A Torinói lepel bibliai háttere.

 


 

 

Lukács evangéliuma 12:2-5.

" Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék. Annakokáért a mit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és a mit fülbe súgtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni. Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek Attól, a ki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek."


A torinói leplen több tudományos vizsgálatot végeztek, amelyek állítólag többségében természetfölötti jellegét hangsúlyozza, hogy ez a lepel Jézus Krisztus halotti leple volt, amelybe a feltámadás ereje beleégette Krisztus mását, amit sok római katolikus egyedül álló relikviának, Jézus szenvedése leghívebb tolmácsolójának, és ezért az ötödik evangéliumnak tartanak. Van, aki így nyilatkozott a lepelről.: "Méltán tartjuk Isten személyes üzenetének a XX. század embere számára, aki a valóságból már-már csak a fizikai világ tényeit a természettudományosan is igazolható, ponderábilis elemeket képes elfogadni. Jogosan tekinthetjük az evangéliumi üzenet megismétlésének, és figyelmeztetésének. ... Fel kell ismernünk, hogy Jézus akit tanítványai Úrnak, Felkentnek, Isten Fiának tartottak e leplen keresztül egészen különleges módon , és személyesen szólított meg bennünket a XX. század gyermekeit."

Vajon lehet-e a torinói lepel az ötödik evangélium? Mi erről az Isten, és Pál apostol véleménye.

Galatákhoz írt levél 1:6-9

" Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok: Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit fogadtatok, átok legyen."


Pál apostol egyértelműen kifejti, hogy nincs más evangélium, hanem csak amit hirdetünk. Tehát egy ereklye nem lehet evangélium, hanem csak átok. Némelyek talán azt gondolják, hogy egy lepel látványától az emberek tömegei hagyják abba bűnös életüket, és Istenek tetsző életet kezdenek el élni a hitben. De ez nem így van, mert.:

 

Zsidókhoz írt levél 1:1-3

"A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő."

 

A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, és ez a hit főleg nem egy torinói lepel láványától jön létre.

 

Rómaiakhoz írt levél 10:17

" Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

 

A hit abból jön létre amit hallunk, de ha az nem az igazság, és nem Isten beszéde, akkor a hittünknek nem sok köze van Jézus Krisztushoz. Jézus korában hányan látták őt, és még sem hittek benne, hanem csak azok akik kijelentést kaptak az Atyától róla.

Máté evangéliuma 16:16-17

" Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám."

Ha egy közösségnek, vagy egyénnek az anyagi dolgok, vagy test és vér, vagy ne talán démonok jelentik ki Jézust az nem épült a kősziklára. Mert Jézus ezt mondja.:

Máté evangéliuma 7:24 -25

" Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, Hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a Kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a Kősziklára építtetett."

 

Ha azt várja valaki, hogy a természettudósok, vagy valamelyik őse vagy lelki vezetője bizonyítsák számára, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten Fia , akkor nagyon meg van tévesztve. Isten beszéde, és a Szent Lélek akar bizonyságot tenni, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadt a halálból nem pedig egy torinói lepel. De Isten beszéde és a Szent Lélek le akarja számunkra leplezni ezt a leplet. Vajon mit ír a biblia, amelynek hitelessége egyértelmű, egyszer azért is, mert szemtanúk írták pld. János apostol , másrészt a Krisztus halálának, és feltámadásában hívő keresztény világ elfogadja Istentől való ihletettségét.

 

Timóteushoz írt 2. levél 3:16

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."

 

A következő igét pedig János apostol mondja.:

János evangéliuma 21:24

"Ez az a tanítvány, a ki bizonyságot tesz ezekről, és a ki megírta ezeket; és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz."


A szemtanúk a leghitelesebb bizonyságok, főleg hogy még Isten inspirálta őket.
Most pedig olvassuk a bizonyságokat.

 

Máté evangéliuma 27:57-60

" Mikor pedig beesteledék, eljőve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József, a ki maga is tanítványa volt Jézusnak; Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott; és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne."

