Fatimai jelenések, és a II.-III. titkok szellemi háttere.

 

 

 

Azok az emberek, akik a Mária jelenések értelmezését a szentírás kijelentése nélkül vizsgálják, és értelmezik, azok nagyon félreértelmezhetik ezeket, a szellemi megnyilvánulásokat. Könnyen Isteni jelenéseknek minősíthetnek sátáni eredetű megnyilvánulásokat.

 

Van-e értelme, annak, hogy valaki halottak közül jelenik meg (feltámad), hogy térjenek meg az emberek?

 

Lk. 16,19-31

„Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.

 

A probléma már ott is kezdődik, hogyha valamelyik vallásnak a legfőbb tekintély nem a szentírás, hanem az emberi hagyományok, és tekintélyek. Például a bálványimádó vallásoknak az a megtérés, amikor egy nem bálványimádó, bálványimádó lesz, ahogy egy maffia vezér számára az a megtérés, amikor a jó polgár a bűnöző maffia hűséges szolgája lesz. Tehát nem az a kérdés, hogy meg kell térni, hanem kihez kell megtérni, és miben. Ezt a szentírás közli, ahogy közli, azt is, hogy a gazdag ember, miért került a pokolba.

 

A bűnös gazdag emberhez hasonlóan sok ember azt gondolja, hogyha halottak közül valaki megjelenne („Szeplőtlen Szűz” Mária, „Szent” Antal stb.) rokonaiknak, a nemzetnek, országnak, akkor a rokonság, a nemzet, és az ország megtér. Ez tévedés, mert ha a szentírásra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül, főleg nem akkor, ha nem az jelenik meg, akinek kiadja magát.

 

Ahogy a világunkban nem ritka a csaló ember, ugyanúgy sok gonosz, és csaló szellem van.

 

 

 

2Kor. 11,13-15

Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.

 

Ha Sátán világosság angyalának adja ki magát, akkor nem csoda, hogy a gonosz Jézabel szelleme (Az Antikrisztus szelleme mellett az egyik leggonoszabb álnok, hazug, és csaló szellem), amely az utóbbi évszázadokban leggyakrabban Szűz Máriának próbálja magát kiadni, és saját imádatát kívánja, és azt akarja elhitetni a világgal, hogy ha ő hozzá imádkoznak, és templomot állítanak tiszteletére, és megtérnek a „szeplőtlen” szívéhez akkor béke lesz a világban. Minél jobban ezt teszik annál több probléma lesz a világban.

 

A legegyértelműbb jele a csaló hazug szellemeknek, ha saját imádatukat kívánják az emberektől, és magukat úgy mutatják be Isten helyett, mint akik megoldják az emberiség problémáit (békét, és biztonságot ígérnek). Ahelyett, hogy béke jönne azokra a népekre, akik a hazug szellemnek engedelmeskednek háborúk, és polgárháborúk, betegségek, csapások, természeti katasztrófák következnek.

Lásd meg a Fatimai hamis szellem három hűséges gyermek szolgájából kettőt Francisco Marto-t kb. 11 éves korában 2 évvel a jelenések után 1919-ben, Jacinta Marto-t kb. 9 évesen 1920-ban 3 évvel a jelenések után spanyolnáthában megölte. A „békét ígérő” csodatévő hazug szellem spanyolnátha átkát hozta a világra, és még két szolgájára is. A spanyolnátha több áldozatott követelt, mint az első világháború, összesen kb. 22 millió halálos áldozatta volt, nem beszélve a rengeteg csonka családról, és árváról akik szülők nélkül nőttek fel. A Fatimai gonosz szellem furcsa mód csak Oroszország jővőjével volt elfoglalva, és a következő évben pusztító spanyolnáthát még meg sem említi, még a saját szolgáinak sem, akiket a jelenések után 2-3 évvel meg is ölte. Arról nem is beszélve, hogy a fasizmus veszélyéről, és annak következményeiről nem is ad üzenetet. Miért? Azért, mert ennek a gonosz szellemnek a fasizmussal, és a szélsőjobboldali szélsőséggel semmi problémája nincs, csak a kommunizmussal. A Fatimai kijelentések is közrejátszottak abban, hogy a Szovjet birodalom kiterjedjen és bekebelezze kelet Európát. Miért? Mert a római katolikus egyházban sok klérus tag a kommunizmusban látta a legnagyobb ellenséget, ahogy ma is, amelyet a Fatimai titkok is erősítettek, míg a fasizmusban a legyőzőjét látták. A katolikus egyház teljes mértékben támogatta mind a német, magyar, és olasz szélsőjobboldalt, és vezetőit. Ezért nem emelte fel a pápa szavát a fasizmus gonoszságaival, és emberirtásaival szemben csak hallgatott, mert ezek nagyrészt érdekeivel megegyezetek, ahogy a Fatimai gonosz szellem is hallgatott erről a jövőbeni eseményekről, mert érdekeit nem sértette. A fasizmus egyik legfőbb célja az Oroszország legyőzés, és a világuralom volt. Megjegyzem a fasiszta seregeket éppen a Római Katolikus Egyház Szűz Mária, és Szentháromság nevében áldotta meg. A fasizmus törvényszerű bukása, éppen a Szovjetunió hatalmi területének kitolódását hozta egész kelet Európára. A Katolikus egyház tagjainak legnagyobb ellensége nem a kommunizmus, hanem az a szellem, amely Szűz Mária név alatt uralkodik, és pusztít az egyházon, és a világon. Ha Katolikus egyház a szélsőjobboldalt, és a nacionalizmust elutasították volna a történelemben, és ma is akkor sok háború, és szenvedés nem történt volna meg, ehelyett éppen ezek mögé álltak be, ahogy ma is nem egy esetben, és közben hallgatnak.

