Az Egyház.

 

 

 

 

Lehet-e több út Istenhez?

 

Van egy olyan vallásos nézet, amelyik teljesen elterjedt az ökomenikus, és vallásegyesítő világunkban. A lényege az, hogy minden vallás törekszik Isten, vagy a megvilágosodás felé, tekinthető ez egy hegynek, amelynek csúcsa az Isten, és nem az a lényeg, hogy te milyen utón haladsz felfelé, lehetsz Buddhista, Iszlám, vagy Keresztény stb. A lényeg az, hogy a felfelé vezető utak a végén úgy is egy pontba jutnak.

Ez egy jó nagy hazugság. Nem csak egy hegy van, és vannak völgyek és szakadékok is. Nem minden út vezet Istenhez, sok olyan út van, amely pokolba vezet.

 

Mát. 7,13-14

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

 

Jézus sohasem volt ökumenikus, mint sok vallásos ember, mert csak egy Isten van, és egy út vezet Istenhez.

 

Ján. 14,4-6

És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az útat? Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

 

Sajnálom mindazokat, akik ilyen Ökomenikus utakon keresik Istent, és az igazságot. Közben a rengeteg nézet, és vallás miatt már értelmükben, szellemükben is teljesen eltévedtek.

Buddha, Krisna, Mohamed, Szűz Mária stb. nem halt meg a bűneidért, hogy neked örök életed legyen, ezt csak Jézus Krisztus az Isten fia tette meg érted, azért mert teremtménye vagy és szeret téged, és azt szeretné, hogy üdvösséged legyen, kér téged fogadd el a kegyelmet, és el ne engedd.

 

Ján. 3,16-21

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

 

Az egyház görögben ekklésia szó jelentése kihívottak közössége.

A kihívottak a Jézus Krisztusban való hitből történő újonnan születés (vízben és Szentlélekben alámerítkezés) révén lehetnek tagjai Krisztus testének az Egyháznak.

 

Ján. 3,1-12

Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született. Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek? Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?

 

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Jézus határozottan megerősíti, hogy azok, akik nem születnek újjá víztől, és szentlélektől azok nem mehetnek be Isten országába. Azok az emberek nem részei Krisztus Egyházának.

 

A vízben történő újjászületés.

 

Ez nem a csecsemőkori vízkeresztség, amely meghintéssel történik, amelyet a középkorban alakította ki az államvallás kényelmi okokból, illetve torz nem bibliai nézetekből kifolyólag, hanem felnőttkori hitből történő cselekedett, amelyet csak olyan ember részesülhet, aki tudatára jutott annak, hogy bűnös és szüksége van megtérésre (bűntől való elfordulásra, és Isten felé való odafordulásra), és teljes szívéből hiszi, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten Fia.

 

Márk. 1,4-5

Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.

 

A keresztség szónál a görög eredetiben baptidzo szó szereppel, amely nem keresztséget, hanem valamilyen tárgynak, vagy testnek víz alá merítését jelenti. Ruhafestésnél történő alámerítésre is ezt a szót használják. A középkorban kialakult torz keresztrajzolásos, vagy meghintéses keresztség hitelesítése érdekében még a bibliában szereplő szavak magyar jelentését is megváltoztatták, annak érdekében, hogy nehogy leleplezze a saját csalásukat. Azért elég furcsán néznének a híveik, ha a batidzo szó eredeti jelentésével neveznék a víztől való újonnan születést, amely vízben történő alámerítést jelent, ezért képesek voltak még a bibliát szavát is egész más jelentéssel felruházni. A Márk. 1,4-5-ben megtörtént eseményből kiderül, hogy az emberek és megvallották bűneiket, és a bűneik bocsánatára merítkeztek be. A vízben meghaltak a bűnösök a régi életüknek, és feltámadtak kiemeléskor az új életre. Minden ember megtapasztalhatja ennek a cselekedetnek megtisztító erejét, de már Jézus Krisztus nevében. Hit, bűnbánat, és megtérés nélkül ez a szent cselekedett semmit sem jelent, ahogy a csecsemőkeresztség sem.

