Jézus sem volt antiszemita!

 

 

 

Olyan nézetek terjedtek el különösen a középkori Katolikus államvallásban, amelynek gyökerei Sátán céljainak legjobban meg felelt, arra vonatkozólag, hogy Isten kiválasztott népét Ábrahám fiait tudatosan megvessék, üldözzék, és ehhez olyan teológiára volt szükség, amely ideológiai alapjait képezte a később kialakuló antiszemitizmusnak. Ennek a teológiának a lefektetői nem egy „szentnek” mondott, és egyház „atyának” nevezett személy volt. Viszont sem Jézus Krisztus, sem az apostolai nem voltak antiszemiták. Azok, akik Krisztus követőinek mondják magukat, és gyűlölik a másik embert azért, mert zsidó, vagy afrikai, roma, vagy bármely nemzetnek, vagy népnek leszármazottja, azok nem mások, mint képmutató Istent is gyűlölő emberek, mivel Isten saját képére, és hasonlatosságára teremtett embert gyűlölik.

 

1 Móz. 1,26

És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

 

Aki gyűlöli az emberiség bármelyik teremtett nemzetét vagy népét az egyben annak a teremtőjét is, gyűlöli.

 

A Isten szemében a sokszínűség az nem okoz problémát, hanem gyönyörködik benne. Ugyanúgy tetszik neki a zsiráf, mint a teknős, vagy a galamb. Gondolom neked is, ugyanúgy tetszik a fehér gólya, mint a fekete. Ráadásul a fekete gólya védettebb gólya faj. Hogyha a rasszista lenne a fehér gólya biztos, hogy nem bírná elviselni semennyire a környezetében a fekete gólyát. A fehér gólya legalább nem gyárt teológiát arra, hogy meg indokolja, miért kell meggyűlölni a fekete gólyát, és miért kell azt a földszínéről elpusztítania. Holott semmi gonoszt nem tett neki. Azért gyűlölni valakit, mert zsidó származású, vagy más a bőrszíne, vagy keskeny a szeme, nem más, mint szellemi vakság, és demagógia.

 

Miért gyűlölik az Izarelitákat?

 

Csel. 13,17

Ennek a népnek, Izráelnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és e népet fölemelte, mikor Égyiptomnak földében jövevények valának, és onnét kihozá őket hatalmas karja által.

 

A gyűlölet eredete Sátáni. Oka az Isten, és az Ő kiválasztásának tagadása, és mindezeknek a gyűlölete.

 

Ugyanezért az okért gyűlölik a Jézus Krisztusban hivő igazakat.

 

Eféz. 1,4

A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

 

Péld. 29,10

A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert; az igazak pedig oltalmazzák annak életét.

 

Istennek mai is gondja van a Ábrahám fiaira, és kezében tartja őket, nem feledkezet meg róluk mint némelyek gondolják.

 

Jer. 18,1-6

Az a beszéd, a melyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván: Kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet! Lemenék azért a fazekas házába, és ímé ő edényt készít vala a korongon. És elromla az edény, a melyet ő készít vala és a mely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, a mint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szóla az Úr nékem, mondván: Vajjon nem cselekedtem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza!

 

A kiválasztás az Isten szuverén joga, ahogy te is eldöntöd, hogy ki legyen a barátod, és társad.

 

Róm. 9,7-33

Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod. Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul. Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól: Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen! Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek, És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? A kikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is, A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek. És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni. Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg. Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön. És a mint Ésaiás előre megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot; Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg.

 

Róm. 11,1-36

Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván: Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, a kik nem hajtottak térdet a Baálnak. Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.

Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek: A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. Dávid is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg. Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök? Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket. Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt: Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek; Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

Még egyszer leírom Pál apostol szavait, hogy megértsd.

 

„Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtarttatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.”

 

Szövegdoboz:  Azok az eretnek teológiák, amely azt tanítják, hogy Isten elvette a zsidókat teljesen  ellentmond a szentírás Isteni kinyilatkoztatásának. Ez a teológia a Sátánban, és az antiszemitizmusban gyökerezik, és nem a szentírásból ered. Az pedig, hogy a középkorban elterjesztették róluk, hogy mint nép Isten gyilkosok abszolút nem állja meg helyét, ahogy az sem, hogy minden német át van itatva felsőbbrendűségi tudattal. Ezek a demagógiák már csak azért is tévedések, mivel sok zsidó származású ember fogadja el ma is Massiach-nak a nécer Jósua-t (Názáreti Jézust). A Katolikus egyház, és a „történelminek mondott” társegyházak vannak legnagyobb mértékben átitatva az antiszemitizmus, eretnek teológia nézeteivel az egyházak közül. Az, hogy a társadalomban, és a vallásos világban egyre jobban terjed az antiszemitizmus ennek okai az iszlám vallás antiszemita propagandája, az újfasiszták és a szélsőjobboldali nézetek terjedése, és a „történelmi egyházak” eretnek tanításai. Az „egyházak” tagjai közül legerőteljesebben a „történelmi egyházak” tagjai között látom a legerőteljesebb antiszemitizmust, és rasszizmust. A bocsánatkérő nyilatkozatok nem elegendők, mivel ez szándékos bűn eredménye, és eretnek teológia nézetek által tudatosan felépített bűn, amelyet ma is táplálnak. A Sátán egyik hatékony munkájává vált az, hogy olyan népekkel, vallásokkal, és tömegekkel hitette el „Isteni” kiválasztottságukat, amelyeknek semmilyen kiválasztottságuk nincs. Az, aki kiválasztotta abban a gonosz időszakban őket nem más, mint a Sátán, és mint saját eszközeit hatékonyan használta a valóban Istentől kiválasztottakkal, illetve általánosságban az egész emberiséggel szemben. Lásd a náci fasizmust, új fasisztákat, sátánistákat, az iszlám szélsőségeseket, és a vallási terroristákat (Alkaida, IRA stb.), vagy a Római Katolikus inkvizíciót.

