Három aranyszőrű bakkecske

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, az Óperenciás tengeren innen volt, az üveghegyen meg túl volt, volt a világon egy szegény ember. Volt neki egy fia. De olyan szegények voltak, hogy alig tudtak a szegénységtől mozogni.

A fiú már felnőtt, olyan húszéves korig. Azt mondja az édesapjának:

- Édesapám, olyan szegények vagyunk! Maga úgyis tud pénzt keresni az édesanyámnak, hát én elmegyek világot próbálni!

- Ne hagyj itt, édes fiam! Ki ád nekem kenyeret?

- Ne aggódjon, édesapám, mert úgysem maradok oda soká, csak egy kicsit körülnézek a világban. Valahol valami jó szolgálatot találok, oda beszegődöm.

El is indult a fiú világnak. Az anyja sütött neki egy jó cipót, tarisznyába tette, és avval útnak eresztette. Azt mondta a fiúnak:

- Édes fiam, csak arra vigyázz, hogy szófogadó légy, és mindenkin, akin csak bírsz, segíts!

Megfogadta a fiú, hogy megteszi.

Megy a fiú, mendegél. Beért egy roppant nagy erdőbe. Ott egy nagy tölgyfa alá telepedett, hogy itt meghál. Hát közvetlen mellette, egy bokor mellett, ott volt egy csapda. Éppen megfogott egy nyulat. A kis nyulacska már nagyon sokat nyekegett, nagyon sokat sírt. Szabadulni akart volna, de nem bírt.

A fiú megsajnálta, kiszabadította a csapdából. A lába nem volt eltörve, csak fájt neki. Azt mondja a nyulacska:

- Na, jó fiú, amiért ilyen jót tettél velem, megszabadítottál a fogságból, van a bal fülemben egy síp. Vedd ki! Valamikor valami bajod lesz, fújj bele! Hacsak segíthetek, segítek.

A fiú a sípot a zsebébe tette. Avval elővette a tarisznyáját, és elkezdett a fa alatt kenyerezni.

"Megvárom, míg felkel a hold - gondolta -, hogy lássam az utat, aztán ballagok tovább."

Úgy is volt. Este korán fölkelt a hold. Egész teleholdas volt az idő. A fiú megy az erdőbe mindig beljebb. Minél beljebb megy, annál sötétebb, annál vadonabb. De már nagyon messze bent jár, mikor egyszer vonítást hall, úgy, mint a róka szokott, amikor csapdába kerül. Megy ő a hang után. Odamegy, hát egy róka szintén tőrbe került. Könyörög a fiúnak:

- Segíts rajtam, jó ember, még meghálálom.

- Hát - azt mondja -, úgyis tudod, segítek a bajodon. Nem bántalak.

Azt is kiszabadította a csapdából. A róka megköszönte, és azt mondta neki:

- A jobb fülemben van egy síp. Vedd el. Ha valami bajod lesz, csak fújj bele, azonnal segítek, hacsak segíthetek.

Avval a róka is eltűnt a szeme elől.

Ballag a fiú az erdőben tovább. Már nagyon messze elment, egyszer valami kis világosság tűnt a szeme elé. Ment a világosság irányába: ő megnézi azt! Bárki van ott vagy bármi, de ő odamegy! Azt hitte, már nagyon közel van hozzá, de még nagyon messze volt. De nem tágított. Azt mondja:

- Nem fekszek le, míg a világossághoz nem érek. Ott, ha lakó van, majd csak beereszt, majd csak ad szállást.

Amint megy, mendegél tovább, egyszer csak tutulást hall, üvöltést, nagy mélyről, de olyan mélységből, mint a farkasok szoktak az erdőben. Hát bizony egy kicsit meghökkent, mert ilyent ő még nem hallott. De azt mondja:

- Mindegy, elmegyek arrafelé, megnézem, mi az.

Amint megy, hogy, hogy nem, majdnem beleesett egy farkasverembe. Verem volt ott ásva, olyan, amelyikbe a farkasokat szokták csapdába csalni. Hát egy nagy ordas farkas benne is van a veremben.

Fölnéz a farkas, meglátja a fiút. Föláll két lábra, egyre erőlködik, próbál kiugrani, de nem bír. Könyörög a fiúnak.

- Jó fiú, hacsak bírsz - azt mondja -, segíts a bajomon. Szabadíts ki! Nagyon meghálálom valamikor.

Lehúzott a fiú a fáról egy hosszú szárú ágat. Csinált rája jó hurkot, megkötötte, hogy ne szoruljon meg.

- Ne - nyújtotta a farkashoz a lyukba, s szólt hozzá: - Ne félj, pajtás.

Csak bújj bele, majd én annál fogva fölhúzlak!

A farkas megértette, hogy miért engedte le azt az ágat, belebújt. A fiú jól kapaszkodott, szépen felhúzta a farkast a szabadba. A farkas kibújt a hurokból, és azt mondja a fiúnak:

- Na, jó ember, amiért ilyen jót tettél velem, mert itt bizony éhen pusztultam volna, húzz ki a farkam tövéből egy csomó szőrt, mert mást nem adhatok. Ha valamikor bajod lesz, tömd a pipádba, gyújtsd meg, én rögtön ott leszek. Hacsak bírok, segítek.

Azzal megy a fiú ismét a világosság irányába. Amint megy, mendegél, csak megy, csak megy, egy jó fél órát mindig ballag. Már majdnem hajnalodni kezdett, odaért egy kis házikóhoz, annak az ablakából világított egy mécsvilág, azt a fényességet látta ő.

Benézett az ablakon. Ott ül egy öregasszony. A rokka előtte. De akkora orra van, de csupa vasból, hogy majd a térdeit éri. Ez volt a vasorrú banya. A fiú egy kicsit meghökkent. Mit csináljon most? Beköszönjön vagy nem? Végül megzörgette az ablakot. A szüle azonnal felugrott kinyitotta az ajtót.

- Ki az itt? Ki keres? - mondja.

- Én vagyok, édes öreganyám! Adjon isten jó reggelt!

Mert már hajnalodott.

- Adjon isten neked is, fiam - mondja. - Mit keresel ebben a rengetegben, ahova ember ritkán tévedt?

- Szolgálatot keresek - mondja a fiú.

- Na, fiam, jókor jöttél. Mert énnekem éppen egy jó szolgára van szükségem. Nálam három nap az esztendő. Megadom, amit kívánsz, alku nincs.

- Megpróbálom, édes öreganyám. Már el is kezdhetjük reggel, mert már megvirradt.

- Jól van, édes fiam - mondja a banya -, de azért egy kicsit pihend ki magad, mert éjszaka nem aludtál. Tudom én, egész éjjel mindig bolyongtál, téged csak a kis lámpavilágosság csalt ide.

- Igazad van, édes öreganyám, én csak a lámpavilágra jöttem idáig, mert másképp nem is találtam volna ide.

- Itt van, édes fiam, a reggeli, reggelizzél meg, azután majd megmutatom, mi lesz a munkád.

A fiú hozzáfogott. Jólesett a reggeli, mert bizony ő ritkán lakott jól az út alatt.

Azt mondja neki a vasorrú banya:

- Gyere, fiam, velem, most megmutatom, mit akarok veled.

Odavezette a fiút az ólhoz. Abban volt három aranyszőrű kecske. Azt mondja a banya a fiúnak:

- Ide nézz, fiam! Ez lesz a munkád, ezt a három aranyszőrű kecskét fogod legeltetni. De jól vigyázz rájuk. El ne szökjenek tőled, mert ez mind a három mindennap megellik!

- Jól van, édes öreganyám. Majd vigyázok rájuk.

- No, fiam! Nézd, elkészítettem már a tarisznyádat, van benne enni-innivaló. Itt - azt mondja ‑ jobbra van egy gyalogút az erdőben. Nem nagyon messze van egy szép tisztás. Oda hajtsd ki őket. Ők ugyan maguk is odamennek. Ott, azon a tisztáson hagyd őket, hadd legeljenek. Csak vigyázz rájuk, hogy el ne szökjenek, mert amikor ellenek, akkor szoktak elszökni.

A gyerek kihajtotta a három kecskét a kijelölt helyre. A három kecske nekiállt szépen legelészni. Ő meg a fa tövébe heveredett le. Délfelé jött egy kis meleg felhő, a fiú olyan álmos lett, hogy akárhogy is erőlködött, elaludt.

Mikor felébredt, már jó délután volt. Körülnézett, nincs egy kecske sem. Megijedt: mi lesz most? Hol találja meg őket ebben a rengetegben, az ő három kecskéjét? Hova bújtak el ezek ellen? Mit csináljon most? Egyszerre eszébe jutott: "Adott nekem a nyulacska egy kis sípot! Megpróbálom, előhívom."

Azonnal elővette a zsebéből a sípot, belefújt. A háta mögött megzörrent a bokor, máris ott a nyulacska. Azt mondja:

- Mit parancsolsz, édes gazdám, mi bajod?

- Hm, nagy bajom van énnekem - azt mondja. - Elvesztek a kecskék.

- Dehogy vesztek el - mondja a nyúl -, megvannak azok. Gyere csak velem egy kicsit odább. E között a két nagy fa között vannak, csak arra vigyázz, hogy el ne ugorjanak előled! Van az én falkámban három fekete nyúl. Majd én összeszedem az én legényeimet. Majd azok hajtják úgy, hogy a feketéknek a két fa között kell elfutni. Mind a háromnak megvan már a kölke. Úgy vigyázz, mikor ideérnek, a középsőt evvel a kampós bottal úgy üsd meg, de úgy, hogy rögtön felforduljon. De ha nem találod el, elhibázod az ütést, akkor menten halálfia vagy, mert a szüle karóba húzza a fejedet. De ha eltalálod azonnal, abban a pillanatban ott leszel a hat kecskével együtt, ahova letelepedtél ma reggel. Szépen elhajtod őket haza.

Úgy is volt. A gyerek elindult a nyulacskával a kijelölt két fáig. Ott lesbe állt. Hallgatózik, hallgatózik, hát zúg ám az erdő, csak úgy morognak a nyulak, egyik jobban, mint a másik. Egyszer kiválik három fekete nyúl a többi közül, egyenesen őfelé tart. De a többi is a nyomában, egyik marja a másikat, csak hogy előre futhassanak. Váltig el akarták a nyulak a két fát kerülni. De emezek nem engedték.

Mikor a két fa közé ért a három fekete nyúl, a gyerek abban a pillanatban úgy fültövön csapta a középsőt, hogy az menten fölfordult. A következő pillanatban ő ott termett, ahol letelepedett ahol a kecskék legelni kezdtek. Örült a gyerek nagyon, hogy már hat darab kecskével megy haza. Mind a három bakkecske volt.

A fiú a gidákat hazahajtotta. Köszönt:

- Jó estét, édes öreganyám!

- Adjon isten, fiam! Megjöttél?

- Meg.

- No, megvannak a kecskéid? - kérdi. - Jók voltak a kecskéid? Nem szöktek el tőled?

- Nem mentek azok édes öreganyám, sehova. Lefeküdtek, ejtőztek, azután tovább legeltek.

- Jól van, fiam! Eredj be, vacsorálj meg. Majd én bezárom őket.

Elővette a szüle a tüzes piszkafát, elkezdte püfölni, nagyolni a kecskéket, egyiket jobban, mint a másikat.

- Ti bitangok, ti gonoszok, ti ilyenek-olyanok! Nem tudtatok elbújni? Megálljatok! Holnap el kell bújnotok jobban!

Jól elverte a három kecskét. Belefáradt a verésbe. Akkor bejött.

- No - azt mondja -, édes fiam, most én is megvacsorázok. Most bátran lefeküdjünk, és aludjunk reggelig.

Úgy is volt. Megvacsoráztak együtt. Lefeküdtek, el is aludtak reggelig. Nem volt semmi baj.

Másnap reggel, ahogy fölkeltek, a szüle mindjárt elkészítette a tarisznyát. Kihajtotta a fiú a hat darab kecskét megint ugyanarra a helyre legelni. Ugyanúgy járt, mint előtte való napon. Délig megvoltak az ő kecskéi szépen, délben jött a meleg szellő, és ő elaludt mélyen.

Már jó délutánra járt az idő, amikor felébredt. Nincs kecske. Búslakodik, hogy hova lettek az ő kecskéi, mert nem lát egyet sem.

- Na - azt mondja -, tegnap megtaláltam őket, de hol találom meg őket ma?

"Nem baj - gondolta. - Adott nekem a róka egy sípot. Megpróbálom, hátha segít a bajomon."

Elővette a sípot, belefújt. Azonnal ott termett a róka.

- Mit parancsolsz, jó gazdám, vagy mi a bajod?

- Nincs más bajom semmi - azt mondja -, csak elvesztek a kecskéim. Nem tudom, merre mentek abban a vadon erdőben, hogy hol találhatom meg őket.

- Az - mondja a róka - nem baj! Én tudom, hogy hol vannak, csak gyere velem az erdő széléig. Ott van egy nagy falka tyúk, van azok között három nagyobb, három öreg és három kiscsibe. Ezeket majd én szorítom. Nem én magam, majd a többi rókatársammal. Ott kapargásznak a bokor alatt.

Úgy is volt.

