Vérző, könnyező szobrok és festmények.

 

 

 

 

Vérzés, és könnyezés semmilyen bálvánnyal (szoborral), és képpel nem történhet meg, amelyikkel ilyen történik az vagy emberi, vagy ördögi csalás eredménye.

Ahhoz képest, hogy a világon több 100 millió bálvány, kultikus festmény van, ahhoz képest furcsa mód elenyésző számú a könnyező, és vérző szobor, és kép. Éves szinten néhány darab, vagy néhány tucat lehet. Ebből is látszik, hogy az ilyen jelegű megnyilvánulások rendkívül ritkák statisztikai szempontból is, csak az a néhány tucat egyedi eset van túl misztifikálva, azt lehet mondani, hogy furcsa mód a legtöbb könnyező, vagy vérző szobor és kép csak valamikor produkáltak ilyen eseteket, és azóta is bálványimádás eszközei, holott nem produkálnak semmilyen megnyilvánulást. Ezek a megnyilvánulások a középkorban kezdődtek el, és összefüggésben állnak a katolikus, és ortodox egyházak tanításbeli, szellemi, és erkölcsi romlásával. Az ősegyházban egyetlen ilyen eset sincs megemlítve, amelynek egyszerű oka van az, hogy Isten bűnnek minősíti a bálványimádást (képek, és szobrok tiszteletét, és imádatát), amelyet a tíz parancsolat is szigorúan tilt, és ez az egyetlen parancsolat, amely rendkívül súlyos átkot tartalmazz, amely egyértelműen közli ennek a bűn következményeinek öröklését (harmad, negyedízig).

 

2Móz. 20,4-6

Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.

 

Minél több a teológia eretnekség (Isten parancsainak megtagadása, Mária kultusz, halott emberek imádata, stb.), és nyitottság a gonosz természetfeletti megnyilvánulásokra, annál nagyobb mértékben jelenek meg az ilyen jellegű csalások.

 

Miért? Egyszerű az oka van, az igény határozza meg a vallási piacot is. Ha eretnek emberek tömegei igénylik, hogy Mária, vagy más halott személyek szóljanak hozzájuk, szobraik és képeik könnyezzenek, akkor vannak, akik erről gondoskodnak, hogy meg is történjen, mert még eretnekebbé tehetik így híveiket, és óriási bevételek származnak az ilyen megnyilvánulási helyek zarándoklatiból. A Szentírás alapján határozottan állítom mindegyik eset csalás, és a hitelesítés érdekében elismert megnyilvánulások, és csodák is mind emberi, és ördögi csalások.

 

A Szentírás egyértelműen tiltja mind az Ó mind az Újszövetség a bálványok (Szűz Mária, Szent Antal stb.), és Isten és messiás szobrok készítését.

 

3Móz. 19,4

Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

 

Nem csak a bálványokhoz való fordulást (előtte való imádkozást, azok tiszteletét) tiltja Istenünk az Úr, hanem ilyen szobrok, és képek készítését is.

 

3Móz. 26,1

Ne csináljatok magatoknak bálványisteneket. Se faragott képet, se szent oszlopot ne állítsatok magatoknak, kőszobrokat se helyezzetek el országotokban, hogy leboruljatok azok előtt. Mert én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek.

 

Isten gyűlöli, amikor az országot tele rakják vallási szobrokkal (bálványokkal), „szent” oszlopokkal. Ahogy Magyarország, úgy egész Európa, és a világ tele van szentségtörő bálványokkal (szentháromság szobrokkal, és oszlopokkal, szűz Mária szobrokkal, kis Jézussal és az nélkül, keresztre feszített bálvánnyal, és a sok száz „szentnek” nevezett személy szentségtelen bálványaival, és nem beszélve a többi vallás bálványiról kultikus jelképéről, amelyek előtt az emberek leborulnak. De Te ezek előtt ne borulj le, és térj meg Istenedhez az egyedüli Szent Atyádhoz.

