ANGYALI ÁTALAKULÁS ITT és MOST

 

 

- Az új földi létbe lépés

 

- A háromsíkú tudati szintézis

 

- Az agy evolúciója

 

- Analizáló tudat

 

- Lelki tudat

 

- Szívtudat

 

- A kristályosodási folyamat

 

- A földi anyagi világ és az univerzális kozmosz az Új Tudatosságban

 

- A MINDEN, AMI VAN szintézise az emberiség tudatában

 

 

 

 

 

 D. D. Desiderius munkája

 A szerző részéről minden jog fenntartva!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÚJ FÖLDI LÉTBE LÉPÉS

 

 

 

Egyre erősebben és intenzívebben nyilvánulnak meg a földi angyalemberi létben az új típusú, Tiszta Szeretet energiák.

Aki nyitott ezek befogadására, az képességei szerint juthat hozzá és alkalmazhatja az Új Földi Léte megteremtéséhez ezeket a Tiszta Szeretet energiákat.

 

Mindazon lehetőség, mely az új energiák beáramlása által a Teremtő Folyamat következő körének is részeseivé tesz minden emberangyalt, egyfajta elismerése annak a hosszú és nehéz útnak, amely az emberangyali lét ezen fokáig vezetett.

 

Akik eonokon keresztül folyton-folyvást isteni énüket megnyilvánítva tették dolgukat, azok ITT és MOST végtelen lehetőségként kapták és kapják meg a Teremtő ezen egyedi ajándékát.

 

Eddig is magas szintű teremtő részesei voltak az univerzum második körös teremtésének, s az elért egyéni lelki - tudati - energetikai szintjük alapján kiérdemelték, hogy meghatározó részesei legyenek a harmadik teremtési kör Új Univerzális Kozmoszt, és ezen belül az Új Földi Létet megteremtő folyamatának. 

 

Ezt a kegyelmet csak a Fény legkitartóbb képviselői kapják meg a Teremtő Intelligenciától, eddigi következetes léttevékenységeik alapján.

Akik minden korokban és körülmények között igyekeztek a Tiszta Szeretet meghatározottságában élni, ezt átélve megnyilvánulni, a segítő jóság irányultságával megélni a lelket és tudatot próbára tevő nehéz pillanatokat is. Ők voltak a Fény leghűségesebb követei minden körülmények között.

 

És ők azok, akik ezekben, az ITT és MOST zajló univerzális kozmikus átalakulási folyamatokban is itt vannak, és segíteni szándékoznak az ébredező angyalemberek egyre gyarapodó tömegeinek, hogy

-       Új Tudatossággal igyekezzenek megközelíteni a világ átalakuló valóságát,

-       ismerjék fel anyagba merült hamis tudatosságuk illúziói mögött valódi angyalemberi önmaguk isteni lényegét,

-       ébredjenek rá végre, hogy miért is vannak ITT és MOST jelen, ebben a földi létciklusban.

 

Mert csak így lehetnek a továbbiakban küldetésük feladatának tudatos átélői, teremtendő Új Földi Létük saját kialakítói és kozmikus lényegük szabad megélői.

 

Ha ezt a kegyelmi lehetőséget, ezt a Teremtő által számukra biztosított alkalmat elszalasztják, nem lesznek részesei az Új Földi Lét egyre magasabb szintű megélésének, amelyben szabad és korlátlan kreativitással nyilváníthatják meg isteni önvalójukat, az anyagi világ korlátoltan hamis, illuzórikus, mulandó káprázatainak csodálata helyett.

 

Ebben, az ITT és MOST születő és megformálódó Új Földi Létben, megélhetővé válik minden emberangyali lény számára az Örök Kozmikus Egység, a Minden, Ami Van összetartozásának tiszta szellemi - lelki - tudati átélése, amely alapja a kozmikus léttel való félelem nélküli azonosulásnak.

Hiszen, ha tudatosan átélem, hogy egyenrangú része vagyok mindennek, ami van, és alkotó részem minden, ami van, akkor ebben az Örök Kozmikus Egységben nincs okunk félni, hiszen önmagunktól miért félnénk?

 

Tiszta tudattal, kreatív irányultsággal, minden létező felemelkedését szolgáló gondoskodással valósítva meg isteni lényegünket, létrehozhatjuk eredendő Otthonunk állapotát a földi anyagi sűrűség szintjén is. Ezért jöttünk ide. 

 

Isteni lényegünk felismerése és befogadása, valódi önvalónk Új Tudatosságú átélése pedig nem jelent mást, mint a Tiszta Szeretet feltétel és elvárás nélküli intenzív szétáramoltatását mindenkibe és mindenbe, minden irányba, a Minden, Ami Van univerzális kozmikus teljességébe - önmagunkba.

 

Mert istenek vagyunk mind, csak nem mindenki meri ma még ezt felvállalni.

Aki tudja és vállalja isteni mivoltát, az megéli ezt a valóságát, megéli a többi isteni lény sajátos valóságát, megérti a miérteket és értékelni képes a különbözőségeket, az angyalemberi és az emberangyali létben élők gondolatai és megnyilvánulásai között.

Minden igyekezetével azon munkálkodik, hogy a környezetében ébredező isteni önvalók kiteljesedését segíthesse, a minden isteni lényre jellemző krisztusi Tiszta Szeretet és az Új Tudatosság példaszerű kisugárzásával.

 

Ez az isteni szándék és megnyilvánulás, a földre szállt angyalok természetes testvériségének, a közös felemelkedés megteremtésének tudatos irányultsága és cselekedete, a feltétel nélküli szeretet és testvéri gondoskodás magasabb szintű kiáradása, az Új Földi Lét szellemiségének kilélekzése.

 

Aki pedig hasonló szándékkal a lelkében és tudatában, elindul valódi angyali Éne küldetésének felemelő zarándoklatára, annak útját folyamatosan figyelemmel kísérve, segíti a benső átalakítás és a tudati - lelki - szellemi harmónián alapuló felemelkedés megvalósulását.

Mert ez minden, amit tehet a másik földre szállt angyali lény fizikai testű isteni kiteljesedése érdekében.

 

De aki szeretne isteni mivoltával azonosulni ITT és MOST, az önmagát ezzel a segítséggel, valamint kitartó önazonosulási és önmegvalósítási folyamattal, isteni lényegébe emelheti. Mert mindnyájunkban ott szunnyad az az isteni kristálymag, amely csak az önmegvalósító kiteljesedést tápláló Új Energiák tudatos befogadására vár.

 

Az eddig lelki mélységekben lappangó krisztusi mag ezen energiák befogadása és önazonosító hatásainak eredményeképpen szárba szökken az angyalember fizikai mivoltában, s az eddigi anyagi test ennek a transzmutációs folyamatnak eredményeképpen lassan átalakul krisztusi jellegű kristály testté.

 

Ez pedig nem más, mint a Teremtő lélekszikra - gyermekeinek eonokon átívelő, kitartó munkája eredménye, a sűrű anyagi valóság rezgésszintjének felemelése a teremtés szeretetenergiájához, a manifesztációkat működtető ideaszférák valóságába.

A Tiszta Szeretet Fénye az általa teremtett anyagot isteni magasságba emeli, ezáltal testet adva az isteni valóság földi megnyilvánulásának, az emberistenné váló emberangyalnak.  

 

A Tiszta Szeretet teremtő energiája átjárva és átalakítva az általa teremtett emberi anyagi testet, azt saját lényegévé emelve, a Teremtő Szeretet Fényét kisugárzóvá, a Teremtő Fény részévé tette.

 

Az eddig, az anyagi test kizárólagosságának téveszméje által mélyen a korlátozott, hamis tudat börtönébe zárt szeretet energia ITT és MOST, általunk, felemelkedni vágyó emberangyalok által, az univerzális kozmoszt átalakító és megújító, Új Földi Létet teremtő energiaként nyilvánul meg.

 

A teremtés harmadik körében, a Teremtő gyermekeiként így járulunk hozzá az új, eddigieknél magasabb energiaszintű galaktikus harmónia létrejöttéhez.

Az emberangyalok benső lelki-szellemi harmóniájának kiáradása megteremti az új világegyetem harmóniáját. 

 

Ezt az új harmóniát pedig itt, az Új Földi Létben, a felemelkedett emberangyalok által önmaguk számára teremtett kiegyensúlyozottság, szükséglet igényeik mindenkori korlátlan kielégülése, a gondtalanul átélhető kreatív lét boldogítóan önmegvalósító lehetősége jellemzi.

 

Ez a létszint az ide elérkezetteket a kozmikus szinkronicitás működésének megfelelően mindig ellátja alapvető szükségleteikkel, hiszen itt már részeivé váltak a Minden, Ami Van egységének.

Az egyén egykori látszat mikrovilágából kiemelkedve, tudatos teremtő alkotóivá váltak az univerzális kozmosz valóságos makrovilágának.

Bejárták az isten - ember - isten körfolyamat minden stációját.

 

Ebben a visszafoglalt isteni létben pedig újra minden megadatik, minden transzcendens valóság és hatás újra átjárja, és minden, az Új Lét energiái által felerősödve, kisugárzódik belőle környezetére.

Szeretet, együttérzés és gondoskodás tiszta energiája vetül ki isteni lényéből az Új Lét minden pillanatában. Ez jellemzi az ide felemelkedett emberangyali lényt, ezt érzi minden vele kapcsolatba kerülő másik lény, függetlenül pillanatnyi szférikus állapotától. 

 

Az ide eljutott emberangyal tiszta és felemelő energiaforrásává vált az örök és végtelen kozmikus világnak. Olyan magas szintű szellemi-lelki esszenciákat lélekez ki magából, amelyek azonosak mindazon irányultságok esszenciájával, melyek a Teremtés Örök Folyamatával megegyezőek.

Új világokat teremtő Tiszta Szeretet energiák ezek, a teremtés új körének megfelelőek.

 

Az újra szabaddá vált angyali lélek világokat teremtő energiáinak kreatív kiáramlása ez, mely a kilélekzések által manifesztálódik, és születnek új, szeretetből felépülő galaktikus dimenziók. 

Ezek, a szeretet energiákból teremtődő Új Világegyetemek egységesen, a teremtő gondoskodás és együttérzés szellemisége alapján működnek.

 

A teremtő energiájú Tiszta Szeretetből csak Tiszta Szeretet születhet.

Ez örök kozmikus törvény. A kivetített energia esszenciája manifesztálódik. Minden teremtés ezen alapul.  

 

Ez pedig még inkább megerősíti az általunk teremtett Új Földi Lét univerzális kozmikus irányultságának szeretetenergiás töltöttségét és dominenciáját, a világegyetem összes létező szférájának egyre erősödő, Tiszta Szeretet alapú feltöltődését és működését.

 

A Tiszta Szeretet Egysége méhében fogant meg az Egységes Tiszta Szeretet végtelen világokat betöltő ideája, az Új Létet működtető kozmikus erő, a Minden, Ami Van tápláló Fénysugara.

Ez esszenciális isteni létünk forrása, alapja, lényege és kisugárzó teremtő ereje. Az univerzális kozmosz örök harmóniájának működtető rezgésskálája.

 

Ebben a harmóniában nem kell megfelelni semmilyen elvárásnak vagy feltételnek, mert ezen a szinten nincsenek ilyenek. Csak a végtelen kozmikus szabadságban megnyilvánítható teremtő kreativitás feltételek nélküli lehetőségének megvalósítása az egyetlen felelősség. Ezáltal történik minden emberangyali megnyilvánulás, kisugárzás és befogadás, szeretet adás és kapás, az Új Lét mindent átható teljessége.

 

Az emberangyali létet alapvetően meghatározó kreatív teremtő képesség a kozmikus lét szabadságának alapfeltétele és alaplehetősége. Ennek birtokában teljes az egyéni lélek függetlensége, saját világalakító képessége és önmaga lényegének megélési lehetősége.

Mert ez tesz függetlenné minden korlátozni szándékozó hatástól, ez teszi lehetővé az eredendő lelki tartalmak kiteljesedését és kiáradó átélését, önmagunk végső megvalósítását.

 

Ezzel válunk az Örök Valóság teremtő alkotójává, a lelki inspirációk szabad és független kisugárzójaként, a saját, kreatív tudati - gondolati csírák manifesztáló szándéklényeként, eredendő szellemi irányultságunk, isteni mivoltunk korlátlan kiáramoltatójaként.

 

Ezen impulzusok pedig hasonlóakkal összeadódva és összefonódva, az örökkévalóság mátrixának újabb és újabb szegmenseit alkotják meg. Így fejlődik, épül és újul meg az univerzális kozmosz örök léte. Ez a kozmikus evolúció egyik minőségi energiaforrása.

 

Itt már semmi vélt érdek nem terheli a tudati - gondolati folyamatainkat.

Itt már csak a kozmikus Egység tiszta lelki motivációi a meghatározóak.

