A fordítás hasonló a legtöbb emberi tevékenységhez. Csináljuk, gyakoroljuk, de ugyancsak zavarba esünk, ha pontosan meg akarjuk határozni, miről is van szó valójában, mit is csinál a fordító voltaképpen. És ez fokozott mértékben igaz, ha a tudományos igazságokkal szemben támasztott, szakszerűség diktálta követelményeknek akarunk megfelelni. A fordításnak számtalan meghatározása ismert. E definíciók abban térnek el egymástól, hogy melyikük mire helyezi a hangsúlyt, miben látja a fordítás bonyolult jelenségének, illetve a fordítói tevékenységnek a lényegét. A kultúrák közötti közvetítésben, avagy az egyes nyelvi rendszerek megvalósulási formái közötti különbségekben. A nyelvesztétikai szempontok érvényesítésében, avagy abban, hogy a fordítás olyan sajátos szövegalkotó tevékenység, amelynek egy többé-kevésbé jól leírható cselekvési cél teljesülését kell szolgálnia. Hogy az elkészült fordítások értékelésének kérdéseire összpontosít, vagy csupán az idegennyelv-tanulás egyik lehetséges módját látja a fordításban. A sort persze még hosszan lehetne folytatni.

Az alábbi könyvben a fordítás gyakorlatát helyeztem az előtérbe. német jogi fordítás Ugyanakkor nem tagadom, hogy a bemutatott eljárások, javaslatok határozott fordításelméleti nézeteken alapulnak. De hangsúlyozom, hogy e kiadvány használóját nem a fordítás elméletének problémáival és nem kész (?) fordításelmélettel kívánom megismertetni. Abban szeretném segíteni, hogy rátaláljon a sajátos fordítói gondolkodásra, amelynek birtokában jó fordításokat készíthet.

Segítséget kívánok nyújtani mindazoknak, akik szeretnének fordítani, akik gyakorolni szeretnék a fordítást, akik meglehetősen sokat fordítanak, de nehezen oldják meg a felmerülő problémákat, és azoknak, akik fel szeretnének készülni a nyelvvizsgák fordítási feladatainak jó megoldására.

pic

A „Kommentált fordítások" címet viselő első rész valós fordítói német hiteles fordítás feladatokat tartalmaz, azaz a szövegek nem didaktikai céllal íródtak, nem is „megkurtítottak", és fordításuk sem a fordításokatás didaktikai szempontjai szerint készült. Ilyeténképpen a szövegek jellege, színvonala és nehézsége eltérő. A forrásnyelvi (magyar) szövegeket mindazonáltal a fordítást előkészítő, elgondolkodtató feladatok sora követi, s csak ezután jön maga a célnyelvi (német) szöveg, amelyet kommentárok kísérnek. A fordítói feladatok valós voltából következik, hogy a feladatok elvégzéséhez, illetve a kommentárok megértéséhez biztos nyelvtudásra van szükség. Biztos nyelvtudással az rendelkezik, akinek a magyarázatok megértéséhez nincs szüksége arra, hogy előtte elmélyülten tanulmányozza magát a jelenséget, hivatalos német fordítás 10. kerület illetve a különféle jelenségek különféle leírásait. Ezért alapvető dolgokra nem térek ki, ugyanakkor teljességre sem törekedhettem.

Az elsőhöz szervesen kapcsolódó második rész célja az önállóbb munka, a gyakorlás. A magyar szövegekhez itt is olyan feladatokat adtam, amelyek ráirányítják a figyelmet a megoldandó nehézségekre. A német fordítást azonban már nem kísérik kommentárok - minthogy a szövegek egyszerűbbek, s talán a „gyakorló fordító" is hajlik már a sajátos fordítói gondolkodásra. A dolog természetéből adódóan ennek a két fejezetnek a munkanyelve német.

