Akik Apostoloknak mondják magukat...

 

 

 

Az apostol szó jelentése: küldött, követ, kiküldött. Bizonyos feladatra elkülönített, kiválasztott (megszentelt), és kiküldött ember. Az apostoli szolgálati ajándék a legmagasabb szintű elhívás, amelyet az újszövetség óta Istentől ember csak kaphat a Krisztus egyházában.

 

1 Kor. 12,28

És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.

 

Eféz. 4,11-16

És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

 

A szolgálati ajándékok célja, és feladata:

 

Eféz. 4,12-16

A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban; A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

 

Óriási tévedésbe vannak sokan azzal, hogy olyan személyeket is apostoli szolgálati ajándékkal rendelkezőknek gondolnak, akiket egy bizonyos célra kiküldenek a gyülekezetek, attól még nem apostolok. A biblia a kiküldöttet ugyanúgy apostolnak mondja, mivel a szó ugyanazt jelenti. Az Krisztus apostola az, akit ISTEN apostoli szolgálati ajándékkal kiküldött.

Az apostol tehát Istentől kiválasztott, erre a célra elkülönített (megszentelt), apostoli szolgálati ajándékkal rendelkező kiküldött ember. Sokan abban a tévedésben is vannak, hogy ez hivatal, ez nem hivatal, hanem szolgálati ajándék, amely nem az ember képessége, hanem ISTEN természetfeletti elhívására kapott szolgálati ajándék.

 

A földön az ember bűnbeesése óta jelen van az igazság, és a hazugság is. Amióta van érték a világunkban, azóta a bűnös világunk hamísítja azt. A pénzt, és az anyagi értékeket megjelenésük óta hamisítják. Így van ez a szellemi értékekkel, és az Isten szolgálati ajándékaival is. Amióta vannak apostolok, azóta vannak csalók is.

 

Jel. 2,2

Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;

 

Az Egyház az Eklézsia születését (szentlélek kiáradását) követően nem sokkal megjelentek a hamis apostolok. Néhány évszázad elteltével már hamis apostolok uralkodtak az „egyházon”.

Az első évszázadokban a római császárok üldözései között a hosszútűrő, és az evangélium üzentében fáradozó krisztuskövetőknek volt egy tulajdonságuk, amelyet Krisztus pontosan ismert.

 

Tudom a te dolgaidat, … hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;

Szövegdoboz:

Hamis apostolok abban az időben is voltak, és a XXI. században is van belőlük, és ráadásul uralkodnak is közel 17 évszázada, és 100 milliós tömegek követik őket akár érdekből akár, abban a hiszemben, hogy Krisztus apostolai.

 

Jel. 1,1-3

Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott. Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.

 

„…akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket”

 

A hamis apostolok egyik fő jellemzője, hogy mindent megtesznek, rendszereikkel együtt, azért hogy minden tekintetben a kereszténység, és a világ elfogadja őket Krisztus apostolainak. Apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Az aki apostolnak mondja magát, holott nem az, az Hazug. A hazugságot pedig erősíteni újabb hazugságokkal lehet, és erre ördögi, és emberi hazugságokra épülő teológiai rendszerek épültek fel, amelyeket az Isten kijelentését a bibliát nem ismerő ember fel sem fedezhet, mivel bibliai csúsztatásokkal, és sátáni kijelentésekkel teljesek. Vannak hazugságok, amelyek Isten szavát, és Isten szolgálati ajándékait hamisítják ezek mögött nem egy hétköznapi csaló áll a háttérben, hanem maga a Sátán.

 

Ján. 8,44

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

 

Szövegdoboz:  Annak érdekében, hogy ezek a hamisítványok hitelességüket igazolják még a történelmet is meghamisították. A legmagasabb szintű hazugságokra épülő rendszerek bűn tekintetében nem állnak meg a hazugságnál, hanem ezek a rendszerek überelik a legmagasabb szinten a gonoszságot a világon. Voltak időszakok amikor ezen képességeiket bőségesen bizonyították, ebben a legnagyobb mind uralkodás, és gonosz cselekedetben a római császárság vallási, és szellemi utóda a Pápaság volt inkvizítori hivatalán, a szolga államain, és a hűséges szolgáin Domonkosok, Jezsuiták, és az Opus Dei-n keresztül, ahol még máig is a cél szentesíti az eszközt. Akinek, vagy aminek a célja az hogy egy apostol hamisítványt minden eszközzel szentesítsenek, azok nem az Mennyei Atyától valók, hanem az ördög atyától valók.

