VI

A Magyar Hitvallás Napkeresztény Egyházának honlapja  

 

 


...Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!..


Napisten hava (Ikrek-Rák)


Trianon


Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus - (részlet; elmondja Csurka László)


NAPISTEN
NAPJA,
az évkörös
ünneprend
2. egyházi
ünnepeNapisten hava

Magyar Hitünk Szenthármasságának: Én-Lil Teremtő Lélek Istennek, Én-Ki Napistennek, Hadaink Urának, a szkíta fajtánkból testet öltött Fény Fiának és Anahyta Boldogasszonynak, a Magyarok Királynőjének örök áldás! Áldás! Áldás!

Hun Miatyánk,

MI ATYÁNK, ISTENÜNK,
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
S TÖRVÉNY AKARATOD.
MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BÜNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.
TE KEZED VEZET KISÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
A GONOSZ JÁRMÁT.
TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTÖL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

Áldás!

Napistenhez szóló fohász

Mindenható Urunk, ki teremtéd a világot, s lakozol szívünkben, áldassék Szent Neved!
Szent ünnepeden, melyen újra hatalmad teljében mutatkozol előttünk, hallgasd a Nap Fiainak fohászát! Fényed világosítsa meg számunkra az Utat, mely visszavezet Hozzád és önmagunkhoz!
Jöjjön el Szent Koronád hatalma alatt a Te országod, népünk új Aranykora!
Küldj számunkra Vezért, hogy tűzzel, vassal formálja újra nemzetté széthulló, elfajzó népünket, s adj erőt, hogy felszabadíthassuk hazánkat az új országhódítók, a nemzet-bomlasztó másság uralma alól!
Adj erőt fiaidnak, hogy visszaállíthassuk nemzetmegtartó törvényeink erejét, s ismét magyarok hazája legyen ez az ország, ahol magyar az úr, s a fajtánktól, kultúránktól idegen csak megtűrt vendég!
Hogy ne híd, gyülevész népek átjáróháza, hanem sziget legyen hazánk földje, a hanyatló világban a magyarság önkifejlesztésének boldog Aranykort idéző élettere, az egy szívvel érző, egy nyelven beszélő népek kultúrateremtő közössége.
Segíts öntudatra ébreszteni magyar népünket, hogy őseinktől nyelvünkben, nevünkben, tradícióinkban, fajtajellegben, alkatban örökölt jelek ismét a nemzeti összetartozásunk, magyarság-tudatunk jeladóivá váljanak!

Hadaink Ura, Magyarok Istene! Adj erőt nemzetmentő programunk végrehajtásához, hogy beteljesedjék az akaratod, mely egykoron, a messzi Kiengirában sorsot és küldetést rendelt Nimrud MAG-ar népének!

Anahyta Boldogasszony, magyarok Királynője, minden bőségünk örök, szent Forrása! Áldd meg és védd magyar népedet! Adj lelkünknek új hitet, népünknek összetartó erőt és bölcs belátást vezetői megválasztásánál!

Áldás! Áldás! Áldás!

 

Táltosdob
" Azt fogják mondani nektek minden nap, hogy bűnösek vagytok...De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösnek, hanem sokan meggyengültetek a Lélekben."(Mani Ev.15, 16).

APISTEN ünnepén a FÉNY FIÁNAK szavait idézem szívetekbe, hogy hallván e szavakat, emlékezzetek!
Mert számunkra nemcsak Jó-Tengri, Napisten felé fordulás ünnepnapja ez a mai, hanem közel egy évszázada - nemzeti gyásznapunk közelsége miatt - az emlékezésé is. Trianoni katasztrófánk óta gyászolva ünnepel e napon nemzetünk.

