Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
Európai Méhész hírei : Méhész Biztosító Egyesület
Beküldte kertaig Beküldve 2008.04.12. 7:53:30 (1147 olvas)Méhész Biztosító Egyesület

Kinek van arra igénye, hogy méhesét az alábbi események ellen biztosítsa, díjfizetés ellenében?

Lopás
Tűz
Mérgezés
Közlekedési baleset
Elemi kár

A díj függ a kaptárszámtól, a vándorlás távolságától, gyakoriságától.

Kár esetén a beérkezett díjakból fizetjük ki a károsultat.
Minden díjfizető az egyesület tagja. Minden tag szavazategységekkel képviseli önmagát. Minél több díjat fizet a méhész, annál több szavazattal rendelkezik!
A kárfelmérő ember az egyesület által választott egyesületi elnök, kit elkísér a viszontbiztosító képviselője! A viszontbiztosítás a fedezet arra, ha nagyobb a kár, mint a rendelkezésre álló díjak összege!
Az egyesület nem profit érdekelt!

Szóljatok hozzá!

2008-04-12
kertaig

nyomtatóbarát verzió Hír elküldése a barátodnak
A hozzászólások a hozzászólok véleményét képezik. Nem vállalunk felelösséget a hozzászólások tartalmáért!
küldő Címek
Geddekas
elküldve:: 2008.04.13. 23:16  Feltöltve:: 2008.04.13. 23:16
Nem elég félénk a dumáláshoz
Regisztrált: 2008.03.25.
Lakhely: Gödöllő
Hozzászolások: 32
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Egy újsághír:

Miután a Colonia (mostani nevén Uniqa) 1996-ban, az Aegon pedig 2000-ben kivonult a mezőgazdasági biztosításokból, négy nagy cég: az Allianz, az Argosz, a Generali-Providencia, valamint az OTP Garancia dominanciája lett a jellemző. (A mezőgazdasági biztosítást főként a mezőgazdasági közép- és nagyüzemek, elvétve kistermelők veszik igénybe.) Összességében is minimális súlyt képvisel a szegmensben szintén aktív, több mint két tucat regionálisan, nonprofit elven működő mezőgazdasági biztosító egyesület, miután a "négyek" gyakorlatilag a teljes piacot lefedik.
tibor
elküldve:: 2008.04.13. 15:36  Feltöltve:: 2008.04.13. 15:36
Csak most jött
Regisztrált: 2008.01.6.
Lakhely:
Hozzászolások: 4
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Támogatás a mezőgazdasági biztosító egyesületek induló tőkéjéhez.