 

Mát. 3,13-15

Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám? Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.

 

Jézus körülbelül 30 éves volt, amikor alá merítkezett attól függetlenül, hogy neki nem volt semmi bűne, mindezt azért tette, hogy példát adjon mindanyunknak, hogy miképpen kell az igazságot a víztől való újonnan születéssel betölteni. Ha Jézus példát adott, akkor ki az a hivő ember aki nem követné ebben a Szent cselekedetben a Messiását?

 

Csel. 8,26-40

Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe; És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát. Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez! Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol? Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről? Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel. Filep pedig találtaték Azótusban; és széjjeljárva hirdeté az evangyéliomot minden városnak, míglen Czézáreába juta.

 

Csak akkor részesítette  Filep evangélista a Kandaké pénzügyminiszterét víztől történő újjászületésben, amikor az teljes szívéből megvallotta:  „Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.” Ez a szent cselekedett nem lehet érvényes csecsemők esetében, mivel nem a saját hitvallásukra részesülnek benne, illetve nem is úgy történik mindez, ahogy az apostolok, vagy a tanítványok hajtották végre. Mivel ők nem meghintésben, vagy keresztrajzolásban részesítették, hanem a hitvallót teljesen alámerítették a vízben a Názáreti Jézus nevében, majd kiemelték az új életre. A történetből kiderül, hogy mind Filep mind a Komornyik a leszálltak a vízbe, majd feljöttek a vízből. Ha meghintéssel történne mindez, abban az esetben biztos nem vizezték volna be magukat ennyire.

 

1 Kor. 7,14

Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.

 

A kisgyermekek a szülőkben szenteltetnek meg, tehát ha szülő újonnan születtet hivő ember, abban az esetben a gyermekek szülő kegyelme alatt vannak. Ez azt jelenti, hogy üdvössége van a gyermekeknek is, még akkor is, ha az egyik szülő netalán hitetlen. Tehát az teológia hazugság, hogy azért kell csecsemőket, meg gyerekeket megkeresztelni, mivel az eredendő bűn miatt elkárhoznak, ha meghalnak, ez nem igaz mivel újonnan született hivők a szülők kegyelme alatt vannak. Ezért minden szülőnek a felelőssége az is, hogy a hogy bibliai alámerítésben részesüljön hitből, mivel ezzel saját gyermekei is Isteni védelem alá kerülnek a felnőtt korukig.

 

Róm. 6,3-5

Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.

 

A Jézus nevében történő alámerítkezésben szellemi értelemben részesülünk Jézus halálában, és feltámadásában. Meghalunk a bűnnek a régi éltünkkel együtt Jézusban, és feltámadunk Krisztusban az Új életre. Sajnos sok Egyházban és Felekezetben ezt a csodálatos szent cselekedett nem élik át, így nem lépnek be Isten országába, és nem lehetnek Krisztus Egyházának tagjai. Jézus addig el sem kezdte a szolgálatát, amíg nem merítkezett be. Azok, akik ez nélkül szolgálnak Istennek, vagy lettek krisztuskövetők nem töltötték be az igazságot, és a szellemvilág (sátán, démonok, kérubok stb.) ezzel teljesen tisztában van. Ez olyan mintha útlevele egy külföldön tartózkodónak nincs lepecsételve.

 

Szentlélekben történő újonnan születés.

 

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

 

Jézus, amit mondott nem értette meg Nikodémus, ha te sem érted, és nem tapasztaltad meg még, akkor semmiképp nem születtél újonnan szentlélektől. Nem csak víztől, hanem szentlélektől is szükséges újonnan születni, másképp nem lehet Isten országába bemenni. Ez nem olajjal való megkenést jelent, nem is konfirmációt, és nem is egy megszentelődési folyamat végét, hanem szentlélektől való születést, amelyben a Jézus tanítványai pünkösdkor részesültek.