A harmadik részben bemutatott három fordítási példa elsősorban azt szolgálja, hogy felhívja a figyelmet különböző, a fordításokat sokszor jellemző - zavaró - jelenségekre. hiteles angol fordítás 18 ker Ilyen a szöveg idegenszerűsége; a szöveg és a valóság kapcsolata (mennyiben határozza meg a forrásnyelv által tükrözött valóság a szöveget, illetve mennyiben kell figyelembe venni a célnyelv mögötti valóságot); és hogy miért érzi meg az olvasó nyomban, ha egy szövegben keverednek a különböző beszédszándékokra utaló elemek. Ez a már nyelvhatárokon és a mögöttük meghúzódó valóságon olykor henyén átlépő kommunikációs viszonyok közepette szinte elképzelhetetlenül bonyolult viszonyrendszereket eredményez. Ezért fogalmazom meg a szövegeket bevezető soraimat, valamint kérdéseimet és feladataimat magyar nyelven és hozok olyan példákat, amelyek esetében az egyik célnyelve a magyar. Ugyanis meggyőződésem, hogy így szembeszökőbb angol szakfordítás ker kerület mindaz, amitől óvni szeretném a tisztelt olvasó fordítót (és fordító olvasót).

Az ilyen jellegű kiadványok készítői voltaképpen megoldhatatlan feladatra hungarian english translation district 10 vállalkoznak. A javasolt megoldások közreadásával ugyanis rekonstrukciós feladattá válik az, amit a fordítónak önállóan kellene megoldania. Kicsit olyan ez, mintha a kottához mellékelnék az adott zenemű előadásának hangfelvételét. Pedig nem az a feladat, hogy az előadás alapján megállapítsuk, mely utasításokat jegyzett be a zeneszerző a kottába. A kottát kell életre kelteni. A certified hungarian translation budapest közreadott fordítások jelen esetben is csak javasolt fordításnak tekintendők. Példának arra, hogyan lehet érvényes fordítást létrehozni, de nem képzelem, hogy az egyetlen lehetséges megoldást jelentik. A kommentárok is elsősorban elgondolkodásra kívánnak késztetni. Mindazonáltal bízom abban, hogy a példa „ragadós", vagy legalábbis megfontolásra, sőt ellentmondásra ösztönöz.

Az idegen nyelvre, tehát a nem hungarian legal translation anyanyelvre való fordítással elsősorban a nyelvkönyvekben találkozunk, mint a nyelvoktatás egyik sajátos formájával. A gyakorlatban, tehát „élesben" ez nem fordulhatna elő. A jó fordítás egyik előfeltétele, hogy a fordító az anyanyelvére fordítson. A fordítással szembeni elvárások ugyanis nem függenek attól, hogy a fordító anyanyelvére, vagy valamely idegen nyelvre fordít. Ismeretes azonban, hogy a fent említett elvet hungarian specialized translator budapest a gyakorlatban számos okból megszegik. Ilyen esetben a fordítást mindenkor ellenőriznie kell egy anyanyelvi német szakfordító lektornak. Ezért itt köszönöm meg Thomas Herok közreműködését.

A „tapadó" fordításról

Közismert, hogy bizonyos dolgok a használatban állják ki a próbát, így van ez a fordítás esetében is. Az számít fordításnak, amit fordításként elfogadnak, vagy amiről kijelentik, hogy fordítás. Ez persze olykor nem jelent egyenértékűséget, de néha még hasonlóságot sem. Ugyanis ebben az utóbbi esetben nem a forrásnyelvi szöveg és a fordítás viszonyáról tesznek kijelentést. német magyar fordítás De itt most nem is ez a nem minden tanulság nélküli helyzet az érdekes, hanem a szövegek egymáshoz való viszonya. Ezt a viszonyt az alábbi példa hivatott érzékeltetni. Olyan nem fordított kiinduló szövegről van szó, amely az olvasó számára feltehetőleg ismeretlen valóságról akar tájékoztatni. Relevancia: Directory Listing (fanclub.rocks) A szöveg tehát mondhatni a szokásosnál kevésbé rugaszkodik, rugaszkodhat el a dolgok tényleges állásától. Aki sok fordított szöveget olvas, tudja, de legalábbis sejti, hogy az eredetihez tapadó fordítás általában gyenge. Erről úgy is meggyőződhetünk, ha a szöveget „visszafordítjuk". Amennyiben a megoldás mintegy kínálja magát, tapadó fordításról van szó. Ha nem, akkor feltételezhetjük, hogy a fordítás jó, ugyanis figyelembe veszi a célnyelv használatának szabályait és szokásait.