101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet
a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról
A Kormány annak érdekében, hogy
- elősegítse a nehezen biztosítható mezőgazdasági kockázatokat vállaló biztosító egyesületek megalapítását, illetve működését,
- segítse a mezőgazdasági tevékenységet végzők önszerveződését,
- anyagi hozzájárulást nyújtson a megalakulni szándékozó mezőgazdasági biztosító egyesületek induló tőkéjéhez, illetve a már működő egyesületek tőkeemeléséhez,
a mezőgazdasági biztosító egyesületek támogatásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden, a hatálybalépésekor már működő, illetve a hatálybalépést követően megalakuló mezőgazdasági biztosító egyesületre (a továbbiakban: egyesület).
2. § E rendelet alkalmazásában
a) egyesület minden olyan, a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján tevékenykedő biztosító egyesület, amely a b) pontban meghatározott mezőgazdasági kockázatok biztosítására alakult, és megfelel a Bit. 80. § (3) bekezdés c), ca) és cb) pontjában előírt feltételeknek;
b) mezőgazdasági kockázatnak minősül minden olyan kockázat, amely esetben a biztosítás tárgya a növényi kultúra, termény, állatállomány, az állatállomány ellátását szolgáló takarmány;
c) mezőgazdasági tevékenységet folytatónak minősül a mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és természetes személy feltéve, hogy a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vették, és az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt feltételeknek megfelel.
3. § (1) Az induló tőke megteremtése érdekében költségvetési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) az e rendelet hatálybalépését követően megalakult olyan egyesület jogosult,
a) amelyet a bíróság nyilvántartásba vett;
b) amelynek tagjai az egyesület alapszabályában kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az egyesületet a megalakulásától számított öt éven belül megszüntetik, a kapott támogatást visszafizetik, és ennek biztosítására az alapszabályban pótbefizetési kötelezettséget vállalnak;
c) amely kizárólag a 2. § b) pontjában meghatározott mezőgazdasági kockázatok biztosítását végzi;
d) amelynek legalább tíz mezőgazdasági tevékenységet folytató tagja van;
e) amelynek tagjai az egyesület alapszabályában kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az egyesület tevékenységi engedély iránti kérelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) elutasítja, a kapott támogatást visszafizetik, és ennek biztosítására az alapszabályban pótbefizetési kötelezettséget vállalnak. A Felügyelet az elutasítás tényéről 15 napon belül tájékoztatja a Mezőgazdasági Biztosító Egyesületi Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesület abban az esetben jogosult az általa végrehajtandó - törvényben előírt - tőkeemelés céljából támogatásra, ha
a) megfelel az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltaknak;
b) tagjai az egyesület alapszabályában kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az egyesületet a támogatás nyújtásától számított öt éven belül megszüntetik, a kapott támogatást visszafizetik, és ennek biztosítására az alapszabályban pótbefizetési kötelezettséget vállalnak;
c) a Felügyelet igazolja, hogy érvényes tevékenységi engedély birtokában folytatja tevékenységét.
4. § (1) A támogatás mértéke egyesületenként legfeljebb
a) az e rendelet hatálybalépése után megalakuló egyesületnél a Bit.-ben előírt minimálisan szükséges induló tőke háromnegyede;
b) az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesületnél a Bit.-ben előírt biztonsági tőkerész elérését szolgáló tőkeemelés háromnegyede.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesület több részletben is igényelheti a támogatást feltéve, hogy korrigált saját tőkéjének mértéke nem csökkent a korábbi, támogatással növelt saját tőkéjéhez képest.
(3) A rendelet hatálybalépése után megalakuló egyesület - ha tevékenysége során besorolása a Bit. 80. § (3) bekezdésének ca) pontjáról cb) pontra módosul - az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesületekre vonatkozó szabályok szerint igényelheti a támogatást.
5. § (1) A támogatás forrása a központi költségvetés Pénzügyminisztérium fejezetében a Vállalkozások folyó támogatása címen az egyedi termelési támogatásokra szolgáló pénzügyi keret terhére meghatározott pénzösszeg.
(2) Ha a támogatás forrásaként az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzügyi keret kimerül, a Bizottság a jóváhagyott támogatási kérelmet halasztott kérelemként veszi nyilvántartásba, és erről az egyesületet írásban értesíti. Ebben az esetben az egyesület a következő évi támogatás folyósításakor elsőbbséget élvez.
6. § A támogatás odaítéléséről - az egyesület kérelmére, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - a Bizottság dönt, amely a Pénzügyminisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az Agrárkoordinációs Fórum képviselőiből áll.
7. § (1) A Bizottság a rendelkezésre álló összeg erejéig nem tagadhatja meg a támogatást, ha az azt kérelmező egyesület a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel.
(2) A támogatás odaítélése a támogatási kérelmek beérkezési sorrendjében történik.
8. § Az egyesület a kapott támogatást a tőketartalék javára köteles elszámolni. A tőketartalék kapott összegét lekötött tartalékként kell kimutatni mindaddig, amíg a 3. § (1) bekezdés b) pontja és a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti kötelezettség fennáll. Ha a kapott támogatást vissza kell fizetni, a visszafizetést - a lekötés megszüntetésével egyidejűleg - a tőketartalék terhére kell elszámolni.
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után a Bizottsághoz beérkezett támogatási kérelmek elbírálására kell alkalmazni.
(2) Az egyesületek a támogatás iránti kérelmüket legkorábban e rendelet hatálybalépését követő 30 nap elteltével nyújthatják be.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a) a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának támogatásáról szóló 35/1994. (III. 18.) Korm. rendelet;
b) a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet üzleti, befektetési, szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 137/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet hatályát veszti.
(4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a támogatás folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