 

Keresztelő János ezt mondja:

 

Mát. 3,11

Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

 

Márk. 1,6

János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala. És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.

 

Ján. 1,33-34

És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.

 

Nem emberek keresztelnek Szent Lélektől, hanem kizárólag Jézus Krisztus. Azok a vallások ahol a vallás vezetője azt állítja, hogy Ő keresztel Szentlélektől az hazudik, és a keresztségük sem más, mint üres ceremónia. Imádkozni lehet kézrátétellel azért, hogy valaki újonnan szülessen Szentlélektől, de attól még nem ő részesíti benne, hanem Jézus Krisztus.

 

Luk. 11,9-13

Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.

 

Ján. 14,26

Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

 

Tehát a mennyei Atyának a legfontosabb ajándéka, amit akar adni a fiainak az a Szent Lélek, a Jó Atyánk szeretné, hogy erre az ajándékra vágyjanak a Fiai, és kérjék tőle. „Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” Bármit is kérsz az Atyától, azt Jézus nevében, kérd. „Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya”. Felejts el minden más névben való kérést, mert sem Szűz Mária, sem „Szent” Antal a bűneidért nem halt meg csak Jézus Krisztus az, aki téged a legnagyobb szeretettel, kegyelemmel és megbocsátással képvisel az Atya előtt, miért fordulnál bárki máshoz is, ha pedig ezt teszed, Őt, és az Atyát is haragra ingerled. Téged nem bosszantana, hogy ha a fiaid, és leányaid nem tőled kérnének ajándékot, hanem szomszéd nénitől, és bácsitól, vagy éppen meghalt rokonoktól. Ezzel megsérted az Istent, és a Fiát, lekicsinyled a hatalmukat, szeretettüket, és kegyelmüket. Tudom, hogy sokan teszik ezt, de egy napon majd számon kéri rajtuk az Isten, és legfőképpen azokon, akik erre tanították az embereket. Térj meg, és hagyd abba ezeket, hogyne legyen Isten haragja rajtad, és ne téged ítéljen el ezért, hanem azokat, akik téged becsaptak, ha nem térnek meg. Ha olyan egyháznak vagy a tagja, ahol olyan dogmákat követelnek meg az emberektől, amelyek ellent mondanak az Isten szavának, abban az esetben, dönts Isten mellett, és hagyd ott azt a vallást, hogy ne légy részese a bűneinek.

Jézus találkozása a Samáriai asszonnyal.

 

Ján. 4,3-26

Elhagyá Júdeát és elméne ismét Galileába. Samárián kell vala pedig általmennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, a melyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Monda azért néki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, a ki samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is? Felele Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni! Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj ide! Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.

 

Jézus élővíznek nevezte a Szentlelket, amelyben ha részesülsz, akkor soha meg nem szomjúhozol, és az a víz (Szentlélek) örök életre buzgó víznek kútfeje lesz benned. Jegyezd meg nagyon, hogy Istent imádni sem nem Jeruzsálemben, sem Samáriában, Rómában, Mekkában, Medjugoréban, Fatimában, sem nem más helyen kell imádni, ahogy tanította a Messiás a pogány asszonynak. Jézus megfeszítésével, és feltámadásával megszűntek a szenthelyek, és az áldozatok is, mert ő egyetlen tökéletes áldozatával tökéletesé tette a hozzájárulókat. „De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” Isten olyan imádókat keres, akik igazságban (megtérve és újonnan születve víztől, és szentírás szerint) imádják, lélekben (újonnan születve Szentlélektől).

 

Ján. 7,37-40

Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta.

 

A Szentlélekben csak a Jézus Krisztusban hivő emberek részesülhetnek, és azok közül is csak azok, akik vágynak rá.

 

Csel. 1,4-8

És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek? Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

 

Jézus utasítása volt a tanítványai felé „hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét … ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.”.

 

Szentlélek kiáradása, és a tanítványok újonnan születése Szentlélektől.

