Mennyek országának kulcsai.

 

 

Mát. 16,13-19

Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

Görög szó jelentése :                                                   kődarab                                           szikla

De én is mondom néked, hogy te „Petros” vagy, és ezen a „Petra”-n építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

 

Te kődarab vagy, és ezen a sziklán építem fel az anyaszentegyházat.

A Nagy Parázna című írásomban, meggyőződhetsz róla lehetnek-e Péter utódai a Pápák?

 Nem mindegy, hogy a Kősziklára építed az életed, vagy egy kődarabra, vagy csak földre, vagy homokra „Pápa”, amely azt mondja, hogy ő a kőszikla. Ne légy balgatag, hanem bölcs, higgyél Jézusban, aki a Krisztus az élő Isten Fia.

 

Luk. 6,46-49

Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok? Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, a ki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült. A ki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, a ki csak a földön építette házát fundamentom nélkül: a melybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása.

 

Ne mesékre, mondákra, hiedelmekre, és bűnös emberekre építsd az életed, hanem a Jézus Krisztusban való hitre. Benne nem csalódhatsz, mert Szentlélektől született tökéletes emberré. Nincs férfitól született tökéletes, tévedhetetlen ember, még hit, és erkölcs dolgában sem. A kődarab legurulhat a szikláról, de ha megtér, akkor kegyelmet kap, és Isten újból kősziklára helyezi, de azoknak hogy ad kegyelmet, akik azt mondják magukról, hogy tévedhetetlenek, és ráadásul képmutatók.

 Péter a „kődarab” többször tévedett, de sohasem mondta magáról, hogy tévedhetetlen, és a hit és erkölcs dolgában tett tévedéseiből is megtért, és kegyelmet kapott.

 

Mát. 16,21

Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon  föltámadni. És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

 

Tehát Péter tévedhetetlen volt hit, és erkölcs dolgában?  Nem!!! Akkor azok, akik Péter utódainak, és tévedhetetlennek mondják magukat azok hazugok. Sok közülük többet tévedett, mint egy tömeggyilkos hit és erkölcs dolgában.

Ne mesékre, mondákra, hiedelmekre, és bűnös emberekre építsd az életed, hanem a kősziklára Jézus Krisztusra, az Isten Igéjére, és arra az apostoli hitvallásra , hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek Fia.

Az embereknek Isteni kinyilatkozásra van szüksége, amelyre épül az Egyház. A Szentlélek által felkent logos a rhéma. Az Atya kijelentése. 

Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

Te boldog vagy? Sok olyan embert minősített a vallás boldognak haláluk után, akik nem is voltak boldogok. Ha kijelentést rhémát kaptál az Atyától a Szentlélek által, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten Fia, akkor Te is Boldog vagy. Ugye milyen egyszerű. Nem kell ide Sátán ügyvédje meg procedúrák. Sajnos sok ember nem kapott kijelentést, hanem csak embereket követ, vagy vallásos nevelésben részesült. A hit nem más számára, mint üres szokás. De kérd, keresd, zörgess, és kapsz, és megtalálod, és megnyílik a Mindenség.

 

„És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.”

 

A kulcsokat nem csak Péter apostol kapta meg, hanem az Egyház is.

 

Ján. 20,21-23

Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket: A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.

 

Többes számba mondja Jézus, és nem egyes számban.

 

Mát. 18,15-21

Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

 

A bűnbocsánat.

 

Csel. 10,43

Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne.

 

Óriási tévedésben vannak azok, akik azt hiszik, hogy az egyház nevében van a bűnbocsánat, mert neki adatott ez a hatalom. Ez nem igaz, hanem Jézus neve által veszi mindenki a bűnbocsánatot, aki hisz ő benne (Jézus Krisztusban).

 

Csel. 7,59-60

Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.

 

Látod még István is az Urat (Jézus Krisztust) kérte, hogy ne tulajdonítson bűnt nekik. Mivel az aki Istvánt megkövezte az Jézus Krisztust is megkövezte, mert a tanítvány is Krisztus által Isten Fia. Aki a Krisztus Egyházát, vagy a tanítványait üldözi Jézus Krisztust üldözi.

 

Csel. 9,1-6

Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.