 

A Medjugore-i jelenésekkor pedig a „Béke királynője” éppen arról tett kijelentést, hogy mind a muzulmánok, mind a római, és az ortodox katolikusok testvérek, és Isten előtt egyformák. A jelenések utáni évtizedben sok 100 ezren, és millióan zarándokoltak el és fejezték ki tiszteletüket ennek a hazug, és gonosz szellemnek, és bekövetkezett a béke helyett a Jugoszláviai nemzetiségi, és vallási háborúk. A II. világháború utáni Európa legnagyobb háborúi ezek lettek 300000-500000 közötti (bosnyák, horvát, szerb) halálos áldozattal és kb. 1,5 – 2,5 millió menekülttel. A „Szűzanya” a „Béke Királynője – Kralica Mira” éppen nem békét hozott, hanem halált, szenvedést, és fájdalmat. A problémák máig sem rendeződtek, attól függetlenül, hogy a jelenések utáni évtizedben, és ma is sok millióan zarándokolnak el és fejezték ki tiszteletüket ennek a hazug, és gonosz szellemnek.

 

Karol Wojtyla mielőtt pápa lett, köztudott volt róla, hogy a Mária kultusz buzgó híve, és maga a pápaságának jelmondata is erről tesz bizonyságot. II. János Pál pápa merénylője a bíróságon azt nyilatkozta, hogy ő csak egy eszköz, és a Fatimai III.-ik titok mindezt megmagyarázza, holott ő semmit sem tudott ennek tényleges tartalmáról. A Fatimai III.-ik titok éppen Isten ítéletéről szól hazug formában mártíromságnak bemutatva. A Pápa ahelyett, hogy megtért volna a Mária kultuszból, és Istennek adott volna dicsőséget kegyelméért, ehelyett még buzgóbb híve lett a Fatimai gonosz szellemnek, és a „Szűz” imádatát, és a bálványimádást még jobban terjesztette a világban, de ennek ára lett. Egyre jobban jelentkezett az életében Isten ítéletének, és a Mária kultusz, és a bálványimádás átka betegség formájában, amelynek lassú és könyörtelen halál lett a végeredménye.

 

