Alapszabályzat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szervezetünk alapszabálya letölthető innen

 

 

Hajléktalanok a Hajléktalanokért
Kulturális és érdekvédelmi
Egyesület


                                  ALAPSZABÁLYA

Módosítás

Elfogadva: az egyesület 2001. szeptember 09. napján
megtartott közgyűlésen.

- 2 -

Hajléktalanok a Hajléktalanokért
Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

ALAPSZABÁLYA
A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény alapján, a demokratikus jogok maradéktalan érvényesítésének megvalósítására, egyesületünk közgyűlése, az Alapszabályát, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi XLVI. törvény rendelkezéseinek az Alapszabályba való beépítésével, a következőképpen módosította, és fogadta el.

I. Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

      Az egyesületet a Fővárosi Bíróság a 13. Pk. 60.064/98/5. ügyirat számmal ellátott, és
      az 1998. március 05. napján kelt 7961 számú végzésével nyilvántartásba vette.

2.  Alapítás éve:  1997

3.  Az egyesület székhelye:  1135 Budapest, Róbert Károly  krt. 102. III.em. 51.

4.  Az egyesület működési területe:  Budapest ( Pestmegye)


5.    A Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület), olyan önkormányzattal rendelkező, közhasznú, tartós közérdekű célú társadalmi szervezet, amely szakmai és érdekvédelmi céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabálya szerint működik.

6.    Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, közhasznú tevékenységét pártoktól és ideológiától függetlenül fejti ki, azokat nem támogatja, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési, valamint helyi önkormányzati jelöltet nem állít, és nem támogat, és ezt további tevékenységére is kizárja.


7.  Az Egyesület jogi személy.


II. Az Egyesület célja és feladatai

1. A szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a társadalom perifériájára szorult hajléktalan emberek segítése, ezek erkölcsi és anyagi támogatása és tagjaik érdekvédelme.
      Ennek során:
        - első sorban, az aktív életkorban lévő absztinenciát vállaló, hajléktalan emberek képviselete áll.

        - az alkoholizmusban, mint szenvedélybetegségben szenvedők gyógyulási szándékának segítsége, részükre csoportterápia, mentálhigiénés és életmód- tanácsadás biztosításával, szükség esetén egészségügyi vagy rehabilitációs intézménybe juttatásával, 

        - krízishelyzetek orvoslása,

        - gyógyult alkoholbetegeknek a társadalomba történő integrálódásának segítése, támogatása, és a társadalomban meglévő előítéletek csökkentése.

2.  Érdekvédelem ellátása tagjai számára, segítségnyújtás a sértett jogok orvoslásához.

3.  Az egészséges életmód megvalósítására oktatási és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, mentálhigiénés programok megvalósítása.

4. Kapcsolattartás az országos és a budapesti egészségügyi intézményekkel, más érdekvédelmi szervezetekkel és mindazon hazai és külföldi szervezetekkel, melyek az alkoholizmus elleni küzdelmet és a hajléktalanság felszámolását, tevékenységükkel felvállalják.

5.  A fenti célok megvalósulása érdekében az egyesületi célok megvalósulását segítő pályázatokon való részvétel.


6.  Tagjai és szervezetei részére üdülési, sport- és szabadidős tevékenységek biztosítása, az egészséges életmód megteremtésének segítése és támogatása életmód, sport és szabadidős táborok, valamint utazások szervezésével és lebonyolításával.

7.  Az egyesület fenti céljai megvalósítását alaptevékenysége keretében jótékony célú akciók, valamint az írott és elektromos média eszközeivel is segíti. Az egyesület célja ezért a fentiek megvalósítására:                a./ társadalom hátrányos helyzetű csoportjai érdekében cselekedni kívánó magán- és jogi személyekkel, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, klubokkal való együttműködés,
- 4 -    b./ céljai megvalósítására fórumok, előadások szervezése és lebonyolítása,
c./  tanácsadó és információs hálózat létrehozása,
d./ tagjai és az érdeklődők részére továbbképzések szervezése, közhasznú 
                Munkahelyek teremtése,
e./ munkanélküliek részére tanácsadás biztosítása, részükre munkahelykeresés,
F./ az Egyesület tagjai és a rászorulók számára, lakhatási lehetőségek biztosítása és 
                Megteremtése.