 

 

 

 

2 Kor. 11,12-15

De a mit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől; hogy a mivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. Mert a hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.

 

Az apostol az újszövetségben azoknak a megjelölése, akiket maga Jézus hívott el és küldött ki feltámadása után a misszióba és az egyház vezetésére.

 

Az Apostolokat kizárólag Atya akarata szerint Jézus hívja el, választja ki, és küldi ki.

 

Luk. 6,13

És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze:

 

Jézus a tizenkét apostolát nem emberi döntés alapján választotta ki, hanem:

 

Luk. 6,12

És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el.

 

Csel. 1,2

Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának.

 

Az apostolokat sohasem emberek választják, rendelik el, és hívják el, hanem:

 

Gal. 1,1

Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból);

 

1 Kor. 1,1

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola,…

 

Kol. 1,1

Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából,…

 

1 Tim. 1,1

Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint,

 

2 Tim. 1,1

Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint,

 

1 Pét. 1,1-2

Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek,  A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.

 

 Tim. 2,5-7

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.

 

 

2 Tim. 1,8-12

Ne szégyelld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliomért Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által, Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává. A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.

 

Akik nem részesültek Jézus Krisztus igazságában, és magukról pedig azt állítják, hogy apostolok, azok hamis apostolok.

 

2 Pét. 1,1

Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:

Jézus a 12 apostol elhívásának egyik legfőbb célja Jézus Krisztus szenvedésének, halálának, és feltámadásáról a tanúskodás, az evangélium hirdetése:

 

Luk. 24,45-48

Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat. És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.

Ahhoz, hogy az apostolok tökéletes tanúk, és kiküldöttek legyenek Jézus tanította, kiképezte, 3 és fél évet töltött velük együtt, és ehhez a menny minden hatalmát megadta nekik.

 

Luk. 22,14

És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ő vele egyetembe.

 

Luk. 9,10

Visszatérvén pedig az apostolok, elbeszélének néki mindent, a mit cselekedtek. És azokat maga mellé vévén, elvonula magányosan a Bethsaida nevű városnak puszta helyére.

 

Feltámadása után mindent megtett annak érdekében, hogy teljesen meggyőződjenek arról, hogy feltámadt a halálból, hogy semmi kétely, hitetlenség ne legyen egyikükben sem.

 

Csel. 1,3

Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.

 

Luk. 24,36-46

És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek!

Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak. És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van! És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit és lábait. Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nékik: Van-é itt valami enni valótok? Ők pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet, Melyeket elvőn, és előttök evék. És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat. És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:

 

Pál apostolnak is megjelent Jézus Krisztus, és ez az igazság, ahogy ma is minden apostol személyesen kapja elhívását. Apostolságát Pál is Jézus Krisztus közvetlen elhívása alapján kapta.

 

1 Kor. 15,7-9

Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak; Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.

 

Csel. 9,1-20

Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba. És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott. Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utczába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben: És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. ert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. lméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel. s azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék; És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig. És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.

 

Csel. 9,26-27

Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében.

 

Pál apostol kiküldésének időpontját az egy Isten az Atya a Szentlélek által nyilatkoztatta ki, és ezt nem emberek határozták meg.

 

Csel. 13,2-3

Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam. Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták őket.

 

Gal. 1,1

Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból);

Például a püspököt, vént, diakónust, vénasszonyi szolgálatot, hivők közül választhatnak arra elhívottak (apostolok, próféták, evangélisták, vagy akár a közösség is), amelynek pontos jellembeli, értelmi, hitbeli, és erkölcsi feltételei pontosan rögzítve vannak a bibliában.

1 Tim. 3,1-7

Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván. Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos; Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó; Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?) Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.

 

Az apostolt sohasem emberek választják ki, akár másik apostolok, vagy próféták, hanem közvetlenül Isten, még Mátyás esetében is, hiszen sors vetés révén az ÚR döntött, mivel Ő mindeneket ismer.

 

Csel. 1,21-26

Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, a kik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt, A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben. Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. És imádkozván, mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál, Hogy elnyerje az osztályrészét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévelyedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték.

 

Az apostolok két személyt találtak alkalmasnak arra, hogy Iskáriotes Júdás apostolságát elnyerjék, más személyre nem gondoltak, és nem is gondolhattak még. Pedig lesz egy személy, akit születéséttől fogva apostolnak, és ráadásul a pogányok apostolának hívta el az Isten, ez pedig Saul, aki a főapostolok közé számláltatik majd Pál apostolként.

