Fehérlófia Sportegyesület
Alapszabálya

I. Általános rendelkezések

1, Az egyesület neve:
Fehérlófia Sportegyesület
2, Az egyesület rövid neve:
Fehérlófia SE
3, Az egyesület székhelye:
7100 Szekszárd, Patak utca 13/b
4, Működési terület
Tolna Megye
5, Az egyesület pecsétje:
Kör alakú pecsét. Felirat: Fehérlófia SE Szekszárd 1993, középen a magyar címer
6, Az alakulás időpontja:
1993. október 24.
7, Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv:
Tolna Megyei Törvényszék

II. Működésünk elvi alapjai

 1. A Fehérlófia Sportegyesület közhasznú szervezetként végzi tevékenységét, közhasznú szolgáltatásaiból az egyesület tagjain, vezető tisztségviselőin, önkéntes segítőin és munkatársain kívül mások is részesülhetnek.
 2. A Fehérlófia Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártokat és azok jelöltjeit nem támogatja. Pártoktól anyagi támogatást nem kér és nem fogad el, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési és önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
 3. A Fehérlófia Sportegyesület nem nyereségelvű szervezet, a gazdasági eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítására használja fel. Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a keletkezett többletbevétel e célok megvalósítására használja fel, azokat felosztani nem lehet.
III. Célok
 1. Küldetésünk:
  Hisszük és valljuk, hogy a sport életforma, és hogy a sportoló ember az élet minden területén nagyobb teljesítményre képes, mint az, aki nem sportol. Egyesületünk küldetésnek tekinti a sport értékeinek közvetítését, a sport által nyújtott élmények és előnyök eljuttatását minél több emberhez.
 2. Közösségünk célja:
  Egyesületünk a tájékozódási futás, a természetjárás és a futás, mint sporttevékenység, valamint az egészséges életmód és a természetvédelem és környezetvédelem mellett kötelezi el magát. Célunk az általunk választott sportágak népszerűsítése, fejlesztése, a sportolás lehetőségének és feltételének biztosítása a versenysport és a szabadidősport területén, továbbá olyan tevékeny, alkotó szakembergárda létrehozása és összefogása, mely ezt fő feladatának tekinti. A tájékozódási futás és a természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelmet fordítva a fiatalok és a gyerekek ez irányú nevelésére. Az általunk választott sportágakat űző emberek közösségé formálása. Az egészséges életmód, valamint a természet és környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása, értékeinek közvetítése.
IV. Feladatok
 1. Tájékozódási futó versenyek, edzések, edzőtáborok, szabadidősport programok szervezése, segítése, önálló megvalósítása, utánpótlás nevelés.
 2. Természetjáró programok, versenyek, túrák, táborok, szabadidősport programok szervezése, segítése, önálló megvalósítása, utánpótlás nevelés. Hazánk kulturális, természeti és épített értékeinek megismerése, bemutatása, hagyományainak ápolása. A világ kulturális, természeti és épített értékeinek megismerése, bemutatása.
 3. Futóversenyek szervezése, segítése, önálló megvalósítása, utánpótlás nevelés.
 4. Szabadidősport programok, vetélkedők, sportnapok, közösségfejlesztő programok, előadások, vetítések, turisztikai rendezvények, az általunk képviselt sportágakat és az egyesület tevékenységét népszerűsítő programok, drog prevenciós programok szervezése, segítése, önálló megvalósítása.
 5. Testmozgást igénylő programok szervezése a legfiatalabb korosztály számára.
 6. Az általunk választott sportágak fejlesztése, személyi, infrastrukturális és tárgyi feltételeinek biztosítása, turista utak létesítése és fenntartása, a sportágakhoz kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványok, könyvek, újságok, tájékozódási futó és turista térképek szerkesztése, készítése és terjesztése, képzési programok kidolgozása, képzések, tanfolyamok, tréningek, oktatások szervezése.