 

Sault Isten születésétől fogva kiválasztotta, de nem jó úton haladt. Lehet, hogy Saulhoz hasonlóan Te sem jó úton haladsz, mert az Isteni ösztön ellen harcolsz, ezért nehéz neked.  Kelj fel (térj meg). Ne üldözz, ne gyilkolj, mert Isten ítélete mindazokon, akik ISTEN tanítványait, gyermekeit üldözi. Saul vallásos ember volt, de igazi ismerete nem volt, hanem ragaszkodott a zsidó emberi hagyományokhoz addig, amíg nem találkozott az Urával, és Messiásával. Tudod-e ki járt közben érte, hogy bűnbocsánatot nyerjen? István diakónus volt, akit megköveztek hitvallásáért. Mert Saul is ott volt István kivégzésén, és azzal egyet értett.

 

1 Ján. 5,16

Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.

 

Egyetlen bűn van, amire nincs bocsánat az a Szentlélek káromlás, de erről majd egy másik alkalommal írok.

 

1 Ján. 1,9

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

 

Ez az ígéret, minden Krisztusban hivő embernek.

 

Csel. 5,30-31

A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot bűnöknek bocsánatát.

 

Jézus adja a bűnbánatot, és a bűnöknek bocsánatát Izraelnek is és minden nemzet fiainak. Nem szűz Mária, nem a Szentek, és nem is a Plébános.

 

Csel. 13,37

De a kit Isten feltámasztott, az nem látott rothadást. Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata: És mindenekből, a mikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, a ki hisz, megigazul.

 

Csel. 22,16

Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

 

Sok ember életgyónást tesz, ahelyett, hogy megtérnének, és a bűneik bocsánatára alámerítkeznének a Jézus nevében, és lemosnák a bűneiket.

 

Csel. 26,18

Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.

 

A hit Jézus Krisztusban, a megtérés, a bűnbánat, és bűnbocsánat, az újonnanszületés víztől, és Szentlélektől, amely kulcsok Isten országába való belépésre szolgálnak.

„És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.”

Azzal, hogy valaki hitből alámeritkezik a bűnei bocsánatára földön, azt a mennyben is jegyzik az élet könyvében, amely a Bárányé Krisztusé. És igaz a többi kulcs földi használatára is.

Vannak olyanok akik, azt mondják, hogy a mennyek országának kulcsaival rendelkeznek. De valójában ezeket, a kulcsokat nem is használják, vagy más kulcsokat akarnak beleerőltetni a mennyország záraiba, de attól még azok nem nyílnak meg. Ők nem akarnak bemenni, de az a szörnyű, hogy azokat, akik be szeretnének menni, azokat sem engedik be, mert meggátolják ebben őket.

 

Luk. 11,52

Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok.

Hogyan tudok egyszerűen meggyőződni arról, kinek hallgatja meg Isten a bűnösök bűneiért elmondott imákat.

 

Mát. 9,2-8

És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól. És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És az felkelvén, haza méne.

 

Az, aki azt állítja, hogy neki hatalma van bűnöket megbocsátani, annak arra is van hatalma, hogy meggyógyítsa őket.

Szövegdoboz:

„Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És az felkelvén, haza méne.” 

Olyan könnyen mondják némelyik vallásban, hogy a Te bűneid megbocsátattak. De ne dőlj be a mesemondóknak. Ahol a mennyek országának kulcsai vannak ott nem csak mondják, hanem az valóság, mert a kulcsok megfelelő használata révén Jézus Krisztus megbocsátja a bűnöket, és meggyógyítja, és megszabadítja a betegeket a Szentlélek által.   

 

Csel. 8,5-8

És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lőn nagy öröm abban a városban.

 

Csel. 3,1-19

Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, a kik bemennek a temlomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére ő tőlük alamizsnát. Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent: És megismerék őt, hogy ő volt az, a ki alamizsnáért ült a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, a mi történt vala ő vele. Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, a ki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornáczba, mely Salamonénak neveztetik. Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon? Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek, Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára. De most, atyámfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképen a ti fejedelmeitek is. Az Isten pedig, a mikről eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképen töltötte be. Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

 

Péter apostol használta a kulcsot, amelyre a menny megnyílt, és Isten cselekedett.

 

Jak. 5,14-16

Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.  És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

 

Van olyan eretnek teológia is, amely ennek az Igének teljes félreértelmezése alapján bevezette az utolsó kenetet. Ez az Ige nem a halálba segítésről beszél, hanem bűnvallásról, imádságról, olajjal való megkenésről, amelynek hit által az eredménye Jézus Krisztus nevében történő gyógyulásról.

Isten gyermekeinek a kiváltsága mindez.

 

1 Ján. 2,12

Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért.

 

Legyél Te is Isten gyermeke Jézus Krisztus nevében.

 

Ámen…

 

Vissza a főoldalra