 

Gal. 1,15-20

De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaskusba. Azután három esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig. Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát. A miket pedig néktek írok, ímé Isten előtt mondom, hogy nem hazudom.

 

Apostolokat, és prófétákat Isten választja ki, már születésük előtt, és el vannak erre rendelve. Nem mondhatja senki magáról, és másról hogy ő apostol, vagy próféta aki, erre nem hívott el születéstől fogva ISTEN, mert az mind hamis apostol, és hamis próféta.

 

Gal. 1,1

Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból);

 

Apostolokat és prófétákat nem lehet demokratikusan emberek által választani, mert mindezek az „apostolok” hamisak, pápa választó konklávé nem apostolt, Péter utódját, hanem a Római császárság vallási utódját választja meg, akit még meg is koronáznak a tiarával.

Szövegdoboz:

Apostolnak nincs, és Ő maga nem is fogad el semmilyen földi koronát, mert számára a király Jézus Krisztus, aki a Királyok Királya, és Uraknak Ura, és ezért egy igaz apostol sem ülne a pápaság trónjára.

 

Vannak, akik a Sátánt szolgálják, ezért olyan hatalmat kapnak, amilyen hatalma semmilyen földi uralkodónak nincs. Ezeket, az embereket Sátán választja ki, akár emberek által demokratikus úton, akár közvetlenül.

 

 

 

Luk. 4,5-8

Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban, És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

 

A próféták, és apostolok között sincs folytonosság, voltak olyan történelmi időszakok, amikor nem volt Isten szava az emberhez a biblián kívül. Az a szemlélet, hogy az apostolságban folytonosság van ez hazugság. Évszádok teltek el úgy Jézus feltámadása után, hogy nem voltak apostolok. Azok, akik apostolok folytonosságára hivatkoznak azok bűnös embereket soroltak be apostoloknak, akiknek semmi közük nem volt az apostolokhoz. Ezek vagy pénzen, arisztokratikus hatalmukon keresztül, vagy császár, vagy a hatalmon lévő király, vagy ép a konklávé döntésén keresztül jutottak ehhez a földi trónhoz.

 

Jézus nyíltan kimondta kereszthalála előtt Pilátusnak, hogy az Ő országa nem ebből a világból való:

 

Ján. 18,36-37

Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való. Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.

 

Aki igazságból való az hallgat Jézus szavára. Jézus apostolai hallgatnak Jézus szavára, és ezért apostolok, és kezdetektől fogva ki vannak választva, mert igazságból valók nem úgy a hamis apostolok.

 

Az apostolságnak vannak külső jelei, ez pedig nem a tiara, nem is a római püspökség, sem nem pápai primátus, hanem az igazság, a hatalom, és az erő. Azok az üres fellegek akik, csak nagyzó beszédeket mondanak, maga mutogatók, akik vélik, hogy megváltoztatják az Isteni törvényt, és az időket hazudnak.

 

Ahogy nincs semmi köze igazságnak a hazugsághoz, az életnek a halálhoz, vagy az Istenek a felázzadt Luciferhez, úgy nincs köze a hamis apostoloknak az igazihoz. Ahogy az igazi pénzt a nemzeti bank nyomdájában készítik, addig a hamisat a hamisítók. A hamis apostolok nem Isten szolgái, hanem a Sátán szolgái. Törvényszerű az is, hogy a hamis apostolok, nem azt az evangéliumot hirdetik, mint az igaziak.

 

Gal. 1,6-12

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.  De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

 

A hamis apostolok, mást tanítanak, mint azok akiknek utódainak mondják magukat.

 

1 Tim. 2,5-7

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,…

 

Hamis apostolok számára vannak más közbenjárók, társ megváltók, holott csak Jézus Krisztus az. Mivel Pál apostol igaz apostol volt, nem mondhatja magukat apostolnak azok akik, mást tanítanak mint az igazi, és nem mondhatják magukat az igaziak utódainak. Tehát aki azt tanítja, hogy van más közbenjáró az Isten és emberek között Jézus Krisztuson kívül („szűz Mária”, „szentek” (István király, Nepomuki Szent János stb…), vagy azt tanítja, hogy van társ megváltó („Szűz Mária”) stb… az nem igaz apostol.