 

Nem szabad összekeverni a hazafiságot a nacionalizmussal, rasszizmussal, és antiszemitizmussal, mivel ahhoz semmi köze nincs. Az egész emberiségnek egy közös Atyja van ez pedig az Isten. Lásd. 1. móz. 5:3, 9; Luk 3:38., nem gyűlölheti az ember a testvérét, felebarátját.

 

3 Móz. 19,17-18

Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

 

Szövegdoboz:  Csak az lehet igaz hazafi, és nemzeti lelkületű, aki országában lévő kisebbségek egyenlőséghez való jogait, és vallás szabadságát szívén hordozza, és nem ellenséges lelkülettel, és demagóg módon viszonyul a más nemzetbeliekkel szemben, nem gerjeszt a másik néppel szemben indulatokat, hanem a közösen kívánja építeni a nemzet, és ország javát annak felemelkedése érdekében. Az állam hazafi vezetői nem lehetnek szélső jobboldali populista nézetűek, mert ezek nézetek voltak azok, amelyek az utóbbi évszázadban a legnagyobb szenvedéseket okozták. Azon emberek, pedig akik hatalmi céljaik eléréseiben próbálják elrejteni, és tagadni antiszemita, vagy rasszista nézeteiket saját nyilatkozataiból, és az eltelő idő függvényében úgyis megmutatkozik a gonosz szívük mélységei, amelynek eredménye lesz az Istentől rendelt bukásuk.

 

Péld. 26,24-25

Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében.

 

Zsolt. 35,19-20

Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám. Mert nem beszélnek békességet, hanem a kik békességesek e földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak.

 

Térj meg (hagyd abba, tagad meg, és küzdj ellene) ne légy részese a nacionalizmusnak, antiszemitizmusnak, és rasszizmusnak, hogy ne kárhozz el azokkal, akik ezen Sátáni eretnekségek elvakult követői.

 

Gal. 5,19-21

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

 

Zsolt. 21,9-10

Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet. Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz  emészti meg őket.

 

Zsolt. 129,5-6

Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont. Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, a mely kiszárad, mielőtt letépnék.

 

Ezék. 35,11-15

Annakokáért élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy a te haragod és fölgerjedésed szerint cselekszem veled, a melylyel te cselekedtél irántok való gyűlölségedből; és megjelentem magamat közöttök, mikor megítéllek. És megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam minden szidalmadat, melyeket Izráel hegyei ellen mondtál, mondván: Elpusztultak, nékünk adattak ételül; Így kérkedtetek ellenem szátokkal, s szórtátok ellenem beszédeiteket: én meghallottam! Így szól az Úr Isten: Az egész föld örömére pusztulást hozok rád. A mint te örültél Izráel háza örökségén azért, hogy elpusztult, úgy cselekszem veled; pusztává légy Seir hegye és mind egészen Edom, és megtudják, hogy én vagyok az Úr!

 

Ésa. 66,5-14

Halljátok az Úrnak beszédét, a kik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, a kik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek. Halld! zúgás a város felől, hah! a templom felől, hah! az Úr, a ki megfizet ellenségeinek. Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra. Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-é? mert vajudott és meg is szűlé Sion az ő fiait! Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szűlést? szól az Úr, vagy én, a ki szűletek, bezárjam-é a méhet? így szól Istened. Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, a kik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, a kik gyászoltatok miatta! Hogy szopjatok és megelégedjetek megvígasztaltatásának emlőjén, hogy igyatok és örvendjetek dicsőségének bőségén. Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, és térdeiken czirógatnak titeket. Mint férfit, a kit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást! Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.

 

1 Ján. 3,15

A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.

 

1 Ján. 4,20

Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?

 

Luk. 6,22

Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért. Örüljetek azon a napon és örvendezzetek; mert ímé a ti jutalmatok bőséges a mennyben; hiszen hasonlóképen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik.

 

Ján. 15,18-19

Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.

 

Zak. 12,2-10

Ímé, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülte való népnek; Júdának is az lesz, mikor ostromolják Jeruzsálemet. És azon a napon lesz, hogy nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek; a ki emelni akarja azt, mind szakadva-szakad meg, noha összegyül ellene a föld minden pogánya. Azon a napon, így szól az Úr, megverek minden lovat rettegéssel, a lovagját pedig őrültséggel; de a Júda házát nyitott szemmel nézem, a népeknek pedig minden lovát vaksággal verem meg. És azt mondják szívökben Júda fejedelmei: Az én erősségem Jeruzsálemnek lakói, az ő Istenökkel, a Seregek Urával. Azon a napon olyanokká teszem Júda fejedelmeit, mint a milyen a tüzes serpenyő a fák között, és a milyen a tüzes fáklya a kévék között: megemésztenek jobb és bal felől minden körülvaló népet; de Jeruzsálem tovább is a helyén marad Jeruzsálemben! És megoltalmazza az Úr Júdának sátrait, mint azelőtt, hogy ne legyen nagyobb Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakosának dicsősége, mint a Júdáé. Azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon a napon olyan lesz köztök a legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint az Isten, mint az Úrnak angyala ő előttök. És azon a napon lesz, hogy kész leszek elveszteni minden pogányt, a kik Jeruzsálemre támadnak; A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után.

 

Atyám bocsásd meg a nacionalista, rasszista, antiszemita, és gyűlölködés bűnével terhelt ember bűnét, és kérlek adjál neki kegyelmet, hogy megváltozzon a Názáreti Jézus Krisztus nevében.

 

Ámen…

 

Vissza a főoldalra