Előfordul, hogy ugyanazt a szöveget két vagy több nyelven akarják megjelentetni. Tehát azonos a szöveg szerzője, a feladója. De címzettjei más körből kerülnek ki, más nyelvet beszélnek, más kultúrában nevelekedtek, és élethelyzetük is egészen más. A szöveg funkciójától függően más és más a fordítói eljárás. Ha például törvényszövegekről van szó, bizonyítvány fordítás német a forrásnyelvi szöveg szent és sérthetetlen, és ilyenkor még fordítói kommentárra is szükség lehet. Más azonban a helyzet például a reklámok esetében, amikor is a cselekvési helyzet és e helyzet értelmezése megegyező (pl. a reklám valamely termék vásárlására akar ösztönözni), de eltérőek a kulturális és kommunikációs stratégiák. Ilyenkor általában adaptálják a szöveget, azaz a megegyező cselekvési célhoz igazítják a nyelvi kommunikációt. Kérdés: mennyiben beszélhetünk ebben az esetben megfordításról?

Az alábbi német és magyar nyelvű szöveg azzal a céllal íródott, hogy egymás mellett jelenjen meg az adott sajtótermékben. A szöveg mellett látható volt német fordítás 19. kerület a kiadvány fényképe is.

LEXIKAI ÁTVÁLTÁSI MŰVELETEK

1. JELENTÉSEK SZŰKÍTÉSE (DIFFERENCIÁLÁS ÉS KONKRETIZÁLÁS)

1.1. Testrészek konkretizálása

1.2. Mozgást jelentő igék konkretizálása

1.3. Idéző igék konkretizálása

1.4. Kezdést kifejező igék konkretizálása

1.5. Igék általános jelentésszűkítése

A jelentések differenciálása és konkretizálása főnevek esetében a lexikai rendszerek különbségeivel a valóság eltérő lexikai tükrözésével indokolható átváltási művelet, de - a testrészek konkretizálásának egyes esetei kivételével - szinte sohasem kötelező. Igék esetében a magyar nyelv gazdag morfológiai lehetőségei kínálnak nagyszerű alkalmat a konkretizálásra, de csak kínálnak. Az általános jelentésű indoeurópai igéknek mindig van, ill. lenne hasonlóan általános jelentésű megfelelője a magyar nyelvben. Ha a fordítók ezeket használnák, azzal sem sértenék meg a magyar célnyelvi normát.

Azt, hogy a fordítók mégis elvégzik az indoeurópai idéző igék, kezdést kifejező igék és általában a gyenge szemantikai töltésű indoeurópai igék konkretizálását, elsősorban a fordítási norma követésének elvével magyarázhatjuk.

2. JELENTÉSEK BŐVÍTÉSE (GENERALIZÁLÁS)

2.1. Testrészek általánosító fordítása

2.2. Napszakok általánosító fordítása

2.3. Mozgást jelentő igék általánosító fordítása

2.4. Az igék általános jelentésbővülése

2.5. Reáliák általánosító fordítása

A jelentések generalizálása (jelentésbővitő vagy általánosító fordítás) főnevek esetében a lexikai rendszerek különbségeivel, a valóság eltérő lexikai tükrözésével indokolható átváltási művelet. Igék esetében az IE nyelvek szegényebb morfológiai lehetőségei teszik szükségessé az általánosító fordítást.

A fenti okok a nyelvek lexikai, morfológiai rendszerének különbségeiben rejlenek, azaz nyelvspecifikus okok. Az általánosító fordításnak azonban lehetnek fordításspecifikus okai is. A fordítói tevékenység jellegéből fakad ugyanis, hogy a fordítók gyakran a könnyebb megoldás irányába haladnak, ha nem találják meg a pontos célnyelvi megfelelőt, egy általánosabb jelentésű szót választanak, amely könyebben illeszkedik a célnyelvi mondat egészébe.

