. A világ minden vallása imádni fogja a bűn emberét Sátáni ereje, és a hazugságainak minden hatalma miatt, csak az Isten népe a választottak nem.
Maga a Pápaság is Jézus Krisztus, és az Atya Isten címeit, és jogait bitorolja, amelyet egyértelművé tesz, dogmája, történelme, cselekedetei, és mai politikai hatalmi szerepe. A Nagy Paráznának rendkívüli szerepe lesz az Antikrisztus eljövetelében, hatalomba való helyezésében, mivel a történelem legnagyobb lehetőséget látja benne a saját hatalmának növelése érdekében. Az okkult titkos társaságok már bejelentették, hogy létezik, és tudják, hogy ki az.
Van olyan titkos társaság, amely régóta meg akarta szerezni a Jeruzsálemi Templomhegy tulajdonjogát, ezért dollár milliárdokat is kész lenne fizetni. Egy napon az Antikrisztus fogja lehetővé tenni a zsidóknak, hogy megépítsék a templomot, ahol újból áldozni fognak. Ezért fognak szövetséget kötni vele a zsidók, és elhiteti őket jelekkel. A zsidó lakosság egy kicsiny része nem fog bedőlni csalásainak, ez a hűségüknek, és a két tanúbizonyság prófétálásának, és Isteni hatalmuknak lesz köszönhető. Lásd: Jel. 11.

2 Thess. 2,9-12
A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Dán. 8,24-26
És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert  sok napra való.

Mát. 24,23
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.

Dán. 7,7-8
Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki. Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.

Dán. 7,20-26
A tíz szarv felől is, a melyek a fején valának, és a felől, a mely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál. Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket. Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos  egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek. Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, a mely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt. A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszszen.

Jel. 13,1-18
És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja! Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány; És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala; És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.  És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a képét, megölessenek, Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevénekszáma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

1 Thess. 5,3
Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

A Sátán időlegesen ebben az időszakban világbékét, és biztonságot teremt a bűn emberén keresztül annak érdekében, hogy elhitesse a világgal, hogy az Antikrisztus az Isten.

Nem véletlenül mondja Jézus:

Luk. 18,7
Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?

2 Thess. 2,5-7
Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.

A törvényszegés misztériuma már régóta működik. A Sátán, gonosz angyalok, démonok, titkos okkult szervezetek, és emberek munkálkodnak a törvényszegés titkos bűnének terjesztésében, annak érdekében, hogy megtörténjen a végsőszakadás, és megjelenjen a bűn embere a veszedelem fia. A különböző néven nevezett Egyházakban, és Gyülekezetekben már ott vannak ezek az emberek, akik be vannak építve. Jelentős részük prominens, vezető személység. Ők egy újvilágrendet várnak, amelyért mindent megtesznek. Az okkult szervezetek már a világvezetőinek jelentős részét, világgazdaságot, és a bankszektort is irányításuk alatt tartják, de valaki visszatartja őket. Ez a valaki ez nem az Egyház, hanem a Szentlélek.  Eljön egy nap, amikor a Szentléleknek vissza kell vonulnia a világunkból, és az Antikrisztus útjából. Hogy rövid idő után Isten Fia hatalommal, és dicsőséggel visszajöjjön az övéiért.

Mát. 25,1-13
Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond. A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe! Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.

NE várd ki azt az időt, mert akkor már nem részesülhetsz a Szentlélektől való újonnan születésben. Legyen „olajad” a cserépedényedben Jézus Krisztus eljövetelekor.

Abban az időben vagy bölcs szűz vagy balga, vagy tévelygő lehetsz. Isten ezekben, az időben szétválasztja, és egyértelművé teszi ki az Övé, és ki nem. Sorsfordító idők lesznek. Ezért Isten kegyelmi ideje a pogányok felé is le fog járni, majd a zsidók felé is. Mielőtt ezek az idők eljönnek fogad be az igazságnak Isten Igéjének szeretetét.

2 Thess. 2,9-13
A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Dán. 12,10
Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,

Jézus Krisztus fogja megsemmisíteni az Antikrisztust.

2 Thess. 2,8
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

Dán. 7,11
Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és az ő teste elvesze, és tűzbe vetteték megégetésre.

Ámen…

Vissza a főoldalra