A Teremtő eredendően tiszta és elpusztíthatatlanul örök lélekszikrája teremt kapcsolatot ezen a rezgésszinten a Teremtő egy másik tiszta és örök lélekszikrájával.

Ez a magas szintű és szerteágazó lelki összekapcsolódás újra megteremti az Eredendő Otthon oly régen vágyott miliőjét, de ITT és MOST - az Új Földi Létben.

 

Ez az Új Földi Lét, az immár lebomlóban lévő, folyamatosan és egyre intenzívebben megszűnő korábbi helyett bontakozik és terebélyesedik megállíthatatlanul, a kozmikus evolúciós szinkronicitás folyamatában.

Ez a folyamat a benne egyre nagyobb számban aktivizálódó és az emberangyali rezgésszintre felemelkedni vágyó angyalemberek spontán lelki - tudati ébredezésének és szabad létirány választásának a világméretű megnyilvánulása.

 

Ez a létirány pedig nem vezethet máshová, csak Lélekszikra Angyali Lényünk bölcsőjéhez, a Teremtő legbenső energiaudvarába, a földi létünk eddigi korszakaiban szemünk elől a "tűzfüggöny" átláthatatlan fátylával eltakart Eredendő Otthon szférájába, ahol az Örök Létezés boldogító tudata és öröme tölt be mindent.

Innen indultunk és ide érkezünk vissza, immár fizikai testű isteni lényekként, földi küldetésünket teljesítve.  

 

Ahogy szabad akaratból végezte valamennyi angyalember eonokon keresztül a sűrű anyagi világ viszonyai között megismerő, információ továbbító és rezgésszint emelő áldott tevékenységét, ITT és MOST ugyancsak szabad akaratával választhat további létformája tekintetében.

 

Ennek megfelelően az univerzális kozmosz végtelen számú létformája és létszíntere áll minden felemelkedett rezgésszintű emberangyal választási lehetőségei között.

A Minden, Ami Van végtelen mennyiségű és minőségű összetevője korlátlan választási lehetőséget biztosít a Fény Birodalma Örökéletű Vándorai számára.

 

Ezzel a lehetőséggel a Teremtő minden lélekszikrája szabadon rendelkezhet, ha ráébredve eredendő isteni lényegére és lényére, vállalja és gyakorolja önmaga lelki-tudati esszenciájának felkutatását és kibontakoztatását, s ennek során visszaszerzi Tiszta Teremtői Lélekszikra minőségét.

Teszi ezt elsősorban önmagáért, önmaga lényegének megvalósítása által pedig azért, amiért ebbe a földi létbe érkezett. 

 

Minden angyalember önmaga lelki esszenciájának, e földi létbe hozott lelki tartalmainak teljes körű kibontakoztatása által képes csak a Fény Birodalma, ittléte valódi célja felé haladni.

Ha küldetése vállalt feladatait nem igyekszik teljesíteni, az anyagi meghatározottságok látszatvilágában elmerülve ott is ragad, s hosszú korszakokra meghatározza lelke elkövetkező próbatételeit.

Ez is a szabad választás egyik iránya.

 

Az örökkévalóság különböző lét- és tudatszinteken zajló ciklusok végtelen sorozatából áll. Aki ITT és MOST, ebben a szent kozmikus pillanatban nem vállalja fel küldetését, az nem közelíthet az Örök Tiszta Szeretet energiáiból teremtett Fény Birodalma Új Létéhez.

Marad ott, ahol lenni kíván, az örök harmónia, békesség és boldogság önmaga számára történő megteremtése helyett. Nem lesz részese az isteni létet átölelő kozmikus szeretetrezgés gondoskodásának, hiszen önmaga isteni létét sem vállalta fel.

Ez is az ő szabad választása

 

Az új korszak új energiái által biztosított önmeghatározás és önmegvalósítás nélkül nincs lehetőség a Fény felé történő elmozdulásra.

Az előrelépés nélkülözhetetlen erőforrásai ezek mind a lélek, mind a tudat számára.

 

Az Új Tudatosság benső megteremtése az egyén mikrovilágában lehetetlen ezen energiák befogadása és beépítése nélkül.

Ezek az energiák motiválják a benső, egyéni újjászületés, a lelki megtisztulás, az esszenciális önvalónkkal való azonosulás szellemi inspirációit, és segítenek elengedni a lebomló, idejétmúlt és mára már gátlóvá vált régi tudatosságú, lelki - tudati struktúrákat.

 

ITT és MOST eljött az a szent pillanata a földre szállt angyalok történetének, amikor az eonokon keresztül végzett hatalmas megismerő munka eredményeképpen elértük azt a szintet, hogy új tudatosságra szert téve, annak minden lehetőségét felhasználva, megkezdjük saját egyéni rezgésszintünk és a bolygó kollektív rezgésszintjének felemelését, kiemelését a harmadik-negyedik dimenziónak nevezett létállapotból magasabb rezgésszintű létállapotok felé.

Ez pedig nem más, mint az Új Földi Emberi Létszint megteremtésének kezdete.

 

Kozmikus korszakokon keresztül ezért történt minden a Föld nevű bolygón.

Az összes megtapasztalt folyamatnak, történésnek és meg nem valósult tudati kivetülésnek az volt a lényege, hogy az általuk felszabadított spirituális energiák a bolygószintű kollektív felemelkedés szolgálatába legyenek állíthatóak.

 

Ezek, az ITT és MOST szent pillanatát megelőző földi események minden, a régi tudatosság szempontjából tragikusnak látszó megnyilvánulásuk ellenére, a mai angyalemberi lét felemelkedésének lehetőségét teremtették meg, magasabb szintű szellemi entitások és szempontok irányítása, eredendő angyali lényünk és létünk társadalmának segítsége és elismerése mellett.

 

Ebben a hosszú és ellentmondásosnak látszó folyamatban minden angyalember önként vállalt feladatként teljesítette a teendőjét, akár fejedelem, akár szolga szerepében volt itt jelen.

Amikor elindult a földi létbe, tudta, hogy miért indul, mi a feladata, mit vállal és mit kell tennie, mielőtt visszatér a magasabb szférákban rá váró Eredendő Otthonba.

 

Így aztán nem volt véletlen az - a régi emberi tudatosság számára érthetetlennek tűnő - megadó türelem és egymást követő életeken át tartó kitartás, amivel földi küldetéseiket nagyon sokan elszánt becsülettel teljesítették.

Ők még tudták, hogy miért vannak itt, miért teszik azt, amit akkor tenniük kellett.

 

Megteremtették elődeink - bármilyen látszatirányultságot képviseltek is - földre szállásuk előtt előre meghatározott és vállalt, magasabb tudatosságú kozmikus szerepüknek megfelelően mindannak a hatalmas változásnak az energetikai feltételeit, amelyek az ITT és MOST zajló átalakulásokban nyilvánulnak meg világegyetem szerte.

Ezek az elődök is mi voltunk, teremtői és átélői különböző energiamozgató próbáknak.

 

Hiszen az univerzális kozmosz végtelenjében létrejövő megújulás ezen földi angyalemberi tapasztalatok felhasználásával valósulhat csak meg. Ha úgy tetszik, az univerzális kozmikus evolúciónak az emberangyali tevékenység az egyik alapvető energiaszolgáltatója.

 

Mi teremtettük a teremtés második lépcsőjében az eddig létezett világot, és a mi teremtő tevékenységünk az, amely megteremthetővé tette az ÚJ UNIVERZÁLIS KOZMOSZT, benne az ÚJ FÖLDI LÉTET.

Ez volt az angyalember földi küldetésének a célja.

   

Ez a cél ITT és MOST visszafordíthatatlanul megvalósulóban van.

A hozzá való viszonyulás is mindenki számára képességei szerint szabadon megválasztható.

Semmi mást nem kell tenni, csak nyitottá válni a mindent megújító energiák felé. Rájuk hangolódva magunkba fogadni azokat és engedni hatni tudatunkra, letisztuló gondolkodásunkra és az ezek által létrejövő megnyilvánulásainkra.

Nincs szükség félelmekre, aggódásokra, idegenkedésekre.

 

Fel kell oldani és el kell engedni lelkünk és tudatunk korábbi időszakainak ezeket a korlátozó, béklyóba kötő és megbénító tényezőit.

Ezek, a mostanit megelőző életeink lelkünk mélyére bezsúfolt és elnyomott, súlyos teherként magunkkal cipelt nyomai, melyek olyan automatizmussal terhelték és korlátozták eddig létünket, hogy szinte már természetes részünknek tekintettük őket, vagy már nem is vettünk tudomást róluk.

Voltak, vannak és beszűkítenek bennünket.

 

Aki veszi a bátorságot és elindul ezen az úton, rövid időn belül megtapasztalhatja az első megkönnyebbült élményeket az Új Tudatú megközelítési mód eredményeképpen.

 

A továbbiakban pedig szaporodnak azok az élményei, melyek fokozatosan megerősítik benne azt a szent meggyőződést, hogy helyes úton jár.

Lépésről-lépésre halad saját léte, saját világa benső és külső megváltoztatása felé.

Ez pedig nem más, mint az egyén Új Földi Létének megvalósítása. 

Tudjuk - tudományos felmérések adatai tényszerűen bizonyítják világszerte -, hogy egyre növekszik az Új Létet Teremtők száma a Földön.

Ez a spontán alapon az elmúlt évtizedekben kialakult és egyre kiterebélyesedő folyamat, része a kozmikus evolúciónak, amely az univerzum magasabb szintű szellemi - teremtő folyamatainak irányultságából fakad.

 

Egy minőségi ugrás zajlik ITT és MOST a világegyetemben, így a földi létünkben is, melynek támogatására új minőségű energiák jelentek meg és válnak hozzáférhetővé a változásban részt venni kívánók számára.

A változás irányába fordulók száma pedig napról - napra nő.

 

 A most leszülető lelkek jelentős többsége is olyan tudatszinttel és lelki - tudati inspirációval érkezik közénk, amely természetes módon gyarapítja és erősíti az egész földi lét rezgésszintjének és így működésének felemelkedő irányultságát. Új típusú és szándékú teremtő erőként és tudatként nyilvánul meg bolygónk jövőjét formálva.

 

Hogy milyenné lesz ez az Új Földi Lét, ez az egyes egyének szándékaiból eredően tevődik folyamatosan össze az elkövetkező kozmikus korszak Vízöntő-jellegű dominanciájában. 

 

Ebben az új korszakban a kozmikus létezés földi alaptörvényei és hatásmechanizmusai is alapvetően megváltoznak. Ezt - minden félrevezető és félelemkeltő szándékú globális propaganda állításaival szemben - kozmikus ciklusosságúan törvényszerű mostani megjelenésében is megtapasztalhatja mindenki, a földi természeti változásokra tekintve.

 

Voltak, vannak és lesznek is mindig ilyen globális éghajlat - és egyéb változások, hiszen bolygószinten is részei vagyunk az univerzális kozmikus egységnek, s ennek folyamatos, dialektikus működésű hatásrendszeréből nem vonhatjuk ki magunkat. Sőt, ezért vagyunk itt fizikai - testi létünkben, hogy mindezeket a kozmikus energetikai folyamatokat ezen az anyagi szinten is képesek legyünk megtapasztalni.

Ez angyalemberi ittlétünk egyik önként vállalt feladata.

 

Ezek az általunk megélt anyagi létszintű tapasztalatok segítenek a magasabb tudatszinteken az univerzális kozmosz Új Létének megteremtésén fáradozó Fénytestvéreinknek, az új típusú galaxisok és a mind tökéletesebb anyagi teremtmények megalkotásában.

 

Ezáltal tapasztalati forrásai, adatbázisai és információ közvetítői vagyunk a harmadik körű univerzális teremtés folyamatának.

Részesei vagyunk a teremtésnek.

 

Ha tudjuk, ha nem, teremtők vagyunk nem csak isteni eredetünket, de összes eddigi földi tevékenységünket tekintve is.

Ezt tudomásul kell végre venni, és az Új Tudatosság szellemében önmagunkat ennek megfelelően Teremtőként megnyilvánítani.

 

Ha ezt a minden angyalember által elérhető magas rezgés - és tudatszinten tesszük, napról - napra képessé válunk a magunk és a környezetünk hasonló irányultságú egyéneinek létét egyre kiegyensúlyozottabbá, harmonikusabbá és boldogabbá, felszabadultabbá tenni.

 

Ezáltal elérhetővé válik minden emberangyali létig eljutó egyén számára az új, szabad és kreatív lelkületű lét megélése, megtapasztalása és továbbfejlesztése.

A szabad és kreatív lélek pedig önmagára találva és önvalójával felszabadultan azonosulva, egyre szélesebb körben és egyre nagyobb vertikumban válik képessé az önmegvalósításra, a boldog kiteljesedésre.

Ez pedig az Új Földi Lét megvalósítása, a kozmikus emberangyali szabadság tudatos létrehozása és megélése a fizikai testben.