- Csak - azt mondja a róka - itt vigyázz, ennek a nagy fának a tövénél, mert majd idejönnek, itt akarnak elbújni. Úgy nézd, hogy a középső tyúkot úgy üsd meg, hogy rögtön leterüljön.

Úgy is volt. Odaértek az erdő szélére. Egyszer csak zörög az erdő. Kotkodácsolnak a tyúkok, egyik jobban, mint a másik. A csibék csipognak, mert a rókák körülfogták, hajtják, üldözik őket, meg akarják fogni. Szorítják a rókák egyenesen a fiú felé, a nagy fa felé.

Mikor aztán már közel értek, nem akarnak sehogy se a fa mellé jönni. De aztán egy róka elkapott egy tyúkot, jól megrázta, a toll is a szájában maradt. Az aztán megijedt, odaugrott a fa mellé. Odaugrott a többi is mind. A gyerek nem volt rest, olyant csapott közibük, hogy a középső rögtön lelapult.

Azzal meglett az ő kecskéje. Ott termett, ahonnan elindult. Nagy vígan terelgette haza a kecskéket. Most már egész szép számmal vannak. Van kilenc darab. A gyerek hazahajtotta a kecskéket szépen.

- Jó estét - köszönt -, édes öreganyám!

- Adjon isten, édes fiam. No, megjöttél?

- Meg - azt mondja. - Megjöttem.

- A kecskéid megvannak? Jók voltak?

- Jók voltak, édes öreganyám.

- No, hát csak eredj be, vacsorázzál - azt mondja -, majd én bezárom őket.

Elővette ám a szüle a piszkafát újra, elkezdte nagyolni a kecskéket, egyiket jobban, mint a másikat. Szidja őket bitangoknak, mindennek.

- Hogy nem tudtatok jobban elbújni? Megálljatok - azt mondja -, majd holnap nem talál meg benneteket!

Bejött a szüle a fiúhoz vacsorázni. Sokáig elbeszélgetett vele. Kérdezgette az előtte való életéről, hogy hol, merre járt, miképp járt. A gyerek elmesélte, hogy ő csak egy szegény fiú, őneki muszáj szolgálni, akármi úton-módon. Avval lefeküdtek, aludtak reggelig.

Harmadnap reggel, ahogy felkelt, azt mondja a szüle:

- No, fiam, még csak ma kell, hogy tisztességesen hazahajtsd őket, akkor holnap, amit kívánsz, mindent megadok.

- Jól van, édes öreganyám. Majd vigyázok rájuk, amennyire lehet, hogy el ne szökjenek, kárba ne menjenek.

Megrakta a szüle a tarisznyát még jobban, mint előtte való nap. Tett az üvegbe jó italt, hogy csak hadd aludjon a fiú még jobban. Jól van ám, de most a harmadik napon a három öreg kecske meg a három fiatal viselős volt. Mindegyiknek kicsikéje lesz, azt mind haza kell hajtani.

Hát délig meg is voltak ők szépen a legelőn. Eljött a dél, jött a meleg szellő, a fiú megint csak elaludt. Mikor felébredt, nincs kecske! Hej, nagyon búslakodott.

- Mi lesz ma? Máma vége az életemnek! Most ilyen falka kecske elszökött, hol találom én ezeket meg? Mert mi haszna találok meg egyet vagy kettőt, ha nem mind találom meg? - Eszébe jutott:

"Adott nekem a farkas egy csomó szőrt. Megkeresem, hátha megtalálom."

Keresgeti a zsebében jobbra-balra, hát mégiscsak rátalált. Megtalálta azt a csomó szőrt. Beletette a pipájába, rágyújtott. Azonnal ott termett a farkas:

- Mit parancsolsz, édes gazdám, vagy mi a bajod?

- Hej, nagy az én bajom - azt mondja -, elvesztek a kecskéim.

- Hát ez egy kicsit baj, de - azt mondja a farkas - talán tudok segíteni. Csak jól vigyázz! Van itt az erdő közepén három nagy nyárfa. A középső mellé állj oda, mert most a szülének van egy nagy falka birkája. Ott az egész falkában van tizenöt darab fekete. Ezt nekünk ki kell választani közülük. De a szüle a juhász maga. De azért majd csak sikerül.

A farkas elkezdett egy-két nagyot tutulni. Az egész erdő hangzott bele, jöttek mind a farkasok. A gyerek odaállt a középső nyárfához.

Egyszer a farkasok eltűntek. Nézi a gyerek, hát jön ám egy nagy falka birka. A farkasok megmarják őket, egyiket jobban, mint a másikat, dobálják. A juhász üti, püföli a farkasokat, egyiket jobban, mint a másikat, de azok föl sem veszik. Egy-kettő a juhász nyakába ugrik, cibálja a juhásznak a szűrét jobbról-balról, az meg csapkod a botjával. De a farkas - tereli a nyájat mind közelebb a síkhoz.

Mikorra kiértek a síkra, akkorra a tizenöt birkát kiválasztották a falkából. A többivel a farkasok nem törődtek, csak azt a tizenötöt szorították a nyárfák felé.

Mikor odaértek a közelbe, a gyereknek nagyon pontosan ki kellett számítani, hogy melyik a középső. Sikerült is neki. A középsőt úgy csapta meg, hogy annak rögtön letört a szarva, azonnal fölbukott.

A gyerek pedig azonnal nyomban ott találta magát a legelőn, ahol reggel volt. Ott volt előtte a szép tizenöt darab kecskéje is. Minden más eltűnt, nem látott senkit-semmit. Nem bánt ő semmit, csakhogy a kecskék megvannak. Nagy fütyörészve hajtotta őket hazafelé. Már esteledett, a nap már majdnem lebújt.

- Jó estét, édes öreganyám!

- Adjon isten, édes fiam. Megjöttél?

- Meg.

- Megvannak a kecskéid?

- Megvannak azok, édes öreganyám, mind.

Megolvasta a szüle.

- Megvannak. Jól van, édes fiam. Menj be vacsorázni, majd én bezárom őket, és aztán én is megyek.

Jól van ám - de kifelejtettem, hogy a farkaskoma megmondta a gyereknek, hogy holnap, amikor választani kell valamit, akkor három aranyszőrű bakkecskét kérjen és azt a szennyes inget, ami a kamrában lóg a szegen, és azt a rozsdás kardot, ami ott van mellette.

- Mást ne fogadj el semmit! Ennek nagy hasznát veszed. Majd holnapra megjavul a szüle, az ad majd tanácsot is - mondta a farkas.

Úgy is volt. A szüle bezárta a kecskéket, nem bántotta őket, azután bejött. Azt gondolta:

"Mi haszna ütöm-verem, hisz én voltam a juhász. Többet nem bírok vele, megadom neki, amit kér. Holnap kitelik az ideje."

Megvacsoráztak, lefeküdtek nyugodtan. Nem történt baja a fiúnak reggelig semmi.

Fölkeltek negyednap reggel. Azt mondja a szüle:

- Na, édes fiam, éngem tisztességesen kiszolgáltál. A kecskéimet megőrizted. Most mondjad hát, hogy mit kérsz!

- Nem kérek én, édes öreganyám, más egyebet, csak azt a szennyes inget, ami ott lóg a kamrában a szögön, meg azt a rozsdás kardot, ami ott van mellette. Meg - azt mondja - a kecskék közül, ha ád öreganyám a három napért, hát hármat kérnék belőlük, hogy nekem is legyen.

- Hát édes fiam, mit csinálsz te azokkal? Avval az ócska, rongyos inggel, meg avval a rozsdás karddal, meg evvel a három kecskével? Ezeknek úgysem tudsz olyan legelőt adni, amin meg tudjanak élni.

De a gyerek nem tágított, neki nem kell más. Ha ezt megadja, ő evvel megelégszik. A szülének mit volt mit tenni, mit nem, meg kellett adni, amit kért, mert megígérte.

- Nem bánom, fiam - mondja -, adok három bakkecskét is, odaadom a szennyes inget, meg azt a kardot is.

Neki is adta a három aranyszőrű bakkecskét a szennyes inggel és a rozsdás karddal együtt, és adott neki egy zacskó aranyat is.

- Akárhol - azt mondja - megfordulsz, fiam, hát legyen legalább pénzed is. Tudjál ennivalót venni kecskéidnek meg magadnak is. De arra vigyázz, hogy az az ing, mikor magadra veszed, olyan színűvé lesz, mint a bőröd. Azért ezt a nyakadról le ne vesd soha, mert akkor akárki, akármilyen kis szerrel meg tud ölni. De ha a nyakadban van, soha! Mert az olyan ing, amelyiken kard nem fog. Ez a kard pedig olyan, amelyiket legyőzni sohasem lehet. Ennek csak parancsold, hogy: vágjad, kardom! Azonnal azt csinálja, akármelyik seregben. Most majd elindulsz, kiérsz az erdőből azon az úton, amelyiket megmutattam. Ott mindjárt beérsz egy városba. Abban a városban lakik egy király. Annak van egy olyan lánya, aki még soha életében nem nevetett. Kihirdette a király az országban mindenfelé, hogy aki az ő lányát meg tudja nevettetni, annak adja lányát és halála után az egész királyságát. Ha azután, fiam, valamikor még valami bajod találna lenni, tudod, hogy hol lakom. Bátran gyere hozzám, majd én segítek a bajodon.

A fiú megköszönte a szülének a jóságát, avval elindult az ő három aranyszőrű kecskéjével. Elkiáltotta magát:

- Hej, három aranyszőrű bakkecském!

Avval odaért a város szélére. Jó magasan volt a nap, meleg volt. A kecskék is szomjasak voltak, ő maga is. A város végén volt egy kút, ahova a városbeliek és a közeliek vízért jártak. A kút mellett volt egy itatóvályú, hogy az aprójószágot meg lehessen itatni. A vályúba friss vizet merített a kecskéinek. Megitatta őket, ő maga is ivott. Leült a kútkávára, elkezdett falatozni, ebédelni eszegetni, kenyerezni egy kicsit.

Egyszer jön három lány a kúthoz, korsó a kezükben: vízért jöttek. Meglátták a fiút és a három aranyszőrű kecskét. Mindjárt elkezdtek vele incselkedni, tréfálkozni, játszani, hogy nem adna-e nekik két kecskét. Neki is maradna egy. Milyen szép kecskék!

Azt mondja a fiú:

- Nem eladók! Ezeket nem lehet eladni.

- Hát - tréfálkoztak a lányok - mit? Különben ilyen csúnya kecske nem is kell nekünk.

Avval egyik lány rácsapott az egyik kecskére, a másik lány a másik kecskére, a harmadik a harmadikra. A hátukra csaptak, úgy odaragadt a kezük, hogy nem tudták elereszteni. Akárhogyan rángatták is a kezüket, nem tudták levenni.

A gyerek rögtön útnak indította a kecskéket. Elkiáltotta magát nagy hangosan:

- Hej, három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon, három lány a hátadon!

Beért a város szélére. Egyszer csak szalad ki egy öregasszony. Kenyérsütő lapát a kezében. Elkezdte a lányokat szidni:

- Ti ilyen-olyan haszontalan népség, ti bitangok! Kecskék után mentek, nem a vizet hozzátok nekem?

Az egyik lánynak a hátára csapott a lapáttal. A lapát rögtön odaragadt a lány hátához, a lapát nyeléhez meg odaragadt a szüle.

Evvel a gyerek megy tovább a városba befelé. Látta, hogy összegyűl a sokaság, nézték a kecskéket meg a három lányt meg az öregasszonyt a kecskék után. Elkiáltja magát a gyerek:

- Hej, három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon, a lány hátán a lapát, a lapát nyelin vénasszony!

Avval ment tovább. Odaért egy utcafordulóhoz. Befordul a sarkon, szembe jött vele egy lovashuszár. Azt mondja a fiúnak:

- No, pajtás, megállj egy kicsit! Én ezt az öregasszonyt megölelem.

- Én nem bánom, pajtás - azt mondja a fiú.

Mindjárt aztán huszárkoma nem szégyellte, hogy vénasszonyt ölel, megölelte. Nézte ezt a huszárnak a lova. Nem tudta, mit csinál a gazdája. Hozzádörgölte az orrát a gazdája hátához. Odaragadtak mind a ketten.

A gyerek elkiáltja magát:

- Hej, három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon, lány hátán lapát, lapát nyelin vénasszony, vénasszony derekán katona karja, katona hátán lónak orra!

Megy tovább a fiú, odaért egy szabóüzlethez. Szalad ki a szabó, hozza a nagy ollót. Ő elszabadítja ezt a lovat, legalább lesz egy szép lova! El akarta nyírni a lónak a farkát. Hozzáragadt az olló, az ollóhoz meg a szabó.

Elkiáltja magát a gyerek, de akkor a sokaság már körülvette, nézte, hogy egy egész csapat megy az utcán:

- Hej, három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon, lány hátán lapát, lapát nyelin vénasszony, vénasszony derekán katona karja, katona hátán lónak orra, ló farkán olló, az ollón a szabó.

Megint hajtanak tovább. Kiér az utca vége felé, közel a király kastélyához. Ott meg lakodalom volt. Nagyon muzsikálnak a cigányok! A cigányprímás kiugrott, elkezdi a hegedűvel püfölni a szabót, miért akarja elvágni a lónak a farkát. Amint rácsapott a szabónak a hátára a hegedűvel, a hegedű odaragadt, a hegedűhöz meg odaragadt a cigány.