8.  Az Egyesület Alapszabályában, a fentiekben felsorolt céljai megvalósítása érdekében a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § (c). bekezdésében meghatározott alábbi közhasznú - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló - tevékenységeket végzi és támogatja:

        - egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

        - szociális tevékenység, családsegítés;

        - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

- kulturális tevékenység;

9.  Az egyesület szolgáltatásaiból kívülállók is részesülhetnek:                                                                      - hátrányos helyzetű egyének és csoportok társadalmi esélyegyenlőségének   
                  elősegítése;
- emberi és állampolgári jogok védelme;
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások;
10. Az egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet folytathat úgy, hogy a vállalkozás tevékenysége döntő, meghatározó részét nem képezheti, és a vállalkozásból
   
    Származó bevételeit csak az egyesület céljainak megvalósítására és közhasznú céljaira fordíthatja.- 5 -    

11.  Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat az Alapszabályban meghatározott közhasznú céljaira fordítja.
III. Az Egyesület tagjai

1.  Az Egyesület tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.

2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi természetes személy:                                                                                    - aki egyetért annak célkitűzéseivel, s e célok megvalósításával, és tagfelvételi kérelmét a közgyűlés elfogadja;
- elfogadja alapszabályát, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja és a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat, befizeti.

3.  Valamennyi tag joga, hogy:

-a./ részt vegyen az Egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét és javaslatát szóban vagy írásban megtegye, és azokra választ kapjon.
-b./ Az Egyesület szervei által megállapított feltételek mellett igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit;
-c./ Az Egyesület segítségét, közreműködését vagy védelmét kérje minden olyan esetben, amikor a tagot jog vagy érdeksérelem éri, vagy életkörülményeik és
            szociális helyzetük azt indokolttá teszi.
4.  Rendes tag szavazati joggal rendelkezik, és az Egyesület minden vezető testületébe és tisztségére választhat, jelölhető és választható.
5.  Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi szakember, akinek érdemei, munkája alapján a közgyűlés, - az Egyesület bármely tagjának javaslatára - ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.
5.  Az Egyesület pártoló tagja lehet:
a./ minden olyan természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja és vállalja az Egyesület erkölcsi vagy anyagi támogatását;
6 -b./ minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására. A pártoló
Tagok által nyújtott támogatás felhasználásáról az Egyesület szervei döntenek.


7. A tiszteletbeli és pártoló tag, tanácskozási joggal rendelkezik, tisztségre nem választható.

8.  Az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól, szervei nyilvántartást vezetnek. 

9.  A tagsági viszony megszűnik:

        a./ a tag írásbeli kérésére kilépéssel,

        b./ kizárással,

        c./ elhalálozással - természetes személy tag esetén,

        d./ tiszteletbeli cím visszavonásával,

        e./ egy évnél nagyobb tagdíjelmaradás esetén.

10. Az Egyesület tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül kiléphet a szervezetből, miután az Elnökséget szándékáról írásban értesítette.

11.  Kizárható az a tag, aki az alapszabály előírásait megsérti.

12.  A kizárt tag a kizárástól számított egy éven belül az Egyesülettel tagsági viszonyt újból nem létesíthet.

13. A tiszteletbeli tagsági cím visszavonásáról az Elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés, illetve az elnökség dönt.

14.  A tag az egyesületnek szándékosan okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.


IV. Az Egyesület szervezete

Az egyesület szervei:
                - Közgyűlés,
                - Elnökség

Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával működnek.


-7-Közgyűlés:


1.  Az egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, melyet legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnökség hívja össze, 15 nappal korábban, írásbeli meghívókkal, melynek tartalmaznia kell a tervezett napirendi pontokat

    
1.1. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:
    
        - ha összehívására a tagok legalább 30 százaléka az egyesület elnökségéhez írásban intézve, az ok és a napirendi pontok, megjelölésével kéri.

    1. 2. A közgyűlés hatásköre:

          A./ az alapszabály megalkotása, elfogadása és módosítása;

        b./ az egyesület éves költségvetésének és pénzügyi tervének jóváhagyása;

        C./ az egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve kilépés elhatározása, továbbá más szervezethez, szövetséghez való csatlakozás és kilépés kezdeményezése; döntés alapítvány    létrehozásáról és megszüntetéséről, gazdasági vállalkozás indításáról és megszüntetéséről.

        d./ a közgyűlés hatásköréhez tartozik: az elnökség által előterjesztett éves közhasznúsági jelentés, valamint az elnökség éves beszámolójának elfogadása.

        e./ az egyesület vezető szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása;

        f./ tagok felvétele és kizárása ügyében;

        g./ a tagsági díjak megállapítása;
    
        h./ az egyesület tagjai és az egyesület szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták elbírálása, tiszteletbeli tagsági cím odaítélése és visszavonása;

        I./ az egyesület jelképrendszerének kialakítása;- 8 -

        
j./ döntés a hatáskörébe vont egyéb ügyekben.

2. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagjainak 50 százaléka plusz 1 fő megjelent.
    Határozatképtelenség esetére az eredeti meghívóban, az ott meghatározott napirendi pontokkal, közölni kell a 30 napon belül megtartandó új közgyűlés időpontját is.


    A két közgyűlés időpontja között legalább 15 napnak kell eltelnie. Az eredeti napirendi pontokkal másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés határozatát a jelenlévő tagok több mint felének (50 % + 1 fő) érvényes szavazatával hozza meg.

        - A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja.
            Megsemmisíti vagy megváltoztatja az elnökség törvénysértő határozatát.

        - A közgyűlés ülésein elhangzottakat és az ott hozott határozatokat jegyző- könyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a tagság által megválasztott jegyzőkönyvvezető hitelesíti. A jegyzőkönyv mellékletét képezi az ülésről készült jelenléti ív, amelyet a jegyzőkönyvvel együtt kell irattározni, és tíz évig megőrizni. A jegyzőkönyvbe kérésre az egyesület tagjai betekinthetnek, a személyiségi és adatvédelmi jogok védelmének betartásával.

        - A közgyűlés ülései nyilvánosak, a jelenlévő tagok azonban nyílt szavazással dönthetnek az ülés zártkörűvé nyilvánításáról.


Elnökség:

1. Két közgyűlés között az egyesület ügyintéző szerve, a három tagból álló Elnökség.
   
    Tagjai:  - elnök,
                  - alelnök,
                  - titkár.

2. Az elnökség tagjai egymással nem lehetnek a Ptk. 685. § b. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozók. Az elnökség, és a közgyűlés döntéshozatalában
nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a fenti -ban meghatározottak szerinti hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján

        a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

        b./ bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.


- 9 -

        c./ Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője, akivel szemben az 1997 évi CLVI sz. Tv. 9.§-ában felsorolt kizáró ok áll fenn.


3. Tagjait a Közgyűlés két évre választja. A két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni.

4. Az elnököt és az elnökség tagjait az egyesület rendes tagjai választják.5. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban felkért elnökségi tag hívja össze, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal, a napirend egyidejű közlésével.
A kiértesítés írásban vagy faxon történik.

6. A közgyűlés és az elnökség gyűlései határozatképes.

Az elnökség határozatképes, ha ülésen tagjainak ötven százaléka plusz egy fő jelen
van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség üléseiről
jegyzőkönyvet készít, az érdemi véleményeket, javaslatokat, valamint a tagokra is
kötelező döntését határozatba foglalja. A jegyzőkönyvben a kisebbségi véleményt is
rögzíteni kell. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet a jelenléti ívvel együtt kell
irattározni, és tíz évig megőrizni, a személyiségi és adatvédelmi jogok védelmének
betartásával. A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki
betekinthet, a szervezet székhelyén előre egyeztetett időpontban.
7. Az elnökség ülései nyilvánosak. Fontos közérdekből, illetve magánérdekből - az
érintett kérelmére - az elnök a nyilvánosságot kizárhatja, ezt írásban igazolható módon közli.
8. Az elnökségen belüli munkamegosztásról az elnök javaslata alapján az Elnökség dönt.
9. Az Elnökség hatásköre:                                                                                a./ a Közgyűlések között irányítja az egyesület munkáját;
b./ javaslatokat készít az egyesület gazdálkodását meghatározó kérdésekre és ezeket
Jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti.

      c./ kezeli a szervezet vagyonát,

     d./ intézi a tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet,
10 - e./ dönt az egyesülettel munkaviszonyt létesítők felvételéről és munkaviszonyuk megszűnéséről,

                f./ összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére, évente beszámol a közgyűlésnek,

      g./ egyéni elbírálás alapján dönt a tagok és a tagszervezetek anyagi támogatásáról

      h./ dönt a pályázatok kiírásáról és odaítéléséről,

    
    i./ végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza, és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek a szervezet folyamatos működését biztosítják, és nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.


10. A közgyűlés valamint az elnökségi ülések döntéseiről, a szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről és a beszámolói közlésekről, a nyilvánosság az egyesület székhelyén kifüggesztett faliújság által értesülhet, az egyesület klubjának nyitvatartási ideje alatt, vagy más igazolható módon közli.