Tibor
kertaig
elküldve:: 2008.04.13. 7:33  Feltöltve:: 2008.04.13. 7:33
Csak most jött
Regisztrált: 2008.03.29.
Lakhely: Vereb
Hozzászolások: 16
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Tisztelt Geddekas! Tisztelt Olvasók!
Az elmaradt jövedelemről már a római jog is gondoskodott, illetve nem gondoskodott.
Elloptad a tyúkomat! Fizess! Fizesd meg a tojások árát is, amit a tyúkocska tojt volna! Sőt azokból a tojásokból tyúkok lettek volna……..
Az elmaradt haszon nem fizetendő, csak a közvetlen kár ( a tyúk ára ).
Nem is kéne méhészkednem, vennék egy pár családot, kiteszem az út szélére, úgy is elviszik reggelre, bejelentem a kárt, kifizetik a vételárat és a hasznot is. Ha én lennék a biztosító, ebbe nem mennék bele!!!
Mennyi lenne a biztosítás díja???
Van egy érdekes biztosítási paradoxon! Tiszta matematika és valószínűség!
Pl.: Van egy kaptáram! Annak van egy adott értéke! A kaptárak egy adott részét mindig ellopják! A statisztika megmondja mennyit! Bebiztosítom! Itt jön a paradoxon, hogy a ( nem biztosítós, hanem objektív ) matematika szerint van egy éves díj, ahol megéri a méhésznek és a biztosítónak is!
Visszatérve a kérdésedre! Nem illik, de kérdésekkel válaszolok. Mi mindent szeretnél biztosítani ( tűz, víz, lopás, rongálás, stb. )? Szerinted mennyi méhész akar még csatlakozni a biztosítottak köréhez?
Csak akkor lehet ezekről a konkrét kérdésekről beszélni, ha tudjuk nagyságrendileg mennyi méhész, mennyi kaptárral jönne! Nem mindegy, hogy ezer vagy ötvenezer biztosított méhcsaládról beszélünk! Minél nagyobb a veszélyközösség annál olcsóbb lehet a díj!!!
Mindenképpen EGYETÉRTŐ ÖSSZEFOGÁS kell ebben a kérdésben!
Miben kell egyetérteni?
Biztosításra van szükségünk.
Fizetnénk is ezért.
Nem üzleti biztosítóhoz megyünk, hanem magunk alakítunk egy egyesülést.
Ha ebben a három kérdésben egyetértene 100-200 méhész, akkor szerintem rendbe lehet tenni a dolgot!!!!
Üdvözlettel:
kertaig
tibor
elküldve:: 2008.04.12. 23:53  Feltöltve:: 2008.04.12. 23:53
Csak most jött
Regisztrált: 2008.01.6.
Lakhely:
Hozzászolások: 4
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Geddekas
elküldve:: 2008.04.12. 23:39  Feltöltve:: 2008.04.12. 23:39
Nem elég félénk a dumáláshoz
Regisztrált: 2008.03.25.
Lakhely: Gödöllő
Hozzászolások: 32
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Mennyi lenne az éves biztosítási díj?

A méhcsaládok ára idén tavasszal kb. 20 000 Ft plusz a kaptár és az egyéb felszerelés értéke, figyelembe veendő az elmaradt bevétel és a helyreállítás költsége.