A pogány népeket használta fel Isten a történelemben sokszor az elhajlott istennépének, és a hitehagyó krisztuskövetők ítéletére. A Magyarokat a X. században Isten, nyilaiként használta a bálványimádó, és a Mária kultuszban, és képmutató erkölcstelenségben élő Európa megbüntetésére, hogy megtérjenek. Amikor felvette István a nagy parázna vallását, és ráerőltette a Magyarságra, és átadta az országát Máriának ezután, nem sokat kellett várni jöttek azok a népek, amelyeket Isten ítéletül küldte már a Magyarságra is (Lásd. Tatárok, Törökök, Habsburgok, Oroszok, és mai magyarság megosztottságának is a nagy parázna szellemei a legfőbb gerjesztői). Mily sokat szenvedett a Magyar, amelyről az európai történelmünk, és himnuszunk is bizonyságot tesz, de ez addig tart, ameddig a Magyar Nép jelentős része meg nem tér a nagy parázna vallásából a minden élők Istenéhez, és Atyához, és az Ő Fiához, Jézus Krisztushoz. Akkor nagy parázna szolgálatának átka megszűnik. A Magyaroknak, Isten jobbat akar adni, mint minden más népnek, és országnak is. Mindenki, aki megtér egy új ország állampolgára lesz Isten országáé, ez örökkévaló ország, amelynek királya Jézus Krisztus a békeség, és kegyelem királya, aki életét adta a bűneinkért, hogy örökéletünk legyen, ha hisszük hogy Ő az élő Isten Fia az egyetlen közbenjáró az Isten és az emberek között. A hazug, és csaló szellemektől, és szolgáiktól pedig fordulj el, nehogy elkárhozz velük együtt.

 

Sok vallásos ember elfeledkezik arról, hogy még Jézus Krisztus sem magáról tett bizonyságot, hanem az Atyáról, és a Szentlélek sem a saját imádatát igényelte, és igényli, hanem Jézusról, és az Atyáról tesz bizonyságot, és az Ő dicsőségükről. A Szentírásban egyetlen olyan történet sincs, hogy Szentlélekhez imádkoztak volna, nemhogy egy földi emberhez, vagy szellemekhez. Jézus maga is a tanítványainak az Atyához szóló imát tanította, és nem másokhoz. Jegyezd, meg az Atyához imádkozzál, és tőle kérjél segítséget Jézus Krisztus nevében (mivel ő a messiásod, aki bűneidet elvette). Az amikor emberek, máshoz imádkoznak az súlyosabb bűnnek számít, mintha házasságtörést követnek el, nemhogy egy magát Szűz Máriának mondó hazug szellemhez.

 

Máriának magát kiadó szellem rendszeresen igényli, hogy hűen szolgálják őt (minden hónap 13.-át neki szenteljék), és adják át neki az országot, és a világot. A balga vallásos, és a hiszékeny emberek meg készek minden kívánságát teljesíteni a hazug szellemnek.

Némelyek azt gondolják, hogy Mária döntötte meg a kommunizmust, és a Szovjetuniót. Ez hazugság, ezt mind Isten vitte véghez, azért hogy a teljes evangélium kelet Európában is hirdethető legyen. A pápának nem volt mit átadni Oroszországban Máriának, hiszen a vallásos emberek túlnyomó része akkor, és ma is Mária imádó ortodox katolikus, és úgy gondolom semmivel nem volt a rendszerváltáskor arányaiban kevesebb ortodox katolikus Oroszországban, mint nyugat Európában. Kína, és Muzulmán, és a Katolikus világ ellenállása is össze fog omlani, amelyről részben a Fatimai III. titok is beszél csak a gonosz szellem egy nagy hazugsággal, fűszerezte.

 

1Kir. 22,21

De előlépett egy lélek, megállt az ÚR előtt és így szólt: Majd én rászedem őt! Az ÚR ezt kérdezte tőle: Hogyan? Az így felelt: Elmegyek és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az ÚR pedig így szólt: Így csakugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így! Íme így adott az ÚR hazug lelket valamennyi prófétád szájába. Az ÚR kimondta vesztedet.

 

Mivel a gonosz szellem a Fatimai III. titokban az egész katolikus egyház mártíromságról beszél, holott az Isteni ítélet lesz, amelyről a János apostol mennyei jelenések könyve beszél. Lásd. Jel. 17, 18, és 19-ik fejezete.

 

Mik. 2,11

Ha egy szélhámos és csaló így hazudozna: Borról és italról prédikálok, az lenne csak prófétája ennek a népnek!

 

A bűnös vallás, és a világ számára a csaló emberek, és szellemek jönnek be. Miért? „Mert dögre gyűlnek a saskeselyűk.” Ezért lesz az Antikrisztus is a világ ura, és ezért támogatta Hitlert teljes vállszélességgel a Német, Osztrák, Olasz és Magyar Katolikus Egyház klérusa is.

 

5Móz. 32,17-18

Szellemeknek áldoztak, nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, kik nemrég jöttek, akiket az atyák még nem féltek. Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted; elfeledted Istent, aki világra hozott!