 

Visszatérve a torinói lepelhez, amely lenvászonból készült 4,36x1,10 m méretű, amely egy keresztre feszített embert ábrázol úgy, mintha ráfektették volna a lepelre, és azt fejénél visszahajtották volna a testére. Viszont Máté evangéliuma nem ezt mondja, hanem hogy a testét tiszta gyolcsba göngyölték, vagy másképpen mondva beletekerték. Tehát ellentmondás van a kettő között. Ugyanezt mondja a Márk evangéliuma.:

 

Márk evangéliuma 15:42-46

"És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap, Eljőve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, a ki maga is várja vala az Isten országát; beméne bátran Pilátushoz, és kéré Jézusnak testét. Pilátus pedig csodálkozzék, hogy immár meghalt volna; és magához hivatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt-é meg? És megtudván a századostól, odaajándékozá a testet Józsefnek. " Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, a mely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára.

 

Lukács evangéliuma 23:50-54

"És ímé egy ember, kinek József vala neve, tanácsbéli, jó és igaz férfiú, Ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimathiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát: Ez oda menvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét. És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt. És az nap péntek vala, és szombat virrada rá."

 

János evangéliuma 19:38-42

" Ezek után pedig kéré Pilátust az arimathiai József (a ki a Jézus tanítványa vala, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt), hogy levehesse a Jézus testét. És megengedé Pilátus. Elméne azért és levevé a Jézus testét. Eljőve pedig Nikodémus is (a ki éjszaka ment vala először Jézushoz), Hozván mirhából és áloéból való kenetet, mintegy száz fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgették azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, a mint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, a hol megfeszítették, vala egy kert, és a kertben egy új sír, a melybe még senki sem helyeztetett vala. A zsidók péntekje miatt azért, mivelhogy az a sír közel vala, abba helyezették Jézust."

 

Mind a négy evangélium arról beszél teljesen egyöntetűen, hogy Jézust halála után Arimathiai József aki titokban Jézus tanítványa volt, és várta Isten országát bátran elment Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. János még hozzá teszi, hogy Nikodémus is, aki éjjel ment először Jézushoz eljött, és hozott magával 100 fontnyi kenetet ( mirhából, és áloélból ). Ezután zsidó szokás szerint készítették elő a temetésre. Ez abból állt, hogy a halottat alaposan megmosták minden szennyeződéstől, és vértől is utána pedig kifektették. Ezt bizonyítja egy zsidó keresztény nő Tábitha temetési gyakorlata.

Apostolok cselekedetei 9:36-3

" Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban."


Mivel János azt mondja zsidó szokás szerint temették el Jézust, ezért mi előtt betekerték a testét vászon gyolcsba alaposan megmosták a testét. Ez a tény is ellene szól a torinói lepelnek, amely vérfoltok sokaságával van tele a korbácsolás helyeinél, és a keresztrefeszítés sebhelyeinél, tehát a torinói lepel egy olyan embernek a temetési bizonysága, akit nem zsidó szokás szerint temetek el. A Jn 19:39-40-ben kiderül az is, hogy Jézus Krisztus két befolyásos hívének volt idejük zsidó szokás szerint előkészíteni a temetésre, és megfelelően elhelyezni a sírban azt szombat napig. Tehát ebből a szempontból sem lehet megmagyarázni azt, hogy esetleg nem volt idejük arra Józseféknek, hogy zsidó szokás szerint hajtsák végre a temetést.
Miután Jézus testét megmosták, és bekenték azzal a kenettel, amelyet Nikódémus hozott, (Jn 19:39,40) és a testét betekerték vászon gyolcsba, amelyet Arimathiai József vásárolt. (lásd. Mk 15:46 ) János apostol hozzá teszi hogy ezek gyolcsok voltak, tehát nem egy gyolcs, hanem több. Valószínű, hogy egy vászon gyolcs nem volt elég ahhoz, hogy egy ember testét betekerjék vele, ezért használtak többet. A torinói lepel nem egy zsidó szokás szerint eltemetet ember halotti leple, mert akkoriban nem koporsókba temetek, ahol elegendő volt a halott alá egy lepedőt tenni, amelyet fejénél fölötte áthajtottak a testére. Ez inkább egy európai temetési forma a koporsóval együtt. Jézust viszont vászon gyolcsba tekerték, ebből következik, ha feltámadáskor beleéget, volna képmása a lepelbe akkor is ez kiterítve nem lett volna egybefüggő képmás. Tehát a torinói lepel nem Jézus leple. De vizsgáljuk tovább az írásokat mi történt a leplekkel Jézus feltámadása után.