Mit hagytam ki?
imcsi
elküldve:: 2008.04.12. 22:47  Feltöltve:: 2008.04.12. 22:47
Webmester
Regisztrált: 2006.08.17.
Lakhely: Hungary Nyírmártonfalva
Hozzászolások: 238
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Tibor a második link nem jó !
tibor
elküldve:: 2008.04.12. 22:22  Feltöltve:: 2008.04.12. 22:22
Csak most jött
Regisztrált: 2008.01.6.
Lakhely:
Hozzászolások: 4
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Biztosító egyesület alapításának törvényi hátterei:egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a biztosítokról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény.

http://www.nonprofit.hu/torveny/3.html

http://www.soron.hu/portal/fileadmin/template/www.soron.hu/content/2003._evi_LX._torvény.doc

Biztosító egyesület: 19.§-tól-28.§-ig.

Tibor
kertaig
elküldve:: 2008.04.12. 19:39  Feltöltve:: 2008.04.12. 19:39
Csak most jött
Regisztrált: 2008.03.29.
Lakhely: Vereb
Hozzászolások: 16
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Figyelemre méltó példa!
Érdemes elgondolkodni a francia módszeren, ill. szolgáltatásokon!
Nagyon hasznosnak találom a jogvédelmet, a vandalizmus miatti kártérítést.
Sajnos napi aktualitás mind a kettő. Főleg ha jogvédelemről a Méhész Biztosító Egyesület saját, a méhészet problémáit ismerő ügyvédje gondoskodik!
Köszönöm a jó, francia példát!
Köszönettel:
kertaig
kertaig
elküldve:: 2008.04.12. 19:23  Feltöltve:: 2008.04.12. 19:23
Csak most jött
Regisztrált: 2008.03.29.
Lakhely: Vereb
Hozzászolások: 16
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Vagyunk akkor már ketten, biztos!
De az alapszabályt azt akkor lehet megcsinálni, ha azt az alakuló közgyűlés elfogadja. Addig csak egy tervezet, gondolat, amit alakítanak az alapítani szándékozó méhészek! Tehát javaslom, akinek szándékában áll alapítani egy Méhész Biztosító Egyesületet, az jelezze szándékát a honlapon! Aztán alakul aminek alakulnia KELL!
Én addig gyüjtöm az anyagokat és rendszeresen közzéteszem.
2008.04.12.
Üdvözlettel
kertaig
Geddekas
elküldve:: 2008.04.12. 18:40  Feltöltve:: 2008.04.12. 18:40
Nem elég félénk a dumáláshoz
Regisztrált: 2008.03.25.
Lakhely: Gödöllő
Hozzászolások: 32
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Támogatom az ötletet. El kellene indítani. Szerintem itt a honlapon közzé kellene tenni az alapszabályt, a tagtoborzót. a szabályzatokat, minden hatósági állásfoglalást, amit kap, azért hogy hiteles legyen.
kertaig
elküldve:: 2008.04.12. 17:22  Feltöltve:: 2008.04.12. 17:22
Csak most jött
Regisztrált: 2008.03.29.
Lakhely: Vereb
Hozzászolások: 16
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Ebben az esetben lehet egy nagyobb üzleti biztosító intézet, de vannak csak a viszontbiztosításra szakosodott nagy nemzetközi viszontbiztosító intézetek.
A viszontbiztosítást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( PSzÁF ) mindenképpen előírja.
2008.04.12.
kertaig
Geddekas
elküldve:: 2008.04.12. 10:55  Feltöltve:: 2008.04.12. 10:55
Nem elég félénk a dumáláshoz
Regisztrált: 2008.03.25.
Lakhely: Gödöllő
Hozzászolások: 32
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
A viszontbiztosító ki lehet?
imcsi
elküldve:: 2008.04.12. 8:22  Feltöltve:: 2008.04.12. 8:22
Webmester
Regisztrált: 2006.08.17.
Lakhely: Hungary Nyírmártonfalva
Hozzászolások: 238
 Re: Méhész Biztosító Egyesület
Francia példa !
CONTRAT D’ASSURANCE <<<BIZTOSITASI KOTVENY
PAGE 9
Très important :<<< December 31.-vel lejàrt az évi biztositàs
Au 31 Décembre de l’année en cours, votre contrat prend fin. Vous n’êtes plus assuré. Vous
devez donc renouveler votre contrat avant cette date pour être assuré au 1er Janvier de l’année
suivante. L’assurance prend effet à réception par notre Trésorier de la feuille de cotisation et
du montant correspondant. Nous n’acceptons plus de contrat d’assurance à partir du 1er
octobre de l’année en cours. Il faut obligatoirement être membre du “Syndicat d’Apiculture du
Rhône” pour prétendre bénéficier de cette assurance.<<<Foliratkozni befizetni csak a helyi méhész egyesuletnél
Engagement<<<szerzodés a teljes àllomànyra
maximum de la
caisse
Responsabilité civile : <<<civil felelosség
• Dommages corporels et<<<testi sérulés
immatériels.<<<anyagi kàrok
• Dommages immatériels egyéb kàrok
consécutifs à un dommage
matériel
• Pollution accidentelle des eaux<<< véletlen àrvizkàrok
• Intoxication alimentaire<<< kaptàtermékkel valo mérgezés biztositàsa kizàrva !
Néant
TYPES DE SINISTRES INDEMNITÉS FRANCHISES<<<KATEGORIAK
A
61 € la ruche<<<kàrtérités csalàdonként
46 € l'essaim<<<raj esetében