 

Eljön majd az az állapot is, amikor a jelenlegi fizikai testünk folyamatosan átalakul, és egy más működésű kristálytestté válik.

Ez az új test már teljes egészében az Új Univerzális Létütem energetikai hatásai szerint működik majd, a háromsíkú: analizáló -, a lelki- és a szívtudat teljes szintézise által.

 

Az eddig a földi létben dominánsnak tartott analizáló tudattal egyenrangúvá válva, a lelki - tudat és a szív-tudat elfoglalják az őket megillető pozíciót, részt vesznek az általuk felemelkedett emberangyal Új Földi Létének mindennapi meghatározásában.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÁROMSÍKÚ TUDATI SZINTÉZIS

 

Eddigiekben az egyén önmeghatározó és önátalakító, tudati kibontakozásra és lelki kiteljesedésére vonatkozó lehetőségeit tekintettük át, az új kozmikus korszak földi létváltoztatással kapcsolatos Szent Pillanatát tekintve.

Az angyalemberei lét jelenlegi ébredezése időszakának nagyon fontos momentuma a szívtudat kibontakozása. Ez a kozmikus szinten vezérelt, földi hagyományos nézőpontból spontánnak nevezett folyamat, a földi angyalemberi létben egyre felerősödő Szeretet, Harmónia és Béke utáni vágy válaszreakciója. A Föld legkülönbözőbb tájain és népcsoportjaiban egyidejűleg megnyilvánuló törekvések az Új Földi Lét megteremtésének időszerűségére utalnak.

A földi angyalemberi tudat eljutott immár arra a felismerésre, hogy a feltétel nélküli Tiszta Szeretetnek nincs alternatívája. Az önzetlenség, a gondoskodás és a mindenre kiterjedő egységérzet homogén kisugárzása tesz bennünket a Tiszta Szeretet képviselőivé, az Új Földi Lét aktív teremtőivé és megvalósítóivá.

Mindez a törekvés pedig nem más, mint a krisztusi példa 2000 ével ezelőtti magvetésének mostanra megvalósult termése. Az akkor, a Krisztus által leföldelt kristályenergia ITT és MOST, valóságos, tiszta és eredendő lényegében fejeződik ki, hat és nyilvánul meg az Új Földi Létet megvalósító emberangyal-milliók egyre bővülő tevékenysége által.

Az energia irányultságot fejez ki, az irányultság pedig utat határoz meg, a Fény Birodalma felé vezető egyéni zarándoklat útvonalát. Mert ahány emberangyali lélek, annyi egyéni zarándokösvény vezet az Otthon felé.

A Fény terjed és egyre erősödő hatása nyomán mind többen ismerik fel lelkük eredendő esszenciájának lényegét, ébrednek rá arra, hogy a Földet körbeölelő krisztusi energia - hálóhoz való kapcsolódás az egyetlen lehetséges út, amely az Új Földi Lét felé vezet.

Ez az energiaburok, az ITT és MOST születő Új Földet magában tápláló és fejlődését anyaméh módjára biztosító védelem. Egyre gyarapodó számú, önmagára találó angyali lélektársunk pedig az építőelemei. Általunk fejlődik napról napra ebben a krisztusi energiaölelésben az Új Föld, Krisztus egykoron megjósolt visszatérésének ilyetén megvalósuló formája.

Krisztus bennünk él, a krisztusi mag bennünk csírázott ki és fordult termővé. Mindazok, akik a Fény képviselőiként kilépnek a múlt duális energiáinak bűvöletéből, és csatlakoznak a jövőt tápláló új energiához, önmaguk szabad kiteljesedésében nyilvánítják meg Krisztus minden szándékát. Rajtunk keresztül és általunk van jelen, tér vissza és nyilvánul meg örökkön örökké.

Mindazon Fény - képviselő csoportok, kisebb-nagyobb közösségek, egyének és családok, külön-külön és együttesen is, a Föld legkülönbözőbb pontjain olyan energia kisugárzást biztosítanak, mely többszöröse a múlt egyre gyengülő és végül teljesen lebomló energia hálójának.                                                             

Nő az Új Energia mennyisége, amit még tovább fokoz az egyre több leszülető kristálygyerek csodálatos energiahozománya. Mindez pedig meghatározza a Föld bolygó és a rajta élő angyalok Új Létét.

Aki saját szabad szándéka és elhatározása szerint csatlakozik ehhez a krisztusi energiamezőhöz, folyamatosan részévé válik mindannak a változásnak, amely ITT és MOST történik kozmikus szinteken.

Ezek a változások érzéketlenné teszik minden korábban benne működött félelemmel szemben, engedik egyre eltávolodni a duális meghatározottságok eszmerendszereitől, lebontanak és megsemmisítenek minden korábbi gátló tényezőt, ami a tudat szabad és kreatív kitágulását eddig akadályozta.

Lelket és tudatot megtisztító, megújító változások ezek, amelyek folyamatában az eddigi terhek és problémák, az ezekből eredő aggódó gondolatok helyébe az örök boldogság és harmónia alapját jelentő felszabadult tudati tényezők és lelki érzések lépnek.

Akik pedig nem kívánnak csatlakozni a jövőt alakító krisztusi irányultsághoz, vagy akik továbbra is arra törekszenek, hogy különböző tudati manipulációkkal befolyásolni tudják a Fény képviselőihez csatlakozni kívánókat, azok az anyagi meghatározottságú régi tudat duális gondolatrendszerében maradva várhatják annak törvényszerű teljes leépülését és ennek rájuk vetülő következményeit.

Az ITT és MOST szent pillanatának egyre erőteljesebben megnyilvánuló lényege, a krisztusi Tiszta Szeretet kiáramoltatása az univerzális kozmosz egészére.                                                                                                                    

Ez pedig nem csak a Föld nevű bolygón, de a világegyetem minden létező szférájában és létformájában kihat. Így alakítjuk ettől a szent kozmikus pillanattól kezdve a megújuló univerzum meghatározottságát.

A régi energiákhoz és tudatossághoz makacsul ragaszkodók pedig egyre erősödő félelemmel tekintenek a változásokra, félelmeik hatására legyengül immunrendszerük, megromlik egészségük és agonizálnak elmúló koruk romjain.

Ahogy szétestek és szétbomlanak az elmúlt kor társadalmi-gazdasági rendszerei, úgy szűnnek meg az ezekhez kötődő létek feltételei is. Bármilyen ezt tagadó tudati manipuláció hamis illúzió keltésének próbálkozása csupán. Aki hisz bennük, az kövesse ezeket a hamis és félrevezető illúziókat továbbra is, hiszen valószínűleg az ezekhez kapcsolódó tapasztalatok átélésére van még szüksége lelki-tudati fejlődése jelenlegi szintjén. 

A Fény képviselői magasabb szintű tudati állapotuknak megfelelően könnyen felismerik ezeket a manipulatív próbálkozásokat, ezeket a negatív és káros energetikai hatásokat. Nem küzdenek ezekkel, nem harcolnak ellenük, hanem a Tiszta Szeretet és a megbocsátás energiáival közelítve hozzájuk semlegesítik őket, a megértés szellemében.

De vajon mi teszi lehetővé az emberangyali létben mindezeket a magasabb tudatszintű viszonyulásokat és megnyilvánulásokat?

Alapvetően köztudott tény, hogy az emberi test egy nyitott energiarendszer, mely felvesz és kisugároz energiákat.

A kozmikus energiák átáramlanak fizikai testünkön, hatnak annak működésére, éltetik. Ugyanakkor az emberi test is sugároz ki önmagából energiákat, különböző minőségben és mennyiségben.

Mai tudásunk és a tradicionális tapasztalatok szerint egyértelmű, hogy a magas energetikai rezgésszinten működő emberi lény érzékeli ezeket a környezetében ható energiákat minőségük és hatásuk szerint. De nem csak érzékelni, hanem kontrollálni, szabályozni és irányítani is képes a testi-lelki energiacsere örök folyamatát.

Ez adottság vagy képesség következménye. Sokan ezzel az adottsággal születnek, de minden angyalember képessé teheti önmagát erre az energetikai szenzitivitásra és tevékenységre.

Az Új Tudatosságú gondolkodáson alapuló, az univerzális kozmikus egységbe való beilleszkedés kitartó önmegvalósító folyamatának részeként eljuthat mindenki arra az energetikai rezgésszintre, ahol képessé válik a külső és belső energiafolyamatok tudatos irányítására, szabályozására.   

 

Nézzük meg, hogy az univerzális kozmikus lehetőségeken és energetikai megnyilvánulásokon túl melyek azok a földi emberi körülmények, amelyek evolúciós tényezőként és módon játszanak közre az emberangyal anyagi-testi mivoltában történő tudati felemelkedésében.

 

Ezt a kérdéskört természetesen az emberi agy - mint multidimenzionális közvetítő és szervező egység - előtérbe helyezésével tudjuk a legalapvetőbben megközelíteni.

 

Az agy szerkezeti felépítését tekintve jól szemlélteti a kozmikus indíttatású, földi fizikai-testi evolúció hosszú korszakokat átívelő menetét. Ennek, és az emberi test ideghálózatának materiális vonatkozású részleteit és működéseit nagyon sok formában és nézőpontból tárgyalják a legkülönbözőbb tudományos szakirodalmak. Így ez itt most nem témája e munkának.

 

A nem kizárólag materiális nézőpontú tudatműködés értékelése szerint az emberi gondolkodás nem csupán az eddig kizárólagosnak tekintett és annak kinyilvánított analizáló tudat egyedüli megnyilvánulása.

Még a közelmúlt időszakában is a több mint kétezer éves, de mára már teljesen meghaladott platóni megközelítésben viszonyult a tudomány a tudat és a tudatosság kérdésköréhez. Ez, kizárólag a földi fizikai szintű hatások, az érzékelt külső benyomások egymást követő sorozatreflexeiként tekintette az emberi tudat működését.

 

Ez az egyre materialistábbá "fejlesztett" tudományos szemlélet, az elmúlt évtized közepén még azt hirdette, hogy az ember minden benső érzelmi megnyilvánulása és szándékbeli indíttatása, identitástudata és végtelen szabadságvágya, csupán az idegpályák és a szervezetben zajló kémiai vegyi folyamatok függvénye. Vagyis minden tudati folyamatot csupán a szervezet benső, reflex meghatározottságú, egymást követő idegsejti és kémiai szintű működései által kiváltottnak tekintettek.

 

Ezzel ellentétben mindenki számára, aki érez, álmodik és teljes lelki életet él, nyilvánvaló tény, hogy az emberi tudat, az Új Tudatosság pedig minden eddiginél jobban, transzcendens szinteken működő multidimenzionális folyamat.

 

Az egyre magasabb energetikai rezgésszámú tudatműködéssel pedig transzdimenzionálissá válhat tapasztalásunk és kapcsolatrendszerünk. Kiterebélyesedhet és elmélyülhet az eddigi korlátozott tudatú földi lényünk számára ismeretlennek tűnő dimenziók valóságainak ismerete, melyek által könnyebben meghatározhatjuk az Otthon felé vezető zarándoklatunk útvonalát.

 

Régi korok bölcsei már tudták, hogy a transzdimenzionális lét egyéni szintű sajátosságai az univerzális kozmosszal való harmonikus együttműködés legalapvetőbb előfeltételei. ITT és MOST pedig teljesen egyértelmű, hogy az emberangyali lét Új Földi Valóságának a meghatározója.

 

A kozmikus emberi lét egyéni és örömteli megélése, a kozmikus valósághoz történő maradéktalan és feltétel nélküli alkalmazkodást igényli.

A makrokozmosz és a mikrokozmosz csak akkor, és csak úgy képes eggyé válni és együtt rezegve működni a végtelen és örök kozmikus létben, ha saját benső esszenciánk tiszta megnyilvánulásainak energetikai - és rezgésszintje azonossá válik az univerzális szférák energia - és rezgésszintjével.

 

Az idegpályák és a szervezetben végbemenő vegyi folyamatok és hatások csupán anyagi természetűek, míg az ember kozmikussá vált lényének végtelen dimenziókat érzékelő és befogadó képességei pedig transzdimenzionálisak. Ez pedig eredendő isteni adottságaink, földre szállt angyali mivoltunk bizonyítéka.

 

A végtelen univerzum távoli galaktikus világainak önkéntes küldöttjeiként azért jöttünk a Földre, hogy a szellem legösszesűrűsödöttebb manifesztálódásának, az élő anyag általunk teremtett valóságának megadjuk azt a lehetőséget, hogy az eddig még kozmikus szinten is elképzelhetetlennek tartott módon, hosszú földi munkánk eredményeképpen felemelkedhessen a Teremtő energetikai - és rezgésszintjének közelébe.       

Ezért anyagi burokba bújtunk, és véghezvittük az anyagi lét átalakulásának csodáját.

E csoda végrehajtásának eszköze az emberi agy benső, alapvető testi - élettani folyamatokat szabályozó, és a testen kívüli kozmikus környezettel összekötő többsíkú és többirányú működése.

