Uralkodás, vagy szolgálat.

Nikolaiták, vagy Isten szolgái.

 

 

 

 

Isten a tökéletes bűntelen embert úrrá tette, hogy uralkodjon a földi világon. Az Isteni uralkodás szeretetten, és igazságon alapszik. 

 

1Móz. 1,26

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.

 

Az Ádám, és Éva bűnbeesése révén Sátán elvette az ember jogát az uralomra, és kikerült az ember az Isten kizárólagos uralma alól, és Sátán uralma alá került. Ennek következményeképpen ember részese lett a betegségeknek, szenvedéseknek, és a halálnak, és elvesztette Istentől kapott hatalmát.

 

A bűnös emberi jellem egyik sátáni tulajdonsága a romlottságra épülő uralkodási vágy. A történelem legnagyobb küzdelmei akár egyén, akár nemzet, vagy vallás esetében, többségében a hatalomért, és az uralkodásért folyt. A küzdelem lényege az volt, hogy ki uralkodjon. Sátán királysága is állandó küzdelemben volt, és van Isten királyságával szemben, amíg Isten ítéletét végre nem hajtja.

 

Isten országa felette áll a sátáni, illetve a földi királyságoknak és országoknak. Isten országa nem ebből a világból való, ezért a Krisztusi embernek sem lehet vágya a földi világban való uralkodásra, és ezért a földi uralomért folytatott harc hiábavaló, és értelmetlen. A vallások, és az egyházak jelentős része cél tévesztett. Ennek legeklatánsabb példája a római császárság hierarhiájának mintájára épülő római katolikus egyház annak, múltjával, és jelenével, amely által a földi hatalmak legjellemzőbb vallási példája.

 

Jn. 18,36-37

Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való.” Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.”

 

Isten fia a nem törődik az emberek hatalmával, és tekintélyével.

 

Mt. 22,16

Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták: „Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét.

 

Amíg a vallási vezetők világi, politikai, gazdasági, és vallási hatalmuk alá hajtják a népeket tévtanítások (emberi tekintélytanítások, és hazugságokkal), és szolgáik révén. Ezeket nevezi a jelenések könyve Nikolaitáknak, akiket Isten gyűlöl.

 

Jel. 2,6

Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.

 

Addig Isten országa igazságra épül, és szolgáik mások mind a föld királyai, és vallási vezetői.

 

Lk. 22,25-26

Erre ő így felelt nekik: „A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.

 

A vallási, és egyházi vezetők között is van sok olyan, akik uralkodnak, és hatalmuk alá hajtják az embereket, és ráadásul jótevőnek hívják magukat (apostolnak, szolgálati ajándéknak)

 

Jel. 17,1

Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: „Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül,

 

Szövegdoboz:

 

 

Jel. 17,15

És így folytatta: „A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül: a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek.

 

 

 

 

 

Szövegdoboz:

 

 

 

Jel. 17,18

 

 

 

 

 

 

Szövegdoboz:

 

 

 

 

De a Krisztusi Egyházában nem így van „a legnagyobb közöttetek, olyan legyen mint a legkisebb…”

 

 

 

 

 

 

 

 

Még a hivők hitén sem lehet uralkodni. Mert a hit, hallásból a hallás pedig Isten igéjéből van. A hit Isten ajándéka, amelyen nem uralkodhat más csak Isten. Senki sem korlátozhatja, azt a hitet, amely Isten igéjén alapszik. Voltak, akik megpróbálták, ilyen volt Egyiptom Fáraója is, Mózes idejében de nem sokáig maradt a trónon.

 

2Kor. 1,24

Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.

 

Szeretnek az egyházi méltóságok Istentől való elhivatásukra hivatkozni, és arra hogy Isteni tekintélyt kaptak, és szolgálati ajándékkal rendelkeznek.

 

Gal. 2,6

Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak - hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az ember személyét -, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek.

 

Nincs senkinek joga tekintélyesdit tanítgatni, játszani, mivel mindened, amid van Istentől van, és nem tőled. Nem Te vagy ember a szolgálati ajándék, hanem az ajándék, amelyet a tested „cserépedényébe” kaptál, mint „drága olajat”, ezért ne kevélykedjél.

 

1 Kor. 4,7-8

Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna? Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok; vajha csakugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk.

 

Uralkodsz, hatalmad van, meggazdagodtál?

 

Szövegdoboz:

 

 

 

 

 

Jel. 3,17-20

Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

 

 

Az uralkodik aki győz önző gyarló emberi hatalomra, gazdagságra, és tekintélyre vágyó énje felett, az nem földi trónuson foglal helyet.

 

Jel. 3,21

Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.

 

Jézus küldetését megelőzte az emberi, vagy ördögi hatalom, és tekintély vágy legyőzése.

 

Lk. 4,5-8

Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.” Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”

 

Jézus elűzte az Ördögöt a Szentlélek által idézet Isten Igéi alapján.

 

Jegyezd meg:

„Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”

 

Vannak akik, nem hogy elűzték volna a hatalomvágyat, hanem még erre tanítják az embereket, ezek a tanítások a Nikolaiták tanításai, amelyeknek a célja az uralkodás.

 

Préd. 9,17

A bölcsek nyugodt szavaira kell inkább hallgatni, mint az ostobák közt uralkodónak a kiabálására.

 

Ne  magad tekintélyét prédikáljad, hanem az Úr Jézus Krisztust, és magadat mint szolgát Jézusért.

 

2 Kor. 4,5-7

Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.

 

Óriási tévedésbe vannak azok, akik az embert tekintik az egyházban szolgálati ajándéknak. Az ember csak hordozója az ajándéknak. Vigyázzál, hogy a cserépedényed fel ne fuvalkodjon, és össze ne törjön, mert az erőnek nagysága nem tőled van, hanem Istené, ha egyáltalán az amid van Istentől van.

 

2 Kor. 4,7

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.

 

Nem uralkodásra hívott el az Úr, hanem szolgáltra jóindulattal, és nem rút nyerésségből.

 

1 Pét. 5,2-3

Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.

 

Péld. 28,15-16

Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve. Ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig él.

 

Kicsoda Pál, és Apollós? Ha Pál a nagy apostol, csak szolga akkor Te méltóság, és tekintély vagy?

 

1 Kor. 3,5-7

Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.

 

Legyél legkisebb, ahogy Pál az lett. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Tanulj más példájából, minthogy Isten megalázzon téged, mert Isten az Ő dicsőségét nem adja másnak.

Jegyezd meg minden, ami benned jó az Istentől van még az életed is.

Isten pedig nem nézi az emberek személyét (tekintélyét).

 

Az Úr uralkodjék rajtad a Szent Lélek által és ne más.

 

Bír. 8,22-23

Ezután azt mondták az izráeliek Gedeonnak: Uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és az unokád is, mivel megszabadítottál bennünket Midján kezéből! De Gedeon így válaszolt nekik: Én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az ÚR uralkodjék rajtatok!

 

Sokan érzik a szükségét annak, hogy legyen Uruk, de ne az emberek uralkodjanak rajtatok főleg nem Nikolaiták.

 

„az ÚR uralkodjék rajtatok!”

 

Ézs. 52,7

Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!

 

„Istened uralkodik !”

 

Ámen…

 

Vissza a főoldalra