Incendie – Tempête<<<tuz és vihar esetében
Recours des voisins et des tiers<<< a szomszédok kàrtéritése
23 € en tempête <<<23€ vihar esetében
B
du 1er octobre<<< oktober 1 és àprilis 1 kozott
au 1er avril
85 € la ruche<<<85€ csalàdonként
Vol 1er sinistre : 10 %<<<1 lopàs esetében 10% levonàs
2ème sinistre en 24 mois : 30 %<<<2 lopàs 2 éven belul 30%levonàs
3ème sinistre en 24 mois :<<<3. lopàs 2 éven belul nincs kàrtérités
refus de prise en charge
C
61 € la ruche<<<61€ kàrtérités csalàdonként
46 € l'essaim<<<45 € rajonként
Vandalisme 2ème sinistre dans l’année : 30 %<<<2. rombolàs 30%levonàs
D
Mortalité des abeilles<<<méhpusztulàs esetében
Varroase ou adhésion après le<<<atka esetében
1er mars, non pris en charge<<<màrcius 1 tol nincs beleértve
46 € l'essaim 10 % par sinistre<<<46 € kartérités, 10% levonàssal
E
Protection juridique Engagement<<<igazsàgugyi védelem
maximum de la<<< maximàlis
caisse
Néant<<<nincs levonàs
F
Responsabilité civile du stand<<<civil felelosség
sur foires et marchés<<<mézvàsàrok alkalmàval
Engagement
maximum de la<<<maximàlis
caisse
Néant<<<nincs levonàs
OPTION 1 : A.B.E. ................. 0,40 € la ruche (cotisation minimum 2 € soit 5 ruches)
KATEGORIA A. B. E…..0,40 € méhcsalàdonként legkevesebb 5 csalàd
OPTION 2 : A.B.C.D.E.F. ..... 0,90 € la ruche (cotisation minimum 1,80 € soit 2 ruches)
KATEGORIA ; A. B. C. D. E. F….0,90 € méhcslàdonként
Hovà fordulni pontositàs végett
Ce document est indicatif et peut comporter des erreurs. Des démarches précises doivent être
engagées pour prétendre à l'indemnisation.
Pour plus de renseignements et surtout en cas de sinistre prenez exclusivement contact avec
Monsieur Laurent TRUCHEFAUT : 28 rue Jean Jaurès - St. Didier au Mont d'Or, Téléphone :
04.78.66.01.80

Forrás Bencsik