A katolikus egyház eretnekségeinek (tévtanításainak, és eretnek gyakorlatainak) kialakulása időrendi sorrendben.

 

 

Az alábbi táblázatból egyértelműen látszik, hogy a katolikus egyház dogmái, mennyire eltérnek a bibliai, és apostoli kor tanításaitól, és hitbeli gyakorlatától. (Némelyik dátum megközelítő pontosságú.) A jelen lista nem tartalmazza az összes katolikus eretnekséget.

 

i.u. 300

Imádság a holtakért. Jézus sohasem tanította apostolait halottakhoz szóló imákra.

310

Egyesek megkezdik a keresztjelölést. Az apostolok nem ismerték a keresztjelölést, Nagy Konstantin császár idejében terjedt el, főleg a császár befolyására.

320

Viaszgyertyák használata az Istentisztelet folyamán.

375

Az angyalok és halott szentek tisztelete és képek használata. Ezek gyakorlata az ősegyházban tilos volt, és legkomolyabb bűnt jelentették. Erről még több görög apologéta is bizonyságot tettek.

394

Elfogadták a misét és a papi ünneplést. Az apostolok sohasem miséztek, és nem volt papi ünneplés, és nem volt papi rend sem.

431

Mária imádásának kezdete és az „Isten anyja” kifejezés első használata az efézusi zsinaton. Mária csak a Jézus emberi voltának volt az anyja, mert Isten fiát már a teremtés előtt szerezte az Atya, és az emberek megváltásáért született emberi testben a Szentlélek által. Tehát nem Mária volt az „Isten anyja”

500

A római püspökök elkezdenek császári külsőségeknek megfelelően öltözködni, és élni. A római császárság külsőségeit veszi fel a pápaság.

526

Az utolsó kenet. A betegek olajjal való megkenését a gyógyulás érdekében eretnek módon megváltoztatták.

593

Nagy Gregorián először állítja fel a purgatórium doktrínáját. Jézus sem az apostolok nem tanítottak purgatóriumról. Nincs közbenső hely a halottaknak, ez csak anyagi, és szellemi befolyás növelésére lett kitalálva.

600

Imádságokat kezdenek felállítani Máriához, a halott szentekhez és angyalokhoz.

610

Először választanak pápát III. Bonifác személyében. Amúgy a katolikus egyházban az első Pontifex Maximus Nagy Konstantin volt.

650

Az első ünnepségek, Szűz Mária tiszteletére. Az Atya, és Jézus imádatát egyre jobban kisebbíti a Mária imádata.

709

Bevezetik a pápai lábcsókot. Péter apostol még Kornélius leborulását sem fogadta el.

750

Kezdetét veszi a pápa világi hatalomra juttatása. Katolikus egyház már politikai, és világi, gazdasági hatalom annak minden jellemzőjével.

788

Hódolat Máriának és az elhalálozott szenteknek; keresztek, szobrok, ereklyék tiszteletének. (imádat)

850

A víz felszentelése sóval és papi áldással (szenteltvíz) Az apostolok nem ismertek szenteltvízet.

890

Józsefnek  tiszteletadás. (József imádatának kezdete)

965

Bevezetik a harangavatást. (szentelést)

995

Kezdetét veszi az elhalálozottak szentté avatása, kanonizálása először V. János pápa által.

998

A nagypénteki böjt kötelezővé tétele.

1090

A rózsafüzér bevezetése. (Hinduk példájára! Péter a remete vezette be.)

1097

A papság kötelező cölibátusának elrendelése. (A papság erkölcsi bűneinek további növekedése)

1100

Bevezetik a miseáldozatot. Ettől fogva van csak áldozás.

1184

Az eretnekek inkvizícióját a Veronai Zsinat vezette be. A katolikus egyház egyik leggonoszabb, és leg ember ellenesebb találmánya. kb. 30-50 millió áldozata van több kontinensen.

1190

Bűnbocsánati papírok pénzért való árulása. Ez ma is működik csak éppen pénzért való misézés formájában.

1200

Úrvacsoránál helyettesítik kenyeret az ostyával.

1215

Az átlényegülés dogmáját  II. Inocent pápa vezette be. Ehhez hasonló gyakorlat van okkult vallásokban, varázslóknál, és boszorkányoknál. Akik a célpontjukat egy tárgyban materializálják, majd azt megkínozzák, és megölik. Jézust minden mise során a katolikus pap fizikailag újból, és újból megkínozza (megtöri), majd megöli. Jézus egyetlen áldozatával tökéletessé tette a megszentelteket, így nincs többé szükség áldozásra. Főleg nem egy okkult átváltoztatásos szertartásra. Nem szenvedett minden ember bűneiért a múltban, jelenben, és a jövőben? Nem szeretnék egy pap helyében sem Krisztus gyilkosává válni az átváltoztatásos miseáldozás által, még tudatlanul sem.