Tehát hamis apostolok evangéliuma is más, mert meghamísítják az Isten evangéliumát.

 

Gal. 1,6-12

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

 

Pál apostol kijelenti, határozottan kijelenti: „De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottúk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.”

Ha szeretnél átkozott lenni, elkárhozni akkor, kövesd a hamisat, de ha szereted az Istent, akkor neki engedelmeskedsz, és nem embereknek akarsz tetszeni, és nem hamisítványokat követsz, hanem az igazságot (Bibliát) és megváltódat, Jézus Krisztust, és az Istent, a Mindenható Atyát a Szentlélek által, és azokat, akik az igazságból valók az apostolokat (Pál, Péter, János stb. apostolt).

 

Eféz. 2,20-22

Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;  A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által

 

Az apostolok feladata az evangélium hirdetése, és védelme.:

 

1 Kor. 1,17

Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus kereszt halála hiábavaló ne legyen.

 

Az Apostolok ismertető jegyei:

 

2 Kor. 12,12

Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.

 

Csak az lehet Krisztus apostola aki, meghalt Önmagának, és az evangéliumban munkálkodik sok tűrésben, és akivel együtt Isten a Szentlélek által bizonyságot tesz jelekben, csodákban, és erőkben. Azoknál, akiknél ezek nincsenek meg az nem apostolok.

 

Az Isten természetfeletti megnyilvánulásain keresztül rombolja Sátán munkáját, és építi ISTEN országát.

 

Mát. 10,1

És előszólítván tizenkét [Márk 6,7-13.  Luk. 9,1-15.] tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.

 

Mát. 10,7-8

Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

 

Csel. 1,4-5

És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.

 

Csel. 1,8

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

 

Márk. 16,17-20

Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!

 

Csel. 2,43

Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala.

 

Csel. 3,1-9

Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, a kik bemennek a temlomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére ő tőlük alamizsnát. Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent:

 

Csel. 4,33

És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.

 

Csel. 5,12-13

Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornáczában valának. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni: hanem a nép magasztalá őket;

 

Csel. 5,15-16

Úgyannyira, hogy az utczákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülök, És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket: kik mind meggyógyulának

 

Csel. 9,36-42

Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban. Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték őt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holt testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. És az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen. És tudtára lőn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban.

 

Csel. 14,8-10

És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni: a ki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.

 

Az, aki Isten apostola azon keresztül Isten természet feletti ereje működik, ha ez nincs az azt jelenti, hogy az aki apostolnak mondja magát, vagy annak mondják, az nem apostol, hanem csaló, vagy mások olyant mondanak róla ami hazugság.

 

Elterjedt olyan tanítás is, amely apostolt, mint embert tartja tekintélynek, amellyel olyan tekintélyrendszert építenek ki az emberi mivoltuknak, és olyan kontrolt akarnak gyakorolni a testi mivoltukkal, amelyeknek semmi köze Istenhez.

 

2 Kor. 4,7-12

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, a kik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.

 

Az apostol értéke nem cserép edényében, hanem annak tartalmában van. Ha pedig nincs tartalma akkor az nem apostol.

 

Azok, akik emberektől való dicsőítést, és hatalmat, és emberi tekintélyre törekszenek, azok nem apostolok.

 

1 Thess. 2,3-5

Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból: Hanem a miképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangyéliomot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, a ki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, a mint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság;

 

Kol. 2,4-8

Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne, Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:

 

A hivő emberek túlnyomó részét elhitetik a IV. század óta hitető beszédekkel álnok bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint való (olyan hagyományok, rendelések, tanítások amelyek a ellentmondanak az evangéliumnak, ezeket hívják eltévelyedtek nagyobbik része „szent hagyományoknak”), és ezek nem a Krisztus szerint valók. Ilyen például a Mária kultusz, szentek imádata, szobrok és képek tisztelete (imádata), és sok minden más emberi rendelés, és üres csalás.

 

Azokat a kik pénzt hamisítanak, azokat a földi törvény szolgáltatás elítél, azokat pedig isten igazságát, szolgálati ajándékait, evangéliumát hamisítják azok is egy napon Krisztus ítélő széke elé kerülnek, és méltó büntetésüket kapják.

 

2 Kor. 5,10

Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

 

Zsid. 3,1

Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,

 

Júd. 1,17

Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.

 

Jel. 2,2

Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;

 

Jel. 18,20

Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.

 

„Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket”

 

Ámen …

 

Vissza a főoldalra