 

Agyunk - a kozmikus evolúcióval szinkron - folyamatos szerkezeti átalakulásai és az ezekből eredő, egyre összetettebbé és bonyolultabbá váló funkcionális képességei teszik lehetővé számunkra a változtatásokhoz szükségszerű Új Tudatosság megteremtését és megvalósítását.

 

Ma már sorozatos vizsgálatok és modern technikai eszközökkel elvégzett tudományos mérések igazolják az emberi agyon keresztül történő, eddig tagadott, nem csak analizáló, de többsíkú tudati működések valóságát.

Vagyis a többsíkú emberi tudat különböző dimenziókat összekapcsoló és szinkronban működtető funkciói tényként tekintendők.

 

Ennek megfelelően jelen tudásunk szerint az agyi analizáló gondolkodás mellett beszélhetünk a soha el nem felejtett, csupán ideológiák által letagadott és átminősített lelki - érzelmi gondolatalkotásról, mely minden egyes sejtünk tudatáig átjárja lényünket, valamint a legeredendőbb származásunkból magunkkal hozott, az összekötőszál szerepét jelentő isteni szívtudatunkról, spirituális Énünk tiszta gondolatteremtőjéről.   

 

Hogy kinek melyik tudati hálózata a domináns, és hogy a másik kettő ehhez képest milyen arányban nyilvánul meg, ennek megfelelően alakul ki az egyén megközelítési módja és gondolatalkotása mind önmagát, mind az őt körülvevő és ráható dolgokat tekintve.

Ebből ered általában az adott egyéniség létének irányultsága és ennek megfelelő megnyilvánulási köre is, a "zsigeri ösztönök" mindennapi átlagos tudatszintjétől a magasabb szintű, összetettebb működésekből adódó, igen széleskörű szenzitív, intuitív és egyéb emberangyali megnyilvánulásokig.

 

És ezek az utóbbi működések a meghatározóak, hiszen, amíg a csupán anyagi - testi működéshez kötődő "zsigeri ösztönök" csak az adott fizikai testi létciklus sajátjai, így mulandók és alárendeltek, addig a magasabb szintű, lelki - szellemi alapú másik két működési szint az örök létezés egyre magasabb dimenzióiba juttatja el a lelki egyéniséget.

 

Az analizáló racionális gondolkodás meg tud felelni a fizikai látszatok szintjén jelentkező kérdések célorientált válaszainak a megokolásához, hiszen felállított önmaga működésének igazolására egy úgynevezett logikai rendszert.

Az egész racionálisnak nevezett gondolkodási zsákutca ebből az idejét múlt, formálisan felszínes, önigazoló látszatrendszerből következett.

 

Ma már a megismerésnek és a gondolkodásnak a valóság fizikai síkján túllépő, azt meghaladó kozmikusszintű teljességre törekvése számára ez az egysíkúság kevésnek bizonyult. A mai gondolkodás egyszerűen és természetes módon átlépett a korábbi dualitás mindent szétválasztó és egymással ellenpárokra osztó, a világot ellentétek harcaként ábrázoló idejétmúlt felfogáson.

A logika ezen rendszere az agyi idegpályák soros kapcsolódásának megfelelő alaptudat működésének a terméke volt, és mindmáig ezt reprezentálja.

 

Mivel az emberi agy evolúciója során a soros idegpálya kapcsolati - rendszerek meghaladottakká váltak, ma már az összetettebb tudati működések szintjén ez a logikai rendszer nem képes megállni a helyét.

Az ember és az univerzális kozmikus lét nem a soros rendszerű agyi idegpálya - kapcsolatok által egykor feltételezett rideg, gépiesen kauzális módon működik.

 

Az egyszerű, rögzített mintájú és merev, lineáris és determinisztikus elvű gondolkodást mára felváltotta a szabad és kreatív megközelítéseken alapuló tudatosság gondolkodási módja, amely többsíkú, multidimenzionális megközelítések és válaszok lehetőségét biztosítja az egysíkú duális módszer helyett.

Lehetőséget biztosít a megközelítések és a létfolyamatok értékelése esetén a merev "vagy - vagy" választás kényszere és az előre meghatározott végesnek ítélt lehetőségek helyett, a természetes rugalmasság, az örök és folyamatos végtelen változékonyság korlátlan előtérbe helyezésére.

 

Ugyanez a megközelítési és gondolkodási mód, az Új Tudatosság általánossá válása teszi lehetővé az egyén számára, hogy végre felismerhesse önmaga eddig elnyomott lényegét, valóságos kilétét, megélhesse végre szabad önmeghatározását és önmegvalósítását.

 

A korábban szinte kötelezően elvárt, szabványosítottan meghatározott egysíkú megközelítési és gondolkodási mód elmúlásával, ma már a hétköznapi élet minden területén és vonatkozásában előretör, és meghatározóvá válik az Új Tudatosság többsíkú gyakorlata. Hiszen soha nem tapasztalt Új Lehetőség és teljesen Új Helyzet köszöntött a földi angyali lét jelen korszakára.

Ebben az Új Létben, vagy az ahhoz történő egyéni irányultság megélésében ez ITT és MOST már nélkülözhetetlen követelmény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ AGY EVOLÚCIÓJA - az angyali teremtés anyagi remeke

 

 

Az ősi emberi agy a gerincvelő tetején elhelyezkedő talamusz, amelyet a fejlesztés, illetve az úgynevezett evolúciós fejlődés során az agykéreg begyűrűződött részei vettek körül.

A talamusz, funkcióját tekintve, az agyba bejutó érzékeléssel kapcsolatos ingerek közvetítésével foglalkozik, de mozgást - és érzelmeket szabályozó közvetítő feladatokat is ellát az agykéreggel kapcsolódó idegpályákon keresztül.

 

A legújabb agykutatási vizsgálatok eredményei szerint, ez az ismert közvetítő funkciósor, a talamuszt az agykéreggel összekötő idegpályáknak csupán alig egyharmadát foglalkoztatja.

De vajon mi a "maradék" kétharmad rész feladata?

Igaz-e az az ősi állítás, hogy a talamusz az adó - vevő átjátszóállomás az emberi agy és a kozmikus szférák közötti kapcsolatban?

 

Ha azt vesszük kiindulópontként figyelembe, hogy a folyamatos teremtés miből és milyen kísérleti változatokon keresztül alakította ki a mai emberi agy ismert struktúráját, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenleg még funkcióit tekintve nem ismert vagy nem azonosított funkciókat végző agyi részek az Új Tudat létrejöttét hivatottak szolgálni.

 

Azt a mai tudományos felfogás is állítja, hogy az emberi agy evolúciója, mint az örök univerzális kozmikus evolúció folyamatának része, nem tekinthető lezártnak.

 

Az is nyilvánvaló, hogy nagyon szűk szeletét ismerjük csak a megelőző korokra jellemző emberi agy fejlődési ütemének.

Azt bizonyára teljes joggal feltételezzük, hogy egy nagyon lassú és összetetten bonyolult kozmikus kísérleti folyamat eredménye az, amit a mai emberi agy aktív és számunkra még látszólag inaktívnak tűnő működéseiről tudni vélünk. 

 

Agyunk működésének és méretének változása további növekedéseket ígér, hiszen a felgyorsuló univerzális kozmikus változásokhoz történő angyalemberi alkalmazkodás csak így biztosítható.

A magasabb szférákban ezért felelős angyali testvéreink folyamatosan fejlesztve az emberi test agyát, lehetővé teszik földre szállt társaik Új Léte számára ezt a feltételt.

 

A tudósok még mindig véletlenszerű és előnyös genetikai mutációként foglalkoznak a számukra is megtapasztalható folyamatos fejlődéssel, a szerintük természetes szelekció folyamatával, és ennek elterjedésével a teljes földi angyalemberi léten belül.

 

Ez a nézőpont ITT és MOST, csakis az ő régi megközelítési és viszonyulási problémájuk. Az általuk is elismert folyamatok ettől még működnek.

 

A kutatók számára az is jó ideje teljesen nyilvánvaló, hogy az emberi testi működésekben jelentősen felgyorsult az evolúció üteme.

Az is egyértelműen megállapítható volt, hogy a változások okaiként a tudósok által megnevezett génváltozások csak az elmúlt időszakokban kezdődően mutathatók ki, és terjedésük mostanra igen felgyorsult.

 

Az úgynevezett génváltozások menete, a tudományos megállapítások szerint, minden esetben összefüggésbe hozható a földi emberangyali lét egy - egy új szakaszának beköszöntével.

 

Az agyméret növekedése az intelligencia növekedésének lehetősége mellett kedvező hatással lehet különböző érzékelési folyamatokra, az egyéniség úgynevezett személyiség jegyeinek a változására, és a testi működések szabályozásaira is.

 

Visszatekintve az emberi test kialakításának évmilliókat igénybevevő folyamatára, a tudósok a genetikai változásokat összevetették a korai emberi fejlődési szakaszokkal és az azokra jellemző tudati megnyilvánulásokkal.

 

A mintegy két és félmillió évet átfogó genetikai oknyomozás, az úgynevezett történelem előtti emberek kövületeiből vett anyagokkal kezdődött.

Elsősorban koponyai és fogmaradványok alapján indultak el, és jutottak arra a nem meglepő megállapításra, hogy az akkor elkezdődöttnek vélt változássor a mai napig folyamatosan jellemzi az emberangyali földi lét testi állapotait.

 

Azt is egyértelműen bebizonyították a kutatási eredmények, hogy a nem emberi testű főemlősök esetében ez az evolúciós folyamat az elmúlt két és félmillió évben nem zajlott le.

A változások tehát csak az emberi testben, elsősorban a koponyát illetően zajlottak le, nyilvánvalóan és kizárólagosan szolgálva az anyagi testbe bújt angyalember tudatszintjének elvártan szükségszerű fokozatos emelkedését.

 

Ezt az állítást támasztja alá az a tudományos tény is, hogy az evolúciós változások eredményeképpen, az angyalemberi agy mérete a két és félmillió éveshez képest megháromszorozódott.

 

A két és félmillió évvel ezelőtti bioantropológiai leletek és egyéb tudományos információk azt bizonyítják, hogy a megindult, kizárólagosan angyalemberi agyi evolúciós változások eredményeképpen vált lehetővé az első anyagi szerszámok létrehozása, és az ezek használata következtében megváltozott táplálkozási lehetőségek meghonosodása. 

Azok a tudósok, akik az őskorinak nevezett angyalemberi testmaradványok leleteit vizsgálták, arra az eredményre jutottak, hogy a tudományos kutatások fogalomtárában Homo habilisnak nevezett testi alkat volt az, amelynél elindult ez az evolúciós irányultság. Ez az úgynevezett Homo alkatú testi változat fejlődött tovább a mai emberi testalkat jelenéig, miközben mások véglegesen eltűntek a földi létből. 

 

A Homo jellemzőkkel továbbfejlődő evolúciós testalkat lehetővé tette az agy jelentős átalakulását és továbbfejlődését, biztosítva, hogy a tudat egyre inkább felülkerekedhessen a nyers állati ösztönökön. Az évmilliók folyamán ez az irányultság egyre eredményesebbé vált.

 

ITT és MOST pedig eljött az alkalom, hogy egy, az eddigiektől teljesen eltérő paradigmájú, Új Tudatosság alakuljon ki a földi lét angyalemberi szintjén.

 

Az elmúlt korszakban háromszorosára növelt agyi méretek lehetőségeit eddig csak 5 - 10 %-os mértékben hasznosította az angyalember. Pedig olyan, kizárólag csak az angyalemberi testre jellemző, markáns és speciálisan sajátos agyterületekkel rendelkezünk, mint a homloklebenyi kéreg vagy a szürke állomány. Így, az ismert agyi szerkezet és működési változások jelenlegi szintje óriási lehetőségeket képes biztosítani az ezzel tudatosan élni kívánóknak.

 

Ezek a lehetőségek viszont csak az Új Tudatosság, az ezzel szükségszerűen együtt járó paradigmaváltás szerinti gondolatiság alapján valósulhatnak meg. Ahhoz, hogy a földre született angyalok eredendő tudatszintjükhöz mielőbb felemelkedhessenek az anyagi testük burkában is, az általános oktatási - és nevelési rendszernek kell új szemléletet közvetítenie, az erre nagyon fogékony és éhező új típusú ifjú generációk számára.

 

A kozmikussá válni képes földi angyalemberi tudat megteremtése a bolygón folyó, évmilliókat átívelő angyali küldetés feladata.

Ezért vagyunk itt, ezért jönnek utánunk teljesen újnak tűnő adottságokkal és képességekkel rendelkező ifjak, akik teljessé és befejezetté fogják tenni ezt a küldetést.

 

Az isteni teljesség a földre szállásunkat megelőzően a fénytestű lényünket jellemezte.