Hajh, de bűneink miatt...
- sóhajtjuk nemzeti imánkban, s e szavakat hallván Hadak Ura szánakozva néz le önmarcangoló, a történelméből semmit sem okuló, "génmódosított"népére. Mert nem bűnös nép a mi népünk, hanem vak és feledékeny! Nincs emlékezete, és nem jut el hozzá Isten szava - öntudatlan, vak és süket tömeggé silányult, s már csak nevében magyar!
Gondoljátok meg, hogy hányan idézik most, e szomorú alkalomból emlékezetükbe akár csak az elmúlt hetek, hónapok bel-és külföldi eseményeit!? És látják-e a szoros kapcsolatot a kiárusított haza, az Új VilágRend független népek, országok ellen indított katonai offenzívái, a zsidó pápa hit-árulása, az igaz szó kimondásáért világszerte indított kirakatperek, valamint annak az istengyilkos fajnak öntömjénezése között, melynek - többek között - a Szent Koronánk Testének szétdarabolását, a két világháború pusztítását, a nemzeti elitünk teljes kiirtását, a cion-bolsevik diktatúra fél évszázadát, a nemzet kifosztását, vagyonának kiárusítását, hazánk rablótanyává züllesztését köszönhetjük!?

TÖRTÉNELMI MOZAIK - TRIANONI ALBUM

A trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából a napkeresztény egyház CD lemezen adta ki nyári napfordulói enciklikáját. Az ezen található történelmi összefoglaló anyag része egy korábban már megjelent CD összeállításnak, mely forrásanyagául részben az ezredfordulón interneten közölt Nagymagyarország című trianoni almanach szolgált. Ez utóbbinak sok tekintetben hibás kép-és szöveganyagát átalakítottuk, kibővítettük. Az összeállítás a kiegészítésekkel a nemzeti ébredés ügyét szolgálja.

Különösen időszerű egy ilyen közös nemzeti önvizsgálat ma, amikor határaink feloldódása, a felerősödő idegen beáramlás, a nemzetidegen etnikai elemek erőltetett integrációja és - nem utolsó sorban - a látszólag jószándékú, ám nemzetpolitikai szempontból teljesen elhibázott "kettős állampolgárság" intézményének bevezetése egy újabb, immár végleges "trianoni" országvesztés lehetőségét vetíti előre, melynek következtében a magyarság rövidesen kisebbségi nemzetté fog válni maradék hazájában is.
A hazai és a trianoni utódállamok területén élő magyarság egyesítésének nemzeti, fajvédelmi és nemzetközi-jogi szempontból is járható útját a tradicionális nemzeti jobboldal (TNJ) ezredfordulón kidolgozott, Európai-uniós trianonunkra NEM-et mondó nemzetpolitikai programja tartalmazza. Nemzet-sorsunk tanulságai egyértelműen igazolják Badiny Jós Ferenc professzor keserű történelmi megállapításának igazságát, hogy "Trianon a szentistváni eszme diadala ..."(B.J.F.: Sorsdöntő álamalapítás)

Nézz hát körül, magyar, honodban: hogy árusítják ki nemzetidegen politikusaink önös és pártérdekből Szent Koronánk jogait a nap minden percében EU-s megbízóiknak!
Idegeneké már Isten-adta földünk s annak minden kincse, a víz és a levegő, emberi tudásban és anyagiakban felhalmozott nemzeti vagyonunk, a jövő generációk szabadsága, jövője; kisajátítják ősi kultúránkat, már azt az éh-bért is sajnálják a magyar embertől, amit az internacionalista rabtartóinak végzett szolga-munkájával megkeres! Mindemellett naponta provokálnak bennünket, hogy még "szeressük" is esküdt ellenségeinket! Ne nézz, sors-katasztrófáink tanulságait ne lásd, magyar! Menj csak vakon a "szentkirályi" úton végső pusztulásod felé!
Mert tudjátok meg: a "kitalált nagy-károlyi" birodalom mítoszára épített pán-európai unió egyik legfőbb célja, hogy befejezze a "nagy művet": amit ezeréves hazudozással, történelem-hamisítással, árulásokkal, gyilkos aknamunkával, ellenünk viselt háborúkkal, gyarmatosító politikával, fajhígítással nem tudtak elérni, azt most a hitétől, történelmi tudatától megfosztott magyar nép saját sorsa iránti közömbössége által vigyék végre: országunkat megszállva, "bagóért" felvásárolva, népét lelkileg megtörve kiiktassák végre "Európa szent testéből" a szálkát: Atilla népét...
Ez "Trianon" máig ható üzenete számunkra!
(EyZ)

Mi, magyarok... Koppány népe, nem azok vagyunk, akiknek ellenségeink látni és láttatni szeretnének minket!
Nem vagyunk engedelmes, szentistvános, idegenszívű, hígmígyar, akolba beterelhető "birka nép"; nem vagyunk hitet, istent, hazát, urat cserélgető arctalan tömeg!