 

5Móz. 4,15-20

Nagyon vigyázzatok azért magatokra! Mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az ÚR beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak istenszobrot, és semmiféle bálványszobrot férfi vagy nő formájára, sem a földi állatok formájára, sem az égen repkedő madarak formájára, sem a földön csúszó-mászók formájára, sem a föld alatt a vizekben levő halak formájára! Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat; mert azokat az ég alatt levő többi népnek hagyta meg Istened, az ÚR. Titeket azonban kézen fogott az ÚR, és kihozott az egyiptomi vaskohóból, hogy az ő tulajdon népe legyetek. Így van ez ma is.

 

5Móz. 27,15

Átkozott az, aki mesterember keze munkájával faragott, vagy öntött bálványt készíttet, amit utál az ÚR, és azt titokban felállítja! Az egész nép pedig mondja rá: Ámen!

 

Átkozott az a szobrász, aki vallási szobrokat készít imádat, és tisztelet céljából. Természetesen az, aki tőle megrendeli az még bűnösebb. Akik a bálványokat Istentisztelet céljára felhasználják, templomaiba, házaikba beviszik, körmeneteket szerveznek ezeknek a szentségtörő förtelmes bálványoknak azt „Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.” Térj meg, hogy ezer íziglen könyörüljön rajtad Istened, és ne kerülj egyenesen a pokolba, és ne hoz átkot fiaidra, unokáidra, ükunokáidra, és azok gyermekeire.

 

5Móz. 29,15-17

Ti tudjátok, hogyan laktunk Egyiptomban, és hogyan vonultunk át a népek között, hiszen nektek kellett átvonulnotok. Láttátok förtelmes bálványaikat, amelyek fából és kőből, ezüstből és aranyból vannak. Ne legyen azért köztetek olyan férfi vagy nő, nemzetség vagy törzs, amelynek a szíve ma elfordul az ÚRtól, Istenünktől, és elmegy, hogy szolgáljon e népek isteneinek. …

 

Zsolt. 31,7

Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az ÚRban bízom.

 

Dávid a zsoltáros hazugnak nevezi a bálványokat, és gyűlöli azok híveit. Nem az minősít egy szobrot, hogy emberi vért, vagy könnyet ont, hanem az, hogy szobor, amelyet nem lehet imádni.

A szobor nem tud, és Isten sem akarja, hogy vérezzen, és könnyezzen. Volt olyan vérző férfit ábrázoló szobor, amelyből női vér csordogált, ebből is egyértelmű, hogy nőnek a vérével töltötték fel a szobrot, de fordítva is megtörtént „Mária” szobra férfi vérét ontotta. Azt azért remélem ezekért a csalásokért nem kellett embernek bajba kerülniük a szükséges vér miatt. Volt több olyan hazug bálvány is, amely művért, vagy műkönnyeket ontott. Ilyen eset volt az is, amikor leleplezték az ausztráliai Brisbane egyik katolikus templomában könnyező „szűz Mária” szobrot. Lásd: http://index.hu/politika/bulvar/konnyez0730/

Furcsa mód ezeknek a könnyező, és vérző szobrok többsége mind egy bizonyos helyen működik, ha átviszik másik helyre, akkor abba hagyja a cselekményt (nincs ott, aki utána töltene a szobornak). Könnyező, és síró szobroknak többsége csak egy ideig, és néhányszor tette a cselekményt majd mindörökre abbahagyta (valószínű, hogy a szobor titkának tudója meghalt, és nem volt ki utána töltse, vagy félt a lebukástól). Az is valószínű, hogy több ugyanolyan szobor készül, amelyből egyik preparált, és vérző, könnyező, a cselekmény után pedig kicserélik, hogy nehogy lebukjanak. Volt olyan csalás is 1953-ban amikor Szirakúzában „Mária” szívét ábrázoló gipsz bálvány elkezdett könnyezni. Rengeteg hazugságot, magyaráznak bele ezen csalásokba. „Mária”, és a többi bálványok cselekedetei, üzenetei még nagyobb bálványimádás bűnébe csalják a tudatlan bűnös embereket. Nem egy esetben a bálványimádók szeretnék Mária társmegváltói szerepét ezeken a megnyilvánulásokon keresztül erőteljesen hangsúlyozni. Holott ez óriási eretnekség, csak egy megváltó van, és csak ő halt meg a bűneinkért senki más, csak Jézus Krisztus.