ITT és MOST, az anyagi testünkben is lehetőségünk van mindezt kiteljesíteni.  

 

Az agykutatás korszerű eszközeivel egyértelműen bebizonyította és ábrázolta azt az Új Tudatállapotot, amely már jelen van a mai emberangyali létben.

A különböző megközelítések más-más nevet ragasztottak erre az Új Tudatra, amely mindenképpen a határtalan kozmikus lét elérését hívatott szolgálni.

 

Ezt az Új Tudatállapotot sajátos önfejlődés árán elérni és folytonosan benne élve megtapasztalni talán könnyebb, mint a köznyelvi, mindenki által könnyen megérthető szavakkal megfogalmazva leírni.

 

Többen a meditációs gyakorlatok ideje alatt mesterségesen elérhető tudatállapothoz hasonlítják, de mind tartalmi összetettségét, mind folyamatos állandósággal és spontán természetességgel való működését tekintve ez sokkal több annál.  

 

A sokszínű megtapasztalás egyben az alapja és motiválója is a további magas szintű tudati fejlődésnek, az örök kozmikus hatások mind kiteljesedettebb szintű befogadása által az emberangyali tudat evolúciójának.

Az Új Tudatosság ezen állandósult állapotában, az Új Földi Lét átlagos megnyilvánulásaiban, a Földi Angyali Lét mind szélesebb körű átélésében már nem a korábban domináns analizáló gondolkodású agyműködések kerülnek előtérbe, hanem az ezeken túli, magasabb rezgésszámú és kozmikus inspirációjú funkciók. Hiszen csak ezek biztosíthatják a zavartalan és harmonikus kozmikus emberangyali lét folyamatosságát.                                                                                                                                                                                                                                                                   

   

 

 

 

 

 

ANALIZÁLÓ TUDAT - az anyagközpontú gondolkodás szintje

 

Az emberi alapintelligencia, az angyalemberi lét nélkülözhetetlen feltétele, a földre szállt angyali megismerés és az anyagi testi-szintű tapasztalatok földi tudati feldolgozásának eszköze.

Mintája genetikus programozással található meg minden angyalemberi lét adott általános tudatszintjének megfelelően, a megszülető emberi test agyában, a kozmikus evolúció adott pillanatának igénye szerint.

 

A magasabb tudatszinteken létező és földi küldetéseinket folyamatosan figyelemmel követő Fénytestű angyaltársaink, az anyagi létben korszakok óta elért megismerő analizáló tevékenységünk és tapasztalataink kiteljesedésének függvényében, evolúciós tényezőkkel befolyásolják előrelépésünk sikere érdekében ezeket az agyi genetikus programokat.

 

Az evolúciós hatások, és az egyre fejlettebb tudati megnyilvánulásaink sokszínűsége befolyásolják az egyéni intelligenciánk analizáló tudati szintjét. Ez pedig az emberi agy idegnyúlványainak egymáshoz viszonyuló kapcsolódási rendszerei szerkezetében nyilvánul meg.

Ezt az "idegi szerveződést" tartják materialista tudósaink az agy egyetlen gondolatalkotó rendszerének.

 

Ez a gondolatalkotó rendszer képessé teszi az angyalembert arra, hogy földi testébe bújva, egyfajta anyagi középpontú "öntudatot", a fizikai világ szintjén való eligazodáshoz nélkülözhetetlen képességet fejlesszen ki, az adott földi létciklusa idejére, adott léte és küldetése feladatának, feltételének megfelelően.

 

Tudjuk, hogy az agy mind struktúráját, mind funkcióját tekintve egy adó - vevő rendszer. Ez egyaránt érvényes a belső testi élettani folyamatokat levezérlő és kontrolláló, és az anyagi - fizikai testünkön kívülinek tekintett, univerzális kozmikus energia-folyamatokat érzékelő voltát illetően. Úgy van megalkotva, hogy ezeknek a többsíkú önszervező, rugalmasan alkalmazkodó és összetett funkciójú igényeknek is maradéktalanul képes legyen mindenkor megfelelni.

 

Minden anyagi testben megszülető angyalember közel azonos adott számú neuronnal rendelkezik. Ezek működési rendszerekbe való kapcsolódása során alakul ki az agyi tevékenységek egyre összetettebb és mind magasabb szintű lehetősége.

Az agykutató tudósok véleménye szerint, ezek az agyi neuron - kapcsolódások határozzák meg az adott egyéni intelligencia szintjét, vagyis az adott egyéni intelligencia foka az agyi idegi kapcsolódások összetettségi kombinációinak a függvénye.

 

Amikor fizikai testünkben megszületünk, az agyi működések alapvetően csak az élettani funkciók fenntartásához szükséges kódokat követve szabályozzák testünk létfenntartását. A fizikai testen kívüli világgal való kölcsönös tudati kapcsolat és kommunikáció ebben az életfázisban nagyon is létező, kellően megtapasztalható, de nem mindenki számára elfogadható tény ma még.

 

A későbbiek során, a gyermeket körülvevő környezettől őt érő hatások és benne kialakuló tapasztalatok, mint ingerek által, teljesen egyéni agyi idegi kapcsolatrendszerek jönnek létre.

Minél sokrétűbb és minél összetettebb az ingerek stimuláló hatása, annál bonyolultabb és nagyobb teljesítmény kapacitású hálózata alakul ki az idegi kapcsolódásoknak.

Ezért jó hatású és szükséges, hogy a gyermekek minél szélesebb körű gyakorlati átélésen és megélt, egyénileg megvalósított képességpróbán essenek át.

 

A tapasztalatokból származó agyi struktúraváltozások által növekszik a gyermekek különböző koordinációs képessége, a testi és tudati alapfolyamatok berögzülésének és automatikussá válásának a megvalósulása, ami az egyéni alapintelligencia szintjét határozza meg.

 

Ma már tudjuk, hogy a gyermek agyában végtelen számúnak tekinthető a különböző idegi kapcsolódási struktúrák mennyisége és ezek bonyolultsága, összetettsége.

Ennek megfelelően képesek a gyerekek a sematikusan merev korábbi tudatformákat pillanatok alatt meghaladni, spontán módon túlszárnyalni mindazokat a korlátolt gondolkodási sémákat, amelyekkel a felnőttek részéről szembesülnek.

 

Az ő agyuk egy - egy kérdés felvetésekor olyan szinapszis - hálózat működése által tud megfelelő választ produkálni, amilyen agyi ideghálózat a felnőttek agyában általában nem áll rendelkezésre. Ez pedig az emberi agy felgyorsult evolúciójának az eredménye.

 

Ezért képesek a mai felnőttek számára hírtelen felgyorsultnak és egyre bonyolultabbnak, áttekinthetetlenebbnek tűnő ITT lés MOST változásokhoz nagyon természetes rugalmassággal viszonyulni. Ők ilyen agyi kódokkal, ilyen programmal születtek, hiszen az elkövetkező Új Földi Lét kreatív tudatot kíván.

 

A korábban született, de az Új Lét tudatosságát megvalósítani szándékozók pedig, önmaguk tudati újjászületését megvalósítva, agyuk

"újrahuzalozását" végrehajtva juthattak el erre a szintre.

Számuk napjainkban világszerte egyre nő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LELKI TUDAT - az érzelemközpontú megnyilvánulás szintje

 

 

Angyalemberi létünk kezdeteitől fogva sajátos tényezői földi létünknek az érzelmek, az érzetek és az érzések, valamint ezek egymásra ható viszonylatai.

Ezek viszont sem mások, mint sajátos energia megnyilvánulások, melyek az angyalember időszakos földi léte és az univerzális kozmikus eredete közötti folyamatos kapcsolatot igyekeznek biztosítani.

 

Tudjuk, hogy minden energia kisugárzás vagy energia lenyomat egyénre történő hatása megváltoztatja az adott egyén pillanatnyi rezgésállapotát.

Ez az energetikai rezgésváltozás bevésődött mintákat képes azonosítani a lelki önismeretünk tárházában korábban felhalmozott tapasztalati információk halmazában, és a lelki tudatosság szintjének megfelelő mértékű gondolati inspirációkat generál és motivál mostani gondolkodásunkban.

 

Az emberi agy gondolkodási folyamatainak ez a nem lekicsinylendő része, tulajdonképpen az örök lélek eddigi léttapasztalatainak jelen földi ciklusunkban fizikai testet öltött megnyilvánulása, ha úgy tetszik, a lélek intelligenciájának kifejeződése.

 

ITT és MOST már semmi sem akadályozhatja meg a földre szállt angyali entitást abban, hogy kilépve az anyagi szemléletű egysíkúságból, új utat és lehetőségeket felismerve, szabadon hallgasson lelke ezen üzeneteire, akár álmok, akár látomások vagy benső hangok formájában érzékeli is ezeket.

 

Szerves része ez a magára találó, és önmagát végre kiteljesíteni szándékozó isteni mag esszenciájának, az eonokon átívelő zarándokútja minden egyéni tapasztalását magában foglaló teljes intelligenciájának. Ettől más minden egyéni lélek benső tartalma, ettől más rezgésszintje és megnyilvánulása.

 

A lélek intelligenciájának gondolkodásunkba történő beépülését azok az agyi struktúraváltozások teszik lehetővé, melyek az elmúlt tudati evolúció során jöttek létre. A korábbi, alap - tudatszintet biztosító, egyszerű szerkezetű soros agyi idegpálya kapcsolatok folyamatosan összetett idegpálya kötegekké rendeződtek át, sokszorosan bonyolultabb kapcsolódási rendszereket hozva létre a korábbi struktúrához képest. Ezeknek az úgynevezett neurális hálózat rendszereknek a létrejöttével, már minden korábbinál sokrétűbb és árnyaltabb, ennélfogva összetettebb érzelemközpontú megnyilvánulások fejeződhettek ki.

 

Agykutatási eredmények igazolják, hogy ezek az összetettebb idegpálya struktúrák a soros kapcsolódásokkal ellentétben, már nem csak programok merev levezetésére alkalmasak, de az újabb és újabb hatások tapasztalatai arra késztetik ezeket a hálózatokat, hogy újabb és újabb kapcsolatokat, egyre bonyolultabbá váló struktúrákat alakítsanak ki önmagukon belül, folyamatos működésük során. Vagyis minden új, addig még nem átélt tapasztalás egy újabb és újabb neuron - kapcsolatot, idegpálya kapcsolódási mintát hoz létre, tulajdonképpen így vésődik be a lélek intelligenciája mentális - szellemi lenyomatként az adott emberi agy testi anyagi mivoltába.

És ez folyamatosan bővül, ahogy a lélek ismeretei és tapasztalatai bővülnek.

 

Ebből eredően, minden spontán emberi gondolat és reflexreakció, a korábban megélt, és lelkileg tárolt egyéni tapasztalatokhoz történő viszonyításon alapul. Ezért is helytálló az a bölcselet, mely szerint "mindig az első gondolat vagy reakció a helyes!" Hiszen ez még a tiszta lelki ismeretek agyi folyamatok által manipulálatlan forrásából ered. Ez nem tartalmazza az adott jelen korszak szabályainak vagy elvárásainak nevezett, az örök tapasztalás alkalmazását aktuálisan korlátozó tudati manipulációkat. Ez az egyéni lélek örök esszenciális ismereteinek a tiszta kifejeződése, az egyén sajátos ÖRÖK IGAZSÁGA.

 

Ha Tiszta Önmagunk esszenciális lényege szerint szándékozunk őszinte módon megnyilvánulni az Új Tudatosság szintjén, akkor minden esetben az első, reflexpillanatos lelki - tudati eredetű gondolatok alapján tesszük ezt. Hiszen teljesen természetesnek és benső lényegünkből eredőnek, sajátunknak és részünknek érezzük és tekintjük ezeket a lelki tudati impulzusokat.

 

Ezzel, és csak ezzel a módszerrel vagyunk képesek elkerülni a későbbi lelki vívódásainkat és válságainkat, amikor utólag kárhoztatjuk önmagunkat azért, mert nem önmagunk benső értékrendje szerint döntöttünk.

 

Ezek az egyre terebélyesedő lelki tudati hálózatok kapacitásukat tekintve is biztosítják számunkra, hogy az egyre bővülő és megújuló lelki ismereti tapasztalathalmazból minden esetben a legmegfelelőbb impulzus hasson ránk.

 

A lelki tudat intelligenciája azért válik egyre intenzívebben teljes jogú alkotórészévé az emberi intelligenciának, mert ez teszi csak igazán lehetővé az ITT és MOST szabaddá váló egyén számára, hogy megszabaduljon a külsőleg ráerőszakolt, régi tudatosságú, merev kötöttségektől.

 

Sok esetben kifogás tárgyát képezi az, hogy ezek a lelki tudati érzelmi impulzusok nem elég racionálisak. Ezen nincs semmi kivetnivaló, hiszen eredetük sem a racionális működésre beállított anyagi agy, hanem a legalább olyan fontos és értékes, érző emberi lélek.