Felmerül a kérdés, nem tekinthetjük-e a jelentések bővülését olyan általános átváltási műveletnek, mely a fordításkor mindig végbemegy, műfajtól, nyelvpártól és a fordítás irányától függetlenül?

fordításaink elemzése arról tanúskodik, hogy a magyar fordítók számára az általánosító fordítás nem általános fordítói stratégia. Mint említettük, az idegen nyelvről magyarra való fordításban az igéket a magyar ige gazdag igekötő- és képzőrendszerét kihasználva konkretizálják. Általánosító fordítást csak magyarról idegen nyelvre alkalmaznak, olyan esetekben, amikor a gazdag jelentéstartalmú magyar igék visszaadására a célnyelvben nincs - vagy csak analitikusan van lehetőség -, mint ezt a felbontásról szóló fejezetben fogjuk látni.

3. JELENTÉSEK ÖSSZEVONÁSA

3.1. Összevonás rokonságnevek és egyéb páros megnevezések esetében

3.2. Összevonás a főnevek szóalkotásí sajátosságainak különbségei miatt

3.3. Kezdést kifejező ige beolvasztása a föigébe

3.4. Idéző igék módhatározójának beolvasztása az igébe

3.5. Általános jelentésű ige összevonása konkrét jelentésű főnévvel vagy melléknévvel

A jelentések összevonásának vizsgált esetei csaknem mind fakultatív átváltási műveletek. Az IE nyelvekről magyarra való fordításban a kezdést kifejező igék beolvasztása a főigébe, az idéző igék módhatározójának beolvasztása a föigébe vagy a főnevek és melléknevek összevonása a gyenge szemantikai töltésű igével nem kötelező átváltási műveletek, gyakran összevonás nélkül is a célnyelvi normának megfelelő magyar mondatot kapunk, de az összevonás a magyar nyelv lexikai rendszerére jellemző szintetikus szerkesztésmód jobb kihasználását segíti elő.

E műveletek nem nevezhetők automatikusnak, kezdő fordítók nem is végzik el őket. Rutinos fordítók viszont sokszor az anyanyelvi beszélőknél is jobban ragaszkodnak ehhez a szintetikus lexikai szerkesztésmódhoz, vagyis a jelentések összevonása az indoeurópai nyelvekről magyarra való fordításban szintén egyik bizonyítéka a célnyelvi normával párhuzamosan létező fordítási normának.

Auf dem indischen Subkontinent leben seit Langem viele unterschiedliche Volksgruppen, die eine Vielzahl von Sprachen sprechen. Dennoch ist eine Tradition des Übersetzens übersetzung ungarisch 19. bezirk in Indien unbekannt. Noch bis in die jüngste Vergangenheit gab es keine direkten Übersetzungen zwischen Urdu, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi und so weiter. Und doch leben diese Gemeinschaften seit Jahrhunderten dicht an dicht auf einem überfüllten Kontinent zusammen. Wie haben sie das gemacht? Sie haben andere Sprachen gelernt! Nu rbeglaubigte ungarisch übersetzung budapest wenige Bewohner des Subkontinents sind jemals nur einsprachig gewesen; die Bürger Indiens sprechen traditionell drei, vier oder fünf Sprachen.1