 

 

LÁSSATOK ÉS EMLÉKEZZETEK, mert semmi sincs előzmény és következmény nélkül ezen a világon! Amíg a magyarság hazája védelmére fordította Istentől kapott erejét, addig Brentánál, Pozsonynál győzelmesen lengtek zászlaink, akár egész Európával szemben győzni tudtunk. De miután áruló, elidegenedett uralkodóink Európa "védőbástyájává", zsidó-hitűvé alázták a magyart, hanyatlani kezdett nemzetünk, s lett trianoni katasztrófánk "államalapító szent királyunk" politikai-szellemi örökségének gyászos eredménye.

Mi hát a bűnünk?
BŰNÜNK, HOGY ELHAGYTUK ŐSI HITÜNKET, LEMONDTUNK NEMZETI ÉRTÉKEINKRŐL, HAGYOMÁNYAINK-RÓL, ÉRDEKEINK VÉDELMÉRŐL TŐLÜNK IDEGEN ÉRTÉKEK, ÉRDEKEK, NÉPEK JAVÁRA!
BŰNÜNK, HOGY EZER ÉVEN ÁT MEGTŰRTÜK IDEGEN SZÍVŰ ÁRULÓINKAT ÉS VÉRÜNKBEN KEVEREDTÜNK VELÜK.
BŰNÜNK, HOGY ELLENSÉGEINKÉRT, IDEGEN ÉRDEKEKÉRT HARCOLTUNK,
S ENGEDTÜK, HOGY "EURÓPA VÉDŐ BÁSTYÁJA" LEGYÜNK; HOGY IDEGEN FAJÚ NÉPEK TÚLSZAPORODJANAK BENNÜNKET ÉS ELVEGYÉK HAZÁNKAT! BŰNÜNK, HOGY MINDEBBŐL NEM VONTUK LE A TANULSÁGOT ÉS NEM OKULVA NEMZETI KATASZTRÓFÁINK-BÓL MOST ÚJABB "TIANONUNKAT": A FENYEGETŐ ZSIDÓ ÁRNYÉK-HATALOM ÁLTAL SZÍTOTT KISEBBSÉGI SZEPARATIZMUST ÉS EGY MAGYAR FÖLDÖN TERVEZETT ZSIDÓ VILÁGKÖZPONT KIÉPÍTÉSÉT SEGÍTJÜK ELŐ!
MAGYAR NÉPÜNK PEDIG AZ ÖNMAGA ÁLTAL TÁMASZTOTT VESZÉLY ELŐL FAJ-ÖNGYILKOSSÁGBA MENEKÜL: LIBERÁLIS ESZMÉKTŐL FERTŐZVE LÉLEKBEN, TESTBEN, ERKÖLCSBEN KORCSOSUL, VEGYES HÁZASSÁGOKBAN KORCSOKAT NEMZ, S KORCS IVADÉKAI ÁRULÓKAT SZÜLNEK. Így pusztul nemzetünk. Figyeljetek, lássatok és emlékezzetek!(EyZ)


Táltos-szóval lelki-szellemi ellenállásra szólítunk fel minden magyart az Új Világrend minden intézményével jelenségével és támogatójával szemben!