 

A lélek pedig nem az anyagi világ fizikai síkú szabályait és meghatározottságait követve alkotja meg saját benső értékrendjét, hanem a korábbi létciklusok saját tapasztalásaiból összegyűjtött és feldolgozott érzések, emóciók és megértések együttesének intelligenciája alapján.

 

Ezért képesek ezek a mélyen lelki tudati útmutatások helyesen befolyásolni döntéseinket, az adott pillanatban analizáló tudatunknak még zavaros és tisztázatlanhelyzetekben is.

 

Másrészt nem nehéz belátni, hogy az örök létű lélek eddigi, végtelen számúnak tekinthető tapasztalatot felhalmozó ismerettárából származó útmutatásai sok tekintetben átfogóbb, bővebb és sokoldalúbb információn alapulnak, mint az aktuálisan éppen időszakos földi léttel bíró anyagi agyból származó egysíkú racionális értelem.

 

Tehát, az egyéni lelki tudat, mint az Új Tudatosságban a rációval egyenrangúan alkalmazott, eddig mellőzött dimenzionális alkotórész, lehetővé teszi az egyén lelki dimenziójának tudatos rákapcsolását az univerzális kozmosz valóságára. Ez is alapvető része a tudatos kozmikus lénnyé válásnak.

 

Az agyi működések jellegét illetően tudjuk, hogy - ha nem korlátozzuk,- a különböző gondolkodási rendszereket egymással összefüggő egységes rendszerként képes alkalmazni.

Így az analizáló tudat és a lelki tudat egyidejű és egyenrangú használata során egy teljesen új, egymást segítő és kiegészítő kölcsönhatás sor alakul ki, amely olyan összetett intelligenciaként jelenik meg, amilyen az Új Tudatú Földi Lét megvalósításához és teljes értékű átéléséhez nélkülözhetetlen.

 

Hiszen az Új Lét irányába vezető zarándoklat során, az egyénnek a kozmikus valóság eddig számára kevésbé ismert, új jelentéstartalmaival kell mielőbb megismerkednie, ezekkel azonosulnia szükséges a teljesség igényével, és ezek eredményeképpen át kell alakítania minden esetben a világ működésének adott szegmenséről alkotott korábbi képét.

 

Ez nem könnyű és nem egyszerű önátalakító folyamat, hiszen olyan illuzórikus részigazságokat és valótlanságokat programoztak belénk szabályokként a régi tudatosság képviselői, amelyek erősen tudatunkba épültek, és igen markánsan hatottak ránk régi energiás környezetünkből is.

 

Ha elhivatottságot és erős szándékot érzünk az Új Földi Lét megvalósítására, lehetőségünk van az eredendő kozmikus elveknek megfelelően megváltoztatni ezeket a tőlünk idegen szabályokat, és kialakítani az új, a kozmikus valóságra épülőket.

 

Az analizáló agyi, anyagi dimenziójú tudat és a lelki eredetű és dimenziójú tudat együttesen olyan képességek felszínre hozatalát és egyre aktívabb gyakorlati működtetését teszi lehetővé, amelyre a földi angyali létben eddig még nem volt lehetőség.

Kialakul, és természetessé válik az univerzális kozmikus valóságot a maga teljességében látni és értelmezni képes működés, ami a kozmikus tudatosság egyéni kialakulásának első lépése.

 

A kozmikus tudatosság elérésével pedig lehetségessé válik az univerzális kozmikus törvények alapján történő létformák kialakítása és megélése, létünk multidimenzionális mozgásterét kiterjesztve a kozmikus valóság teljességére. Hiszen a kozmikus tudatosság mellett rendelkezünk a számunkra biztosított szabad akarattal, intuitivitással, szenzitivitással és kreatív valóságteremtő képességgel.

 

Van érzékünk és lehetőségünk előre megérezni bekövetkező dolgokat, tetteket és helyzeteket, és van módunk kettős tudatosságunk alkalmazásával felismerni és alkalmazni ezeknek kezelésére a megfelelő megoldásokat. Mert kialakított és megvalósított emberangyali szintünkön a kozmikus tudatosság lényévé válunk.

Ez már a krisztusi kristály minőség szintje.

 

Mindennek az alapja pedig, az univerzális kozmikus Egységesség teljes egyéni szintű felismerése és átélése, kozmikus tudatosságú megnyilvánulásokban való kifejezése. Ez teszi lehetővé a közvetlen angyali kommunikációt, az úgynevezett csatornázások és közvetítések egyre szaporodó megvalósulását.

 

Nézzük fiziológiai szempontból, az agyműködés legegyszerűbben felvázolható élettani működéseit tekintve, hogyan és miért válunk képessé az angyali kommunikációra?

 

Az első EEG (elektroencelográf) készülék használatbavétele óta tudományosan igazolt módon elfogadott, hogy az agykérgi idegsejtek elektromos jelzéseket bocsátanak ki.

Az is teljesen nyilvánvaló a földi angyali lét kezdete óta, hogy az agy be is fogad kozmikus eredetű, más dimenziókból származó elektromos jelzéseket, információkat.  

 

A különböző tudományos kutatások az egyre korszerűbb és érzékenyebb eszközök alkalmazásával bebizonyították, hogy az agy átlagos érzékelési folyamatai közben, az érzékelésben érintett agyterületeken, a működő neuron - csoportok szinkron oszcillációja során 13 - 30 Hz frekvenciájú rezgés sugárzódik ki az agyból. Ez a mindennaposnak nevezhető tudatállapot szintje.

 

Az is bizonyítást nyert a neurológiai vizsgálatok alkalmával, hogy a rendszeres meditatív, vagy más, az átlagosnál emeltebb tudatszintű tevékenységet folytató és abban élő egyének esetében az EEG rezgések a 35 - 45 Hz közötti frekvencián működnek.

 

Az ennek a magasabb rezgésszintnek megfelelő tudati működéseiben ellazult állapotú emberangyal gondolatvilágát már nem foglalkoztatják az átlagos tudatszintű külső világ látszólagos dolgai, mert megteremtette saját letisztult benső világát, amelyben immár nincsenek konfliktusok, hiszen ott minden vele azonos, minden általa működik, és minden őt fejezi ki.

 

Az ilyen egyén agya, az átlagosnál jelentősebb mértékű területein működteti aktív szinkronban az egymástól egyébként független idegsejt-csoportokat az átlag 40 Hz körüli rezgésszinteken.

Ez a fokozott és összehangolt agyi működés, a különleges érzékeléseket és felismeréseket lehetővé tevő, és kozmikussá váló lelki tudati folyamatok agyi anyagi energia megnyilvánulásaiban fejeződik ki mérhető formában.

 

Ugyanezekre az eredményekre jutottak azok az újabb vizsgálatok is, amelyeket az elmúlt évszázad végső évtizedében kifejlesztett új és fokozottabban érzékeny eszköz, a mágneses encefalográf alkalmazásával végeztek az agyi aktivitások és az emberi tudatműködések közötti összefüggéseket vizsgáló agykutatók.

 

Lényegét tekintve arra a megállapítás sorra jutottak, hogy az agyi energetikai aktivitások 40 Hz körüli összehangolt működésével teremtődött meg a korábbi fejlettségi szintet jellemző soros idegpályák, és a lelki - tudati közvetítéseket vezető agyi idegpályák közötti információcsere és együttműködés lehetősége. Ez pedig nem más, mint az analizáló agyi tudat és az érzelmi alapú lelki tudat egyre kiteljesedő együttműködése.

 

Ezek a tudatszintézist szolgáló új agyi folyamatok - az univerzális kozmikus evolúció egyre erőteljesebb megnyilvánulásaként -, ITT és MOST biztosítják az Új Tudatosság anyagi testi alapját, a szenzitív érzékelések és a szimbolikus analógiák valódi jelentéseinek helyes értelmezését szolgáló, összetettebb és magasabb tudatszintű együttműködéseket.

 

Jelen kutatási eszközlehetőségek mára lehetővé tették a kb. 200 Hz körüli, hipokampuszra jellemző agyhullám tevékenységek bizonyítását is, amelyek a folyamatosan kozmikussá vált emberangyali tudat szintetizáltan összetett működésének a jellemző agyi rezgéseként értékelhetők.

Ezek pedig a kozmikus szintű egységes intelligencia kialakulását szolgálják.

A harmadik évezred tudatát.

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SZÍVTUDAT - a spirituális szellemiségű motiváció szintje

 

 

A Kárpátok gyűrűjébe leszületett angyalok tudják, érzik és őrzik a Föld szívének energetikai kisugárzását és a mindenkori létet meghatározó voltát. Innen ered és áramlik a Földet körülvevő energetikai burokba a szívtudat ereje.

 

Ez olyan energetikai erőtér, amely az ITT és MOST szent kozmikus pillanatában az összes földi angyalember számára biztosítja, és lehetővé teszi a szívtudat aktiválását, ennek segítségével önmagunk és a földi lét teljesen Új Tudatú megújítását.

 

A Föld szívének energiasugara a szívtudat kozmikus szabadságának, az anyagi agy korlátozott gondolati termékein túli, spirituális tudások és hatások befogadásának és szabad lereagálásának minden eddiginél fokozottabb lehetőségét erősíti és generálja.

Ennek, a Föld Szívéből kiáradó energiának a befogadása, és a vele való együttrezgés aktivizáló hatású az angyalemberi szívtudat intenzívvé tétele szempontjából.

 

A Földanya energiájának tudatos, szabad átáramoltatása fizikai testünkön, erősíti szívtudatunk működését, növeli kozmikus szabadságfokunkat.

Testünk és a bolygó rezgése egyfajta szinkron állapotba kerül, ez a Föld eredendő kozmikus szerepének következtében hatást gyakorol benső átalakulási folyamatainkra is.

 

Tovább erősödnek a kozmikus eredetű spirituális hatások befogadásának és értelmezésének egyéni képességei, növekszik a lelki-szellemi kommunikációnk önazonosító funkciója, egyre közelebb kerülhetünk ezek által isteni önmagunk felismeréséhez.

 

A Benső Hang üzenetei egyre letisztultabb formában érik el szívtudatunk közreműködésével irányultságukat, hiszen ezen energiák tudatos alkalmazásával egyre közvetlenebbi kapcsolatba kerülünk létünk kozmikus forrásával, a Teremtő Intelligencia energiarezgésével.

 

Ez a kozmikus szintű egységesülés nem könnyű szakasza a felemelkedni vágyó angyalemberi változásoknak.

Esetenként elbizonytalanodást, testi létállapotunkban megnyilvánuló változó bizonytalanságot, érzelmi ingadozást, értelmi tétovaságot okozhatnak, de nem tántoríthatják el az eltökélt szándékkal haladót önként vállalt küldetésének teljesítésétől. Az irány adott, a zarándokösvény egyénileg megválasztható, helyettünk azonban senki más nem járhatja végig.

 

Ennek az egyéni zarándokösvénynek a ránk váró nyomvonalát önmagunk határoztuk meg, összes eddigi életeink elkövetett cselekedeteivel, kisugárzott gondolataival és szándékaival.

 

Egyéni múltunk hozadéka határozza meg a következő lépéseink irányultságát.

Ezek az egyéni lenyomatok ott raktározódtak el a lelki ismereteink tárházában, és motiválnak bennünket további utunkon a szükséges lépések megtétele felé.

 

Ezért soha senki külső megállapítással nem mondhatja meg egyetlen angyalember társának sem, hogy mikor mit kell tennie. Erre csak a Benső Hang az illetékes.

 

Ha kellően figyelünk lelkünk szavaira, álmaink szimbolikus képeire, és mindig helyesen értelmezzük ezek jelentéstartalmát, akkor állandóan kezünkben lesz a zarándoklatunk következő helyes lépésének az irányát meghatározó egyéni benső jelzésünk.

 

Csak erre, és senki és semmi másra nem hagyatkozhatunk a Fény Birodalma felé vezető utunk során, hiszen a lélek jelzései a kozmikus szférák örök irányultságával és törvényeivel összhangban igyekeznek navigálni minket a földi anyagi lét hamis illúzióinak labirintusában.

 

A lélek jelzései a szívtudathoz vezetnek, annak megnyilvánulásait vetítik ki.

A szívtudat pedig a kozmikus lét nélkülözhetetlen, Teremtő Fényt kisugárzó szellemi energiaközpontja, alapeleme, spirituális lényünk, létünk és lényegünk kifejeződése.

 

Ez teszi lehetővé az egyre gyakoribb és egyre bővülő számban létrejövő, élő kommunikációs kapcsolatfelvételt a magasabb létformák Angyal Lényeivel, Fénytestű testvéreinkkel, kozmikus segítőinkkel.

Az általuk közölt észrevételek és tanácsok megerősítik a földi emberangyali szinten rezgők kötődéseit az e kozmikus kapcsolatok által megtapasztalható transzdimenzionális kölcsönösséghez, és eredendő Otthonunk rezgéseihez.

