Mária nem Isten Anyja.

 

 

Mária valóban önmagában bír-e a szentséggel?

 

Szentnek nevezi a biblia minden istenben hívő, újonnan születtet embert „szentek közössége”. Minden Isten kegyelme alatt élő ember Istentől kapott elhívást, ajándékot (csodatévő erők, gyógyítás ajándéka stb.), és némelyek szolgálatot (apostol, próféta stb.), és némelyek külön kegyelmet a mártíromságra. Nincs olyan földi apától, és anyától született ember, aki ne az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztus teljességéből merítené a kegyelmet. Hiszen minden ember bűnös, és egy sem igaz. Csak az Atya Isten kegyelme által, és Jézus Krisztus megváltásának elfogadása által lehet valaki szent, és minden ilyen ember szent. Senki nem szentséges, és nem bír önmagában a szentséggel, mert a szentség nem tőle származik, hanem kívülről. A szentség, és a kegyelem kizárólagos forrása az Atya Istenen keresztül Jézus Krisztus az Isten Fia. Isten Fiát már földi születése előtt szerezte az Atya, ezért hívja a biblia Isten Fiának, akinek nincs anyja, hanem csak a földi testé lételének van anyja, de az nem azt jelenti, hogy a földi testének szülője az Isten anyja. Nincs sem Anya Isten, sem pedig nincs Istennek anyja. Aki azt mondja, hogy Isten anyja a boldogságos szűz Mária az eretnek, mivel tagadja, hogy Isten önmagában létezik, és minden tőle származik. Bűn olyant mondani, hogy Istennek anyja, mivel ezzel Isten örökké valóságát tagadja meg, hiszen ha Istennek van anyja, akkor valamikor megszületett tehát nem lehet örökkévaló, ezzel még ráadásul annak a látszatát is kelti, hogy még nagyobb az, aki szülte, hiszen Isten anyja. Mária csak az Isten Fia, a Messiás földi testének, és földi lelkének az anyja, hiszen a mennyei része nem tőle származott, hanem a Szentlélektől. Máriát a Messiás, vagy a Krisztus földi teste anyjának lehet nevezni, de nem Isten anyjának.

 

Lk. 1,26-28

A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!”

 

A Máriáról azt tanítják az eretnekek vallások, hogy a kegyelem forrása, holott csak kegyelembe fogadott, és az nagyon nem mindegy.

 

Lk. 1,29-30

Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!

 

Mária nem bírt önmagában a kegyelemmel, hiszen ő is eredendő bűnnel terhelt, de kegyelmet talált Istennél. Kegyelmet csak az találhat, aki önmagában nem bír a kegyelemmel.

 

Lk. 1,31-33

Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.”

 

Az angyal nem azt mondja neki, hogy Istent szülsz, ezért Isten anyjának hívnak, hanem fiút (embert) szülsz.

 

Lk. 1,34-35

Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.

 

Mária nem volt mentes az eredendő bűntől, mint sok tévelygő gondolja. Mária attól szült eredendő bűntől mentes embert, mivel az a gyermek Magasságostól származott. Ami közvetlenül Istentől származik az mind tökéletes, attól függetlenül, hogy halandó emberi testből származik (születik).

 

Az eretnek egyházakban jellemzően négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy eretnek dogmát meg kell tagadni:

 

1. Az eltévelyedett egyház az Efézusi zsinaton 431-ben nevezte ki Máriát Theotokosz-nak, Isten Anyjának. Ez eretnekség, mert Istennek nincs anyja. Mária nem Isten anyja. Hanem csak a Messiás az Isten Fia földi testének anyja.

 

2. Mária szüzessége örökre megmaradt. Mária örök szüzességét a biblia nem tanítja. Ezért ezt a dogmát sem lehet elfogadni. Ha ezt hitték volna az apostolok, akkor hirdették is volna. De ezt nem hirdették, tehát eretnekség.

 

3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredendő bűn nem érintette őt. Ezt az eretnek dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Az apostolok, és a biblia ezt nem tanítja, hanem ellenkezőjét. Minden ember bűnös, és egy sem igaz. Mária eredendő bűnben születtet, és ő bűneiért is meg kellett halni a Messiásnak. Aki tagadja ezt, az tagadja, azt is, hogy az asszonytól született emberek közül csak egy ember volt mentes az eredendő a bűntől a Messiás a testé lett Isten Fia, aki Szent Lélektől fogantatott. Aki ezt nem hiszi az eretnek.

 

4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Mária megöregedett, ezért bízta Jézus János apostol tanítványára, hogy gondoskodjon róla. Meghalt, ha romlást nem látott volna, és élve elragadtatott volna akkor erről írt, volna a biblia, és nem 1950-ben találták volna ezt a hazugságot. Aki megünnepli agusztus 15-én a Nagyboldogasszony napját az eretnek, mivel olyan dolgot ünnepel meg, ami hazugság.

 

Mária nem ered közvetlenül Istentől, hanem csak az Isten Fia. Az egyház anyja nem Mária, mert nem ő szülte az egyházat, hanem Jézusból származik a menyasszonya, ahogy Ádámból Éva. Jézus saját vérén váltott meg. Megváltó bűnbocsánatért kiáltó vére révén, és a szentlélek által született az Egyház is. A kígyótipró –Sátán tipró- nem a Mária, hanem Jézus Krisztus, aki legyőzte az ember ellenségét a Sátánt, a démonokat, a bűnt, és a halált. Tagad meg Mária társmegváltói rangját, és soha többé ne imádkozzál hozzá, mert Jézus apostolai sem, és semelyik tanítványa nem imádkozott földi, vagy meghalt emberek lelkeihez.

Találd meg az egyedüli megváltódat, Jézus Krisztust, aki minden bűnödet elhordózta, és tagadj meg minden más messiást, és társmegváltott. Budha, Krisna, Mohamed, vagy más ember, vagy szellem nem vette el a bűneidet, hanem csak a Názáreti Jézus Krisztus. Ámen.

 

 

 

Vissza a főoldalra