 

Zsolt. 97,7

Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az ÚR előtt borul le minden isten.

 

Megszégyenülnek a bálványimádók mind, és akik bálványokkal dicsekszenek (kegyelmet, és bűnbocsánatot közlő, vérző, és könnyező, imbolygó, beszélő bálványokkal dicsekvők)

 

Zsolt. 115,4-8

A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.

 

Nincs olyan faragott szobor, amely mennyből szállt volna alá, vagy olyan sincs, amelyet Isten adott volna, mert ilyeneket Isten nem adott, aki ellenkezőjét állítja az hazug. Minden szobor emberi kéz csinálmánya. Az ember ma már készíthet olyan szobrot „robot bálványt”, amely beszél, szagol, lát, és jár is. Ne higgy síró, könnyező, vérző, imbolygó beszélő szobroknak mert emberi kezek csinálmányai. Nem csodák, hanem csalások, és hazugságok. Készítőik, és megrendelőik célja az emberek becsapása, és elhitetése, hogy a csalásaik, és hazugságaik révén uralkodjanak az embereken, és azok lelkeiken. Ezek a csalások, és a hazugságok ihletője a Sátán, és démonai. Akik démoni vezetésre, vagy anyagi érdekeik miatt cselekszik ezeket, és akik ezekben a bálványokban bíznak, hasonlók lesznek szobraikhoz (megvakulnak, megbénulnak, némák, és süketek lesznek). Akik pedig hazug könnyező, és vérző bálványokban bíznak, azok sírni és vérezni fognak, de nem Isten kegyelmétől, hanem szobor , és képtiszteletük, imádatuk bűne miatt. A emberek egy része bálványimádásuk súlyos bűne miatt válnak stigmatizáltá, de nagyobb részük szintén csaló önmagát stigmatizálja.

 

Ézs. 2,8-9

Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak. Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg kell alázkodnia a halandónak, és te nem bocsátasz meg nekik.

 

Ézs. 2,18-22

A bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a sziklabarlangokba és a föld repedéseibe az ÚR félelmes fensége és méltósága elől, amikor fölkel, hogy megrémítse a földet. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és denevéreknek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Bebújnak a sziklák szakadékaiba és a kőszálak hasadékaiba az ÚR félelmes fensége és méltósága elől, amikor fölkel, hogy megrémítse a földet. Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában: mire lehet hát becsülni?

 

Dobd el a bálványaidat addig, amíg nem késő, amíg élsz, és nem jön vissza a mi Urunk, hogy megítéljen élőket és holtakat.

 

Ézs. 30,21-23

Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le! Tisztátalannak fogjátok tartani az ezüsttel bevont bálványszobrokat és az arannyal borított istenszobrokat. Kiszórod azokat, mint valami undokságot, és ezt mondod: Ki veletek! Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájad tágas legelőn legel azon a napon.

 

Miért van ennyi probléma, miért van ennyi baj az országokban, az emberek bűnei és bálványimádása miatt. Dobd ki undok bálványaidat többé ne borulj le előttük. Gyűlöld meg őket, mert annyi szenvedést, átkot, és fájdalmat okoztak neked, és nem csak neked hanem, gyermekeidnek, nemzetednek, és országodnak is.

 

Ézs. 40,18-31

Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüstláncot forraszt hozzá. Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, mely nem inog. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek régtől fogva, nem magyarázták meg a föld alapozását? Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint lakósátrat. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj, és kiszáradnak, elragadja őket, mint szélvész a polyvát. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? - mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

 

Ézs. 42,6-8

Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket! Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.

 

 

Isten gyűlöli, amikor az istendicsőségét emberi kezek készítményeinek adják. Jézus Krisztus nevében parancsolom hogy szemeid, és füleid megnyíljanak, és láss, és érts.

 

Ézs. 42,17-18

Meghátrálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondják ezt: Ti vagytok az isteneink! Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássatok!

