Isten országa (királysága).

 

 

 

 

Isten országa felette áll minden ország, és nemzet felett, attól függetlenül, hogy ez sokak számára nem látható. Ez az ország örökkévaló ország, amely megdönthetetlen, és uralkodása végtelen, és minden ország, és hatalom felett uralmat vesz. Vannak országok, vallások, és emberek, akik harcolnak, háborúznak, pusztítanak a saját „isten országukért”, akár még Isten nevében is, de ezeknek az országoknak, vallásoknak semmi közük nincs a valódi Isten országához, mert ezt az országot nem lehet emberek által erőszakkal ráerőltetni semelyik népre, és emberre. Ebből kifolyólag senki sem lehet állampolgára Isten országának csak az, aki igazságból való.

 

Jn. 18,36-37

Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való.” Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.”

 

I.                  Isten országának hirdetése.

 

Mk. 1,14-15

Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

 

Jézus első eljövetelével, megtestesülésével elközelített Isten országa, amely előre kijelentetett a Szent Lélek által, és még az időpontját is megprófétálta Dániel. Jézus ezért is mondja, hogy betelt az idő. Térj meg, és higgy az evangéliumban, mert már elközelített Isten országa és Jézus meghalt bűneidért, és elhordozta betegségeidet, hogy örökéleted legyen, mert visszajön a világunkba, hogy megítélje az élőket, és holtakat. Hirdesd az Isten országának evangéliumát, addig, amíg a kegyelem ideje tart.

 

Lk. 9,11

De amikor a sokaság észrevette, utánament. Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította.

 

Az evangélium hirdetésének része a betegek gyógyítása, és szabadítása.

 

Lk. 9,2

Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak.

 

Jézus tanítványait, akkor és ma is ebbe a munkába küldi ki.

 

Lk. 10,8-11

Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt: Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa.

 

Ha végzed az evangélista munkáját, jutalmat kapsz, jobbat, és többet, mint gondolnád, ne félj senkitől, és semmitől, mert Isten veled van, amennyiben az igazságot hirdetted hittel, akkor Isten ujja cselekszik majd veled. Akik elfogadják a Szent Lélek által hirdetett evangéliumot azoknak örökéletük van, akik nem azok számára is tudniuk kell, hogy elközelített hozzájuk Isten országa csak elutasították.

 

ApCsel. 1,3

Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.

 

Isten a Szentlélek által országának dolgait, és titkait megosztja veled. Miért? Azért, hogy szolgálj vele.

 

1Kor. 12,7

A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.

 

Nem lehetsz önző, gyáva, és szeretetlen ember, hogy elrejtsed Istentől kapott talentumaidat, és ajándékaidat, mert akkor Isten számon fogja kérni tőled.

 

Mk. 4,25-29

Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.” Jézus ezt is mondta: „Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás.”

 

Imádkozz, vess, imádkozz, arass, és imádkozz. Ne aggódj az igazság, és az evangélium elvetett magja miatt, mert a növekedést, és a beérést az Isten adja a Szent Lélek által.

 

II.               Isten országának bizonyítéka.

 

Lk. 11,20-23

Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol.”

 

Isten országa eljövetelének jele az emberek Sátán fogságából történő megszabadítása. Aki apostolként, evangélistaként, vagy pásztorként, nem végzi ezt a szolgálatot, az vagy hamis szolgáló, vagy tékozoló. Szolgálata nem teljes, és ennek eredményeképpen sok ember az ördög fogságában marad, és nem juthat szabadulásra, és megtérésre. Ezeknek, a szolgálatoknak részét képezi az ördögűzés, ha ezt nem teszed, akkor tékozolsz. Térj meg, és Isten erejével szolgálj ne emberi értelemmel.

 

1Kor. 4,20

Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.

 

Lk. 9,11

De amikor a sokaság észrevette, utánament. Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította.

 

Amennyiben a szolgálatodat szeretnéd, hogy Krisztus előtt kedves legyen akkor mindent, úgy tegyél, ahogy Isten elvárja, és ne, úgy ahogy vallásod emberi hagyományai elvárják. Szolgálj Istennek, és ne a vallásod, és az emberek igénye szerint. Ha béres lelkű szolgáló vagy mindig a pénzt adó vallásod és az emberek kénye szerint szolgálsz, de tudd meg Isten gyűlöli a béreseket. Térj meg, mert Isten félreállít az útból a mostani időben, és a jövőben sok bérest.

 

Róm. 14,17-18

Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.