Akkor elkiáltja magát a gyerek:

- Hej, három aranyszőrű bakkecském! Három lány a hátadon, lány hátán lapát, lapát nyelin vénasszony, vénasszony derekán huszárnak karja, katona hátán lónak orra, ló farkán olló, az ollón szabó, szabón muzsika, muzsikán cigány.

De már a király kapuja előtt, mert a kapu nyitva volt. A királykisasszony látta az egész csapatot, hogy jönnek. Előre mosolygott. Mikor a kapuba ért, a fiú most ott kiáltotta el a mondókáját. Mikor elmondta, nemcsak a király és a királykisasszony, hanem az egész udvar is olyan jót nevetett, hogy még a falak is megremegtek bele.

Mindjárt leszól a király az udvarosnak, hogy azt a fiút ki ne eresszék a kapun, ez lesz a veje, senki más! Nem is akart a fiú elszaladni. Hisz azért jött.

Ő azután a cigányt a hegedűvel a szabótól elszabadította. Menjen vissza a lakodalomba muzsikálni. A szabót is elengedte. A huszárt is a lovával. A vénasszonyt is hazaküldte, hogy süsse meg a kenyeret. A lányokat szintén vissza a kúthoz, hogy vigyék a vizet.

Így a három aranyszőrű kecske megszabadult. Azokat a király az udvarosával behajtatta az istállóba. És ráparancsolt, hogy jól gondját viseljék a kecskéknek, nehogy bajuk essék.

A fiút pedig fölrendelte a kastélyba. Aztán ott is maradt a királynál, mint ifjú király.

Meg is esküdtek. Rövidesen megtartották a lakodalmat.

Éltek boldogan napokig, hetekig.

Egyszer jön egy futár nagy sebesen, izzadt lovon. Rögtön a király elé kéri magát, mert nagy üzenetet hozott. A szomszéd király hadat üzent, amiért a lányát nem az ő fiának adta.

A király rögtön hívatta a vejét, hogy most mit csináljon. Azt mondja a fiú:

- Semmit, felséges királyom. Egy ezredet szereltessen fel, hogy készen álljon. De arra se lesz sok szükség. De azért szereltesse fel, hogy készen legyen. Mert a másik király már betört az országunkba, és pusztít, amerre jár.

- Meg akarja bosszulni, amiért nem neki adtam a lányomat.

- Nem baj - mondja a fiatal király -, csak hadd csináljon, amit akar! Én ma elmegyek, holnap reggel itthon leszek! Akár az egész országa jöhet, az se lesz baj!

Mindjárt ki is adta a parancsot a király a főminiszternek, hogy a legelső ezredet azonnal szólítsa fegyverbe. A többit ne bántsa. Az csak hadd álljon, míg a veje megjön, majd az vezeti.

A fiú még azon a napon fölugrott a lovára, és kinyargalt a szüléhez az erdőbe, őhozzá, akinél szolgált. Köszön neki:

- Jó estét, édes öreganyám!

- Adjon isten, fiam! - azt mondja az - Már éppen vártalak. Tudtam, bajod lesz. Lám, megmondtam! No, de ne törődj vele! Itt van ez az ing meg ez a kard, amit akkor elfelejtettél elvinni, pedig azért szolgáltál. Úgy megörültél a kecskéknek, hogy azokat vitted el. Ezt az inget most vedd magadra, a puszta testedre. De azt megmondom, le ne vesd, mert akkor úgy bánnak el veled, ahogy akarnak. De ha ez rajtad van, akkor senki sem bír veled. Sem a golyó, sem kard nem fog rajtad. Meg itt van ez a rozsdás kard Az majd magától kifényesedik. Amikor a hüvelyből kihúzod, csak azt mondd: "Jó kardom, amíg csak egyet is látsz, addig mindig vágjad!" Te pedig csak arrafelé tarts, amerre magad előtt látsz egy alakot. Nem ismered meg, hogy ki az, tiszta fekete lovon lesz. Amerre az a kard jár, ott ellenség nem marad.

A fiú megköszönte a szülének a tanácsot. Másnap el is indult korán reggel haza. Mikor hazaért, az apósa, az öreg király már várta.

Azt mondja a fiatal király:

- No, édesapám, most már mehetünk.

Készen állt az egész hadsereg. Annak ő az élére állt.

- No - azt mondja -, hát most menjünk. Megkeressük, hogy merre jönnek.

Mentek is vagy két napot. Harmadik nap reggel összetalálkoztak az ellenséggel. De a fiú megparancsolta katonáinak, hogy mindenki vigyázzon magára, ne keveredjen el az ellenséggel.

- Épp csak kísérjük őket, hogy ne tudjanak bennünket körülkeríteni - mondta a fiú. - Majd én megcsinálom nekik a vonalat, ahol ütközni kell.

Mikor összecsapott a két sereg, az idegen királynak ott volt az összes katonája. Ott volt ő maga is a fiával együtt. Egyszer csak a fiú látja, hogy egy alak megy előtte. Hol eltűnik, hol megvillan a szeme előtt. De ő csak mindig a nyomába, azt követte.

Kirántotta a kardot, és kieresztette a kezéből. A kard aztán ment szó nélkül. Olyan gyorsaság­gal járt, mint a villám. Amerre az ment, mindenütt csíkot vágott. Nem telt bele jó két óra sem, addig tartott az ütközet. Az öreg ellenséges király elesett egész seregével együtt. Csak egy maradt meg belőlük hírmondónak, hogy otthon elmondhassa, elesett az öreg király minden seregével. A fia pedig fogságba esett, de nem ölték meg.

Így a fiú győztesen ment haza. A király nagyon örült neki, de a felesége nem. Az jobban szerette volna, ha ő pusztult volna el, mintsem a másik királynak a serege. Mert mikor azt az idegen fiatal királyt meglátta, szerelemre gyulladt iránta. Mert az igazi királyfi volt, nem pedig egy parasztból lett király.

"Na megállj, majd elbánok veled akármi úton-módon!" - gondolta a fiú gonosz felesége.

A fiú megsejtette ezt, és a foglyul ejtett királyt elzáratta. Enni és inni adott neki bőségesen, csak éppen nem volt szabadon. A felesége titokban mindig eljárt az ellenséges királyhoz, beszélgetett vele. Azt mondja a fogoly király neki, hogy kérjen, könyörögjön az urának: tegye le a kardját éjszaka, amikor lefekszik! Ne az ágyra tegye, hanem egy székre! És az inget se vegye fel, hanem inkább egy másikat. A királykisasszony meg is fogadta, hogy akármi úton-módon erre ráveszi a férjét.

Egy este elkezdett könyörögni neki nagyon, amikor lefeküdtek, hogy vesse le az ingét, tegye le a kardját, mert nem szereti, hogy mindig ott van mellette. Meg, azt mondja, az inget is ki akarná mosatni, jobban mondva, ő maga akarja kimosni!

Feleli a fiú:

- Nem kell azt kimosni, nem látszik azon a piszok, nem látszik azon, hogy szennyes volna!

Aznap nem is vette le, másnap se vette le, de harmadnap már nem állhatta a sok könyörgést:

- Nem bánom, levetem. Hát mosd ki magad!

Levette hát az ingét, odatette maga mellé egy székre. Letette a kardját is. Lefeküdtek. Ő persze nem tudta, hogy az ellenséges király ott feküdt az ágy alatt.

Mikor elaludt, egyszer csak arra ébredt, hogy valaki rettentően rázza:

- Gazfickó, kelj fel! Tönkretetted az országomat, tönkreverted a hadseregemet, meggyilkoltad az apámat!

A fiú fölserkent. Kap a székhez. A szék üres volt. Látja, hogy annak a másiknak a kezében van a kardja, nyakában van az ing is. Nem szólt a feleségének semmit, nem is tett szemrehányást, csak arra kérte a feleségét és az ellenséges királyt:

- Tudom, hogy megölsz. Ölj meg, de mikor megöltél, összedaraboltál, akkor legalább abba a rossz zsákba, amelyik a nyergem alatt van, tegyetek bele! Kössetek föl, tegyetek föl a lovam hátára, azt meg eresszétek világgá, hadd egyenek meg a farkasok a lovammal együtt!

- Na, ezt megteszem, de tovább az életednek nem kegyelmezek.

Avval kirántotta a kardot, és egyszerűen négybe hasította a fiút. Azután abba a rossz zsákba beleszedették a szolgálóval. Felkötötték a ló hátára, és világgá eresztették.

A fiú lova el is indult, de egyenesen a szüléhez, az erdőbe, ahol előtte való napon volt. A szüle már kint állt a kapuban, csóválgatta a fejét.

- Na, édes fiam, gondoltam, hogy majd akármi úton-módon, de csak elbánnak veled! Na, nem baj - azt mondja -, majd elbánsz te is velük.

Levette a zsákot a ló hátáról, kiöntötte a padra. Valami folyadékot öntött a hús tetejébe. Az az élesztővíz volt. Evvel elkezdte a húst gyúrni. Olyan fiatalembert gyúrt belőle, hogy hétszerte szebb és erősebb volt, mint azelőtt. Mikor készen volt vele, talpra állította, rácsapott, és azt mondta:

- Édes fiam, ébredj!

A fiú azonnal ugrott egyet, mint aki a legjobb álmából ébred. Dörzsölte két kézzel a szemét. Körülnéz, hogy hol is van. Mikor meglátta a szülét, azt mondja:

- Ej, édes öreganyám, de jót aludtam!

- Alhattál volna, édes fiam - mondja az -, ítéleted napjáig, ha a lovad ide nem hoz hozzám! Na, de most adok egy tollat. De nagyon vigyázz rá, nehogy elveszítsd, vagy el ne csalják tőled! Evvel, ha jól vigyázol rá, visszaszerezheted a királyságot. És majd azt vedd el feleségül, aki leghűségesebb lesz hozzád. Mert - azt mondja - ennek a tollnak az a tulajdonsága, hogy csak megsimítod, és mondd, hogy mi akarsz lenni.

A fiú abban a pillanatban megsimogatta a tollat, elbúcsúzott a szülétől, megköszönte a jóságát, és rögtön egy szép fütyülő madárrá változott. Elrepült egyenest az ellenséges királynak a kertjébe. Egy szép, terebélyes rózsafára telepedett, rászállt az ágra, és ott igen nagyon szépen elkezdett fütyürészni.

Meghallotta a király, hogy egy madár nagyon szépen fütyül a kertben. Fogta a puskáját, hogy ő megpróbálja: ezt a madarat vagy megfogja, vagy lelövi. De a kismadár mindig olyan sűrű bozótba repült, hogy sem lelőni, sem pedig megfogni nem tudta. Mindig csak csalogatta. Kicsalta a kastélyból. A király nyomon követte. Egyik fától a másikig egyik útról a másikra, mindig csak a madár után.

Kiért a tóhoz. Ott a fütyülő madárból gyönyörű szép vadkacsa lett. Olyan szép, olyan gyönyörű tolla volt, gyönyörű volt a farka, hogy a király váltig meg akarta fogni: agyonlőni sajnálta, de sehogyan sem bírt vele.

- Na - azt mondja -, nem baj! Majd holnap. Itt lesz ez holnap is. Akkor jobban ráérek. Ha másképp nem, beúszok utána!

A király abbahagyta a kacsa üldözését, és elballagott haza. A kacsa azonban felrepült, megelőzte a királyt. Hamarabb volt otthon, mint ő, csakhogy megint más alakban. Megint szép fütyülő madár lett, de most más színű. Ott szállott újra ágról ágra.

Megörült a király.

- Jaj - azt mondta -, ez még sokkal szebb madár! Ezt megpróbálom valahogyan idecsalogatni!

Nem sikerült. Így mégis ott hagyta a madarat.

- Nem törődök vele! Most úgyis itt marad. Már este van.

Bement a királynéhoz. Az mindjárt azt kérdezte tőle:

- Hol voltál egész nap? Hol, merre jártál?

A király aztán mesélgette:

- Nagyon szép madarat láttam, nagyon szép kacsát is. Meg akartam fogni, de nem bírtam. Ha lőni akartam, elbújt a vízbe. Máskülönben meg olyan közel jött, ha meglövöm, nem mutat semmit, mert ronggyá teszi a lövés. Hanem majd ott lesz az holnap is. Holnap megfogom, akármi úton-módon.

Megvacsoráztak, aztán lefeküdtek.

Másnap reggel, amikor fölébrednek, hát a kastély előtt, a kapun belül, ott nyílt egy gyönyörű szép almafa. Olyan szép almák, gyümölcsök voltak rajta, hogy olyant a király még sohasem látott. Mindjárt vitt is a feleségének két almát, dicsekedett vele, hogy milyen szép almafa nőtt az éjjel a kastély előtt. Kóstolja csak meg, milyen szép és jó almája van. Ő már egyet megevett.

Azt mondja a királyné:

- Azt a fát rögtön, de azonnal vágasd ki. Gyümölcsöstül együtt égesd el a legkisebb darabját is, mert ez nem más, mint az első férjem.

- De - mondja a király - hát hogy gondolsz olyant? Hogy lehet az, mikor én leszúrtam és összevágtam apróra? A lova sem jött vissza, ő sem.