 

János evangéliuma 20:3-5

"Kimén azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mindketten; de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz; És lehajolván, látá, hogy ott vannak a lepedők; Mindazáltal nem megy vala be."

 

János volt a másik tanítvány, aki látta lepleket.

 

János evangéliuma 20:6

" Megjőve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba; és látá, hogy a lepedők ott vannak."

 

Simon Péter is látta ezek szerint a lepőket. A biblia szerint két, vagy három bizonyságra megáll minden.

 

János evangéliuma 20:7

"És a keszkenő, a mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen."

 

Miért lényeges ez, mert nem azt írja az ige, hogy gyolcs volt az egész testére tekerve, hanem Jézus fején egy külön kendő, vagy keszkenő volt. Mi bizonyítja ezt? Lázár feltámasztása.

 

János evangéliuma 11:44

" És kijőve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni."

 

Zsidó szokás szerint volt Lázár is és Jézus is eltemetve. Itt is megemlíti János szemtanú, hogy kendővel volt letakarva az arca Lázárnak, és az arca külön volt letakarva nem a leplekkel, mert akkor az arcán lévő kendő nem lett volna látható, és ez a kendő csak az arcát takarta, mert akkor nem lehetet, volna látni a testen a vászon köteleket, amellyel bekötözték. Így tehát Jézusnak nem volt, olyan halotti leple, vagy kendője, amely az egész testét borította volna. A Római Katolikus egyház ige magyarázói azt mondják, hogy a torinói lepel az a keszkenő volt, amely külön volt a sírban a lepedőktől. De az nem lehetet a torinói lepel azért is, mert ez a kendő csak a fejet takarta az igék alapján, és így azon Jézus egész teste nem éghetet képmás gyanánt rá. Azokon a lepedőkön, vagy gyolcsokon, és keszkenőn kívül az ige más lepelről nem ír. Az derül ki a szemtanúk leírásából, és egyben Isten igéjéből, hogy a torinói lepel hamisítvány. A Római Katolikus egyház egyes teológusai még a bibliai leírásokat is hajlandók eltorzítani, és másképp magyarázni, ezzel önmaguknak is ellentmondanak. Csak azért, hogy a hamisítvány eredetiségét igazolják a hazugságot, és csalást. Hazugságot és csalást, csak hazugsággal, és csalással lehet hitelesíteni. Míg más könyvükben, mint a Dr. Herbert Haag : Bibliai lexikonban ebben a témában a zsidó temetés igei gyakorlatát írja le. El kellene már dönteni, hogy mi a fontosabb az igazság vagy a hazugság.
Vajon beszél-e még a biblia az apostolok cselekedeteiben, vagy a levelekben Jézus halotti lepléről? Az apostolok sohasem tartották úgymond tiszteletben Jézus halotti leplét, és kendőjét úgy, mint a Római katolikus egyház, mert ilyet a biblia nem említ meg., amelyről a XX. században oly sokat írnak. Az apostolok józanok voltak, és ragaszkodtak az igazsághoz, amely nem az ötödik evangélium, és egyben nem a torinói lepel, amiről gondoskodni kell korszerű restaurációs eszközökkel, ha mást nem is de be kell foltozni hiányosságát. Viszont a feltámadott Jézust nem kell hitelesíteni, mert ő róla van, aki bizonyságot tegyen az pedig a Szent Lélek. Ami fontos, és értékes volt arról Isten, sem a tanítványok nem hallgattak, még ha megtiltották, akkor sem. Péter apostol pünkösdkor nem egy képmással ellátott lepellel áll ki a zsidók elé, hogy bizonyítsa, hogy Jézus a Krisztus, aki feltámadt a halálból, mint némely farizeus, akik a próféták tárgyait, és sírjait csinosítgatják, vagy annak hamisítványát. Jézus ezt mondta nekik:

Máté evangéliuma 23:29

" Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok: Ha mi Atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat. Töltsétek be ti is a ti Atyáitoknak mértékét! Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök."