 7. A természetvédő és környezetvédő szemlélet fontosságának hangsúlyozása tagjaink és a velünk kapcsolatba kerülő emberek körében, a természet és környezetvédelem érdekeinek szem előtt tartása az egyesület által szervezett rendezvények magvalósításánál. Természetvédő és környezetvédő programok szervezése, segítése és önálló megvalósítása, a tevékenység infrastrukturális hátterének fejlesztése, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványok, könyvek, újságok, szerkesztése, készítése és terjesztése, képzési programok kidolgozása, képzések, tanfolyamok, tréningek, oktatások szervezése.
 8. Az egészséges életmód és a sport kapcsolatának hangsúlyozása tagjaink és a velünk kapcsolatba kerülő emberek körében. Az egészséges életmódot népszerűsítő programok szervezése, segítése és önálló megvalósítása, az egészséges életmóddal összefüggő tevékenység infrastrukturális hátterének fejlesztése, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványok, könyvek, újságok, szerkesztése, készítése és terjesztése, képzési programok kidolgozása, képzések, tanfolyamok, tréningek, oktatások szervezése.
 9. Kapcsolat kiépítése és együttműködés a velünk közös értékeket valló, közös célokat megfogalmazó szervezetekkel.
 10. Az általunk választott sportágak és egyesületünk érdekeinek képviselete.
V. Közhasznú jogállás tartalom
 1. Sport
 2. Egészségmegőrző tevékenységek
  Szabadidősport
  szabadidősport programok, rendezvények, versenyek, túrák, táborok szervezése
  szabadidősport infrastruktúra fejlesztése

  Sport és ifjúsági ügyek, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
  Lelki és szociális egészség fejlesztése
  közösségfejlesztő programok szervezése

  Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
  Betegségmegelőzés
  a sport és az egészséges életmód kapcsolatának hangsúlyozása
  szabadidősport rendezvények, versenyek, túrák, táborok, drog prevenciós programok segítése, szervezése
  egészséges táplálkozás programok

  A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, 1997. évi CLIV. törvény144. §
 3. Természetvédelem, környezetvédelem
  A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
  a természet- és környezetvédő szemlélet fontosságának hangsúlyozása
  a természet- és környezetvédelem érdekeinek szem előtt tartása

  A természet védelméről, 1996. évi LIII. törvény 64.§
VI. Az egyesület tagsága
Tagsági viszony formái, tagok jogai és kötelességei
 1. Tag: az egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket, és az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósításában tevékenyen részt kíván venni. A tagi jogviszony létesítése és megszüntetése önkéntes, de az egyesületbe való belépéshez kettő rendes tag ajánlása szükséges. Az egyesület tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet. Az egyesület közgyűlésén szavazati joggal vehet részt, ott javaslatot, észrevételt tehet, felszólalhat, kérdést tehet fel, részt vehet a határozatok meghozatalában, a vezető tisztségekre jelöltet javasolhat. A tag választhat és választható. Kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását és más tag kizárását. Tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein. Az elnökség által meghatározott feltételek mellett részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, használhatja az egyesület eszközeit, felszereléseit, jogosult igénybe venni a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket. Jogait személyesen gyakorolja, az nem forgalomképes, nem örökölhető. A tag köteles segíteni az egyesület tevékenységét, eredményes működését, céljainak elérését, ezek megvalósítását nem veszélyeztetheti, köteles kikerülni mindazt, amivel a szervezet hitelén csorba eshet. Évente legalább egy az egyesület által szervezett programba bekapcsolódik, mint résztvevő vagy önkéntes segítő. Köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíjat az alapszabályban rögzített határidőig megfizetni, az alapszabály rendelkezéseit, valamint a vezető szervek szabályait, határozatait betartani. Köteles a belépési nyilatkozaton rögzített adatokban törtét változást írásban bejelenteni, valamint olyan e-mail címet vagy postacímet megadni, amelyen a neki címzett küldemények átvétele biztosított. Ennek elmulasztásából származó hátrányokért az egyesület felelőssé nem tehető. Az egyesület tagja a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl az szervezet tartozásaiért a saját vagyonával nem felel. Minden rendes tagot egyenlő jogok és kötelességek illetik meg.