 

Jer. 10,2-15

Így szól az ÚR: A pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól! Bizony, a népek bálványai hiábavalók. Hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint madárijesztő az uborkaföldön: nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni! Nincs hozzád hasonló, URam! Nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged, népek Királya? Bizony, megillet ez téged! Mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között egyetlen országban sem. Egyaránt ostobák és bolondok, hiábavaló a bálványok útmutatása: fából vannak! Tarsísból hozott ezüsttel és úfázi arannyal vonják be; mesterember csinálmánya, ötvös keze munkája, öltözetük kék és piros bíbor, ügyes mesterek munkája valamennyi. De az ÚR az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! Háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszús haragját a népek. Mondjátok meg nekik, hogy az istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották az eget és a földet. Az ÚR ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen, felhőt hoz fel a föld széléről; villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. Megáll a tudománya minden embernek, szégyent vall bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében: nincsen abban lélek! Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején.

 

Ézs. 44,8-20

Ne rettegjetek, és ne féljetek! Hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim! Van-e isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla! A bálványszobrok készítői mind hiábavalók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien! A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pöröllyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét; ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinórt, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és emberalakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője, vesz belőle, hogy melegedjék, befűt, és kenyeret süt. De istent is csinál belőle, és leborul előtte; bálványszobrot készít, és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jóllakik; közben melegszik, és ezt mondja: De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét! A fa többi részéből istent készít: bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá: Ments meg engem, mert te vagy az istenem! Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná: Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem, és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok! Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!

 

Ézs. 45,16-20

Szégyent vallanak és gyalázatba esnek, mindnyájan gyalázatra jutnak a bálványkészítők. Izráelt megszabadítja az ÚR örökké tartó szabadságra. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. Ezt mondja az ÚR, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az ÚR, nincs más! Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákób utódainak, hogy hiábavaló dolgokban keressenek engem. Én, az ÚR, igazat mondok, a valóságot jelentem ki! Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül! Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni.

 

Semmit sem tudnak, akik bálványokat hordoznak (körmenetekben), és akik Isten helyett máshoz imádkoznak (szűz Mária, szent István, Buddha, Krisna stb…)

Vannak, akik azt gondolják bálványuk (szűz Mária, Szent Antal stb.) cselekedte ezt, meg azt életükben, de tévednek. Mert sem Mária, sem, semelyik szentnek nevezett halott emberhez szóló imát sem a halott személy, sem Isten nem teljesít. Ha valami természetfölötti csoda történt ezekhez szóló imákra, az azt jelenti, hogy olyan mélységbe jutottak ezek a személyek, hogy a bálványimádásuk, halottakhoz szóló imáik, és hittük ördögi erőket aktivált, és az ilyenek semmivel sem különbbek a varázslóknál, és boszorkányoknál. Térjetek meg Istenhez, és hagyjátok abba ezeket, amíg a kegyelem ideje van.

 

Ézs. 48,4-6

Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, a homlokod pedig érc, ezért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, már hirdettem, hogy ne mondhasd: Bálványom tette ezt, bálványszobrom parancsára történt. Hallottad és láthattad mindezt, tanúskodhatsz is róla. Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz.

 

Ézs. 57,13

Ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványaid tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellő is elsodorja. De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen.

 

De aki Istenhez kiállt segítségért, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen.

 

Jer. 18,15

De engem elfelejtett az én népem, a hitvány bálványoknak tömjénez. Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon járjanak, egyenetlen úton.

 

Hós. 4,18-19

Dőzsölésük elfajult, egyre paráználkodnak, jobban szeretik a gyalázatos bálványt, mint oltalmazójukat. Szárnyára kapja őket a szélvész, és szégyent vallanak oltáraik miatt.

 

Jón. 2,9

Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket.

 

Azok, akik nem hajlandók megtérni kép, és szobor tiszteletükből, és imádatukból, azok elhagyják megváltójukat, és Istenüket.

 

Mik. 5,12-20

Kiirtom bálványszobraidat és szent oszlopaidat az országból. Nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt. Kiszaggatom szent fáidat, és elpusztítom városaidat. Az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút! Mit használ a bálványszobor? - hiszen csak szobrász formálta! Mit ér az istenszobor? - hamis útmutatást ad! Bár bízott benne, aki megformálta, csak néma bálványt készített. Jaj annak, aki a fának mondja: Ébredj! - és a néma kőnek: Kelj föl! Adhat ez útmutatást? Arannyal, ezüsttel van ugyan borítva, de semmilyen lélek nincs benne! Az ÚR azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld!