Hanem vagyunk az ezer éve külső belső üldözőik elől berkekbe húzódott, Bud vadonában bujdokoló táltosok, teutonokkal, tatárral, törökkel, Habsburggal harcoló hajdúk, kurucok ivadékai, akik szívünkben őrizzük magyarságunkat, őseink táltos-napkeresztény hitét, Napisten lelkünkbe írt parancsolatát.
Nem felejtünk! Nem felejtjük ellenségeinket, árultatásainkat és árulóinkat! Előbbiekkel nem szövetkezünk, nem kötünk paktumot, utóbbiakban nem bízunk. Nem alkuszunk! Mi vagyunk az elnyomó hatalomra ezerszer kimondott NEM, a fegyvert fogó kéz és a birodalmi álmokat halomra döntő passzív ellenállás: a nemzet lelkiismerete, a tagadás szelleme.
Mi vagyunk, akiket naponta megaláznak a "magyar nép" nevében elkövetett aljasságokkal, s minket bánt, ha azok, akik lealjasult "képviselőinket" ugyanúgy megvetik és lenézik, mint mi magunk, azt mondják rájuk - ránk - megvetően: "magyarok...". Minket gyaláznak a külhonban hazájukat áruló, viselkedésükkel lejárató "állampolgár-magyarok". Mert - érdekes módon - minden jött-ment szemét nép azért mégis e lenézett magyarsághoz tartozónak mutatja, vallja magát. Véletlenül se mondaná, amikor lop, csal, hazudik, szóval-tettel árulja az őt befogadó országot és nemzetet, hogy neki ez az ország csak ideiglenes lakhelye, egyébként pedig azt se tudja, ki az apja, anyja, vagy ha tudja, azzal sincs mit dicsekedni... Nem, ő magyar! Nekünk pedig égjen az arcunk miatta!..
Pedig hiába szónokolnak, politizálgatnak a nevükben: a magyart sohasem gyúrják át saját képükre, magyarból nem csinálnak Európa cédáját, Isten képmásából ördögét! A magyar sohasem lesz "eurokonform". A szkíta és az árja vér sohasem férhet össze. Miként, ha egy hordó tiszta vízbe egy pohárnyi szennyvizet öntesz, egy hordó szennyvizet kapsz, úgy fajzik el a magyar vér is egy csepp idegen vér által. Lehet az utód már bármi, akár zseniális tudós is, de már nem magyar. Már nem úgy néz ősi örökségünkre, már nem vérbe-könnybe, hanem vitriolba mártott tollal írja történelmünket, már más népek igazát keresi a magunké helyett, már nem rezdül a szíve ha lovak patáját hallja dobbanni, nem fogja el vallásos áhítat, ha Napisten arcát látja felemelkedni az égboltozaton. Élete eldurvul: mindennek az árát nézi, nem az értékét, ha útjába fa kerül, kivágja, templomban nagy hangon magyaráz, erdőben ordít és szemetel, pillanatnyi érdekeit követve, gátlástalanul él - és mindent jobban tud, mert ő árja... Úgy érzi, ezzel emelkedett, pedig csak alászállt, végtelenül mélyre, a tömegbe.

Mi, szkíta magyarok, a MAG népe, sohasem voltunk tömeg. Még "magnak" sem úgy vagyunk mag, mint a dió, hanem mint a gránátalma. Ezernyi apró magból áll a mi népünk, mely sohasem "diaszpóra", hanem megannyi, lelki szállal összekötött CENTRUM. Mi vagyunk a Szent Korona tagjai - a mi nevünkben nem beszélhet, nem ítélkezhet, nem hozhat törvényt senki. Földönkívüliekkel szövetkezett szolganépek erkölcse sohasem lesz a miénk. Minket nem lehet leigázni, átnevelni. Magyar sehol sem élt még szolgaságban. Ahhoz, hogy szolgává tehessék, előbb korccsá kellett tenni. Szolga-földről mindig eltűnt a magyar.

Minket csak elpusztíthatnak, vagy elüldözhetnek - mint már annyiszor -, ha nem fogtunk össze. De a fákról, melyeket mi ültettünk, más nem szedett gyümölcsöt, megátkozott földünk másnak nem terem; fáink kiszáradnak, folyóink elapadnak, búzatáblákat ringató földjeink helyén sivatagok támadnak, mint Mezopotámia, vagy Palesztína elátkozott vidékén. Ellenségeink pedig majd uralkodhatnak nekik való disznókon és alja-népeken.
Ma magyar ősapáink átka ül ez országon és hitehagyott népén. És ez átok alól feloldozást a táltos nem adhat. Koppány orgyilkos tőr ütötte sebéből ma is buzog a vér, Tonuzoba sírja fölött ma is remeg a föld. Atilla Szent Koronáját ma is naponta gyalázzák az ország házában és sértik meg jogait ország-áruló törvényekkel. Megmondatott: az átok addig üljön e népen, amíg vérében megtisztulva, idegen árulóit ki nem vetve magából, Napisten oltáraihoz vissza nem tér! E földet és népet az ezeréves átok alól a táltos szava majd csak akkor oldhatja fel.EyZ

KOPPÁNY VEZÉR HITVALLÁSA

"Él a magyarok Istene!
Rajta kívül más Istened nem lehet!"