- De - mondja a királyné -, ez nem lehet más, csak ő.

Mindjárt neki is ugrasztotta az udvarosokat, és kiadta a parancsot:

- Ássátok ki a földből gyökerestül! Daraboljátok kis darabokra!

Rakatták is mindjárt a kőművessel a kemencét, amelyikben elégetik az utolsó darabig. De a fa olyan kemény volt, alig lehetett fűrészelni vagy vágni. Estig tartott nekik. Hát nagy fa volt, sok is lett belőle. Este még maradt valamennyi, egy rakás forgács. Ráparancsolt a királyné a szolgálójára, hogy a legkisebb forgácsot is mind hozza be, és hányja a kemencébe. Hadd égjen el!

Mikor a szolgáló maga maradt, teleszedte a kötényét. Egy forgács csak felemelkedik a kötényben, és megszólal:

- Te jó lány, tedd meg nekem azt a kívánságot, dobj ki engem a kapun úgy, hogy meg ne lásson senki.

Szétnéz a szolgáló. Nincs kint senki. Fogta azt a kis forgácsot, zsupsz, már ki is dobta a kapun. A többi forgácsot bevitte a kötényében, a kemencébe dobta, úgyhogy a fa elégett.

Másnap reggel a király fölkelt. Fölkészült a kacsavadászatra. Elment a tavához. Gondolja, hogy ha talál valamilyen szép madarat, vagy azt a szép kacsát, akkor megfogja. El is ért másnap a tóhoz, hát uram isten, tele van az kacsával. Sok van benne, de egy gácsér, a legszebb, kiválik közülük; az mindig egyedül úszkál. Fölkapta a király a puskáját, közibük lőtt. Erre az egyik erre ment, a másik arra, be, jó mélyen a vízbe. De ez az egy kacsa ottmaradt a parton, ott bukdácsolt. Hol lebukott, hol feljött. Fölkapta a király a puskát, hogy majd lelövi, de abban a pillanatban a kacsa lebukott. Lebukott, aztán egész közel jött a parthoz.

- Hát - mondja a király -, mit játsszak én vele? Megfogom én azt úgyis!

A kacsa elkezdett ott a parton fürödni. Szétnézett a király, hogy nem jár-e ott valaki, nem látják-e meg őt. Nem látott senkit. Letette a kardját, levetkőzött. Ledobta az ingét is a nyakából, letette a kardját is mellé.

Avval belement a vízbe. De a kacsa mindig beljebb úszott. Mindig olyan közel úszott előtte, hogy majdnem el tudta érni, de mégsem kaphatta el a kezével. Mikor a kacsa látta, hogy már jó messze van a parttól, akkor felrepült. Kirepült a partra, egyenest a kard meg az ing mellé. Ott megrázkódott, és ugyanaz a fiú lett belőle, mint előbb volt, csak hétszerte szebb. A király alig ismerte meg.

Mindjárt az volt az első, hogy az inget a nyakába húzta, a kardot meg az oldalára fölcsatolta.

- Na - azt mondja a fiú - felséges király, most gyere ki!

Mikor a király ezt meglátta, majdnem meghalt ijedtében.

Könyörög neki, hogy legalább szolgájának tartsa meg.

- Nem - azt mondja a fiú -, te sem tartottál meg engem semminek. Legalább jó leszel a sasoknak.

Avval fogta a kardját, mindjárt négyfelé hasította. Otthagyta a tó partján. A ruháját fölvette, hogy odahaza a királyné föl ne ismerje. Gondolja azt, hogy a király megy haza.

Mikor hazaért, a királyné rögtön szaladt elibe mert a másik két kacsát hozta. De mikor meglátta, hogy ez nem az, akit ő várt, rögtön térdre ereszkedett előtte, és kegyelemért könyörgött.

Azt mondja a fiú:

- Nem, édes feleségem! Te énvelem úgy elbántál! Teneked jobban tetszett az, mivelhogy igazi királyfi volt. De az annyi jót nem tett veled soha, mint én. Azt az ország népe nem szerette. Teneked nincs tovább kegyelem. A kedves férjedet jóformán megették a sasok a tóparton. Te ugyanarra a sorsra jutsz, mint az a szép almafa, amelyiket kivágattál.

De ott rimánkodott neki a királyné, amíg szélnek nem eresztette, menjen, amerre lát. Aztán azt a szolgálót, aki őt kidobta a kapun, amikor még kis forgács volt, elvette feleségül. Nagyon szép lány volt, sokkal szebb, mint a királyné. Belőle lett a királyné, és ő maradt a király az országban.

Elhívta a szülét is az erdőből, hogy ne raboskodjon ott, hanem legyen nekik a nagyanyjuk. El is jött a szüle. Felvette a régi alakját, és tisztes öregasszony lett belőle.

Nagy lakodalmat csaptak. Ettek, ittak sokat. Aludtak, de hogy mikor ébredtek fel, azt még nem tudom, mert még nem hallottam.

Itt a vége, tedd a jégre, majd elcsúszik valamerre!


A hét holló

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy asszony.

Annak az asszonynak volt hét fia.

Azok után egyszer csak gyönyörű szép lánygyereket hozott a világra.

A gyerekágy után, mikor először járt a faluban, azt látta, hogy a hét fia épp jön ki a kocsmából.

Annyira megharagudott rájuk, hogy megátkozta őket: "Váljatok hollókká, ha a kocsmába jártok."

Alighogy ezt kimondta, a hét holló ott szállt el a feje felett, az ő hét fia.

Ő meg ment hazafelé.

Már a kislány nagyocskára nőtt, szép lett, anyányi. Látta, hogy az anyja mindig sír.

- Miért sírsz te, anyám? - kérdezte.

- Ne kérdezz engem, hogy miért sírok! Úgysem tudsz te engem megvigasztalni - felelte az.

- Dehogynem, édesanyám, tudnék tán valamit én is! Mondja csak meg, majd meglátja, hogy jobb lesz!

- Megmondom, fiam, ha olyan nagyon erősködöl, de tudom, hogy hasztalan. Hát tudod-e, mikor te születtél, már volt neked hét bátyád akik kocsmába jártak. Én meg megátkoztam őket, hogy "váljatok hollóvá!", ők azzá változtak, elszálltak, azóta úgy oda vannak, hogy se hírük, se nyomuk, nem tudok róluk semmit.

Ezt mondta az asszony, de nagyon keserves sírásba fogott. Vigasztalta volna a kislány, de csak rosszabb volt. Annál jobban sírt.

Egy nap reggel azt mondja a lány az anyjának:

- Édesanyám! Süssön nekem pogácsát! Én elmegyek, felkeresem a bátyáimat.

- Hova mennél, te? Hisz azt se tudod, hol, merre keresd őket!

De a lány kötötte magát, az anyja se állhatott elébe, hogy ne menjen. Sütött neki pogácsát, azzal útnak eresztette.

Ment a lány, mendegélt, hetedhét ország ellen.

Utjában találkozott egy farkassal. A farkas megállott előtte az úton. A lány meg nagyon megijedt.

- Sose ijedj meg tőlem, jó lány, nem bántalak én. Adjál inkább egy falat ennivalót, mert már úgy ehetném, hogy majd elveszek!

A lány megbátorodott, kivett a tarisznyából egy pogácsát, odaadta neki. Az meg egy sípot adott neki érte, hogy ha akármi baja lesz, csak fújja meg, ő azonnal segítségére megy.

Azzal elváltak egymástól.

Ment a lány tovább. Útközben egy rókával is találkozott.

- Hallod-e, jó lány, fordíts meg engem a másik oldalamra, már hét esztendeje nyomorgok a fél oldalamon. Jótét helyébe jót várj!

A lány megsajnálta azt is, megfordította, adott neki is egy pogácsát. A róka meg leszakított magáról egy szál szőrt, odaadta neki, hogy ha szüksége lesz valamire, csak szakítsa ketté, ő rögtön ott terem. Jól van, a lány azt is eltette.

Harmadszor meg, ahogy megyen, egy gallyról leszól neki egy kismadár. Az is pogácsát kért. Adott ő annak is. A kismadár meg hála fejében olyat mondott, hogy "ha a Veres-tengerhez érsz, ott egy szép alma esik elébed. Te azt vedd fel, edd meg, a csutáját meg tördeld el, és hajigáld a vízbe!"

A lány megköszönte a madár jóakaratát, és indult. De a kismadár attól a perctől fogva mindig vele ment.

Sokszor feljött a nap, meg sokszor lement, míg egyszer csak nagy sokára a Dunához ért a lány. Próbálna, próbálna, de nem tud rajta átjutni.

Benyúlt a zsebébe, elővette a sípot, és megfújta.

Rögtön ott termett a farkas.

- Mit parancsolsz? Itt vagyok - mondta a farkas.

A lány elmondta a baját. Akkor a farkas elvette tőle a sípot, megfújta ő is, hát csak úgy nyüzsgött a sok farkas, annyi jött oda. Mentek egyenest a Dunának. A lány nem tudta, mire vélje.

Látta azután, mikor már mind belement, hogy azért van ez, hogy ő át tudhasson menni! Úgy átsétált a sok farkas hátán, hogy még a cipője széle se lett vizes.

Már a Dunán átment volna, de még csak ezután jön a sok nehéz út! Megy, mendegél, már el is fáradt, mikor a Fekete-tengerhez ért. Hogy menjen ő azon át? Mindenféleképpen törte a fejét rajta. Eszébe jutott a szőrszál. Szétszakította. Rögtön ott termett a róka.

- Mit parancsolsz, kedves gazdám?

- Vigyél át a Fekete-tengeren, mert nagy utam van nekem.

A róka csak nekifarolt a tengernek, a farkát rávetette a tengerre hogy félig átérte, akkor azt mondta a lánynak, hogy "eredj, no!" Mikor a tenger közepén volt a lány, a róka megfordult a tenger másik partja felé, úgy, hogy a lány minden baj nélkül átmehetett a róka farkán. De a kismadár is mindig vele ment.

Egyszer a Veres-tengerhez ér a lány. A partján mindjárt elébe esik egy alma. Enni kezdi, a csutáját pedig a vízbe hajigálta egy cseppig. A csutából gyönyörű szép hajók lettek. Egyikre felült, az elvitte túl a Veres-tengeren.

Ott a parton volt egy nagy hegy, annak a tetejében meg egy kis ház.

A kismadár, aki hűségesen kísérte, itt azt mondja a lánynak:

- Te ide tartasz, ebbe a kis házba, de te oda nem tudsz magadtól feljutni sohasem. Hanem amott, a hegy tövében van egy hattyú, ülj annak a hátára, kapaszkodj a nyakába, ne félj, majd felvisz az!

Úgy is volt. A lány ráült, a hattyú meg felvitte.

Bement a kis házba, szétnézett. Elővette az asztalterítőt, kirakott rája hét pogácsát. Aztán elbújt az ágy alá. Este hazajönnek a hollók, szétnéznek a házban, kérdezősködnek, tanácskoz­nak, hogy ki járt itt, de nem tudják kisütni. Azzal lefeküdtek, reggel meg elmentek hazulról.

Másnap is úgy történt a dolog. A lány megterített, és elbújt az ágy alá. A hollók találgatták most is, de nem mentek semmire.

Harmadnap a hollók javában eszik a pogácsát, a lány meg csak előbújik az ágy alól, és azt mondja nekik:

- Ismertek-e még engem?

Azt mondják erre a hollók.

- Hát hogyne ismernénk, hiszen te a testvérünk vagy! De tudod-e mit, ne maradj te itt közöttünk, mert ha a hollók királya hazajön, széttép. Eredj, míg szépen vagy!

De a lány megkötötte magát, hogy bizony nem megy ő addig, míg őket ki nem szabadítja! Azt mondják a hollók:

- Nem lesz abból semmi, mert ahhoz hét esztendőt, hét fél órát meg hét minutát kell éhezni, meg az idő alatt egy árva szót sem szólni. Te meg azt nem bírod ki!

- Dehogynem! - mondta a lány. - Majd megpróbálom!

Azzal elbúcsúzott a hollóktól, és ment, amerre látott.

Útja egy nagy uradalomba vezetett. Talált egy nagy szalmakazalt, ebbe belebújt. Ott volt ő magányosan, se nem evett, se nem szólt senkihez. Hiába hozta a király agara az ételt, rá sem nézett, még csak hozzá sem nyúlt.

De egyszer csak a lovász észreveszi, hogy az agár, ami ételt kap, mind a kazalhoz viszi. Rálesett. Meglátta, hogy a kazalban lyuk van, a lyukban meg valami szép lány van elrejtőz­ködve. Jelenti is a királynak mindjárt hogy mit látott. A király odament, szólítgatta a lányt, de az tartotta a fogadalmat, és nem szólt. A király azt hitte, hogy a lány néma, de nem törődött a némaságával, és elvette feleségül.

Nemsokára lett egy szép gyerekük.

De volt az udvarban egy kutyairigy vasorrú bába is, az haragudott a néma királynéra szörnyen. Mindenáron el akarta veszejteni.

Elkérte egyszer tőle a kisgyereket vesszőkosárba fektette betette a folyóba, az meg vitte, vitte lefelé a kosarat és benne a kisgyereket.