 

Ez a közös energiarezgésen alapuló kommunikációs kapcsolat, a közös lét és a közös teremtés senki által meg nem kérdőjelezhető valósága ITT és MOST, az egyre nyilvánvalóbbá váló Új Földi Lét megvalósulásának kezdetén.

 

Az univerzális kozmikus evolúció jelenlegi szakasza olyan fejlett szinaptikus kapcsolódási változatokat tesz lehetővé az emberi agy multidimenzionális érzékelő és adó-vevő homloklebenyi részében, amelyek korábban csak igen keveseknek adattak meg.

Őket, mint jövőbe vagy távoli dimenziók létébe látókat említették korábban.

 

Az Új Földi Lét szintjét elérő emberangyalok agyműködésének természetes folyamatai ma már ezek a kommunikációs lehetőségek.

Előttük már nem korlátoz semmit a "tűzfüggöny" fátyla az Eredendő Otthonnal, a Földre szállásunkat megelőző létünk angyali társaival történő folyamatos kapcsolattartásban.

 

Egyre hosszabb időszakokra nyilvánulnak meg a magasabb rezgés - és tudatszintű szférikus lét entitásai, s engednek bepillantást abba a kozmikus világba, ahová a felemelkedett emberangyali lét vezet. 

 

Határtalan szeretettel várnak bennünket a határtalanság Fény Birodalmában, hiszen a felemelkedett emberangyali egyének az első anyagi tettel rendelkező entitások, akik eljuthatnak oda saját fizikai lényükben.

Ez az univerzális kozmikus lét Nagy Fordulópontja, a teremtés eddigi köreinek, és a földi mérték szerinti évmilliárdokat átívelő folyamatának a betetőzése.

A fénytestben Földre szállt angyalok fizikai testet öltött anyagi valóságának felemelkedése és visszatérése anyagi lényekként, az isteni teremtés magas energiarezgésű tudatszintjére.

 

Az isteni önvalójukkal feltétel nélkül azonosulni képessé vált emberangyalok ezzel teljesítve földi küldetésüket, ebben a szabad transzdimenzionális Új Földi Létben létezhetnek örök időkön keresztül.

 

Ebben a létben már nincsenek cselekvési kényszereknek tűnő látszatok, nincsenek akadályozó és gátló ellenerők, nem kell az elvárásoknak megfelelő szerepet vállalni, nem kell mások által meghatározott utakat bejárni.

Ezeken már régen túllépve, a mérhetetlen harmónia, boldogság és krisztusi Tiszta Szeretet állapotában lehet megélni önmagunk isteni teremtő lényegét.

 

Ez a megélés, a magas tudatszintű kozmikus lét, immár napról napra egyre több emberangyal társunk mindennapjainak természetes állapota.

Mindennapi önfejlesztő és önátalakító folyamatukban százak és ezrek érik el lépésről lépésre haladva saját egyéni zarándokösvényükön ezt az isteni állapotot, a Fény Birodalmát.

 

Irányt mutatnak a mögöttük ébredezőknek, hogy merre is érdemes keresni a harmonikusan boldog léthez vezető utat, jelzőfényekként, világítótornyokként árasztják magukból közeli és távolabbi környezetükre a szívtudat szeretettel hívó üzenetét, a Szív Fényét.

 

Az ébredezők pedig felfigyelnek az előttük haladók kiáradó és mindent átjáró Fény tüneményére, s mintegy lelki követőként vonzódva e Fény varázslatához, egyre intenzívebbé válva keresik saját emberangyali lényegük esszenciáját, és önmegvalósításuk kiteljesítésének útját és módját.

Vágynak a Fény lényének lenni.

Számuk egyre nő.

 

A sok kis jelzőfény pedig együtt, egységessé válva, a Föld minden pontján kiárasztva a Fényt, beragyogja a sötétséget, feloldja az árnyakat, megteremti itt a Földön a Fény Birodalmát, a Tiszta Szeretet mindent átsugárzó Egy-ségét.

Az általános, fizikai szintű orvostudomány neurológiai kutatási eredményei más megközelítésekből ugyan, de igazolják azokat a jelenlegi legmagasabb szintűnek minősített agyi elektromos kisugárzású rezgésszinteket, amelyeket ezekkel a folyamatokkal hoztak a tudósok kapcsolatba.

A legkorszerűbb mágneses encefalográf készülékek kimutatták, hogy a korábban már megismert soros neuron-kapcsolódások és a fejlettebb, párhuzamos neuron - kapcsolódási típusok mellett az agyban kialakult egy harmadik fajta neuron - kapcsolódási szerkezet is, amely egyre aktívabb működésével valószínűleg az Új Tudatosság alapját képezi agyi szinten.

Bár a tudományos szemlélet ezt csupán "harmadlagos" agyműködési folyamatként minősíti, a kozmikus evolúció szempontjából tekintve, a legmagasabb, három - tudatszintű szintézis létrejötte szempontjából ez a legfontosabb.

Ez, a minden agyi tudati folyamatot egységesítő és egyesítő új struktúra aktivitás a szellemi motiváció olyan kapuit nyitja meg az emberangyali lét számára, amelyeket eddig szinte elérhetetlennek tartottunk.

Túllépve az alaptudatosság legmagasabb szintjét megjelenítő racionalitáson, eljutottunk korábban az érzelmi alapú lelki tudatosság mind teljesebb kiteljesítéséig, s a továbblépés lehetőségeként a kozmikus evolúció folyamata biztosította számunkra a szívtudat kibontakoztatásának agyi szerkezetét is, a fizikai lét anyagi szintjén.

Egységesülhet ez által a háromféle, különböző tudati működést szolgáló agyi - gondolkodási struktúra funkciója ugyanúgy, mint az adott egyéniségben megnyilvánuló háromféle intelligencia is. Ez a háromféle tudati folyamat három eltérő dimenziójú forrásból kapja sajátos működtető motivációit és energiáit.                                                                             

Az alaptudatosság racionálisig terjedő szintjét az anyagba feledkezett tudatú egyének, tényleges Énjüket az anyagi világ látszatainak alávetve, sajátos módon elnyomva öntudatukat, használják. Ők általában hű alattvalói és kiszolgálói a különböző manipulatív eszméken alapuló és működő rendszereknek.

Akik ezen a szűk és merev racionalitáson hajlandóak túllépni, azok eltávolodva önmaguk esszenciális lényegének megtagadásától, mind jobban és mind szélesebb körben képessé válhatnak önmaguk valódi érdekeinek megfelelően élni az életüket és megvalósítani önmagukat.          

Vagyis egyre inkább rákapcsolódnak arra az átmeneti állapotra, amely az egysíkú, analizáló racionális tudat és az érzelmi alapú lelki tudat között van.

Amikor már képes felfigyelni az egyén a saját legbensőbb lelki mélységeiből feltörő érzéseire ahelyett, hogy figyelembe sem véve elnyomná őket, amikor jelentőséget kezd tulajdonítani sokatmondó álmai szimbólumokban kifejeződő jelentéseinek, akkor már elindult azon az úton, amely az esszenciális Én letisztult megnyilvánítása felé vezet.

A letisztult Én az egyéni lélek Új Tudatú megnyilvánítását teszi lehetővé, amely nélkülözhetetlenül szükséges az Új Földi Lét szabadon kreatív megéléséhez.

Ebben az állapotában már egyre többször és egyre közelebb kerül ahhoz az integrálódó tudatossági szinthez, amelyben az alaptudatosság és a lelki tudatosság egymással kiegészülve és összekapcsolódva olyan minőséget képes alkotni, amely lehetőséget biztosít magas energetikai rezgésszintű működése által a kozmikus szintű szívtudat aktivizálására és folyamatos megnyilvánítására.

Ez alapján hozható kapcsolatba a mindjobban önmaga isteni valóságára talált emberangyali egyén azzal a jelenleg legmagasabb szintű intelligenciával, amelynek mindennapi gyakorlatában eljut a kozmikus egyént jellemző tudat és létforma Egységébe, ahol nincs más, ahol minden Egy, ahol MINDEGY minden.

Az Új Tudatosságból eredő Új Lét gondolkodása olyan emberangyali szinthez tartozó képesség vagy adottság, amely minden eddigi gondolkodásmódnál lényegesen tágabb, univerzális kozmikus keretbe helyezi, és ennek a teljesen új helyzetnek megfelelő Új Paradigmával értelmezi életszemléletünket.

Ez pedig lépésről lépésre további új dimenziókat nyit meg előttünk, az egyre több szinten kitárulkozó és kiterebélyesedő végső és végtelen kozmikus valóságból. Ezáltal felismerhetjük és megismerhetjük az eredendő Otthon miliőjét.

Lassan eljut az ezen a szinten szemlélődő arra a benső felismerésre, hogy ismerősnek érzi magát a végtelen univerzum egy - egy szegmensében, és egykori kapcsolatok megújulását érzékeli maga körül.                                                             

Ez az alap - megnyilvánulása annak a háromsíkúan összetett, magas energetikai rezgésszámú új intelligenciának, amely a különböző rendeltetésű és eltérő szerkezetű agyi idegpályák szinkronizáltan összehangolt energia - működésével jött létre.

Az agyi idegi működések folyamatainak ez az egyre bővülő és szerteágazóbban kiteljesedő fejlődése, Új Földi Létünk értelmi és lényegi kifejeződését, a kozmikussá vált angyalemberi intelligenciát nyilvánítja meg. Azt az új és mind magasabb dimenziókba emelő intelligenciát, amely a kozmikus szabadság, az örök békesség, a Tiszta Szeretet megtapasztalásából és átéléséből származó öröm és harmónia által biztosítja számunkra isteni önvalónk csodás érzését.

Minden eddigi létciklusunk értelmének a beteljesülését tapasztalhatjuk meg ebben a végső felismerésben. Egy pillanattá válik bennünk isteni lélekszikra múltunk eddigi összessége, felélednek kozmikus intelligenciánk tudatában az egyénileg, eonok hosszú során végigjárt zarándoklataink egyes képei. Deja vu érzésünk keletkezik arra vonatkozó felismeréseink által, hogy kik is vagyunk, mik is vagyunk, és hol is vagyunk tulajdonképpen ITT és MOST.

Ez jelenlegi földi emberangyali létünk utolsó állomása. Feltámadnak bennünk lelkünk minden eddigi tapasztalásának szereplői, ismét érzékelhető valósággá válnak korábbi létciklusaink helyszínei, átélhetővé és újrajátszhatóvá lesznek az akkori cselekvéseink, ezáltal új, végső értelmüket nyerik el a magasabb kozmikus intelligencia szemszögén keresztül nézve eddigi egyéni létformáink multidimenzionális megnyilvánulásai.                       

Lelkünk véglegesen visszatalált születési helyére, az eredendő Otthon vágyott valóságába. Ez a lélek újjászületése, feltámadása.

A kozmikus intelligencia, a szív tudatának tiszta megnyilvánulása jelzi a lélek teljes letisztultságát, annak a hosszú zarándoklatnak a végeredményét, amelyet az anyag legmélyebb és legsötétebb labirintusába történt egyéni leereszkedést követően, eredendő önvalója lényedéig felemelkedve tett meg az angyalember.

Ez a lelki újjászületés és felszabadulás a kozmikus intelligencia működésének és megélésének az egyéni tapasztalata. Ez az állapot alapvetően hasonlítható a korábbi szinteken létrehozott meditatív állapotok rövid idejű élményeihez, de nem csupán egy mesterségesen létrehozott rövid tudatállapot változás ez, hanem az Új Tudatossággal járó tudás és tapasztalások egymásból eredő és egymásra folyamatosan ható formája.

Átalakult és letisztult lelki világunk, és ennek következtében átalakult és letisztult világszemléletünk is. Az Új Paradigma viszonyrendszereinek új tartalmakat és összefüggéseket felszínre hozó hatóereje a mindent átalakító, és ezáltal Új Földi Létet teremtő emberangyali világunk meghatározó motiválójává vált.  

Olyan tudások, mint a relativitáselmélet vagy a kvantumelmélet, utat nyitottak és irányt mutatnak a földre szállt angyalok útkereséséhez, az univerzum és az univerzális lét valóságos működését illetően.                                                       

Ma már tudjuk, hogy a Minden, Ami Van, nem más, mint energia, semmi más nincs, csak az úgynevezett kvantumvákuumban folyamatosan teremtődő és a különböző lét és tudatszinteken megnyilvánuló, dinamikus és folyton változó energetikai mintázatok összessége.

Az új paradigmás tudományos megközelítések ebből a kiindulópontból vizsgálják a világegyetem összefüggéseit, és jutnak azoknak a korábban transzcendensnek nevezett megállapításoknak a tudományosan igazolható valóságai felismeréséhez, amelyeket az egykori bölcsek már évezredekkel ezelőtt feljegyeztek és tanítottak.