Rómában Szent Péter szobra előtt,
Uram, nem vetem földre magam.
Csókolja a vas-szobor lábát
kinek Péter-legendás hite van!

Uram! - én tundrák földjéről jöttem -
Más a hitem! Másként mondok imát.
Én Csabának unokája vagyok!
Hadurat vallok, nem Bibliát!

Lelkem mélyén ősi hitem kacag
a szent holmikra, hidegen. vadul.
Eb ura a fakó! Ha Róma földjén
a vér csorog, vagy szentek könnye hull.

Mit nekem, hogy egynéhányszáz éve
Péter lába csókoktól megkopott.
Én az ősi szittya világban élek
s rajtam az Ige sohasem fogott!

Hiába áll a vas-szobor előtt
szent apáca, görbe-hátú barát.
Én a múltam ősi hitének élek
és nem mondok Rómának szent imát!

Én rám nem hat harangok zúgása,
szent áldozat, Máriás lobogó!
Gőgös, aranytól roskadó oltár
nem párducbőrös "pogányhoz" való.

Az én fülemben táltos hangja cseng,
Péter miséjét hallgatnom vétek!
Én: - a Nagy Idők kései fia
vénségemre köntöst nem cserélek.

(Ismeretlen költő verse - forrás: Kaliforniai Magyarok Vasárnapja)

Magyarország ezer évvel ezelőtti kiszolgáltatása a teutonokkal szövetkezett zsidókenresztény római egyháznak nemzeti haláltusánk kezdetét jelentette.
A szentistváni állameszme jegyében idegenekkel telerakott, szerb, oláh, német, rutén, cseh erkölcsű ország nagyon törékeny lett. A fokozatosan elszaporodó és elzárt közösségeikben fajiságukat megőrző nemzetiségek között egyedül a magyarság nem volt képes soha saját nemzeti öntudatát érvényre juttatni. "Minden ilyen szándék foradalomnak lett minősítve, Vatától Rákócziig és Kossuthig... Így lett Trianon a "szentistváni eszme" diadala. Tehát, aki ma a "szentkirályi" eszmét szolgálja, az a magyar nép ellensége. Ellenség? - Korlátoltság szerint, vagy szándékosan." - vonja le a következtetést Badiny Jós Ferenc professzor a Sorsdöntő államalapítás című könyvében
(190. lap)

 

 Szentiványi tűz

Boldog akarsz lenni? Kerüld a pénz világát, szeresd a földet és teremtményeit! Higgy népünk Istenében és lépj ki a Fényre a zsidó szekták templomi homályából! Fordulj Őstevő Istenünk felé, aki neked érleli a szemet a kalászokon, aki naponta ontja rád sugarát, akinek melegét neked gyűjti fű, fa virág, és aki most is hozzád szól, üzen. Üzenete a régi:

KERTKULTÚRA_és_NEMZETI_FELEMELKEDÉS_II. - A Németh László-i Kertmagyarország mozgalom aktualitása (Erdey Zoltán: Sub Rosa - Magyarok, tinéktek szólok- ÉM, Vg. 2002.)

Mindaz, ami nálunk agrárpolitika címszó alatt az utóbbi évtizedekben - de azt is mondhatnánk: ebben az évszázadban - lejátszódott, egy gondosan kidolgozott terv következetes megvalósítása volt.
A magyar föld forgalomképessé tétele - árucikké minősítése - és nemzetközi megszállhatósága érdekében a kárpótlási komédiával orgazdává és fiktív földtulajdonossá tették az embereket, majd kötelezően előírták Magyarország európai integrációját. Rövidesen nyilvánvaló lett, hogy Európának nem a magyar agrártermékek konkurrenciájára, hanem saját termékeik piaci lehetőségeinek bővítésére és a magyar földre van szüksége.

Alig leplezett céljuk, hogy átjárhatóvá tegyék a nemzeti határokat a küszöbön álló ökológiai és gazdasági katasztrófák menekültjei számára!