 

Csel. 2,1-18

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk? Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie? Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet! Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van; Hanem ez az, a mi megmondatott prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

 

A szentlélektől való újjászületésnek a jele nyelveken szólás, ez azt jelenti, hogy olyan nyelven kezd el szólni az ember, amit sohasem tanult, és ezen Isten üzeneteit szólja a szentlélektől (ez lehet élő nyelv, de lehet angyalok nyelve, vagy holt nyelv, amelyet senki nem ismer). A Jeruzsálembe gyűlt idegen földön élő zsidóság, mind a saját nyelvén halotta Isten beszédeit. A bábeli torony építésekor teljesen egy akaraton voltak az emberek, abban hogy Isten akaratával ellentétes dolgot cselekedjenek, ennek megakadályozására zavarta össze az emberek nyelvét. A pünkösdkor a megszületett egyház volt, az a szellemi ház, amely építésében örömét látta Isten, amelyet azzal is bizonyított, hogy a nyelvi akadályokat megszüntette, attól függetlenül, hogy a tanítványok többsége egyszerű, nem tanult, és nem több nyelven beszélő ember volt.

 

Az első pogányok megtérése és újonnan születése.

 

Csel. 10,44-48

Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is? És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

 

Csel. 11,12-18

Mondá pedig nékem a Lélek, hogy menjek el velök minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába: És elbeszélé nékünk, mimódon látta, a mint az angyal megálla az ő házában és ezt mondá néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe. Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben. Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna? Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!

 

„Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik”

 

A pünkösdkor megtapasztalt Isten ajándékát kapták az első pogányok is. Nem csak akkor, hanem mai is Isten hasonló ajándékát adja minden hivő embernek. Minden nemzetbelinek, nőknek, férfiaknak, fiataloknak, időseknek, szegényeknek, és gazdagoknak.

 

Csel. 19,2-7

Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala. Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.

 

Az apostolok, és tanítványaik pünkösd után kizárólag a Jézus nevében részesítették a megtérteket víztől való újonnan születésben, mivel „János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban” Elolvashatód az egész apostolok cselekedetét, és meggyőződhetsz erről. És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala. Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten. Attól függetlenül, hogy Pál apostol kezét vetette reájuk nem ő részesítette őket Lélektől való újonnan születésben, hanem Jézus Krisztus. Amikor Mózes ráütött a botjával a Vörös tengere nem ő választotta szét a vizeket, hanem az Isten. Mózes csak engedelmes szolgája volt Istenek, és nem ő volt az Isten. Amikor a tanítványok újonnan születek akkor szóltak nyelveken, és prófétáltak. Ugyanezt tapasztalja meg minden esetben minden hivő, aki újonnan. Ezért sem az olajjal való megkenés, sem a konfirmáció, sem a megszentelődés végeredménye nem a Szent Lélektől való újonnan születés. Ezeket bár vallási vezetők annak nevezik, de az apostolok ezeket nem hitelesítik, hanem csak az előzőekben említett eseteket, ezért mindezek csak üres ceremóniák, és félrevezetések.

 

Csel. 2,38

Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

 

Szeretnél üdvözölni, és Isten országába jutni akkor Péter apostol tanácsa szerint kell cselekedni, amit Jézus is mondott Nikodémusnak: „Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.”

Vannak, akik Péter apostol utódainak mondják magukat, és egész mást tanítanak, mint Jézus és az apostolok. Döntsd el, kit is akarsz követni emberi hagyományokat, vagy Jézust, és az igazi apostolait. Sok embert elhitettek azzal, hogy amikor keresztet kentek a homlokukra akkor Szent Lélek keresztségben részesültek, de mindez hazugság. Csak annyi történt velük, hogy egy vallási vezető félrevezette őket. A világban, amikor egy terméket, márkát meghamisítanak, és azt hazudják, hogy az eredeti, abban az esetben a csalókat megbüntetik, sokan azt hiszik, hogy Isten nevében bármit hazudhatnak, csalhatnak büntetlenül. De Isten számon fogja kérni rajtuk, mert nem egy márkát hamisítottak, hanem egyházat, tanításokat, igazságokat hamisítottak meg, és mindezt Jézus nevében. Amely nagyon nagy bűn.

