Az „Esély Pedagógiai Központ" gyógytestnevelési munkacsoportjának ellátásról szóló tájékoztatója

 

MunkatársainkElérhetőségeinkA 2009-2010-es tanév  munkaterveLetölthető

 

1.  A gyógytestnevelés fogalma:

 

A testnevelés sajátos tudományterület a szaktudományon belül. Tágabb értelemben a testkultúra, a testnevelés-tudomány része. Szűkebb értelemben önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradott tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés (torna, úszás, játék stb.) eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli felnőtt életet éljenek és a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. A szakszolgálatok közé sorolt gyógytestnevelésről történő gondoskodás az illetékes önkormányzat feladata.

 

2. Az ellátás városi keretei:

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban kt.) 52. § (8) bekezdése szabályozza a pedagógiai szakszolgálatok közé sorolt gyógytestneveléssel kapcsolatos kérdéseket. Ez annyit jelent, hogy az iskola, illetve az iskolafenntartó helyi önkormányzat (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. bekezdése szerint) feladata az érintett tanulókkal kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése. A jogszabályokból következik, hogy az orvosi, szakorvosi vélemény alapján a gyógytestnevelésre utalt gyereket a fenntartó döntése szerinti iskolában, a feltételeket biztosítva kell foglalkoztatni. Tehát nem mindegyik iskolában, hanem csak a kijelölt iskolában kell a gyógytestnevelés feltételeit megteremteni.

 

A gyógytestnevelési ellátás békéscsabai helyszínei:

 

BÉKSZI - Kós Károly Tagiskola –torna

Szlovák Általános Iskola – torna

Napraforgó Centrum (volt 3.sz. Ált. Isk. épülete) – torna

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola - torna

Belvárosi Ált. Isk. és Gimnázium –torna és úszás

Árpás Fürdő - úszás

 

Gyógytestnevelési munkacsoport vezetője: Bajiné Somogyi Lilla 

Tel.: 328-064 „Esély” Központ /üzenet/;   06-20-529-8821;  e-mail: bajine.19@freemail.hu

 

3.  Gyógytestnevelési kategóriák:

 

Az I. II. III. kategóriába sorolt tanulók névjegyzékét az orvos készíti el - az adott  tanévben szeptember 20-ig -, melyet továbbít a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának.

A könnyített és gyógytestnevelés szervezésének és a gyógytestnevelési órára történő beosztásnak rendje:

 

I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kisméretű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár vezetésével.

 

II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat javasol a szakorvos.

 

II/A kategória: Az orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. A gyógytestnevelés foglalkozás kötelező. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg. Adott esetben érvényesül a testnevelés órán kapott jegy is.

 

II/B kategória: Csak a gyógytestnevelési órán vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak megfelelő foglalkozásokon. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.

 

III. kategória: Fel kell mentenie a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét sem.

 

4.  A beiratkozás tanév eleji, és évközi rendje:

 

             Miután év elején befejeződtek a szűrővizsgálatok, a besorolt tanulókat a gyógytestnevelő  tanárok osztják be csoportokba. Ezután elkezdődnek a foglalkozások.

           

            Évközi besorolások esetén a tanulók az „Esély” Pedagógiai Központban beszélhetik meg a számukra megfelelő időpontokat az iskolatitkárral.

            Iskolatitkár: Bali Zoltánné Edina

            A 2008-09-es  tanévben elérhető: Hétfő: 8-12-ig; Kedd: 8-16-ig; Szerda: 13-16-ig;        Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-14-ig.         

 

 

 

5.  A GYÓGYTESTNEVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET használata:

 

  A tanulók a gyógytestnevelő tanárral való első találkozásnál gyógytestnevelési tájékoztató füzetet kapnak. Ebben szerepelnek a legszükségesebb adatok: a tanuló diagnózisa, a                       gyógytestnevelő tanár neve, a foglalkozások időpontja, a kapott havi értékelés, a dátumok a tanár aláírásával, amikor megjelent.

 

            A füzeten keresztül ellenőrizhetőek a diákok az osztályfőnökök, testnevelő tanárok számára.

 

 

6.  A hiányzások adminisztrálása és az értesítés módja:

    

 A diákok a hiányzásaikat igazolni kötelesek. Orvosi, osztályfőnöki, szaktanári, nevelőtanári    igazolásokat fogadunk el.

 A szülői igazolásokat pedig hasonló mértékben mint az iskolai gyakorlatban.

 Törekszünk arra, hogy egy félévben háromszor értesítsük az iskolákat arról, kik azok a tanulók, akik nem jártak a foglalkozásokra.

 2008-09-es tanév második félévétől minden értesítéskor iktatott levélben küldjük a levelet az     igazgatóknak is, melyben a hiányzó tanulók névsora és adatai  találhatóak.

 Ezzel egyidőben a szülőket is értesítjük az igazolatlan hiányzásokról.

 

 

 

7.  Az érdemjegyek megküldésének rendje:

 

    A félévi és év végi érdemjegyeket az osztályozó értekezletek hete előtti héten postázzuk,hogy megkönnyítsük az adminisztrációt.

 

 

 

8.  Osztályozó vizsgára bocsátás:

    

 

            Ha a tanuló nem teljesíti a gyógytestnevelés tantárgy követelményeit, nem tudjuk értékelni.Az osztályozó vizsgára bocsátást megelőző lépések a következők:

 

-          Egy félévben 3x értesítjük az iskolát.  Ebben az esetben számítunk az osztályfőnök segítségére, hogy irányítsa hozzánk a mulasztó tanulókat. Az osztályfőnökök a gyógytestnevelés tájékoztató füzeten keresztül ellenőrizhetik a diákokat!

 

         - Minden értesítéskor az igazgatónak is küldünk iktatott levelet a hiányzó tanulók névsorával!

 

         - A hiányzásokról a szülőket is értesítjük hivatalosan.

 

- Ezek után, ha nem tudjuk értékelni a tanulókat, akkor az iskolákat értesítjük az érdemjegyek kiküldésével együtt arról, hogy mely diákot nem tudjuk leosztályozni.  Az osztályozó értekezlet a tanulót az „Esély” Központ jelzésére alapozva osztályozó vizsgára bocsátja.  Az „Esély” Központ gyógytestnevelési munkacsoportja június második felében konzultációs időpontokat ad meg a vizsgára felkészítés céljából.Augusztusban pedig megtörténik az osztályozó vizsga.

 

 További kérdések esetén forduljanak bizalommal a fenti elérhetőségen Bajiné Somogyi Lilla csoportvezetőhöz.