Akkor a vasorrú bába bement a királyhoz, azt mondja neki:

- Mit érdemel az az asszony, aki saját tulajdon gyerekét a folyóba öli?

A király sejtette, hogy az ő feleségére kell most szólni valamit, de nem szólt, csak azt mondta:

- Még várok, az igazság majd kisül!

De született ám a királynénak második, harmadik gyereke, azokat is mind elveszejtette a vasorrú bába a vízen. De szerencsére egy molnár, akinek egy csepp gyereke sem volt, valamennyit kifogta.

A gyerekek születését azonban látták a hollók, meg azt is, ahogy a molnár egymás után kifogta őket.

De a király végül, mit volt mit tenni, elhitte, hogy a felesége csakugyan maga emészti el a gyerekeket. Kilencvenkilenc kocsi fát hordatott máglyába, és megparancsolta, hogy ha az majd tiszta parázstűz lesz, tegyék rá az asszonyt.

Már meg is gyújtották a máglyát, már vinni akarták az asszonyt, de mikor épp a zsarátnokra akarták tenni, letelt a hét esztendő, a hét félóra meg a hét minuta. A hét holló, akik ott voltak a máglya körül az igazlátásnál, csak megrázkódott, és valamennyiből szép fiatalember lett.

Ők aztán elmondták, hogy a királyné az ő testvérük, idáig azért nem szólhatott, mert őket akarta megszabadítani. A gyerekei pedig, akiket a vasorrú bába a vízen eleresztett, mind egy molnárnál vannak, az kifogta a vízből, és azóta szépen neveli is őket.

A királyné megszabadult, a gyerekeit a molnártól visszaszerezték. A királyné az anyját magához vette, a hét testvére pedig elment haza. Még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak.


A szélkötő Kalamona

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. De nem olyan közönséges király volt ám, hanem ő volt valamennyi királynak a feje. Szép fiatal ember volt, de nem volt felesége. Mindig azt gondolta magában, hogy ő bizony talán meg se házasodik. Arra gondolt, hogy ha ővele egy asszony úgy tenne, mint, teszem, sok emberrel, nem is tudja, mit csinálna vele. Telt-múlt az idő. A vénasszonyok körülfogták, és sorolták neki a szebbnél szebb lányokat. Addig biztatták, kérlelték, míg végül is megházasodott. Nem is bánta meg. Hát még mikor született egy kislányuk, hogy örült neki. Nagyon jól éltek, nem volt köztük semmi baj.

Később meg egy kisfiuk is született. Akkor lett még csak nagy a boldogság.

De nem sokáig tartott az öröm, mert híre terjedt, hogy Kalamona jár a világon. Elkéri a királyoktól a lányukat, s ha nem adják, olyat tesz, hogy mindenki megkeserüli. Már hallották, hogy ezét meg ezét a királyét is elvitte.

Az a Kalamona olyan ocsmány szerzet volt, hogy senki sem tudta, ember-e vagy állat. Akkora szája volt, hogy mikor ásított, egy szénásszekér könnyen megfordulhatott volna benne. Hát féltek tőle előre.

Jött is Kalamona egy fergeteges éjszaka, bekopogott a királyhoz. Nem nyitották ki előtte az ajtót. Erre Kalamona fönt a kéményen kívülről benyújtotta a fejét, lent pedig a tűzhely ajtaján kidugta. Úgy beszélt a királlyal. Elmondta, mi járatban van. A király azt mondta neki:

- Nekem nincs eladó lányom.

Megharagudott Kalamona, és azt felelte:

- Ha nincs eladó lányod, akkor megkeserülöd, de nemcsak te, hanem az egész világ, mivelhogy te vagy a főkirály! Megmutatom, hogy nem lesz eső addig, míg a lányod hozzám nem adod. Megyek innen egyenesen, megkötöm a három szelet, csak az északit nem, hadd fagyjatok meg télen, hadd pusztuljatok éhen!

Kalamona nagy mérgesen visszahúzódott a kéményen, és elvonult.

A király persze nem hitte el egészen a fenyegetést, de hamarosan megvolt a baj. Ez úgy aratás előtt volt, és a szél valóban nem fújt. De nem akart a búza sem érni. Nem tudták az emberek kitalálni, hogy miért nem lengedez most a szél, hogy hadd érne a búza. Egyik nap is nézték, másik nap is, de hiába, nem akart még sárgulni sem. Mondogatták egymásnak: nemhiába tartották a régi öregek: meg kell a búzának érni, mert mindennap szél éri. De már a kukoricára is nagyon kellett volna az eső, mert már csévésedett volna, de nem volt szél, ami hozná a langyos esőt.

Csak a főkirály tudta, mi az oka, hogy nem fúj a szél. De nem merte megmondani senkinek. Félt, hogy akkor addig erőltetik, míg oda nem adja a lányt Kalamonának.

Jött az ősz, kukoricát nem is kellett szedni, csak a kórót vágták le, nem termett egy cséve sem. De még a földjét se tudták újra bevetni, olyan száraz volt.

Eljött a tél.

Már András-napkor olyan fagya volt a földnek, hogy a krumpli mind megfagyott a veremben. Fújt az északi szél, a hideg állhatatlan volt, akinek volt kutyája, ölbe vitte ki ugatni. A királynak még csak volt más esztendőről való kukoricája meg búzája, ő nem éhezett. De nagyon bántotta az ország népének az állapota, és tovább nem tudta titkolni, hogy mi az oka a szűk világnak. Ezért kihirdette az egész országban, hogy aki elengedi a szeleket, annak feleségül adja a lányát.

A királylány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Hej, sok királyfi szerette volna megtenni a király kívánalmát, de hát azt se tudták, hová forduljanak megfogni a dolgot.

Lakott abban az országban egy ember, akinek nagyon derék fiai voltak. A legkisebb volt csak a kivétel, annak nem sok hasznát tudták venni, mert inkább mindig elrontott valamit. Meg is kapta a Rontó nevet.

Hát ez a Rontó egyik reggel azt mondja az anyjának, mikor az készülődött a királyhoz, egy kis lisztet kérni:

- Édesanyám, megyek én is magával, megmondom a királynak, hogy én elmegyek a szelet eloldani.

Az anyja megszidta, hogy ne veszítse az eszét. Rontó nem hagyta magát. Hát elindultak együtt, s mentek, megint mendegéltek; elérték a király városát. Megkérdezték, hogy hol lakik a király, de nem mondta meg nekik senki. Mégis addig mentek, amíg rá nem akadtak. Bementek.

Köszönt az asszony. Rontó csak meghúzódott az asszony háta mögött. Mondja az asszony a királynak, hogy mi járatban van. A király azt felelte:

- Jaj, lányom, nem lehet, mert már sokan kértek. Ha előbb jöttél volna, akkor talán akadt volna valami.

Az asszony már jönni akar kifelé, egyszer csak hallja, hogy a másik szobában hangosan sír egy kisgyerek. Kérdezte a királytól, mi baja. Mi lelheti a lelkem, a kis királyfit?

- Ó, hagyja el, jó asszony, éjjel-nappal úgy kiabál, mint a fába szorult féreg, nem tudunk vele mit csinálni. Már valamennyi doktor csak volt, mind megnézte, azt mondták, belepusztul.

- Dehogy pusztul - mondta az asszony. - Mindjárt meggyógyítom én.

Avval bement az asszony a gyerekhez. Rontó meg kinn maradt.

Amint az anyja betette maga után az ajtót, Rontó rögtön megmondta a királynak, hogy ő elmegyen eloldani a szelet, mert már hallotta hírét, hogy aki azt megteszi, azé lesz a királykisasszony. Azt mondja erre a király:

- Hej, öcsém, nehéz fába vágtad a fejszédet.

Rontó nem szólt semmit. Közben az anyja a másik szobában fürösztővizet rendelt, meg is fürdette mindjárt a kisfiút. Az egyszerre elhallgatott, elaludt, mint a tej. Hej, megörült a királyné asszony, a király is bejött akkorára, annak is nagy volt az öröme. Rögtön lett málé, búza, három szekérrel. Rontó meg az anyja felültek a szekérre, az élet tetejére, vígan mentek hazafelé. Az asszony azon tanakodott Rontóval, hogy málé most már van, de disznó honnét lesz.

- Azon ne búsuljon, édesanyám - mondta Rontó -, az is majd lesz valahogy!

Hazaértek, lerakták az élelmet, a szekerek visszamentek a király városába. Rontó, mikor kipihente magát, felkelt hajnalban, kiment az erdőre hogy hajt haza vaddisznót, az is jó lesz, ha meghízik. Amint bement az erdőbe, hát egy medvefiú ott nyekergett: nem tudott elmenni, mert a farka odaszorult a tőke alá. Ahogy meglátta Rontót, rimánkodott neki, szabadítsa meg őt, nem bánja meg. Rontó megszánta, kiszabadította. Azt mondja a medvének:

- Háláld meg rögtön, mert különben egy nagyobb tőkét teszek rád.

- Hát mi járatban vagy?

Rontó elmondta.

- Akkor éppen jó, mert az én apám itt ügyel a vaddisznókra, ad az neked vagy három-négy malacot, ha megmondom neki, hogy te szabadítottál meg.

Mindjárt oda is értek, ahol az öreg medve ült egy nagy fa alatt. A fia elmondta neki, hogy mint áll a dolog. A vén medve erre belefújt egy sípba - jöttek is elő a vaddisznók! Mikor Rontót meglátták, mindnek ég felé állott a sörénye.

- Na, válassz belőlük - mondta a medve.

Rontó vágott egy sanyarún nőtt galagonyát, kiválasztott három disznót, amelyikről látta, hogy nem olyan vén, és maga előtt hajtotta őket hazafelé. Mikor az utcán meglátták a menetet, az emberek mondogatni kezdték egymás között:

- Talán megbolondult ez a Rontó?

Rontó hazaérve, behajtotta őket egy sövényből készült disznóólba. De bátyjai azt mondták:

- Ha hazahajtottad, hát etesd is, mi nem adunk nekik egyszer sem enni, ha éhen döglenek is.

- Nem is bízom rátok, mert akkor sohasem híznának meg.

A bátyjai már alig várták, hogy jöjjön az etetés ideje. Látni akarták, mit csinál Rontó, hogy eteti meg a vadakat, mert még eddig nem etetett se marhát, se disznót. Hát délfelé veszi Rontó a vékát, leteszi a disznóól elibe, avval megyen a kamrába, kihoz három zsák csöves kukoricát, leteszi a véka mellé. Felnyitja a táblát, erre a két vaddisznó neki, szájtátva. Rontó teletöltötte a vékát csöves kukoricával, azt beleöntötte az egyik disznó szájába. Így töltött a másiknak is. Mire az elsőt megetette, már a másik tátotta a száját. Két zsákkal megettek. A harmadik nem kelt fel, bizonyosan jóllakott - gondolta Rontó. Eljön a másik etetés ideje, de a harmadik még akkor se kelt fel. Rontó arra gondolt, hátha farkasfoga van. Bebújt az ólba, lekuporodott, hogy megnézze, nincs-e valóban farkasfoga annak a disznónak. Mikor ki akarja nyitni a száját, a disznó megszólal:

- Nem vagyok én disznó, hagyj engem pihenni, majd segítségedre leszek, mert én táltosló vagyok. Tavasz felé újra táltosló leszek, addig tart az átok, amelyet egy boszorkány hozott rám, amiért nem vittem el őt, ahová mondta. Hanem addig csapjál csak ki engem a kondába.

Rontó úgy tett. A másik két disznó meg úgy hízott, mintha tapasztották volna rájuk a húst meg a szalonnát. Nem is csoda, minden alkalommal két zsák kukoricát ettek meg. Eljött aztán a karácsony hete, Rontóék is megölték a két nagy disznót. A disznóólat le kellett róluk bontani, mert az ajtón nem fértek ki. Hasadt is róluk olyan szalonna, akár hiszitek, akár nem, hogy a hátán volt három méter vastag, a hasán meg egy méter. Szekéren vitték fel a kertből, egy összetett kas színig volt vele. Rontó gondolta, hogy ez már rajtuk romlik, rászabadította az egész falut, hordott mindenki annyit, amennyiről gondolta, hogy elég lesz neki jövőig. De még egyikből is megvolt a két hátulsó sódar, a másik meg egészében megmaradt nekik.

Amikor eljött a tavasz, a harmadik disznó, aki magát táltoslónak mondta, így szólt Rontónak:

- Holnap készülj, mert holnapután útra megyünk. Rakd meg a tarisznyát. Mondd mindenkinek, hogy a vásárra hajtasz engem.

Rontó úgy is tett. Azt mondta az anyjának, hogy már csak nem akar az a süldő megnőni, eladja, viszi másnap a vásárra. Az anyja sütött is neki hamuban sült pogácsát. Rontó útnak indult a süldővel. Egy madzagot a disznó lábára kötött, egy vesszővel meg hajtotta. Mikor kiértek a falu végére, a malac megrázkódott, és olyan táltosparipa lett belőle, hogy olyat nem mindenkor lehet látni. Aranyos nyereg volt rajta. Azt mondta Rontónak:

- A nyeregtáskában aranyos ruha van, vedd fel, hogy te is mutass valamit.

Rontó kivette az aranyos ruhát, olyan vitéz lett belőle, mint a pinty.