A magyarság történelmi hivatása, egyúttal saját történelmi múltjával, őseivel szembeni erkölcsi kötelessége, hogy felismerve ezeket a törekvéseket, szembeszálljon a világot gyarmatosító erőkkel. Nem gazdálkodni kell a korszellemmel szemben, hanem élni, földjeinket megtartani magyar kézben, és családi birtokokká alakítani.
A harmadik évezred küszöbén az lesz gazdag ember, aki egészséges környezetben élhet, egészséges élelmiszert, vizet fogyaszthat, akinek menedékadó kertje, birtoka lesz - írja a Szerző és rámutat: a nemzet ébresztése mellett a Kertmagyarország másik nyíltan kifejezett célja a globalizáció, az Új VilágRend és ennek nemzetközi társadalompolitikai és uralmi megnyilvánulási formája: a tervezett zsidó világkirályság elleni harc.
Ezt a harcot MARSCHALKÓ Lajos szellemében folytatjuk, aki kijelentette: "Nem vagyunk "antiszemiták". amit gyűlölünk: az a zsidó világhatalom és hatezer éves nácizmus, mely le akarja igázni, s a szolgaság, atomhalál és kizsákmányolás felé sodorja az egész emberiséget. Emberi kötelességünk harcolni, és pedig - kimondjuk - minden törvényes eszközzel, ha kell forradalommal is a zsidó világhatalom bármely formájának megmaradása ellen. Jogunk van szemben állni minden illegális hatalommal. Jogunk van felszámolni a második vonalat." (Marschalkó L.: Világhódítók, p. 258.)
A NÉMETH Lászlóék által hatvan éve megálmodott Kertmagyarország és a megvalósításához vezető minőség (ellen)forradalma egy ilyen békés és törvényes eszköze lesz ennek a harcnak.

 

 

Kövess! Nézz reám, mert én vagyok az Élet, a Törvény és a Rend.


Vissza a főoldalra

ZSIDÓ-KERESZTÉNYSÉG - Világvallás egy faj szolgálatában (in. Erdey Zoltán: Sub rosa - Magyarok, tinéktek szólok... ÉM, Vg. 2000. )

...A hit csak akkor megtartó erő, ha egy nép ősi hitvilágából táplálkozik. ... az a hit, mely a zsidóságnak erőt és lehetőséget adott egy világot átfogó hegemónia kiépítésére, a világ más népei számára - egy meglágyított, elnemzetietlenített változatban - enerváló hatásúnak bizonyult, lelki kiüresedéshez és feloldódáshoz vezetett.

Hová tűnt a történelmi Jézus és tanítása és hogyan torzult ez a vallás eszközzé egy internacionalista háttérhatalom céljainak szolgálatában? Többek között erre a kérdésre keresi a választ a Szerző amikor megállapítja: " ... a zsidó-kereszténység a világtörténelem legátfogóbb és legtartósabb kísérlete egy faji-vallási alapon szerveződő világuralom megvalósítására."

 

 

HAZAÁRULÁS! Most úgy gondolják: elvégeztetett. A mag, amit a nemzet földönfutóvá tételével 1945 után a kommunisták elvetettek, beérett. Árulóink, akik 2013. július 21-én Napisten ünnepnapját a gyalázat napjává tették, egy több, mint fél évszázados cion-bolsevista hazaárulást törvényesítettek. Nekik, a "227-nek" táltos szavával üzenjük: minden rontó szándékuk hatalmukkal együtt fog semmivé foszlani! Ősi szóval mondunk rájuk ősi átkot: HAZÁNK FÖLDJÉN, MELYET ELADTAK, NE LEGYEN MARADÁSUK! ÁRULÓK SORSA UTOLÉRJE ŐKET: MEGBÍZÓIK ÁLTAL IS MEGVETETT, KIVERT, KÓBOR EBKÉNT BOLYONGJANAK A VILÁGBAN, S EGY NEMZET ÁTKA KÍSÉRJE ŐKET ÉS UTÓDAIKAT BUJDOSÓ ÚTJUKON! JÚDÁS-PÉNZÜK SEMMIVÉ VÁLJON KEZÜKBEN, ÉHHALÁL, DÖGVÉSZ ÉS MINDEN RONTÁS TÁRSUKUL SZEGŐDJÖN! ALJAS TETTÜKET ÉS NEVÜKET ÖRÖK OKULÁSUL JEGYEZZE FEL A TÖRTÉNELEM ÉS NÉPÜNK EMLÉKEZETE!