 

Csel. 8,5-17

És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lőn nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván: Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket: Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket.

 

A másik hazugság némely egyházban azt tanítják, hogy amikor részesültek a híveik a vízben történő  újjászületésben, akkor részesültek egyben a Szentlélekben is. Ennek az ellenkezője az igaz a tanítványok alá voltak merítve a vízben Jézus Krisztus nevére, de külön lementek apostolok, hogy vegyenek Szentleket, mivel senkire azok közül nem szállt rá. Honnan tudták az apostolok? Egyszerű nem rendelkeztek a Szentlélek ajándékával. Az sem igaz, hogy ki kell érdemelni a Lélektől való újonnan születést, mivel az újonnan születés víztől, és Lélektől nem függ a mi érdemeinktől, hanem csak megtérés, hitt után kegyelemből részesülhetünk benne.

 

Csel. 10,44-48

Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is? És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

 

Csel. 11,12-18

Mondá pedig nékem a Lélek, hogy menjek el velök minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába: És elbeszélé nékünk, mimódon látta, a mint az angyal megálla az ő házában és ezt mondá néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe. Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben. Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna? Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!

 

Róm. 8,5-11

Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

 

Róm. 8,14-17

Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

 

1 Kor. 6,19-20

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

 

1 Kor. 12,13

Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

 

2 Kor. 1,21-22

A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

 

2 Kor. 3,17

Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

 

Eféz. 2,17-22

És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

 

Krisztus egyháza megtért, újonnan született emberek közösségéből épül fel, azok az egyházak, amelyek nem az Ősegyház mintájára épülnek fel, azok nem Krisztus egyházai, vagy csak részben hordozzák annak jegyeit.

Az Ősegyház megtérés, víz, és Szentlélek általi születése révén tökéletes volt, attól függetlenül, hogy az emberekből épült fel, mert minden, ami szentlélektől született az mind magában hordozza az Isteni tökéletességet (szeretettet, igazságot, bölcsességet, erőt, és hatalmat), és a szellemi fejlődésnek a magját (Isten igéjét), és a táplálóját a Szentlelket.

Ma sokféle egyház, és felekezet van, de mindegyike elismeri az Ősegyházat Krisztus Egyházának. Az Ősegyház a mintája (prototípusa) Krisztus Egyházának. A mai egyházak, és felekezetek, annyiban Krisztus Egyházai, amennyire magukon hordozzák az Ősegyház jellemzőit, felépítését, tanításait, szellemi ajándékait, cselekedeteit stb… A Krisztus Egyházának tehát nem a múltba való visszavezethetősége, hanem felépítése, tanításban (igazságban), hitelvekben (dogmákban), és cselekedeteiben való hitelessége számít. Attól még, hogy valaki „levezeti”, hogy Newton leszármazottja, az még nem jelenti azt, hogy ő nagy tudós, lehet akár egyetemeket végzett hazug csaló is. Az Egyház megítélésével kapcsolatos döntésben az elsőszámú, és kizárólagos mérce a biblia, mivel azt mindegyik egyház elismeri Isteni ihletésűnek, és hitelesnek. Minden más hagyomány, amely ellentmond a Szentírásnak, az nem Isteni ihletésű, és nem hiteles.

 

2 Tim. 3,16-17

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

Azok az egyházak, amelyek a legtávolabb állnak a hiteleségtől azok félnek legjobban, attól hogy az emberek a bibliát szabadon, imádkozva megismerjék. A történelemi múltban a legnagyobb bűnnek tartották azt, ha a valaki Szentírást másolt, osztogatott, vagy olvasott. Ma már nincsen meg az a hatalmuk, hogy ezeket, megtiltsák, ezért már nem azt mondják, hogy tilos olvasni, hanem hogy könnyen félre lehet értelmezni, és nekik van meg az „elhívatásuk” arra, hogy ezt hitelesen átadják az embereknek. De a bibliában ennek az ellenkezője az igaz.