Akkor azt kérdezte tőle a táltos:

- Mit parancsolsz, édes gazdám?

Azt felelte Rontó:

- A szelet szeretném eloldani.

A táltos egy kicsit gondolkodott, s így szólt:

- Az bizony bajos dolog, de azért megcsináljuk, ha csak lehet. Ülj fel, egyébbel ne törődj csak jól fogózz meg.

Avval a táltos elvágtatott vele, mint a forgószél.

Rontó már megunta, annyi ideig mentek; meg is kérdezte a táltostól:

- Meddig megyünk még, mert már feltört a nyereg, nem vagyok hozzászokva.

- Elmegyünk a Kőszáli királyhoz, megkérdezzük, merre kell oda menni, ahol a szél meg van kötve, mert én még nem jártam arra, nem tudom a járást.

Rontó egyre izgett-mozgott a nyeregben, még a ruhája is majd leszakadt róla. Mentek még három napot. Egyszer csak megállt a táltos:

- Itt vagyunk, leszállhatsz most. Markolj port, kend be vele a sebeidet, meggyógyulnak egy minutum alatt.

Rontó úgy is tett. Aztán széjjelnézett. Hát egy olyan szikla tetején voltak, hogy nem lehetett felegyenesedni az égtől. Ahol a legmagasabb a szikla, ott ül a Kőszáli király nagy varangyos lábszárral. Nagy körmével épp egy háromesztendős tinót tépett széjjel, mert vacsorázni akart. A táltos megkérdezte tőle, hogy merre van az út oda, ahová ők akarnak menni. Ahol megoldhatják a szelet.

- Én megmondhatom az utat, de nem tudom, elértek-e rajta, mert az út éppen el van foglalva. Az ördögök versenyt futnak rajta, mert most van a királyválasztásuk. Amelyik legjobban tud futni, az lesz a király.

- Az semmi, mondja csak meg.

A Kőszáli király megmondta.

A táltos útnak indult, Rontó is megfrissült közben. Mikor elérték azt az utat, ahol az ördögök szaladni akartak, hát volt ott annyi ördög, hogy nem látszott az út. A táltos megállt, várta, hadd induljanak el, majd utánuk mennek. Meg is indultak az ördögök, de egy ott maradt. Mikor már jól elhaladtak, a táltos is neki akart rugaszkodni, hogy megyen, de az ott maradt ördög erősen rimánkodott, hogy ő is hadd üljön fel, mert így talán elébe megy a többieknek, s ő lesz a király. Márpedig ha ő lesz a király, még segítségükre lehet! A táltos váltig nem akarta, gondolta, nehéz lesz kettő, mert lehetett az ördög hat vagy hét mázsa. Rontó azt mondta, hogy vigyék el, mert hátha rászorulnak majd. Így fel is kuporodott az ördög hátul a nyeregbe. A többiek mind úgy elszaladtak, hogy nem is látták őket. A táltos most ugyancsak nekirugaszko­dott, egy szempillantás alatt elibe vágott a sok ördögnek. Mikorára a többiek odaértek, ők már szembejöttek velük. A többit majd megölte a méreg. Így aztán ez az ördög lett a király.

Ők meg folytatták a maguk útját.

A táltos úgy ment most is, mint a vihar, még talán annál is sebesebben.

Egyszer Rontó valami lánccsörgést hall; kérdi a táltostól:

- Mi az?

- A szél, a láncon! Nem bírja elszakítani, akárhogy rángatja.

- Hiszen akkor már mindjárt odaérünk.

- Biz az nem lesz még egyhamar. Hanem álljunk meg egy kicsit, egyél, én is eszek.

Rontó leszállott, elővette a hamuban sült pogácsát. Jóllakott a táltos is, evett-ivott az is. Újra elindultak. Most úgy mentek, mint a villámlás, még annál is sebesebben. Mentek még vagy három hétig, akkor értek oda, ahol a szél meg volt kötve. Akkora lánc volt rajta, hogy minden láncszem, mint egy kád.

Mikor a szél meglátta őket, elkezdett rimánkodni, hogy szabadítsák meg őt. Rontó leugrott, próbálta kinyitni a lakatot, de nem sikerült. A táltos azt mondta:

- Már itt nem tudunk mit csinálni, vissza kell mennünk a Kőszáli királyhoz. Meg kell tőle kérdeznünk, hol a palotája a szélkötő Kalamonának. Aztán, Rontó gazdám, avval meg is kell verekedni, csak úgy tudjuk elvenni tőle a lakat kulcsát, vagy vele magával kell kinyittatnunk a lakatot.

Vissza is fordultak azon az úton, amelyen jöttek. Most úgy mentek, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Egyszer csak mondja Rontó a táltosnak:

- Jó volna, ha találkoznánk azzal az ördöggel, amelyikből királyt csináltunk; nagyon fogadta, hogy majd meghálálja a szívességet.

Alighogy kimondta, az ördögkirály ott termett.

- Nem tudtátok a szelet eloldani? - kérdezte.

- Nem bizony - mondta Rontó.

- Most hová mentek?

- Megyünk, megkeressük a szélkötő Kalamonát, aztán kinyittatjuk vele a lakatot.

- De avval meg kell verekedni - mondta az ördög.

- Nem baj - felelte Rontó.

- Hát most visszasegítem, amit velem tettetek, mikor király lettem. Jöjjetek utánam.

Avval megindult, a táltos utána. Egyenest a pokol felé tartottak.

Mikor a pokolba értek, az ördögkirály elősípolta valamennyi ördögét, s azt mondta nekik:

- Gyertek elő, van itt egy nagy kő a fegyverház ajtaja előtt, gördítsétek félre.

Azok megtették.

- Mehettek - mondta az ördögkirály. Azzal Rontóval bement a fegyverházba, fegyvert válogatott. Pengette a kardokat; egyet aztán odaadott Rontónak.

- Ezt azért adom neked, mert a te kardoddal hiába vágod a Kalamonát, nem ér semmit, az nem fogja. De ha ezzel hozzálátsz, ez úgy vágja majd, mint a jó kés a szalonnát.

Rontó felkötötte a kardot, kiment a táltoshoz. Az addig jóllakott zabszalmával. Rontó felült rá, újra mentek, mint az álom, még annál is sebesebben. Mentek egyenesen a Kőszáli királyhoz. Mikor az meglátta őket, kérdezte, hogy mire jártak.

- Semmire - felelte a táltos. - Most már mennénk a Kalamonához, csak nem tudjuk az utat.

A Kőszáli király megmondta, merre menjenek. Rontó újra felült a táltosra. Az ment, ment, úgy, mint a halál, még annál is sebesebben. Mikor mentek már vagy három hétig, látja Rontó, hogy valami fénylik messze. Kérdezte a táltostól:

- Mi az?

- Az a Kalamona palotája! Tiszta gyémántból van, oda kell nekünk mennünk. Három nap múlva ott leszünk. Csak most szállj le, és együnk.

Rontó leszállott, lenyergelte a táltost, elővette a tarisznyáját. Volt még benne három pogácsa, megette, jót ivott. Vízben nem szűkölködtek, mert hiszen fellegek között vezetett az út. A táltos alig lelt magának ennivalót, elment arrébb, ott egy hófellegből evett egy kis darabot. Mikor jóllaktak, mindketten újra útnak indultak. Mentek tovább. Mikor már közel értek, kérdi a táltos Rontótól:

- Hát aztán, gazdám, meg mersz-e verekedni azzal a Kalamonával?

- Meg én.

- De úgy hallottam, nem fogja a kard a testét.

- Az az ördög, amelyikből királyt csináltunk, adott nekem egy kardot, azt mondta, ez vágja, mint a jó kés a szalonnát.

A táltos megnézte a kardot.

- Be jó, hogy felvettük - mondta. - Ez a kard megéri; igaz, hogy nehéz volt a fertelmes dögje, de már kipihentem.

Mentek tovább. Már egész közel jártak a gyémántpalotához, a táltos ugrott vagy kettőt, és ott voltak a kapuban. Rontó leszökkent. A táltos azt mondta:

- Én itt maradok. Ahogy nézem, amott a sövény zabszalmával van fedve, addig jóllakok.

Rontó bement a gyémántpalotába. Mikor bent volt, akkor látja, hogy arrább még egy palota van, jégből. Akörül sok-sok rongyos asszony. Indul oda, megy felfelé. Ahogy ment, csak úgy csengett-bongott a palota. Hanem az ő sarkantyúja se pengett még soha olyan szépen. Megy, csak megy tovább, húzta maga után az ajtót, közben a másikat nyitotta.

Ahogy újra kinyit egy ajtót, még a szeme világa is elveszett. Ott ült egy gyönyörűséges asszony: a Kalamona felesége. Olyan szépet még nem látott soha életében.

Azt mondja neki az asszony:

- Üljön le, vitéz uram. Hogy tudott ide eljutni?

- Bizony, egy kicsit nehezen. A szükség hajtogat engem. Merthogy otthon nincsen eső. Mert a szelet megkötötte a Kalamona. Hát azért kerestem fel.

- Hej, lelkem, vitéz úr, azt elég rosszul gondolta ki, mert az a szörnyeteg megöl mindenkit, aki csak anyától született.

- Igen, ha hagyja magát - mondta Rontó.

- Jaj, lelkem, az nagyon erős! Nem ember ereje van abban.

- Igaz, én nem vagyok olyan erős, de ha maga jó szándékkal van hozzám, megmondhatná, miben van az ereje.

- Jaj, lelkem, megmondanám én nagyon szívesen, de félek, hogy nem tudja legyőzni, és akkor engem a ló farkához köttet.

- Attól ne féljen. Ha én olyan erős leszek, mint ő, elbánok vele.

- Hiszen alig várjuk mi itt, hogy megszabaduljunk tőle. Mert látta ott a jégpalota mellett azt a sok asszonyt?

- Láttam - mondta Rontó.

- Azok mind királylányok. Egy-egy esztendeig volt a felesége mind. Akkor rabolt másikat. Én is csak addig leszek a felesége, míg haza nem jön, mert most odavan. Ha tud rabolni egy szép kislányt, engem is odaültet, ahol az a sok rongyos asszony van. Mert tudja, miért vannak azok ott?

- Ha megmondja, akkor tudom.

- Azoknak kell a jégpalotára fújni a hideget, hogy el ne olvadjon. Mert így nyáron, mikor melege van, ott szokott aludni, abban a palotában.

- Éppen ezért mondja meg akkor, miben van az ereje!

- Megmondom: a gatyamadzagjában! Megyek, kihúzok egyet az övéből. Addig, míg kinn leszek, húzza ki maga is a magáéból; aztán azt húzza bele, amit hozok; akkor épp olyan erős lesz, mint ő.

Úgy is lett. Az asszony behozta a madzagot. Rontó az ajtó mellé állott, behúzta a gatyájába a madzagot. Mihelyt megkötötte, érezte, hogy már olyan erős, mint az acél. Beszélgettek még egytől-másról. Egyszer csak elkezd a gyémántpalota mozogni.

- Jaj, lelkem, menjen kifele, mert mindjárt itthon lesz; akkor szokott mozogni a palota, mikor jön.

Rontó kiment a kapuba, a táltos már nem győzte várni. Kérdi Rontótól: benn a Kalamona?

- Még nincs itthon, mindjárt hazajön. Nyomban megverekedek vele. Csak te is ügyelj, mert ő is táltoson jár, meg azon is verekedik.

- Jó, jó - mondta a táltos - csak te ügyelj nagyon; a nyakát irányozd.

Alig pislantott Rontó egyet, jött a Kalamona hazafelé, mint az ítélet. Előtte egy szép királylány, elájulva. Rontó mindjárt megismerte, hogy az ő királyának a lánya. Könnyen ki lehetett találni, hogy most ezért volt oda. Szépen nem adták, hát elrabolta.

A Kalamona nagy mérgesen bement az udvarra. A lányt letette a tornácra, s beordított az asszonynak:

- Hé, kutya, kifelé! Idegen járt itt, míg én odavoltam Itt van még most is, nem ment az el. Hol van?

Rontó is rápattant a lovára, beugratott a kapu fölött.

- Itt vagyok, te Kalamona.

- Hogy mertél idejönni, te senkiházi? Mindjárt megfojtalak.

- Ha hagyom magam. Azért jöttem, mert a szelet el kell oldanod.

- A szelet csak akkor engedem el, ha megverekszel velem.

- Én is éppen azt akarom.

- Hogy akarsz verekedni, lóháton vagy földön?

- Lóháton.

- Kezdhetjük!

Azzal felpattant a nagy táltosra, de olyan nagy volt, hogy a Rontóé édesdeden átbújhatott a hasa alatt. Kirántotta a kardját mindkettő, összecsaptak. A Kalamona mindjárt érezte, hogy kivel van dolga, hogy Rontó csakolyan erős, mint ő. Egyik se tudta megvágni a másikat. Elmentek messze egymástól, úgy vágtattak szembe. A Rontó táltosa ügyesebb volt, mint Kalamonáé, jó közel ment a másik táltoshoz, Kalamona túlvágott rajta. Rontó se volt rest, felhasználta az alkalmat, mindjárt lecsapta Kalamona jobb karját. Az leesett a földre, kardostól. Rontó még egyet adott neki, levágta a másik karját is. Akkor elkezdett rimánkodni Kalamona, hogy ne ölje meg.