 

 

III.           Isten országáról példázatok.

 

Isten országának fiainak megadatott, hogy értsék az Isten országának titkait.

 

Lk. 8,10

Ő ezt mondta: „Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek.

 

Mk. 4,25-32

Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.” Jézus ezt is mondta: „Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás.” Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.”

 

Isten országa nővekszik, és terjed, a világ minden földi országában megállíthatatlanul. Tömegével hívja szolgálatra a laikusokat (hivőket), mert a vallásos gyülekezetek vezetői sok helyen éppen a legnagyobb kerékkötői az ébredéseknek, ezért sok független Isten uralma alatt álló gyülekezet jön létre, ahol Isten maga hívja el, és állíja szolgáltba az Isten fiait a Szent Lélek által, és ruházza fel szolgálati ajándékokkal, és természetfeletti képességekkel.

 

Lk. 13,18-21

Azután így szólt Jézus: „Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében; az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágain.” Majd ismét szólt: „Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt.”

 

Mivel Isten országa láthatatlan, ezért ezt kontrolálni, elnyomni, megsemmisíteni nem lehet.

 

Lk. 14,15-24

Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: „Boldog az, aki Isten országának vendége.” Ő pedig a következőképpen válaszolt: „Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”

 

Az Istennek elege van a világhoz, és az emberi hagyományokhoz ragaszkodó hivatalosokból. Ezért az Isten országának üres helyeit megtölti szegényekkel, akiket megáld, és nyomorékokat, sántákat és vakokat hív el, akiket meg gyógyít, megvetetteket, és bűnösöket, és a világ alját teszi dicsőségessé, és szenté. Változtasd meg szolgálatod főirányát, és célpontját, ha ezt még nem tetted meg.

 

IV.            Isten országa eljövetelének ideje.

 

Lk. 17,20-24

Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: „Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! - Mert az Isten országa közöttetek van!” A tanítványoknak pedig ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján.

 

Ne higgy a hamis Krisztusoknak, nem születnek újabb messiások, mert már megszületett, meghalt, és feltámadt, és nincs olyan földi ország, amely Isten országa lenne, ahova neked ma vagy holnap menned kéne. Isten országa köztünk van, és benned, van, ha már befogadtad Jézus Krisztust. Amikor Isten országa, és királya fizikailag eljön akkor, majd minden szem meglátja. „Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján.”

 

Mt. 24,14

Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”

Közel van Isten országának fizikai eljövetele. De ez nem Mária országa, és nem is a új római birodalom eljövetele lesz, amelyről oly sok despota álmodozott, és ma is álmodozik.

 

Lk. 21,29-35

Mondott nekik egy példázatot is: „Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind: amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. Bizony, mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” „Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak.

 

Vigyázzál a szívedre, és őrizd meg, mert onnan indul ki minden élet.

 

V.               Isten országának jövőbeni jellemzői.

 

Dán. 6,27

Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.

 

Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön.

 

Dán. 7,17-18

Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. De a Felségesnek a szentjei foglalják el majd a királyságot, és örökre birtokolják azt, mindörökre.

 

Ján. 14,1-3

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

 

Dán. 2,44-45

Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata.

 

Isten országa teljes uralmat fog venni az egész földön.

 

Dán. 7,13

Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.

 

VI.            Kié Isten országa.

 

Mt. 21,42-46

Erre megkérdezte tőlük Jézus: „Sohasem olvastátok az Írásokban: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja.” Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta.

 

Vagy Jézus Krisztuson (-ban) a „Kővön” a Kősziklán összetörsz (egod, bűnős életed), vagy ez a Kő tőr össze Isten országa fizikai eljövetelekor. Kőszív törés nélkül nincs kegyelem, és nincs új hús szív.

 

Mk. 10,14-16

Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

 

Lk. 6,20

Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: „Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa.

 

Mk. 10,23-31

Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!” A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni.” Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: „Akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.” Péter megszólalt, és ezt mondta neki: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk.” Jézus így szólt: „Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első.”

 

Légy alkalmas Isten országára, ha Jézus szolgálatra hív, akkor ne a földiekkel foglalkozz, és ne tekints hátra.

 

Lk. 9,59-62

Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

 

 

Lk. 14,15-24

Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: „Boldog az, aki Isten országának vendége.” Ő pedig a következőképpen válaszolt: „Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”

 

Jn. 3,3-21

Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” Nikodémus megkérdezte tőle: „Hogyan történhet meg mindez?” Jézus így válaszolt: „Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

 

Ámen.

 

 

 

Vissza a főoldalra