 

Vajon Isten Fia hagyott-e volna maga után képmást?

 

Mózes 2. könyve 20:4

"Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőnszerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az Atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerizíglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják."

 

Nem hiszem, hogy Jézus Krisztus hagyott volna maga után képmást, amely bűnre csábítja az embereket, hogy tiszteljék, és imádják azt a képmást, ami még a tíz parancsolat szerint is bűn. Például azért is nem mutatta meg magát Isten a Hóreben.

 

Mózes 5.könyve 4:15

" Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, a mikor a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben; Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére"

 

A bibliának az újszövetségi része is halálos bűnnek mondja a bálványimádást, ami alatt nem azt kell érteni, hogy a szobor az Isten, hanem azt, hogy valaki, ilyen vallásos segédeszközöket használ az Isten tiszteletében, vagy előtte leborul.

Jelenések könyve 21:8

"A Gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál."

 

Ezek szerint a bálványimádás következménye a pokol, és a gyehenna De vajon mit mond a biblia kiáll a bűn mögött ?

János 1. levele 3:8

"A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa."

 

Milyen befolyással van az ördög a bálványok készítőire? Idézet a lepelről szoló egyik könyvből: " A húszadik századi festő vagy szobrász, aki többé-kevésbé hagyományos vonásokkal jeleníti meg Jézust, tulajdonképpen a torinói lepel arcvonásait másolja anélkül, hogy tudna róla." Pál apostol viszont ezt mondja:

 

Korinthusi 2. levél 5:16

"Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük."

 

Pál apostol egyértelműen kijelenti többé nem ismerjük test szerint.

Apostolok cselekedetei 17:29

" Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból."

Szövegdoboz:

A Római katolikus egyház évszázadokon át ámította az emberek tömegeit, hogy a lepel igazi, és kegytárgyaival "vérző" szobraival a csontok tömegeivel hitette el a nemzetekkel, hogy ő Isten egyháza. A hangsúlyt mindig a bálványaikra, és kegytárgyakra helyezte, amelyet a szemtanúk leírásai, és Isten beszédei ellen emelt, és persze mindent megtéve ezek hitelességének bizonyítására kezdve a mondáktól a nem hiteles szövegekig, és a hamis tanúkig, és persze a húszadik században a tudományt is felhasználva, amelyet korábban ördöginek tartott, és nagy tudósai közül többeket üldöztek, és némelyeket meg is öltek. Ma már ezen tudomány egyes eredményeire építve szeretnék bizonyítani csalásaik eredetiségét is persze, olyan módon, hogy ami ellene szól azt elhallgatják, vagy megmagyarázzák, hogy miért nem hiteles az adat. Mindenek a célja nem egy torinói lepel felemelése, hanem egy római lepel emelése az emberek és a nemzetek fejére, hogy bálványaik, és kegytárgyaik előtt a leborulás nem más, mint Isten, és Krisztus imádása. Isten szemében ez halálos bűnnek számít, amit gyónásaikban sem oldóznak fel, és amit fel sem tudnak oldozni, mert a bűn akkor bocsáttatik, meg amikor valaki megvallja, és elhagyja.

 

Példabeszédek 28:13

"A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer."

 

Pál apostol megmondja az Isteni megoldást, ha ilyen problémád van.

Korinthusi 2. levél 6:16

" Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a Mindenható Úr."

 

Jézus több parancsot adott nekünk, de olyat nem, hogy csináljunk róla szobrot, és tiszteljük, és boruljunk le előtte. Jézus azt mondta.:

János evangéliuma 14:21

"A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak."

 

Engedelmeskedjünk Jézusnak, és kijelenti magát nekünk!

 

Ámen…

 

Vissza a főoldalra