 

Az apostolok tanácsa így döntött:

 

ApCsel. 15,19-20

Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől.

 

A pogányokból megtérteknek szükséges tartózkodni a bálvány okozta tisztátalanságtól.

 

ApCsel. 17,16-30

Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel; a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték: „Mit akarhat ez a fecsegő mondani?” Mások ezt mondták: „Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője”, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle: „Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert, amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő; szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó.” Az athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: „Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.

 

 

Pál apostol is ezt hirdette:

A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.” Miből? a bálványimádásból. Biztos neked is háborgott más a lelked valami miatt. Pál apostolnak nem más miatt háborgott a lelke, mint az Athén városának bálványimádása miatt. Ha ma élne Pál apostol meglátogatná Rómát, Fatimát, Medjugoret, Lourdst, Máriapócsót stb. háborogna a lelke, hogy milyen mélyre jutottak hivő emberek tömegei. Hal meglátogatná bármelyik magyar várost, vagy európai keresztény várost háborogna a lelke, mert mindegyik tele van bálványokkal. Majdnem minden jelentősebb téren, kereszteződésben meg lehet találni a szentségtörő bálványokat. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség.”…” A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

 

 

1Jn. 5,21

Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!

 

 

1Kor. 10,7

Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint meg van írva: „Leült a nép enni, inni, és felkelt játszani.”

 

1Pt. 4,3

Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek.

 

Sok olyan tudatlan ember van, aki szentségesnek tartja, ha szobrok, és képek előtt leborulnak, és ájtatos tekintettel imádkoznak a szoborhoz, és a szobor előtt. Ez nem szentséges dolog, hanem szentségtörő undorító bálványimádás. Vannak akik, még tovább mennek bálványimádás mélységeibe csoportosan, és tömegesre szervezet bálványimádatokban (bálványos körmeneteken) vesznek részt. Nem csodálkozok rajta, ha akkor vagy utána bűneik következményei miatt ítéletben részesülnek.

 

1Kor. 5,11

Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek.

 

Aki teljes evangéliumi, vagy evangéliumi hivő létére bálványimádó azzal még együtt se egyetek, addig, amíg meg nem tér. Kötelességed környezetedben minden szobortisztelőt, bálványimádót felszólítanod az Isten igéje alapján megtérésre, hogy utána ne rója fel neked, miért nem figyelmeztetted, és miért nem hívtad megtérésre.

 

1Kor. 10,14-21

Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást! Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez: ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálványáldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is.

 

Sok pogány keresztény azt hiszi, hogy Istennek áldoznak, holott ördögöknek áldoznak, és nem Istennek. Mert ha „Isten”tiszteletük, és áldozásuk nem más, mint szentségtörő bálványimádás, akkor nem Isten tisztelik, hanem ördögöknek áldoznak.  „Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is.” Döntsd el, hogy szentségtörő áldozásokra, és szentségimádásoknak nevezett bálványimádásokra jársz vagy Istentiszteletre az Úr vacsorájával való közösségre.

 

2Kor. 6,16-18

Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.”

 

Hogyan fér össze bálványokkal (szobrokkal) Isten temploma. Sehogy sem.

 

Sátán még azt is meg fogja tenni, hogy a fenevadat, és annak fejét az Antikrisztust jelekkel, csodákkal hatalmazza fel. Sőt még az is megadott neki, hogy a fenevad képmásába lelket adjon. Ha imádni fogod, és leborulsz előtte, akkor elvesztél.

 

Jel. 13,12-18

Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára; és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.

 

Döntsd el, hogy már most, hogy nem fogsz leborulni semmilyen könnyező, vérző szobor előtt, és nem imádod azokat, és hűséges leszel az igazsághoz, Isten Igéjéhez, a bibliához, és a testé lett Igéhez, Jézus Krisztushoz, és az egyedül Szent Atyához az egy Istenhez.

 

1Kor. 6,9-10

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.

 

Jel. 21,8

De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.

 

Jel. 22,15

Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!

 

 

 

Vissza a főoldalra