Szekták


 

 

Az utóbbi időben mind többet kerülünk szembe, olyan kiadványokkal, és írásokkal, amelyek a szektákkal foglakoztak. Elgondolkoztam rajta, hogy miért lett, ilyen aktuális téma, holott az elmúlt 40 évben korlátozva volt az egyházi tevékenység minden területen, de még sem volt ilyen mértékű a szektakreálás, holott nagyrészt ugyanezek a közösségek, és egyházak megvoltak. A szekták megítélése elsősorban, különböző vallási szűrökön keresztül történik elsősorban a Római Katolikus Egyház részéről, valamint a történelmi egyházak jeleskednek ezen tevékenységükben. A politikai elit egy része is ezeket, a szűröket fogadják el. Egy közmondás azt mondja " Bagoly mondja verébnek nagyfejű". Rendkívül ráillik a szekta megítélésekre ez a közmondás, és a szekta kampányokra. Sajnálatos tény az, amikor már egy vallásnak, ilyen eszközökhöz kell nyúlnia. Ebből inkább azt lehet kiérezni, hogy hagy már a Bagoly mondja meg ki a nagyfejű. Ökumenizmusról beszélnek, s arról, hogy fogadjuk el egymást. De valójában ezek, csak üres beszédek "bort iszik, és vizet prédikál". Ha tehetné minden közösséget, és egyházat begyűrne a szeretett prédikálva, betiltaná minden kis közösséget, és lehetetlenné tenné létezésüket, mindezt az ökuménia, és a szeretett, és a Jézus nevében. Vallási területen egy szellemi háború folyik a hatalomért, a vallás és az állam egyesítéséért, amelyen komoly szellemi elit dolgozik, aminek eredményeit már lehet tapasztalni. Sajnálom őket, mert olyan munkába álltak bele, amely eleve vesztes. Minden hatalomra való törtetésnek, bukás a vége. Nem volt, és nem lesz olyan emberek által létrehozott birodalom, vagy hatalom, amely megállna, hogyha tisztességtelen hamis, erőszakos módon teszi ezt. Lásd a történelmet. Elgondolkoztató tény, hogy Jézus a kereszténység alapítója sosem törekedett földi hatalomra, és sohasem tanította erre követőit (tanítványait).

 

János evangéliuma 18:36

"Felele Jézus: Ha ebből a világból való volna az én országom, az én tanítványaim harcolnának azért, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való. Monda azért néki Pilátus: Király vagy-e hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra."

 

Kérdés ezek után talán az lenne, hogy akkor, akik Jézus nevében földi hatalomra törtek, és ma is törekednek, és ennek érdekében harcolnak fizikai, szellemi, és lelki eszközökkel a gazdagság, és pompa eléréséért, aminek érdekében szentesítik az eszközt (szektásítást, kiközösítést, megátkozást, üldözést, és halált), valójában Jézus tanítványai, vagy e világ Istenének Sátánnak a tanítványai? Ha valamely egyház politikai hatalomra tör, és szoros kapcsolatot ápol világi hatalommal, és ennek érdekében korrupt lesz, annak semmi köze Jézushoz, és az ő tanítványaihoz. A királyok királya Jézus, de aki maga akar az lenni, vagy ezt a címet birtokolni akár, mint "jogos" utódként az könnyen kerülhet az Antikrisztusok társaságába. Ha Európa szabad lett volna e szörnytől, amely emésztette Európát, és a világot, nem lett volna ennyi háború, és szenvedés ezen a földön. Hogy lehet a szeretetről, és az igazságról beszélni Jézus nevében, és ölni? Hogyan lehet más hitűeket kegyetlen módon kínozni, és kivégezni, amiből maga a Hitleri fasizmus is tanult. Hogyan lehet Jézus nevében annyi nőt megölni, azért, mert valaki azt, mondta róluk, hogy boszorkányok, és addig kínozni, amíg azt is be nem vallják, amit el sem követek. Ezek nem Jézus tanítványai voltak, mert őt is megölték volna. Az egész világ ez nélkül fejlettebb lenne ma már. A tudomány nagyobb szárnyakat kapott volna, és több problémára előbb adott volna választ, vagy már az emberiség rég eljutott volna, pl. a demokráciára, a szólás, és vallásszabadságra, ha vallás nem kontrollálta volna negatív módon a világot, és a társadalmat nem tartotta volna félelem, és rettegés alatt a politikától a tudományokig. Nem véletlenül nevezi a történelem ennek a szektás megnyilvánulás időszakát sötét középkornak. Amikor Jézus itt járt a földön sohasem hordott tiarát, sem semmilyen földi koronát, csak töviskoronát, és nem hordott palástot, mint a királyok, csak amikor kigúnyolták. Nem volt arany pásztor botja. Nem ő hallgatta ki a föld királyait, és uralkodóit, hanem őt hallgatták ki. Nem viselkedett úgy, mint a pogány királyok, ő egy szamáron ment be Jeruzsálembe, pedig, hány jobb, és biztonságosabb jármű lett volna. Nem arany kelyhekből ívott, hanem egyszerű poharakból. Jézusnak, és tanítványainak nem volt püspöki palotája. Nem vagyonukat gyarapították, hanem megosztották A cél az apostolok szemében nem a katedrálisok voltak, hanem a szegények megsegítése volt, saját adományokból, és az igazság evangéliumának megosztása a bűnösökkel. Visszatérve a bagolyra illene neki levenni a napszemüvegét, és belenézi a tükörbe. Sajnálom azt, hogy bocsánatot kérnek a világtól tévedéseikért, bűneikért, és elevenen égető máglyák tömegeiért. De közben elfeledkeznek a máról, és mai cselekedeteikről, és céljaikról. Vajon ő talán nem szekta? Megvizsgálni cselekedeteit, és múltját, tanításait, tévedéseit, eretnekségeit, vezetőinek gyarlóságait. Ha ezt megtesszük akár történelmi szemmel, vagy teológiai, vagy józan paraszti ésszel, akkor igaz a közmondás, hogy a bagoly legalább olyan nagyfejű, mint a veréb, ha nem nagyobb, csak állandóan a verebet látja rosszabbnak. Végig nézve pld. A Jehova Tanúinak, Hit Gyülekezetének, Adventistáknak stb. múltját kevésbé tartható társadalomellenesnek destruktívnak, mint a történelmi egyházak. Pld. Egy sem hirdet cölibátust, sem szerzetséget, társadalmi szempontból, amikor a népesség rohamosan fogy Magyarországon, ez destruktívnak nevezhető. Ezek a közösségek anyagilag nem az államra támaszkodnak, és cselekedeteikben megtalálható legalább annyira a karitatív tevékenység, méretükhöz képest, és jellemzően mindezt nem állami pénzből, mint a nagy egyházak. Ezek a közösségek teológiai értelemben tisztább, és régebbi gyakorlatuk van, mint a történelmi egyházaknak, mert mélyebbre ásták gyökereiket az apostolok hagyományaiban, és a bibliában. Tanításaik összességében tisztábbak, és hűebben adják vissza apostoli tanításokat ezekben, a közösségekben erkölcsösebbek az emberek kevesebb a válás, istenfélőbbek, és nagyobb szeretett van, mint több nagy egyházban. Ahogy egy történelmi egyházi vezető mondta "… bementem az egyházba, és ott találtam a világot." Kisegyházakba járó embereknek, mélyebb az Isten ismeretük, és mélyebb lelki életet élnek. Az eredmény hitelesebb kereszténység. Vannak, akik eretnekséget látnak abban, hogy valaki más módon éli meg a kereszténységet, mint ők, mert nem az ő hagyományaik, hanem inkább Jézus, és az apostolok, és a biblia tanításaira építik a keresztény életüket kisebb nagyobb eltéréssel, és ezért meggyűlölik őket.