Egy tisztségviselője lehet az a személy, akivel szemben az  l997 évi l56 törv. 9.§-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn.Tisztségviselők:

    1.  Az egyesület tisztségviselői:    a./  az elnök
                            b./ alelnök
                            c./ titkár
    
Az elnök

a két közgyűlés között folyamatosan irányítja a szervezet munkáját,
Harmadik személyekkel szemben, továbbá a hatóságok és a bíróságok előtt képviseli az egyesületet, akadályoztatása esetén képviselettel az elnökség valamely tagját bízza meg, írásban meghatározva a képviselet idejét és tartamát,
Kitűzi az elnökségi ülések idejét, vezeti az üléseket, meghatározza azok napirendjét, és gondoskodik az ott hozott határozatok végrehajtásáról,
Dönt a munkáltatói kérdésekben,
Szervezi az egyesület folyamatos működését és adminisztrációját,
Az elnökséggel együtt felelős az egyesület gazdálkodásáért.
- 11 -

Alelnökök:


Az elnök távollétében ellátják az egyesület képviseletét.
Amennyiben az elnök - akadályoztatása miatt - írásban átruházza részükre munkáltatói jogosítványokat, döntenek a szervezettel munkaviszonyt, illetve a megbízási jogviszonyt létesítőkkel, az ezzel kapcsolatos kérdésekben. Segítik a titkár adminisztrációs munkáját.

Titkár:

1. A testületi szervek döntéseit a szervezet titkára nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét.
Gondoskodik az elnökség és az egyesület folyamatos működésének biztosításáról.
Vezeti és irányítja az egyesület adminisztratív és ügyintézési feladatokat ellátó szervezetét:
- az elnök távollétében ellátja az egyesület képviseletét,
- szervezi az egyesület folyamatos működését és az adminisztratív ügyintézést,
    - gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeiről.
2. A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a közgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést állapíthat meg.

3. A Szövetség tevékenységét a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az elnök irányítja, és gyakorolja a szervezetnél munkaviszonyt létesítőkkel kapcsolatos munkáltatói jogokat.
4.  A tisztségviselők megbízatása megszűnik:
         - a tagsági viszony megszűnésével;
        - lemondással;
        - visszahívással.

12-

V. Az egyesület szerveinek döntés- és határozathozatali rendje
1. Az egyesület szervei (Közgyűlés, Elnökség) döntéseiket általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A határozatképességhez a rendes tagok több mint felének (50 % +1 fő) a jelenléte szükséges.

2. Az alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez az egyesület szerveinek megválasztásához (visszahíváshoz) más társadalmi szervezetekkel való egyesüléshez, országos szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület feloszlásához a tagok több mint kétharmadának a jelenléte szükséges.

3. Az egyesület szerveibe a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan történik. Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlevők legalább egynegyedének szavazatát megkapta.
Szavazategyenlőség esetén az, akit előbb jelöltek.


VI. Az egyesület képviselete, aláírási és utalványozási jog gyakorlása
1. Az egyesület képviseletét annak elnöke önállóan látja el. Az elnök akadályoztatása
esetén képviseleti jogát írásban történő idő és feladat-meghatározással az elnökség más tagjára ideiglenesen továbbruházhatja.
2. Bankszámláról való rendelkezéshez az elnök és az elnökség egy tagjának, együttes aláírása kell.
VII. Az egyesület gazdálkodása

1.  Az egyesület működésének pénzügyi alapját bevételei képezik. Az egyesület bevételei
      Az alábbiakból tevődnek össze:

        - a tagdíjak,

        - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségei fedezésére kapott támogatások, illetve adományok,

        - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek,

- 13 -


2. Az egyesület bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja.
    Alaptevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodási tevékenységét egyebekben a hatályos jogszabályok előírásai szerint folytatja.

3. Az egyesület tartozásaiért a tagok tagdíjfizetési kötelezettségükön túl nem felelnek.

4. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a közgyűlés határozza meg.


5. Az egyesület működésének és gazdálkodásának az alapszabályban nem részletezett szabályait, az elnökség által elkészített és a közgyűlés által elfogadott, Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.


6. Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az 5. 000. 000 Ft-ot, a szervezet köteles felügyelő bizottságot választani.


7. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, de folytathat, ha az ebből származó bevételt a kitűzött célok, megvalósítására fordítja.


Záró rendelkezések:


Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvényben, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.

Ezen alapszabály-módosítást az egyesület tagjai a 2001. szeptember. 09. napján megtartott közgyűlésükön fogadták el.Budapest, 2001. szeptember 12.