- Jól van - mondta Rontó -, nem öllek meg, hanem idehívom azt a sok királylányt azonnal a jégpalotából. Öljenek azok meg, ha megérdemled tőlük.

Elkiáltotta magát, jöttek is azok rögtön.

- Ha akarjátok - mondta nekik Rontó -, öljétek meg a gyalázatost.

Azok meg is ölték egy perc alatt; amennyi hozzáfért, annyi ölte.

Ezalatt Rontó királyának a lánya is felocsúdott a tornácon. Szétnézett. Kérdezte a sok királylánytól: hol is van ő tulajdonképpen? Azok megmondták neki, hogy már nincs oka félni, mert megszabadította őket Rontó vitéz.

Rontó is ott termett, megkérdezte a lánytól, igazán az-e, aki. Az szóval is megmondta most neki.

- Én is abból az országból való vagyok - felelte Rontó.

- A vitéz úr megölte Kalamonát, én hát akkor a felesége leszek, mert az én apám annak ígért, aki a szelet elereszti! - mondta erre a királylány.

Azzal Rontó nyakába ugrott, ölelte, csókolta. Persze aztán Rontó is. A többi királylány közben levetette a rossz ruhát; a jégház is elkezdett olvadni, mert nem volt, aki fújja rá a hideget, s a nap meg jól sütött, éppen július utolja felé járt az idő.

Mindjárt hozzáfogtak, sütöttek-főztek, csaptak olyan lakodalmat. A lakodalom három napig tartott, ettek, ittak, mulattak. A táltosok is ettek kinn, mind a kettő, azt, amit leltek. Negyedik nap azt mondja Rontó:

- Már induljunk hazafelé, mert úgyis ősz lesz, mire hazaérünk.

Volt ott egy nagy szekér, abba belefogták Kalamona táltosát, mind felültek, éppen háromszázan voltak, de a nagy táltos úgy vitte őket, mint a semmit. Rontó meg a feleségét maga mellé ültette a nyeregbe, megindult elöl, a szekér utána. Volt a szekéren olyan hemzsegés, a sok asszonynak úgy pergett a nyelve, mint az orsó. Mentek, mint a gondolat. Három nap múlva elérték a Kőszáli király birodalmát, ott, ahol az út eltér hazafelé, meg amerre a szél meg volt kötve.

Ott elkezdett gondolkodni Rontó, mert a lakatkulcsot ottfeledte. Vissza hiába mennének, mert a jégpalota elolvadt, mindent ellepett a víz.

Ahogy ott gondolkodott, ott termett az ördögkirály, megkérdezte, mivel lehetne segítségére.

- Hát azt kívánom, hogy ennek a sok asszonynak készíts itt egy palotát, hogy lakjanak benne, míg én elmegyek a szelet eloldani. Csak el ne felejtsem mondani: ezt a kardot edzd meg, hogy vágja a láncot is.

Az ördögkirály elősípolta megint az ördögöket. Azok egy szempillantás alatt olyan palotát építettek, hogy nem akadt párja. Ő maga elszaladt; a kardot megedzette néhány perc alatt, vissza is jött vele, jó tűz volt a pokolkemencében. Rontó azt mondta, hogy várják meg itt, míg vissza nem jön, mert ha elindulnak, eltévednek. Felült a táltosra, a feleségét is elvitte magával. A többi bement a palotába, ettek-ittak, jó kedvük volt, elfelejtették, milyen sanyarú sorsuk volt.

Ment Rontó a táltoson, mint a villám. Már mentek vagy három hétig. Rontó alig várta, hogy odaérjen, hogy a szelet megszabadítsa. Ahogy odaértek, Rontó leugrott a táltosról, kihúzta a kardot, úgy elvágta vele a láncot, mint jó kés a szalonnát. Egy perc alatt szabad lett a szél, elkezdett fújni.

Ő meg felült a táltosra a felesége mellé, megindult visszafelé, mint a villámlás, még annál is sebesebben.

Otthon, a Rontó falujában is észrevették, hogy fúj a szél, azon tanakodtak, ki oldozhatta el. Lett nemsokára eső is. Mire eljött a vetés ideje, a föld is megpuhult. Lehetett vetni.

Rontóval három álló hétig vágtatott a táltos, míg elért oda, ahol a többiek maradtak. Azok jó ennivalóval várták őket. Mikor megérkeztek, Rontó lenyergelte a táltost, adott neki enni-inni, ő meg bement a feleségével a palotába. Itt újra megtartották a lakodalmat, három álló napig ettek-ittak, csak úgy folyt a lé meg a lé. Negyedik nap útnak indultak hazafelé. De mielőtt elindultak volna, Rontó felment a Kőszáli királyhoz, megköszönte az útbaigazítást, azzal megindult, most már végleg hazafelé. Ahogy csak tudtak menni, mentek három hétig. Ahogy elérték a Rontó országát, ott újra megpihentek. Rontó itt azt mondta a lányoknak, amelyik tudja a járást, az mehet már haza. Bezzeg mind tudta a járást! Elszéledtek. Ahogy Rontó ott maradt a feleségével, hozzáfogott nyergelni, hogy induljanak a király városa felé, hadd legyenek már nyugodtan az öreg király meg a felesége, hogy megvan a lányuk. De a felesége azt mondta:

- Ne siessünk hazafelé, legyünk még itt vagy három nap.

- Igen, de otthon nagyon nyugtalan lehet már királyapánk.

- Ha kiállották már eddig, csak kiállják még három napig.

Rontó azt gondolta, "ha te nem sietsz, én miért sietnék". A táltosról levette a nyerget, elcsapta, hadd gyepeljen, volt ott jó gyep, a kőrisfaerdő ott volt.

Ezalatt otthon, a király udvarában, megvolt a nagy bánat. Az öreg király nem örült neki, hogy fúj a szél, meg esik a szép csendes eső. Neki már eshetik, ha nincs lánya! Se nem evett, se nem ivott. Mondta is a feleségének: már látom, úgy vehetjük, mintha meghalt volna a lányunk; legalább temessük el úgy, mintha otthon halt volna meg.

Mindjárt ki is híresztelte az országban, hogy aki csak járni tud, mindenki menjen a király udvarába, mert eltemetik a királykisasszonyt. Hej! csődültek a népek; már annyian voltak az udvaron, hogy alig fértek. A király kitétetett egy üres koporsót az udvar közepére, mert annyi népet hova tett volna a házban. Egy jótorkú ember elkezdte az éneket, a többi meg utána. Mikor egy éneket elénekeltek, a pálinkásüveg körüljárt. Így tartott három nap, három éjszaka. A király jajgatott, mint a szajkó, a felesége meg a földhöz verdeste magát.

A király végül azt mondta:

- Holnap lesz a temetés, senki ne menjen haza.

Mikor itt már a negyedik nap megtetszett a hajnal, épp ekkor Rontó megkereste a két táltost. Az övét felnyergelte, a Kalamonáét meg vezetékhez kötötte. Felült a feleségével a nyeregbe. Megindult a táltos, mint a forgószél, egyenesen a fővárosba, toronyirányba, árkon-bokron keresztül. Az asszony elszunnyadt Rontó ölében; Rontó maga elgondolkozott, hogy milyen jó lesz, most már bizonyosan ő lesz a király. Ahogy gondolkodott, egyszer csak megáll a táltos, hát ott vannak a király városa szélén! Felköltötte a feleségét, mert a nap is már magasan járt. A városban már csak lépést mentek a táltosok. Egyszer hallanak valami éneklést. Kérdik egy gyerektől, miféle éneklés ez.

- Jaj, lelkem, vitéz úr, hát nem tetszik tudni, hogy most temetik a királykisasszonyt, akit elvitt a Kalamona?

Ahogy ezt a Rontó felesége meghallotta, azt mondta az urának:

- Szóljon már a táltosnak, érjünk oda minél hamarabb.

Rontó megsarkantyúzta a táltost, az, mint a villám, repült. Mikor a király udvarába értek, hát ott annyi nép volt, hogy ott volt tán az egész ország apraja-nagyja. Már éppen vinni akarták a koporsót kifelé A király s királyné rá voltak borulva, úgy sírtak-ríttak. Rontó sarkantyúba kapta a táltost, odaugrott a koporsóhoz, s odakiáltott a királynak:

- Mit sirat, királyapám, hisz itt a lánya?

A vén király megdörzsölte a szemét, hogy jobban lásson. Hát csak ugyan a kedves lánya volt! Lett olyan öröme, hogy most meg azért sírt. Csókolta Rontót is meg a lányát is, nem tudott hová lenni boldogságában.

- Ki vagy te, jó vitéz, hogy haza merted hozni a lányomat?

Rontó helyett a lány felelt.

- Az uram! - mondta.

- Még csak lesz! - mondta a király.

- Mi már megesküdtünk, még a Kalamona birodalmában.

Megszólalt most Rontó is:

- Én, királyapám, az a fiú vagyok, aki itt volt egyszer az anyjával, máléért.

- Most már ismerlek, fiam, bátor vitéz vagy, megérdemled a lányomat.

Bementek a házba, ott beszélgettek. A vén király meg kiszólt a sok emberhez, hogy senki haza ne menjen, mert holnap megtartják azért itt is a lakodalmat.

Az asszonyok elkezdték egymásnak mondani:

- Én mindig gondoltam, hogy hazajön a kisasszony.

- Én mindig tudtam.

- Lehetett azt gondolni - mondta a harmadik.

Rontó ráparancsolt a kocsisokra, hogy viseljék gondját a táltosoknak, mert azoknak lehet köszönni, hogy itthon van a kisasszony. Aztán megkérdezte az öreg, hogy mikor akarják megtartani a lakodalmat. Rontóné azt mondta:

- Én nem bánom, ha holnap lesz is!

Kiüzent az öreg király a gulyásnak, hogy hajtsa haza a gulyát. Jött is már estére hazafelé, csak úgy szólt a harang a kövér tinókon. Bezzeg volt dolguk a mészároslegényeknek, míg a gulyát levágták. De még az asszonyoknak is, míg megsütötték, megfőzték azt a tenger húst. De hát kellett is egy egész országnak!

Másnap alig virradt, már szólt a banda. Az udvaron terítettek. Jó idő is volt, meg a házban sem fértek volna meg. Három álló napig tartott a lakodalom. Rontó meg a felesége nagyon jól érezték magukat. Harmadik nap estére már alig volt a gulya marhából; a bor is fogytán volt.

Akkor a vén király felállott, jó hangosan ezt mondta:

- Hallgassatok ide, itt van ez a vitéz, ki eloldotta a szelet, megölte a Kalamonát, hazahozta a lányomat. Most elvette feleségül. Most hát jutalmul én átadnám neki a királyságot, ha ti nem haragudnátok érte. Én már úgyis öreg vagyok.

- Mi haragudnánk? Mi is úgy akarjuk! Éljen az új király! – kiabálták a népek torkuk szakadtából.

Rontó felállott. Előbb megköszönte az apjuknak, aztán meg a népnek. Erre az öreg király azt mondta:

- Most már mindenki menjen haza, mert eljött a vetés ideje. Vetni kell, hogy jövőre legyen mit aratni.

Az embereknek nem is kellett kétszer mondani, mind hazamentek. Rontóból nagyon jó király lett, az ő országában nem szedtek adót se. A Kalamona táltosával szántott magának. Egymagában megszántotta azt, amit azelőtt annyi sok ló meg ökör alig bírt megszántani. Az öregek elmentek falura lakni. Az új király élt a feleségével bú nélkül. Még most is élnek, ha meg nem haltak!


A háromágú tölgyfa tündére

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon, de még az Óperenciás-tengeren is túl, lakott a zöld királynak egy fia. Egyedül volt a kastélyban, hát unatkozott. Vette fegyverét, kiment vadászni. Mihelyt kiért az erdőbe, talált egy nyulat. Célba vette, hogy lelője. A nyúl rimánkodni kezdett:

- Bocsáss meg, királyfi, jó tettedért jót várj hadd meg az életemet.

Meghagyta a nyúl életét, nem bántotta. A nyúl elszaladt. Talált aztán egy rókára. A rókát is célba vette, és a róka is azt mondta:

- Ne lőj le, királyfi, hadd meg az életemet, jó tettedért jót várhatsz.

Azt is elbocsátotta, s ment tovább az erdőbe. Talált aztán az erdőben egy kis őzet. Azt is célba vette, hogy lelője, az is visszaszólt neki:

- Királyfi, bocsánatot kérek tőled, hadd meg az életemet, mert jót mondok neked, majd még megköszönöd.

Elbocsátotta azt is. Azt mondja neki az őz:

- Kegyes királyfi, megmondom most az én hálámat. Menj be az erdő közepéig. Találsz ott egy háromágú tölgyfát. Vágj le abból egy ágat. Majd abból az ágból kijön egy tündérkislány. Az lesz a feleséged. De vigy magaddal egy kicsi vizet, netalán szükség lehet rá.

El is ment a királyfi, meg is találta a tölgyfát, le is vágta róla az ágat, ki is jött abból egy szép tündérlány. Rögtön rikoltott a királyfinak:

- Jaj, vizet, mert megfulladok.