 2. Pártoló tag: az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan magánszemély, vállalkozás, civil szervezet, aki személyesen nem vesz részt az egyesület munkájában, de egyetért az alapszabályban megfogalmazott célokkal és belépési nyilatkozatában vállalja az egyesület anyagi támogatását. A pártoló tag vagy annak képviselője tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, rendszeres tájékoztatást kap közösségünk tevékenységéről. A pártoló tag meghatározhatja, hogy pártoló tagdíját milyen közhasznú cél megvalósítására lehet felhasználni, és arról a közhasznúsági jelentés jóváhagyása után önálló beszámolót kérhet. A pártoló tagok ebbéli minőségükben nem jogosultak a tagsággal járó kedvezményekre.
 3. Tiszteletbeli tag: az egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden magyar állampolgár, aki kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsi támogatást nyújt az egyesület számára, és az elnökség javaslatára a közgyűlés megválasztja. A tiszteletbeli tagság nem örökös, azt a közgyűlés visszavonhatja. A tiszteletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetni, de jogosult a tagsággal járó kedvezmények igénybevételére. Az egyesület rendes tagja legalább 15 éves folyamatos tagság után választható tiszteletbeli taggá. A tiszteletbeli tag szavazati joggal vehet részt a Fehérlófia Sportegyesület közgyűlésén.
A tagi jogviszony keletkezése és megszűnése
 1. Rendes tagság keletkezése: a belépni kívánó személy kitölti és aláírja a belépési nyilatkozatot, melyben a tagjelölt kijelenti, hogy egyetért az egyesület alapszabályával, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, vállalja a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. Feltétel továbbá, hogy a belépési nyilatkozaton szerepel két rendes tag aláírása, mellyel támogatják a tagsági viszony létesítését. A belépési nyilatkozatot az elnökségi tagok valamelyikéhez kell eljuttatni, a tagsági viszony az elnökség erre vonatkozó felvételi határozatával és az egyesületi tagdíj befizetésével válik érvényessé.
 2. Rendes tagság megszűnése:
 3. Pártolói tagság keletkezése és megszűnése: A pártolói tagság a pártolói tagsági nyilatkozat kitöltésével és az abban vállalt pártolói tagdíj befizetésével keletkezik, és a következő év január 31-én szűnik meg.
 4. Tiszteletbeli tagság keletkezése és megszűnése: a tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja meg. A tagság megszűnik a tag halálával, az egyesület jogutód nélküli megszűnésével, vagy a közgyűlés általi visszavonással.
VII. Az egyesület szervezeti felépítése
 1. Fehérlófia Sportegyesület választott tisztségviselője, vezető szervének, az elnökség vagy a közgyűlés által létrehozott bizottságnak tagja nem lehet az a személy: aki a közügyek gyakorlásától eltiltott, aki jogerősen elítélt és szabadságvesztését tölti, aki e foglalkozástól jogerősen eltiltott, aki a szervezet tevékenységeiben érintett foglalkozástól jogerősen eltiltott, aki eltiltott vezető tisztségviselői tevékenységtől. Ezen minden tisztség betöltésére vonatkozó kizáró okok mellett az egyes tisztségek betöltéséhez más kizáró okokat vagy egyedi feltételeket is megszabhat az alapszabály.