Eszembe jut Káin, és Ábel.

 

1. Mózes 4: 3-8.

" Egy idő múlva Kain áldozatott vitt az Úrnak a föld gyümölcseiből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta fejét. Ekkor azt kérdezte az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a vétek az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodhatsz rajta. Egyszer azt mondta Kain testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain testvérére, Ábelre és meggyilkolta."

 

Az idősebb Káin volt, mind a ketten áldozatot vittek Istenek, de Isten Ábelét fogadta el, azért, mert hitből vitte, az áldozatát, ami Krisztusnak jövőbeni áldozatára mutatott előre. Isten ezt elfogadta, Káin, ezért meggyűlölte, és megölte.

 

Zsidókhoz írt levél 11: 4

" Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatott, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. "

 

János 1.levele 3: 12.

" Nem úgy, mint Káin, aki gonosz volt, és meggyilkolta testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak."

 

Kain vallásos volt, "ő is ismerte Istent" volt áldozata, és annak formája (ceremóniája), de gonosz volt, és Isten sem tudta elfogadni áldozatát bármennyire értékes, és ceremónia szempontjából bármilyen szép is lehetett. Itt merül fel az a kérdés, hogy ezek szerint nem emberek döntik el mi a helyes, hanem Isten, és az Ő beszéde a Biblia. Nem lehet Kain módra közeledni Istenhez, mert az akkor Ördög szolgája lesz, ahogy Júdás is az lett, és a Kaini vallások. Erről szól a középkor, és az egész történelem, és a mai kor is, hanem megölni, de lejáratni intrikákkal, szektásítással, megbélyegzéssel stb.

 

Ján.15:18-21,25, 16:1-3,

" ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is megfogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt aki elküldött engemet" " De be kell teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: Gyűlölnek engem ok nélkül." " ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból (templomokból) kizárnak titeket, sőt eljön az óra , amikor az aki megöl titeket, azt hiszi, hogy áldozatot mutat be Istennek; és azért teszik, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem"

 

Azt történik ilyen szervezeteknél, vallásoknál, vagy embereknél, akik igazakat ölnek meg, és teszik lehetetlenné helyzetüket, hogy önmagukra hoznak átkot cselekedeteikért, és Istentől bélyeget viselnek magukon. Aminek súlya alól próbálnak szabadulni, ahogy Káin, vagy Júdás is, de nem Isten szerint szomorodtak meg, hanem a világ szerint a lelki teher, és az átok miatt, és nem változtak meg, nem jutottak valóságos megtérésre, és nem tudtak a kegyelem királyi székéhez menni. Akik megtérnek valóságosan megváltozik az életük, szemléletük, ahogy megváltozott a házasságtörő asszonynak akit Jézus elé vittek, vagy Zákeusnak a vámszedőnek, vagy "szektákat" üldöző Saulnak.

 

Ámen.

 

 

Vissza a főoldalra