 

Sok világi bűnös, és hitehagyó, Saulhoz hasonlóan nyitnak a hamis jelenések, ördögi kinyilatkozások felé, mert nem ismerik az Urat, vagy elhagyták őt, és kérdéseikre már nem kapnak választ Istentől.

 

1Sám. 28,6-25

Megkérdezte Saul az URat, de az ÚR nem válaszolt neki sem álomban, sem az úrimmal, sem a próféták által.

 

A vallásos emberek még ebben az ördögi halott idézésben is Isteni kijelentést látják, holott a szentírás egyértelműen kimondja semmilyen formában nem szólt Isten már Saulhoz. Ezért ment Endórba a halottidézőhöz, ahogy mai is mennek Medjugoréba, Fatimába, és sok más okkult ördögi megnyilatkozás helyére.

 

Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak: Keressetek nekem egy halottidéző asszonyt! Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái ezt felelték neki: Van itt Éndórban egy halottidéző asszony. Saul ekkor elváltoztatta magát, más ruhát vett magára, és elment két emberével. Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta: Jövendölj nekem halottidézéssel, és idézd meg nekem, akit mondok neked! De az asszony ezt felelte: Magad is tudod, mit tett Saul. Kiirtotta az országból a halottidézőket és a jövendőmondókat. Miért akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? De megesküdött neki Saul az ÚRra, és ezt mondta: Az élő ÚRra mondom, hogy nem ér téged büntetés emiatt. Az asszony ekkor megkérdezte: Kit idézzek föl neked? Ő így felelt: Sámuelt idézd föl nekem! Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak: Miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul!?

 

Az ördögi jelenéseket gyakran kísérik természetfeletti megnyilvánulások. A gonosz szellem leleplezi Sault holott Saul elváltozatta magát nehogy felismerjék. Az emberek azért hisznek a hazug csaló szellemeknek, mert titkokat mondanak el, ahogy Szűz Máriának magát kiadó gonosz szellem is, de ezeken a rész titkokon keresztül céljuk a hazugság hatékonyabb hirdetése, elhitetése, amely után jön az ítélet.

 

De a király ezt mondta neki: Ne félj! Mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak: Isten-félét látok feljönni a földből. Saul megkérdezte tőle: Milyen az alakja? Az asszony így felelt: Egy vén ember jön fölfelé palástba burkolózva. Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az; ezért arccal a földig hajolt, és leborult előtte.

 

Jegyezd meg a halottidézők, nem tudják megjelentetni a halottakat, hanem csak olyan démonokat, és gonosz angyalokat (ördögöket) jelentetnek meg különböző szellemi technikák, vagy Sátántól kapott képességek révén, amelyek ismerik a halott külsejét, szavait, gondolatait, vágyait, és érzéseit, amikor még itt élt a földön. Ezekkel próbálja hatékonyan becsapni a Sátán, és szolgái az embereket, hogy a meghalt személy jelent meg. Utána már úgy hazudnak, hogy céljaikat elérjék. Ezekről, a szellemekről a bibliát ismerő emberek tudják, hogy gyűlölik az embert, kínozzák, pusztítják.

 

Sámuel ezt mondta Saulnak: Miért háborgattál, és idéztél fel engem?

 

Nem Sámuel válaszolta ezt, hanem egy gonosz szellem valószínűleg az a szellem, amelyet Sátán Sámuelre állított, hogy életében a szolgálatát akadályozza, így pontosan ismerte Saul, és Sámuel közösségét. A halott emberek szellemeit nem lehet háborgatni, mert egy másik világba vannak, és meghalt emberek szellemei nem tudják zaklatni az élőembereket. A démonok és a Sátán szolgái halottak szellemeinek kiadva próbálnak üzeneteket küldeni (Mária jelenések is ebbe a kategóriába esnek), zaklatni, és kínozni, és megölni az embereket. Ezeket, a gonosz szellemeket megtért újonnan született Krisztusi emberek tudják leleplezni, és elűzni. Ezekkel szemben a kereszt, a szenteltvíz Mária imák nem használnak. Sőt mivel a Mária imádata még jobban eltávolítja a hivőket Istentő, ezért kéri éppen a gonosz szellem, hogy imádkozzanak a hivők  Máriához.