Közgyűlés
 1. A közgyűlés a Fehérlófia Sportegyesület legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a tagok legalább egyharmada kéri, vagy ha az elnökség ezt kezdeményezi. A tagok a közgyűlés összehívását az ok és cél pontos megjelölésével kezdeményezhetik, amit az elnökséghez, vagy az elnökség valamelyik tagjához írásban kell eljuttatni. A közgyűlést össze kell hívni, ha az egyesület vagyona nem nyújt fedezetet az egyesület tartozásaira, ha előreláthatólag nem tudja tartozásait teljesíteni, vagy ha az egyesület céljainak megvalósítása veszélybe került. A közgyűlésen a rendes tagok és a tiszteletbeli tagok szavazati joggal, az elnökség tagjai ezen felül beszámolási, válaszadási kötelezettséggel, a pártoló tagok, meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt. Az újonnan belépő tag szavazati jogát azzal a feltétellel gyakorolhatja, hogy a közgyűlés napjáig megszületett az elnökség tagfelvételi határozata és a befizette a tagdíjat. A közgyűlés nyilvános, azon előzetes bejelentkezés után tanácskozási joggal bárki részt vehet, de a nyilvánosság a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
 2. A közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik. A meghívót a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal közzéteszi az egyesület honlapján, vagy elektronikus levél formájában, illetve e-mail cím hiányában postai úton eljuttatja az egyesület valamennyi rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjához. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, helyét, a napirendi pontokat, valamint a meghívóhoz mellékelni kell napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket. Az egyesület szavazati joggal rendelkező tagja a közgyűlés előtt tíz nappal új napirendi pont felvételét kérheti. Ezt az igényét az elnökséghez, vagy az elnökség valamelyik tagjához írásban kell eljuttatnia. Ha a közgyűlést határozatképesség hiánya miatt el kell halasztani, a megismételt közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni, melynek időpontját és helyét az eredeti meghívóban is közölni lehet. Ebben az esetben a meghívóban tájékoztatni kell a meghívottakat a megismételt közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabályokról. (tagok által javasolt új napirendi pontok)
 3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az alapszabály módosítása; a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása; megszűnés, egyesülés, szétválás elhatározása; tagdíj megállapítása; vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; tiszteletbeli tag megválasztása; tagsági viszony megszüntetése felmondással, kizárással; éves költségvetés elfogadása; éves beszámoló elfogadása; munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők felett; szerződések megkötésének jóváhagyása: egyesületi taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottság tagjával, illetve a felsoroltak hozzátartozóival; döntés kártérítési igény érvényesítéséről: egyesületi taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottság tagjával, vagy más egyesületi szerv tagjával szemben; ingatlanvagyon megszerzésének, megterhelésének, elidegenítésének jóváhagyása; felhatalmazás gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére; fellebbezések elbírálása; végelszámoló kijelölése. (eseménynaptár tervezet, 1 000 000 Ft feletti kifizetés, az egyesület számára jelentős vagyonterhet vagy kötelezettséget jelentő döntések)
 4. A közgyűlés dönthet minden, az egyesületet érintő kérdésben. Feladatainak ellátása érdekében meghatározott céllal és feladattal alkalmi bizottságot hozhat létre.
 5. A közgyűlés lebonyolításának módja: a közgyűlését az egyesület elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a közgyűlés az elnökség tagjai közül választ levezető elnököt. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére a levezető elnök tesz javaslatot, és közgyűlés választja meg. A napirend elfogadásakor a meghívóban szereplő napirendi pontok mellé új napirendi pont is felvehető, ha ezt az egyesület szavazati joggal rendelkező tagja javasolja, és a közgyűlés megszavazza. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, 15 napon belül változatlan napirendi pontokkal ismételt közgyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza határozatait, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az egyesület feloszlatását, más szervezettel való összeolvadását, az egyesület szétválását kimondó határozat meghozatalára, valamint az alapszabály módosítására a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbségével van lehetőség, a célok megváltoztatásához a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbségére van szükség. Az egyesület feloszlatásának, más szervezette való összeolvadásának, szétválásának további feltétele a két egymást követő közgyűlés ezt kimondó határozata. Az egyesület vezető tisztségviselőit titkos szavazással választja meg a közgyűlés. A határozatképességet minden szavazásnál újra meg kell állapítani, a szavazásból kizárt tagok nem számolhatók bele a létszámba. Szavazásból kizárt tag: aki a határozat következtében kötelezettség, felelősség alól mentesül, vagy másfajta előnyben részesül; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; aki az előbbiekben érintettek hozzátartozója; aki a döntéssel érintett más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; aki egyébként személyesen érintett. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a szervezet tagjának, tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Az elutasított határozati javaslat ugyanazon a közgyűlésen ismételt szavazásra nem bocsátható. A hozott döntéseket az érintettekkel 15 napon belül írásban, elektronikus vagy postai úton kell közölni. Amennyiben a teljes tagságot érintő döntés született azt 15 napon belül az egyesület honlapján kell közzétenni.