 

Csel. 17,11

Ezek pedig nemesebb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

 

A Bérabeliek azért nemesebb lelkűek, mert hittek a hirdetett igében, és a Bibliát naponként olvasva ellenőrizték, hogy úgy vannak-e ezek. Tehát maguk megvizsgálták az írásokat, és ami annak megfelelt készséggel befogadták. Legyél Te is nemesebb lelkű ember.

Az Egyház (Ekklészia) a világból kihívott, és újonnan született Jézus Krisztusban hivő emberek közössége ez lehet látható és láthatatlan is egyben. Az Egyháznak csak egy vezetője (feje) van, ez pedig Isten fia a Názáreti Jézus Krisztus, minden olyan törekvés, vagy szándék, amelyben bárki magát az Egyház vezetőjének főpapjának, vagy Atyjának mondja magát, vagy úgy cselekszik az nem a Krisztus Egyházának a főpapja, hanem egy más vallás vezetője.

 

Mát. 23,9

Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.

 

Krisztus Egyháza soha sem fogadott, és fogad el ilyen Antikrisztusokat, és csúsztatásokat.

 

2 Thess. 2,1-15

Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében; A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.

 

A Krisztus Egyháza az nem sok, hanem Egy, amely sok gyülekezetből áll különböző településeken és néven.

Jézus Krisztus, mint az egyház feje ismeri minden gyülekezetének erényeit, hibáit, és bűneit. Mindegyik gyülekezetét meg akarja erősíteni, és helyreállítani, amelyik gyülekezet pedig nem hajlandó megtérni azt megítéli, és elveti magától. A magától elvetett egyházakból, felekezetekből Isten kihívja a választottait, azért hogy ne legyenek részesei az Isten ítéletének. Ahogy az Isten mielőtt megítélte Jeruzsálemet Titus hadai által iu. 70-ben, előtte Jézus próféciájának, és utasításainak engedelmeskedő krisztuskövetők közül egy se került kardélre, és nem került rabszolgaságba, mivel az ítélet előtt Jézus parancsa szerint (lásd. Márk. 13, 14-19) kimenekültek Jeruzsálemből, és Júdeából a hegyekbe.

 

2 Pét. 1,19-21

És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

 

Ismerd meg az Isten próféciáit, hogy a megismerd a jövőt, és Isten üdvtervét, azért, hogy ne érjen váratlanul a jövőben bekövetkező rendkívüli események.

 

Jel. 1,1-3

Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott. Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.

 

„Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.” Remélem, hogy megértetted, hogy miért olyan fontos megismerni a próféciákat és az egész bibliát.

Azzal ha, valamelyik Egyház, vagy Felekezet a Szentírásnak Egyházra vonatkozó mintákkal, vagy utasításával ellentétes cselekedetei, felépítése van, az azt jelenti, hogy azokban a tételekben nem bibliai, nem Krisztusi Egyház. Az egyházak a közül éppen a történelminek mondott egyházak térnek el legerőteljesebben a Krisztusi Egyháztól, ezek között is a legjobban a Római Katolikus Egyház. Azokat, amelyeket ezek megvetnek, azok pedig Krisztus egyházának gyülekezetei (Autonóm Gyülekezetek, Hit Gyülekezete, Krisztus Szeretette Egyház, Omega Gyülekezet stb…), ezek mind megtérést, újonnan születést (víztől, és Szentlélektől) hirdetik, és gyakorolják. Az Isten szava értelemben ezek a Krisztus Egyházának gyülekezetei a hibáikkal, gyengeségeikkel együtt, amelyekből megtisztítja Jézus Krisztus a népét.

 

Ámen…

 

Vissza a főoldalra