Forgott a királyfi ott körül kereken, hogy a vizet elővegye, de a flaskó feldűlt, és a víz kifolyt. A szép tündérlány meghalt. Nem volt mit tenni, felvette az ölébe, elvitte haza, eltemette.

Telt-múlt az idő, megint elment vadászni. Megtalálta a rókát.

- No, kegyes királyfi, bocsánatot kérek, jó tettedért jót mondok. Menj el megint az erdőbe, oda, ahol a tölgyfáról egy ágat már levágtál volt. Vágj le még egy ágat, mert abból is egy szép tündérlány jő ki. De vizet vigy neki, mert szükség lehet reá.

Járt a királyfi erre, arra, hogy vizet kapjon ott az erdőben, de nem talált. Volt nála egy kulacs bor. Gondolta, hogy hát az is jó. De megint úgy járt, mint a múltkor. Levágta az ágat, kijött abból is egy szép tündérlány, ő bort adott neki, de a lány mégis meghalt, mert a bor igen erős ital volt neki. Nagy búban volt a királyfi, hogy abból is kifogyott. Felvette azt a lányt is, hazavitte nagy szomorúan, hogy milyen szerencsétlen ember is ő. Az isten megadta neki a szerencsét, s ő nem tudta felhasználni. Eltemette azt a lányt is, szép rendesen.

Búsult, búsult egy darabig, de aztán megint elment az erdőbe vadászni. Találkozott akkor a nyúllal.

- No, kegyes királyom, jó tettedért jót mondok. De gyere velem, hadd mutassam meg, hol van az élő víz.

Elmentek ketten, megtalálták a forrást.

- Vigyél vizet innen magaddal. Menjünk most tovább.

Megtalálták a tölgyfát, amelyről a királyfi már két ágat levágott; a harmadik ág még rajta volt.

- No, most vágd le ezt a szép tölgyágat.

Levágta, s abból is egy szép tündérlány jött ki. Kiált is rögtön a lány, azt mondja:

- Vizet, vizet, mert megfúlok!

A kis nyúl kapja a kancsót, odanyújtja a kislánynak. Az jót ivott belőle, és megmaradott, nem halt meg. Akkor a kislány letérdelt a királyfi előtt, bocsánatot kért tőle, hogy kiszabadította a tölgyfából. Elmondta neki a sorsát:

- No, tisztelt királyfi, engemet az isten néked rendelt ezen a világon. Köszönöm jótettedet. Hárman voltunk testvérek, de meg voltunk mindnyájan átkozva, hogy ne tudjunk megszaba­dulni ennek a tölgyfának a gyökerétől, valameddig egy ember le nem vágja. Ezentúl már együtt leszünk mi ketten ezen a világon.

Megölelték, megcsókolták egymást. A kis nyúl ott ugrált előttük, örvendezve, hogy megszabadították az ő kedves asszonyát.

No, útra keltek mind a hárman. Mentek, de útközben, mielőtt haza érkeztek volna, a városon kívül volt egy szép kút. Oda leültek, megbeszélték most már a maguk sorsát. Azt mondja a tündérlány a királyfinak:

- Tisztelt kedvesem, sajnálom fáradságodat, de én ebben a tündérruhában nem vagyok bátor bemenni a te kastélyodba. Hagyjál itt engemet a kis nyúllal. Menjél előbb csak te haza, hozzál nekem új ruhát.

Ott is maradt. A királyfi elment, hogy hozzon neki ruhát. De örömében sok időt töltött otthon, vadonatúj ruhát csináltatott a tündérlánynak. Várták ők, várták a királyfit, de csak nem érkezett vissza.

Jártak a kútra sokan vízért. A tündérleány azért, hogy ne lássák ott a kútnál tündérruhában, felmászott arra a nagy fűzfára, amely árnyékot tartott a kútnál. A kis nyúl meg elment eleséget keresni.

Kiment a kútra egy boszorkányné is, vizet meríteni. Betekint a kútba, lát egy fényes fehérségű szép tündért. A tündér már fenn volt a fűzfán, de képe meglátszott a vízben. Tekintett a boszorkány erre, arra, de élő személyt csak nem látott. Végül is azt gondolta, hogy az a kép a kútban az ő képe. De végül mégis meglátta a tündérlányt fenn a fán. Levette a fáról, megkérdezte, hogy mi okból hágott oda. A tündérlány elmondta, hogy mi minden történt véle, s hogy őt egy királyfi szabadította meg. Mindent, mindent elmondott annak a boszorkányné­nak. Azt is, hogy épp most várja ő a királyfit, hogy más gúnyát hozzon neki.

Akkor a boszorkányné megfogta, és bedobta a kútba a tündérlányt. Volt neki is egy lánya: elment gyorsan haza, kivezette a maga lányát a kúthoz, és felhágatta azt a fűzfára.

Odaérkezett a királyfi a gúnyával. Szólítgatta a tündérlányt, keresi, hogy hol lehet az ő menyasszonya. A tündérruhát már felvette a boszorkányné lánya, de ő maga, hiába, mégis fekete volt.

Meglátja végre a kis nyulat a királyfi, kérdi attól is, hogy hol van a lány:

- Én itthagytam - mondja a kis nyúl - a kút mellett. Elmentem valami eleséget keresni, közben felmászott a fűzfára.

No, már nézik körül kereken, hát hol van az a lány a fán. Mondja a királyfi neki:

- Szállj le onnan, öltözzél fel!

Mikor leszállt a fáról, látja az ábrázatát, hogy csúnya, fekete. Pedig milyen szép volt! Mi történt vele?

- Ó, lelkem, kedvesem - mondja a boszorkányné lánya -, a nap sugara reám tűzött, megfogta az egész ábrázatomat.

Felöltöztette így is a királyfi, azt gondolta, hogy ő a tündérlány. Elvitte haza. De abból a tündérlányból, az igaziból, akit a boszorkányné bevetett a kútba, lett egy szép aranyhal. De hagyjuk most még azt az aranyhalat a kútban.

A cigánylány élt, élt a királyfival, felesége volt neki. Elment egyszer a boszorkányné a lányához. Mondja neki:

- Vajon nem történik-e valami még abból, amit azzal a tündérlánnyal csináltunk? Mert én kijártam a kúthoz, és egy szép aranyhalat láttam a vízben. Hátha abból a lányból lett az a hal? Azt tanácsolom én neked, fiam - mondja a lánynak -, tedd magad beteggé. Mondjad a királyfinak, addig nem fogsz meggyógyulni, amíg azt az aranyhalat, amely abban a kútban van, ő ki nem fogatja.

A királyfi azt is megcselekedte a kedveséért. Kifogatta az aranyhalat, megfőzték; a boszor­kányné lánya evett belőle, és íme, meggyógyult. De mikor a szakácsné tisztította a halat, egy pikkelyecske, egy halpénzecske leesett a földre. Ahogy a földben az kifakadott, lett egy szép aranyalmafa. Az a fa minden éjszaka megvirágzott, délig megért az alma rajta, de éjszaka mindig elvitték a gyümölcsét.

Gondolkodóba esett a király, vajon mi lehet az oka, hogy ők annak a fának a gyümölcsét nem tudják használni. Nem tudta, hogy annak a gyümölcsét a tündérek hordják el. No, de a boszorkányné megint elment a lányához. Mondja a lányának:

- Mi dolog ez? Valahogy még kiderül, hogy nem te vagy a tündérlány. Ki kéne vágatni azt a fát!

Mondta is hát a királyné a királynak:

- Semmi hasznát nem vesszük annak a fának! Vágasd le onnét, hogy többet ne is lássuk!

Volt a szomszédban egy szegény ember. Azt hívatta el a király, hogy vágja ki a fát. Ki is vágta az rendesen, de mikor a szegény ember hasigálta, aprítgatta a fát, egy kis darab kiesett belőle. A szegény ember pedig látva, hogy aranyfa ez, azt a kis darabot betette a zsebébe azzal, hogy hazaviszi kincsnek. A király nem tudta, hogy a szegény ember valamit elvisz onnan, megfizette a fáradsága díját. A szegény ember hazament. Letette azt a kis darabka fát, melyet a zsebében vitt, a tűz mellé a kis szegletbe. Az ott megmaradt, de a fa többi részét a királyné elégette.

A szegény ember házában pedig, amikor este lett, olyan világosság támadt, hogy gyertya nélkül is láttak. Mondja a feleségének a szegény ember:

- Bizonyára ez a kis fadarabocska világít.

Úgy is volt.

Másnap elment a szegény ember munkába feleségestül, lányostul. Jó reggel elmentek, a házat ki se seperték, s az ágyat se rendezték el. Estére, mikor hazaértek, hát az ő házuk ki van seperve, az ágy felékesítve, minden rendesen. Gondolták magukban, ki járhat az ő házukban, aki úgy dolgozik, mikor ők mindent szerteszét hagytak.

Másnap reggel újra készültek, hogy menjenek a királyhoz, munkába. De most otthon hagyták a lányt elrejtve, hogy lesse meg, ki jár az ő házukba. Megint úgy hagyták szerteszét minden portékájukat. A lány az ablak alatt állott, titkon, hogy senki meg ne lássa. Hát abból a kis fadarabból kijő egyszer csak egy tündérlány, kezd sepregetni a házban. A szegény ember lánya csak nézte egy ideig, hogy mit dolgozik az a lány, aki abból a fácskából jött ki. Aztán hirtelen beszaladt a házba, a fácskát megragadja. A tündérlány már nem bírt visszamenni a fába.

No, megkapták a tündérlányt. Annak nem volt mit csinálnia, ott maradt velük. Attól fogva a két lány együtt ment el a király udvarába, munkába. Egyszer a király mesét akart hallani. Mondott ez is mesét, a másik is egy mesét. Rákerült a sor a tündérlányra. Mondja a király:

- No, mondjál már te is egyet, te vagy itt a legszebb. Lássuk, mit láttál, mit próbáltál életedben.

A tündérlány erre elkezdte mondani. Éppen az ő kedveséről kezdett mesélni:

- Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyfi. Kiment az egyszer vadászatra, találkozott egy kis nyúllal... - És végig mondta az egészet addig, hogy: "Én vagyok az a tündérlány, akit a királyfi a tölgyfából kivett!"

Megölelte erre a lányt a királyfi, elzavarta a boszorkány lányát, s elvette feleségül a tündérlányt. Máig is élnek, ha meg nem haltak.


Utószó

Ahogy a zenész a népdalhoz, melyet feldolgoz, olyasféleképp nyúltam én ezekhez a népmesékhez, már kezdetben, az első kiadáskor. Nem megváltoztatni - ellenkezőleg, lényegükben megerősíteni akartam őket. Ami keveset szerkezetükön igazítottam, ezért igazítottam. A magam képzelete s ízlése szerint nem tettem többet hozzájuk, mint amennyihez a magyar nép egy tagjaként van jogom. Célom az volt, úgy hangozzanak, mintha az eddigi, mondjuk, száz elmesélőjük után még egy százegyedik is előállna; de az is a népből.

De valamiképp mégis több igénnyel.

Ezek a mesék a tizennégymilliós magyarság megtelepülésének legkülönbözőbb tájain teremtek; magukon hordják így e tájak sajátos mondatalakítását, nyelvi zeneiségét és - gyakran csak e tájakon értett - szavait. Egységesíteni, mindnyájunk számára azonnal érthetővé akartam tenni őket, úgy mégis, hogy a sajátosságukat megőrizzék. Hisz egy nemzet annál szervesebb, minél sokszerűbb; szellemileg annál gazdagabb és szabadabb, minél összetettebb, sőt tarkább; akár a festő a színeivel. S azután ezekben a nem ma keletkezett mesékben csaknem teljességgel áll még a különös törvény: nyelvünk finomságainak megalkotói, legművészibb mesterei nem is oly rég népünk legelnyomottabb, "legkulturálatlanabb" rétegének milliói voltak, a szegény­parasztok. E mesterfogásoknak csak töredékeit megőrizni nemzeti kötelesség, akár a műemlék­­védelem.

Semmiképp sem másíthattam meg tehát népünk jellegzetes előadásmódját.

Nyelvünk letéteményese a parasztság volt, igaz. Ám ez nem jelenti azt, hogy a parasztság minden tagja külön-külön jobban ismerte nyelvünk szabályait, mint akadémikusaink. De magyarul igazán jól még az akadémikusok közül is csak az tudhatott, aki nem röstellte elsajátítani a - valóságban élő - nép nyelvi tudását. Nyelvi hibát e mesék egyszerű előadói is ejtettek. Ezeket az összesség tudásának ilyenfajta figyelembevevésével javítottam ki.

Volt még valamire figyelmem. Ezeket a meséket mindenkor legjobban a gyermekek élvezték, de nem a gyermekek költötték. Így nem egy fordulatukban a harag, a kegyetlenség, a bosszú, a kemény szóhasználat olyan elemei kerültek beléjük, amelyeket a felnőtt természetesnek érez, de amelyektől a gyerek megriadhat. A tapasztalat vezetett rá, hogy ezeket tompítsam, a lényeg megmásítása nélkül, ezúttal is.

Ebben a kiadásban huszonhét új mesefeldolgozás van, azok helyébe, amelyeket részben a tárgykör hasonlóságára, részben más gyűjteményben való ismertségük miatt tartottam helyesnek kirostálni.

Illyés Gyula


Hátra Kezdőlap