 6. Tisztségviselő választás alkalmával a közgyűlés háromfős szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság tagjaira a levezető elnök tesz javaslatot. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja meg a bizottság tagjait. A bizottság tagja a Fehérlófia Sportegyesület rendes vagy tiszteletbeli tagja lehet. Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak az a személy, aki a megválasztásra kerülő vezető szerv tagjelöltje lesz, ebben az esetben a helyére új tagot kell választani a szavazatszámláló bizottságba. A szavazatszámláló bizottság megbízása a közgyűlés bezárásával egyidejűleg automatikusan megszűnik. A szavazatszámláló bizottság feladata a választás lebonyolítása, a szavazás tisztaságának ellenőrzése, a jelölések összegyűjtése, szavazólapok elkészítése, a szavazatok összeszámlálása és az eredmény kihirdetése. Vezető tisztségviselő jelöltet az egyesület rendes és tiszteletbeli tagjai javasolhatnak, valamint a tisztséget korábban betöltő személyek automatikusan jelöltek lesznek. A jelölés akkor válik érvényessé, ha azt a közgyűlésen szavazati joggal jelenlévő tagok több mint fele támogatja. A jelöltek megválasztása nyílt szavazással történik.
 7. Tagsági viszony kizárással vagy felmondással történő megszüntetése esetén az érintett tagot megilleti a tisztességes eljárás, akinek a meghallgatására lehetőséget kell biztosítani a döntési folyamat során. Az előterjesztett bizonyítékok alapján a közgyűlés az érintett tag távollétében is meghozhatja a döntést. A tagi jogviszonyt kimondó határozat írásba foglalt, indoklással ellátott. Az indoklás tartalmazza a tagi jogviszony megszüntetését eredményező tényeket, bizonyítékokat, tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről. A határozat kézhezvételétől számított 30 napig fellebbezési lehetőség illeti meg az érintett tagot. A fellebbezést az elnökséghez, vagy az elnökség valamelyik tagjához írásban kell eljuttatni. Az elnökség háromtagú fegyelmi bizottságot jelöl ki az ügy kivizsgálására. A bizottság a vizsgálat eredményét a soron következő közgyűlés elé terjeszti, arról a közgyűlés dönt. A bizottság tajga az egyesület rendes vagy tiszteletbeli tagja lehet. Nem lehet a bizottság tagja az eljárásban érintett személy és közeli hozzátartozója.
 8. A közgyűlés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, az elhangzott felszólalások, kérdések és válaszok rövid lényegét, a szavazások eredményét, külön feltüntetve az "igen", "nem", és "tartózkodott" szavazatok számát, a határozatok pontos szövegét és annak személyi és időbeli hatályát. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a közgyűlésen felvett jelenléti ív. A jegyzőkönyvet az elnök vagy az alelnök, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a közgyűlésen jelenlévő rendes tag hitelesíti.