Im späten Mittelalter war die Situation in vielen Teilen Europas ganz ähnlich. Händler und Dichter, Seeleute und Abenteurer nahmen bei ihren Reisen über Land und an den Küsten der Binnenmeere mehr oder weniger eng verwandte Sprachen oder sprachliche offizielle ungarisch übersetzung 10. bezirk Mischformen auf. und nur die aufmerksamsten unter ihnen verschwendeten überhaupt einen Gedanken daran, ob sie andereSprachen« sprachen oder sich lediglich an lokale Besonderheiten anpassten. Der große Entdecker Christopher Kolumbus ist ein ungewöhnlich gut dokumentiertes Beispiel für die wechselseitige Verstellbarkeit und Austauschbarkeit europäischer Sprachen im späten Mittelalter. ungarisch übersetzung preis ft eur Auf den Rändern seiner Plinius-Ausgabe machte er Notizen in einer Sprache, die wir heute als Frühform des Italienischen ansehen, verwendete zur Bezeichnung seiner Entdeckungen in der neuen Welt jedoch überwiegend portugiesische Ortsnamen - wie beispielsweise Kuba. Offizielle Korrespondenz wiederum verfasste Kolumbus in kastilischem Spanisch, das kostbare Bordbuch, das er auf seinen Reisen führte, schrieb er aber auf Latein. Er fertigte allerdings auch einegeheime« Kopie des Bordbuchs auf Griechisch an und muss immerhin so viel Hebräisch gekonnt haben, dass er den sogenannten Al wonach Perpetuum, ungarisch deutsch business übersetzung preis ft eur die Planetentafeln von Abraham Zacuto, benutzen und so eine Mondfinsternis Voraussagen konnte, womit er bei dem in der Karibik Vorgefundenen indigenen Volk Eindruck machte. Er muss die Lingua franca gekannt haben - eineVerkehrssprache«, bestehend aus einer vereinfachten arabischen Syntax und einem überwiegend aus dem Italienischen und dem Spanischen entnommenen Wortschatz, die Seeleute aus der Mittelmeerregion und Kaufleute vom Mittelalter bis zum anbrechenden 19. Jahrhundert verwendeten weil er einige typische Wörter daraus einflocht, wenn er auf Kastilisch und Italienisch schrieb.2 Wie viele Sprachen also konnte Kolumbus, als er 1492 den Ozean bereiste? Nicht anders als beim heutigen Indien, wo zwischen mehreren der dort gebräuchlichen Sprachen eine gewisse wechselseitige Verständigung möglich ist, wäre jede Antwort wohl nicht ganz frei von Willkür. übersetzungsbüro budapest bezirk Es ist wenig wahrscheinlich, dass Kolumbus Italienisch. Kastilisch oder Portugiesisch überhaupt als verschiedene Sprachen auffasste, denn es gab noch keine Grammatikbücher dafür. Kolumbus war zwar gebildet insofern, ungarisch zeugnis übersetzung als er die drei antiken Sprachen lesen und zwei davon schreiben konnte. Ansonsten war er aber nur ein Seefahrer vom Mittelmeer und verwendete die Varietät der Sprache, die er jeweils benötigte, um seine Arbeit zu machen.

Weltweit werden heute ungefähr 7000 Sprachen gesprochen. und kein Mensch könnte sie alle lernen. Bei fünf bis zehn dürfte die Grenze in allen Kulturen erreicht sein, wie vielsprachig sie auch sein mögen. Ein paar Sprachenbesessene ungarisch übersetzungsbüro haben es auf 20 gebracht, und einige Ausnahmelinguisten, die nichts anderes tun, als Sprachen zu lernen, geben an, 50 oder sogar noch mehr zu beherrschen. Doch sogar diese Manikerhirne meistern nur einen Bruchteil aller Sprachen, die es gibt.

Die meisten auf der Welt existierenden Sprachen werden nur von sehr kleinen Gruppen gesprochen - der wichtigste Grund, weshalb viele vom Aussterben bedroht sind. Außerhalb der Handvoll Länder, in denen eine des halben Dutzendsgroßer« Weltsprachen gesprochen wird, verfügen jedoch nur wenige Menschen auf der Welt lediglich über eine Sprache. In der Russischen Föderation Offizielle Ungarisch Übersetzung zum Beispiel werden Hunderte von Sprachen gesprochen - die zur slawischen, türkischen, kaukasischen, altaischen lind zu anderen Sprachfamilien gehören. Es gibt in diesem Vielvölkerstaat aber kaum jemanden, der nicht zusätzlich auch Russisch spräche. Ebenso gibt es in Indien nicht viele Menschen, die nicht entweder Hindi oder Urdu oder Bengali oder Englisch oder eine des anderen halben Dutzends auf dem Kontinent gebräuchlichen Verkehrssprachen als zweites Idiom Ungarisch Recht beherrschten.dolmetscher tolmács
lehrer tanár
teacher classes
hungarian translator