 

Saul így felelt: Igen nagy bajban vagyok. Megtámadtak a filiszteusok; az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel többé sem próféták által, sem álomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudasd velem, mit kell tennem. De Sámuel ezt mondta: Miért kérdezel engem, ha az ÚR eltávozott tőled, és ellenségeddé lett?! Úgy cselekedett az ÚR, ahogyan általam megmondta: kiragadta kezedből a királyságot az ÚR, és másnak, Dávidnak adta. Mivel nem hallgattál az ÚR szavára, és nem hajtottad végre az ő fölgerjedt haragját Amálékon, azért bánik most veled így az ÚR. Sőt az ÚR veled együtt Izráelt is a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt nálam leszel. Még Izráel táborát is a filiszteusok kezébe adja az ÚR.

 

A gonosz szellemek pontosan tudják, ki van kegyelem, és ki van ítélet alatt, ahogy tudta Saul esetében, és azt is milyen ítélete lesz. A Fatimai Máriának magát kiadó szellem is teljesen tisztábban van a Katolikus Egyház, és saját ítéletével is, amely be is fog következni. Csak éppen úgy próbálja beállítani, hogy ez mártíromság lesz. Saulnak is hazudott, hogy „holnap fiaiddal együtt nálam leszel. Saul biztosan nem került Sámuel és Jonatán nevű fia társaságába, mert elkövette Isten szemében az egyik legnagyobb bűnt Sátántól tudakozódott (halott idézőhöz ment), és ezekből nem tért meg. Térj meg minden boszorkányságból, varázslásból, halottidézésből, Mária kultuszból, és minden okult praktikából, mert Isten ítélete van minden ilyen bűnben élő emberen.

 

Ekkor Saul hirtelen egész hosszában a földre zuhant, annyira megrémült Sámuel szavaitól. Semmi erő sem volt benne, mert egész nap és egész éjjel nem evett semmit. Az asszony pedig odament Saulhoz, és látva, hogy nagyon megrémült, ezt mondta neki: Látod, szolgálóleányod hallgatott szavadra. Kockára tettem az életemet, és megfogadtam a szavadat, amit mondtál nekem. Most azért te is hallgass szolgálóleányod szavára! Hadd tegyek eléd egy falat kenyeret, és egyél, hogy legyen erőd, amikor útra kelsz. Ő azonban vonakodott, és ezt mondta: Nem eszem. De szolgái, sőt az asszony is addig unszolták, míg végre hallgatott a szavukra, fölkelt a földről, és az ágyra ült. Volt az asszony házánál egy hízott borjú, sietve levágta, majd lisztet vett, meggyúrta, és megsütötte kovásztalan lepénynek. Ezt vitte Saulnak és szolgáinak, és azok ettek. Azután fölkeltek, és elmentek még azon az éjszakán.

 

Saul öngyilkos halála a halottidéző után tett látogatása után.

 

1Sám. 31,3

Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Súlyosan megsebesítették az íjászok, azért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának: Húzd ki a kardod, és szúrj át vele, hogy ha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne űzzenek gúnyt belőlem! De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt vele együtt. Így halt meg Saul azon a napon, és vele együtt a három fia meg a fegyverhordozója és összes embere. Amikor látták azok az izráeliek, akik a völgyön és a Jordánon túl laktak, hogy az izráeliek megfutamodtak, és Saul is meghalt fiaival együtt, elhagyták a városokat és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek, és letelepedtek azokban. Másnap eljöttek a filiszteusok, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és három fiát is, amint ott feküdtek a Gilbóa-hegyen. Levágták a fejét, megfosztották fegyverzetétől, és körülvitették a filiszteusok földjén, hogy megvigyék az örömhírt bálványaik templomába és a népnek. Fegyverzetét Astárót templomában helyezték el, holttestét pedig Bétseán várfalára akasztották. Amikor azonban meghallották Jábés-Gileád lakói, hogy mit tettek Saullal a filiszteusok, elindultak a harcosaik, egész éjjel meneteltek, és levették Saulnak és fiainak a holttestét Bétseán várfaláról. Hazamentek Jábésba, és ott elégették azokat. Csontjaikat pedig összeszedték, és eltemették Jábésban egy tamariszkuszfa alatt, és böjtöltek hét napig.

 

A Katolikus Egyháznak ítéletben lesz része, amelynek az egész klérus áldozata lesz. Csak azok fognak megmenekülni, akik megtérnek a katolikus eretnekségekből az Élő Istenhez.

 

Térj meg, ne legyél részese az ítéletnek.

 

 

Vissza a főoldalra