Elnökség
 1. Az elnökség az egyesület legfőbb végrehajtó szerve. Az elnökség három megválasztott tagból áll, akik maguk közül választják meg az egyesület elnökét és alelnökét. Az elnökség megbízatása öt évre szól. A közgyűlés az elnökség működőképességének megőrzése érdekében egy fő póttagot választ, aki automatikusan az elnökség tagja lesz, ha az elnökség valamely tagjának megbízatása bármilyen okból idő előtt megszűnik. A póttag kijelölése az elnökség mandátumának lejártával automatikusan megszűnik. Az elnökség tagjai csak a Fehérlófia Sportegyesület rendes tagjai közül választhatók. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki párt választott tisztségviselője vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársa. Az elnökség maga állapítja meg az ügyrendjét, évente legalább négy alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze írásban elektronikus vagy postai úton legalább öt nappal az ülés előtt. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat. Az elnökség határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elutasított határozati javaslat ugyanazon az ülésen ismételt szavazásra nem bocsátható. Határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést hét napon belül újra össze kell hívni. A hozott döntéseket az érintettekkel 15 napon belül írásban, elektronikus vagy postai úton kell közölni. Amennyiben a teljes tagságot érintő döntés született azt 15 napon belül az egyesület honlapján kell közzétenni. Az elnökség feladatainak ellátása érdekében meghatározott céllal és feladattal alkalmi bizottságot hozhat létre, igénybe veheti külső szakember segítségét. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület rendes tagjai, pártoló tagjai és a tiszteletbeli tagjai. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az elnökség illetve elnökségi tag megbízatása megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával; a megszűnés feltételének bekövetkeztével; visszahívással; lemondással, a lemondási nyilatkozatot írásban az elnökséghez kell eljuttatni. Amennyiben van kijelölt póttag automatikusan átveszi a távozó elnökségi tag helyét. Ebben az esetben a soron következő közgyűlés új póttagot választ. Amennyiben nincs kijelölt póttag, vagy a teljes elnökség mond le, úgy az új elnökség vagy elnökségi tag megválasztására 60 napon belül közgyűlést kell összehívni. Az elnökségi tag lemondása vagy visszahívása az új tag megválasztásával egyidejűleg válik hatályossá.
 2. Az elnökség feladatai: a közgyűlés határozatainak végrehajtása; dönthet minden, a közgyűlés hatáskörébe nem utalt kérdésben; napi ügyek vitele, döntések meghozatala, az egyesület tevékenységének szervezése; beszámolók előkészítése, közgyűlés elé terjesztése; éves költségvetés előkészítése, közgyűlés elé terjesztése; a közgyűlés által elfogadott költségvetés módosítása, ha a módosítás nem haladja meg a 30%-ot; egyesületi vagyon kezelése; az egyesület meghatározott szervei megalakításának és tisztségviselők megválasztásának előkészítése; a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; tagfelvétel, tagság nyilvántartása; az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; elérhető anyagi források felkutatása és megszerzése; az egyesületet érintő megszűnési okok fennállásának mindenkori vizsgálata, és bekövetkezésekor intézkedések megtétele.
 3. Az elnökségi tagok különleges feladatai: az elnök és az alelnök önállóan és teljes jogkörrel ellátja a Fehérlófia Sportegyesület törvényes képviseletét a hatóságok és más szervek felé. Irányítja az elnökség munkáját, ellenőrzi a feladatok végrehajtását. Az elnököt és az alelnök akadályoztatása esetén a harmadik elnökségi tag helyettesíti őket önállóan, teljes jogkörrel. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az egyesületet érintő kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról beszámolni.
 4. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, az elhangzott felszólalások, kérdések és válaszok rövid lényegét, a szavazások eredményét, külön feltüntetve az "igen", "nem", és "tartózkodott" szavazatok számát, a határozatok pontos szövegét és annak személyi és időbeli hatályát. A jegyzőkönyv mellékletét képezi az ülésen felvett jelenléti ív. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az ülésen jelenlévő elnökségi tag hitelesíti.
VIII. Egyéb rendelkezések
 1. A Fehérlófia Sportegyesület vagyonát a tagdíjak, az állam, gazdasági szereplők és civil szervezetek támogatásai, adományok és egyéb saját bevételek biztosítják.
 2. A Fehérlófia Sportegyesület éves költségvetés keretében gazdálkodik.
 3. Az egyesületi tagdíjat a közgyűlés határozza meg, és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 4. A pártolói tagdíjra vonatkozó előírásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.
 5. Az egyesület irataiba előzetes időpont egyeztetés után bárki betekinthet, az iratokról saját költségén másolatot készíthet. A betekintési jog gyakorlása során biztosítani kell a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok érvényesülését.
 6. Az egyesület megszűnésekor a fennmaradó vagyon kedvezményezettje a Tolna Megyei Tájékozódási Futó Szövetség.
 7. Az alapszabályban nem érintett kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.
 8. Az összeférhetetlenségre az 1997. évi XLVI. Törvény 8.§ és a 9.§ vonatkozikSzekszárd, 2014. január 30.
Bernáth Zsolt
SE Elnök