1215

Legalább évente egyszer papnak való kötelező gyónás.

1215

A 4. laterális zsinat hivatalosította és léptette érvénybe az inkvizíciót.

1220

Bevezetik az ostyaimádását. „Szentségimádás” Az hogy egy ostyát imádnak az már teljes egészében a bálványimádás bűne.

1227

A harangozás jelzi, hogy a pap végrehajtotta az átváltozatást a miseáldozat során.

1229

Megtilttatik a laikusoktól (nem papi, szerzetesi és szerzetesi rend) a Biblia olvasása. A tiltás oka az volt, hogy nehogy az emberek megismerjék az igazságot, és felismerjék a katolikus egyház óriási eretnekségeit.

1245

A bíborosok piros kalapot kezdenek hordani.

1251

Stock Simon Angliában kitalálja a skapulárét.

1264

Bevezetik az ún. úrnapját.

1410

A kehely megtilttatik a hívektől. Az úrvacsora pedig kenyér, és bor vételéből áll. Ez pedig annyira egyértelmű.

1439

Kihirdetik a tisztítótűzről (purgatórumról) szóló dogmát.

1545

A tradíciókat egyenlő tekintéllyé nyilvánítják a bibliával a Tridenti Zsinaton. De valójában a Szentírás Isteni kijelentései fölé emelik az ezzel ellentétes eretnek dogmáikat, és hagyományaikat.

1546

Apokrif könyveket hozzácsatolják a saját bibliájukhoz. Holott a korai egyházi tekintélyek ezeket sosem szentesítették.

1854

IX. Pius pápa kijelenti Mária makulátlan szűzi fogantatását. Pedig Mária nem a Szent Lélektől fogantatott, így nem lehetett makulátlan (eredendő bűntől mentes), amit igazol a Biblia is.

1862

IX. Pius elítél minden olyan tudományos felfedezést, amit a római egyház nem hagy jóvá. Attól, hogy valamit tudományosan bizonyítanak (igazolnak), azt nincs joga semelyik egyháznak azt elítélni, azért mert ők nem hagyják jóvá. (Jordano Brúnó, Galliei stb.)

1870

Az I. Vatikáni Zsinat kijelenti a pápa csalhatatlanságát hitbeli és erkölcsi dolgokban.

Ember, és hatalom még  nem tévedett ennyit erkölcsi, és hitbeli dolgokban, mint a pápaság, főleg nem úgy hogy ráadásul tévedhetetlenek tartja magát, amely csak tovább növeli tévedései, és eretnekségei számát.

1925

Szűz Mária testi jelenléte a mennyben. Ez újabb eretnekség, mivel semmilyen nyoma nincs, hogy Mária testben elragadtatott volna. Ilyen csak Énok, Illés, és Jézus volt a bibliában. Ha Máriával így történt volna, akkor a biblia leírta volna.

1930

XI. Pius pápa elátkozza a nyilvános iskolákat. Ehhez nem kívánok megjegyzést tenni.

1930

XI. Pius pápa megerősíti Mária doktrínáját. „Isten anyjaként”  Teológiai eretnekséget megerősíteni, az további eretnekség.

1950

XII. Pius beiktatja Szűz Mária mennybemenetelét dogmaként.

1965

VI. Pál pápa Máriát az egyház anyjává teszi.

Krisztus egyházának nincs anyja, hanem csak Atyja van, és a feje a Krisztus és nem a római pápa. Nem Mária az Isten, és nem Ő az Isten fia, és nem ő váltotta meg a vérén az embereket, nem küldte el a Szent Lelket. Nem Ő jön vissza az Egyházért, hanem Jézus Krisztus. Jézus halálával, és feltámadásával szerezte az egyházat. Attól még, hogy Eistein feltalálta a relativitás elméletét, azért nem nevezik az anyját „a relativitás elméletének anyjának”. Ennyire durván  ferdíti el a tévedhetetlen katolikus egyház az igazságot.

 

 

Láthatod a történelmi tényekből, hogy a katolikus egyház nem, hogy pozitív irányba fejlődne, hanem egyre eretnekebb. Térj meg az eretnekségekből Istenhez, és ne légy részese az Ő  bűneinek.

 

Vissza a főoldalra