Szenvedés

Ésaiás 53:5

"És Õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Õ sebeivel gyógyulánk meg."

A Nap utolsó sugarai még bearanyozták a felhõket, amikor az utca túlsó végén feltûnt nagyapám "egylóhúzta" kocsija. Ott álltam a széles, füves utcán, egészen addig, amíg a fáradt ló lassan hazabandukolt még fáradtabb gazdájával. Már messzirõl rám sugárzott nagyapám kedves mosolya, és ez minden este így volt. Isten hozta ! - köszöntöttem, õ pedig így fogadott: Hogy vagy kincsem ? Nagyapa érkezése mindig öröm volt, hát még ha hozott a tarisznyájában egy kis "madárlátta" szalonnát !

Ezen az estén különösen fáradtnak látszott. Bár most is mosolygott, szemében egy messzetekintõ szomorúság tükrözõdött. Elnéztem kissé meggörnyedt hátát, amint ott ült a szokott helyén, két kezét ölébe ejtve. Én mellé kuporodtam a padra, már kissé deformálódott, ráncos kezét simogatva kezembe fogtam és megcsókoltam. Nagyapám szemébõl könnyek gördültek ki, aminek okát sokáig nem tudtam megfejteni.

Mikor már nagyobbacska lettem, esténként mesélt életérõl, a két megélt háborúról. Ahogy visszaemlékeztem, jórészt szenvedés, nélkülözés, bánat volt a része. A nagyapám iránt érzett sajnálat azonban mély, megértõ szeretetté vált bennem, amely egész életemre kihatott. A mai napig szeretem és tisztelem az idõs embereket, s ha alkalmam adódik, ki is fejezem ezt. Elég egy mosoly, egy szál virág, egyetlen kedves szó, vagy egy kis figyelmesség. Cserébe láthatom hálás, jóságos tekintetüket.

A napokban autóbuszon utaztam, amikor is a velem szemben ülõ két fiatal lány beszélgetését voltam kénytelen végighallgatni. Azért mondom, hogy kénytelen, mert nehéz volt. De amikor az egyik lány kijelentette: Én nem szeretem az öregeket - könny szökött a szemembe. Még szerencse, hogy nem vették észre, de csak azért nem, mert egész idõ alatt egyetlen pillantásukra sem méltattak.
Drága nagyapám jutott eszembe, akinek már soha többé nem leshetem a kívánságát, nem nézhetek megtört, szelíd szemébe, nem láthatom kedves mosolyát.

Elgondolkodtam azon, igazából mi válthatta ki nagyapám iránti mélységes szeretetemet, tiszteletemet. Sorra vettem azokat az embereket, akik különösen közel álltak hozzám és akiket különösen szerettem. Rádöbbentem, hogy egyetlen meghatározó közös volt az életünkben: a szenvedés. A szenvedés formálta ki tehát bennem a szeretetet. A szenvedés és a szeretet elválaszthatatlan egymástól. Valamikor egy könyvben olvastam: Azt szeretjük legjobban, aki miatt legtöbbet szenvedünk.

Igazi értéket és értelmet azonban akkor nyert a szenvedés, amikor megismertem Jézust, a Fájdalmak Férfiát. Az Õ rettenetes szenvedése volt az ára annak, hogy megmenekültem az örök kárhozattól, az örök szenvedéstõl. Annyira szeretett, hogy magára vállalta az én bûneimnek a büntetését, rajta csattant az ostor, miattam verték véresre, értem tûrte el a megaláztatást, a kalapácsütések az Õ szívét törték össze. Ez volt az én életem ára.


Imádom Õt
a megmentõt
Szíve szakadt meg értem

 

Eljöttél

Jézus nem királyi palotában született
Neki csak egy jászol jutott
s gazdagság helyett szegénység.
Uralkodás helyett vállalt szolgálatot

Õ volt a sértett fél
s mégis Õ jött közénk
azoknak, kik verték, kigúnyolták,
felajánlotta életét

Eltûrt minden szenvedést
hogy életet adjon nekünk
önként meghalt bûneinkért
Jézus helyet cserélt velünk.

S most válaszomra vár...
szelíd tekintete azt mondja nekem
"Mindent odaadtam érted,
szeretlek gyermekem."

Csendben leborulok lábai elé
szívem dobbanását hallom
két szó zörömböl lelkemben:
AKARLAK, JÉZUSOM !

 

Szenvedés

Óh szenvedés ! Ki akarna téged ?
Legszivesebben messze menekülnék tõled
mégis: egy boldog sejtés suhan át szívemen
az igazi érték és nemes dolog nyomodban terem

A legszebb zenemûvek, festmények és versek
mind-mind alkotója szenvedésébõl születtek
S az ember-történelem legcsodásabb eseménye,
ott a kereszten, Jézus mérhetetlen szenvedése

Isten-rendelte szenvedés ! már nem küldlek el téged
míg Õ akarja, legyen életemben részed
Megváltóm általad formál széppé engem,
olyanná, mit "látott" már a kereszten.

Szabadság

Szellõk szárnyán röpülök Feléd
olyan jó ez a szent szabadság
hálámat hozom most Eléd
és örömem könnyeit, Atyám

Hadd legyek Jézus mindig Veled
szabadon, vidáman, boldogan,
áraszd rám szent kegyelmedet
és ölelj magadhoz Uram

Add rám a szeretet palástját
teremts bennem szolgáló szivet
arra vágyom, hogy most én
szerezzek Néked örömet