Eljutott mára az emberi felismerés arra a szintre, hogy felismerte önmagában a minden pillanatban jelen lévő és működő potenciális teremtés adottságát, és felismerte az univerzális kozmoszban örökkön működő energiamezők, teremtő szándékú Új Tudatállapottal történő manifesztáló inspirációkra várását. E két tényező egyidejű aktiválása a benső és a testen kívüli létváltozások létrehozója.

Isteni lényünk és teremtő adottságunk ezek által válik képessé az emberangyali kibontakozás megvalósítására. Márpedig, az ezen felismerések nélküli lét a régi, korlátolt tudatossággal élők jól ismert, újat teremteni képtelen, önismétlő, problémahalmozó viszonyait jelenti.                                                                                                                          

Az új energiában minden létrejött gondolat és hozzá fűződő érzelem fokozott intenzitású inspiráló hatással teremt, és manifesztál a létrehozójára előbb-utóbb visszaható következményeket. Ezt létünk minden pillanatában szem előtt kell tartanunk.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KRISTÁLYOSODÁSI FOLYAMAT

 

 

Ez a folyamat az univerzális kozmikus evolúció földi, emberangyali szintű energetikai megnyilvánulása, mely hosszabb időszakot igénybe véve teljesedik ki.

A krisztusi kristály - energia általánossá válása, az angyalemberi - emberangyali rezgésszint és tudati felemelkedés folyamata, az ébredezés és az Új Tudatú megnyilvánulások kiteljesedése hosszabb szakasza a bolygószinten történő EGYSÉG és HARMÓNIA új, magasabb szintű kialakulásának.

Az angyalemberi létszinten történő ébredezést követően, nem kicsi és nem könnyű feladat az addigi egyeduralkodó tudati-gondolati berögződések hibáinak felismerése, majd helyettük az Új Tudatosság gondolati sémájának a beépítése az egyes egyéni tudatműködésekbe.

Ehhez nagyfokú elszántság, kitartó türelem és rengeteg egyéni önfejlesztő munkálkodás szükségeltetik. E folyamat sorát a lelki önvaló oly sokat emlegetett felszínre hozatala és az önmeghatározás letisztázása kell, hogy megelőzze.

A lélek az összekötőkapocs a szellemi szférák és energiáik hatásainak emberangyali befogadása és rögzítése, testi síkú "lehorgonyzása" összetett folyamatában.                                                                                                            

Az egyéni lélek csak teljes esszenciális tisztaságában képes ráhangolódni és rácsatlakozni a Földet beburkoló kristály energiák hálójára.

Ez a rákapcsolódás teszi lehetővé az emberangyallá váló egyéni lelkeknek, hogy a Teremtő energiarezgésére felemelkedve, részeseivé váljanak az Eredendő Otthon földi megnyilvánulásainak, összekapcsolódjanak anyagi létükben az angyali szférák magas szintű energia mezőivel ITT és MOST.

Csak a teljesen elengedett múlt terheitől való megszabadulás lélekkönnyítő eseménye után, ennek árnyékának Fénnyel való megszüntetését követően válik csak lehetővé az a jövőt teremtő önmegvalósítás, amelynek során a vándor emberangyal eljuthat a Fény Birodalmának földi szintjére, az Új Földi Lét kozmikus átéléséhez. Ez pedig hosszú és nem könnyű zarándoklat.

Soha nem feledhető azonban az emberangyali létben az, hogy azért jöttünk a "Tűzfüggöny" másik oldaláról, fénytestű lényekként ide, és önszántunkból azért bújtunk anyagi - fizikai testburokba, hogy ezt, az Otthonba visszavezető zarándoklatot a sűrű anyagi létből a Fény Birodalma kapujáig megtegyük.

Akik már elértek idáig, azok tudva tudják, a többiek pedig látják és tapasztalják, hogy Korszakváltó Pillanatokat élünk át. Az univerzális kozmoszban felgyorsultak a történések, aktívakká és intenzívebbeké váltak a változások mind anyagi - fizikai, mind szférikus-szellemi szinteken.

És mindezek egy irányba hatnak, egy pontban futnak össze, az Új Lét mindenséget meghatározó végtelenségében.

A kristálytudatosság lehetővé teszi a transzdimenzionális létet és érzékelést, a mi földi fogalmaink szerint a múlt, jelen és jövő eseményeinek és történéseinek egyszerre történő érzékelését, valamint egyidejű testi jelenlétet az univerzális kozmikus szférák szintjein.

Így válik lehetővé az a mind gyakrabban létrejövő angyali kommunikáció, amelyek során az Otthon képviselőivel léphetünk kapcsolatba.

Mindezt a szívtudat aktiválása, a bennünk rejlő és ébredező krisztusi kristály mag rezgéseinek tudatosan felvállalt lényegünkké tétele tette lehetővé számunkra. Hiszen ez a kristályrezgés az, amelyen az egész teremtett univerzális kozmosz működik, ez határoz meg mindent kint és bent, avagy "amint fenn, úgy lenn".

Hosszú volt az út, amíg a földi lét anyagi mélységeiből eljutottunk eddig a felismerésig és vállalni mertük, hogy ismételten csatlakozunk egykori eredendő rezgésszintünk energiáihoz. Ez a vállalásunk pedig szükségessé tette, hogy vállalkozzunk saját és bolygószintű rezgésünk felemelésére, a szférikus-működéseknek megfelelően.

Megtettük, és ezzel az Otthontól, az eredendő teremtő lényegünktől és lényünktől eddig elválasztó "Tűzfüggöny" elvékonyodik, ugyanakkor a szférikus entitástestvéreinktől elkülönítő fátyol elillan, és minden felemelkedett energiarezgésű emberangyal immár szembesülhet a kozmikus valóság minden szintjével és tényezőjével, önmaga mindenséget átfogó és átható valóságával.

Ezek a változások az egyéni lelki változások rezgései által jöttek létre az emberangyalok világában, mert a lelki rezgések azonossá váltak a szférikus teremtő rezgésekkel, a világokat formáló rezgésekkel, az új korszak mindent megváltoztató Vízöntő minőségű kozmikus rezgéseivel.

Aki lelke azonosulni képes ezekkel a rezgésekkel, az azonosulni képes isteni önvalójában a Minden, Ami Van végtelen teljességével. Lelke Felvette a Fény Birodalma rezgésszintjét. Ezek a lelki rezgések bolygószinten pedig lehetővé teszik a Föld rezgésszintjének felemelését is a Fény Birodalma rezgésszintjére.

Ez volt a feltétele az Új Földi Lét létrejöttének. Ez volt a feltétele angyali létünk feltétel nélküli elfogadásának. Ez volt a feltétele teremtő mivoltunk ismételt gyakorlásának. Ez volt a feltétele az Új Univerzumok megteremtésének.

Ettől a szent pillanattól lelkünk együtt rezeg a világegyetem alaprezgésével. Szívünk dobbanása együtt pulzál a Föld szívének kozmikus ütemeket közvetítő ritmusával. Lelki tudatunk szinkronban működik az univerzális szinkronicitással, szívtudatunk belénk vetíti szférikus lényegünk minden örömét és harmóniáját. 

A kristályrezgések által érezhetjük szférikus testvéreink szeretetének áramlását. Ezek nem csak az emberangyali lények testét töltik fel, hanem beépülnek a Föld kristályszerkezetébe is. Általa újjászületik ITT és MOST minden. Mindent áthat és megújít a krisztusi rezgés Fénye, a Teremtő Fénye.

A kristályosodási folyamat egyénenként, a fizikai test energetikai rendszeréhez igazodva megy végbe. Ugyanakkor igazodik mindahhoz az egyéni megélési és tapasztalati szinthez, amely a fizikai test alapvető rezgésszintjét meghatározza.

Minden egyes egyéniség más - más pillanatban éri el azt az állandósuló magas energiaszintet, melynek rezgésszint stabilizálódása biztos alapot nyújt a további emelkedésre. Ezért türelmesem kell építkezni, amíg eljön a továbblépés pillanata. A türelmetlen akarnokság itt sem vezet eredményre, csak a bölcs és türelmesen kitartó tiszta szándék. Ezen a zarándoklaton nincs hová sietni!

Az Új Tudatosságú irányultság a Fény Birodalma felé, kellő erejű szándék esetén a felhatalmazás arra, hogy mindenki elérhessen oda.                                      

A folyamatosan érkező Új Energia hullámok a különböző rezgésszintű egyének felemelkedését hivatottak megkönnyíteni, hogy befogadó-képessé váljanak a kristály energiák tudatosságára. Ugyanígy a bolygó egésze is áthangolódik fokozatosan, a kristályrezgéseknek megfelelő Új Lét szintjére.

Az egyéni fizikai testek sejtjei is nagy változásokat élnek meg, hiszen a bennük lévő sejtmagok DNS anyaga is kristályosodni kezd. Ezek a DNS változások kezdetben a szellemi - lelki síkokon nyilvánulnak meg, szokatlan aktív álmok és nagyhatású érzetek megjelenéseiben.

Mint minden szerkezeti átalakulás, a fizikai testünké is a legalapvetőbb építőelem, a sejt szintjén kezd el megvalósulni. A sejtszintű változások teszik lehetővé a test számára, hogy az új sejtstruktúra kialakulásával az egész test alkalmassá váljon a minden eddiginél magasabb energia - rezgésszintű, kristályszerkezetű működésre.

Ez a működési szint a jellemző mind egyéni, mind bolygószinten az Új Lét univerzális kozmikus valóságában. Ehhez kell alkalmazkodnia minden létformának, a mostanitól teljesen eltérő működési feltételek befogadása érdekében.

Ez a felgyorsuló átalakulás már része az új galaktikus világegyetem teremtési folyamatának.

Az átalakuló emberangyali fizikai test természetes módon már új minőségű rezgéseket sugároz ki önmagából, melyek nem mások, mint a teremtés újabb körének kristály - rezgései. Ezek természetes megnyilvánulásai az emberangyali lét teremtő jellegének. Részei annak az univerzális kozmikus együttműködésnek, melyben minden eddig létezett teremtő entitás részt vesz, akár fizikai, akár fénytesti létében.

Egy a feladatunk: a teremtés harmadik körében a Kristály Univerzum megteremtése, az Egyetemes Kristály Létbe lépés.

Az Új Tudatosság alapján történő önátalakítás és önkiteljesítés minden emberangyal számára lehetővé teszi ezekben az univerzumokat teremtő folyamatokban való részvételt. Aki felismerte és felvállalta önmaga teremtő isteni lényét és lényegét, az, teremtő hatalma birtokában már részesévé is vált ennek a kristály energiával történő kozmikus alkotó munkának.

A teremtő entitás, akár fizikai, akár fénytestben létezik éppen, önmaga tudatosságának aktivizálásával, lelki - gondolati folyamatainak intenzív működtetésével és kisugárzásával természetes részese az örök teremtésnek. Ez örök érvényű teremtő szabadságának megnyilvánulása, isteni léte ereje, szabad önmeghatározásának és önmegváltoztatásának kozmikus lehetősége.

Ez biztosítja minden Új Tudatosságú földi felemelkedett emberangyal számára az Új Lét megteremtésének és kreatív megélésének végtelen lehetőségét. Ez pedig semmi máson nem múlik, mint a teljes létünk minden pillanatát és minden megnyilvánulását átható Tiszta Szeretet kisugárzásán. Aki erre alkalmas és képes, az saját kozmikus létét illetően mindenre alkalmas és képes. A szívében immár szabadon rezgő Tiszta Szeretetenergia teszi azzá. 

Ez a szeretetenergia kisugárzik mindenre és bevonz mindent a kozmikus lélek Minden, Ami Van egységébe, a felemelkedett emberangyal kozmikus EGY - ségébe.                                                                                                                          

EGY - gyé válik minden látszólagosan belső és külső, hiszen túljutva a látszatok korábbi korlátjain, ezen a tudatszinten már nincs elhatárolódás. Minden EGY.  

A Tiszta Szeretet energiájának isteni sugárzása EGYségbe és EGYbe olvaszt mindent.

Mivel minden EGY, nem kell mást tenni, csak ezt az EGYet minden feltétel és elvárás nélkül szeretni, mint korábban önmagunkat. Hiszen ez az EGY mi vagyunk. Az EGYséges teremtett univerzális kozmosz mi vagyunk.

Aki ebben a felemelkedett Új Tudatosságban, a kozmikus lét tudatosságában létezik, az már a szeretet teljességének megélése által, a teljes harmóniából adódó kiegyensúlyozottság állapotát élvezheti ITT és MOST, fizikai testében is. Mentes a konfliktusoktól, nincs számára ellenhatás, csupán régi tudatosságú csodálói és irigyei vannak, akikre szeretetét sugározza segítő szándékkal.

Ez az egyetlen és ez a legtöbb valóság, amit az Univerzális Kozmoszért, a Föld nevű bolygóért, társainkért, tehát önmagunk TELJES EGYSÉGÉÉRT tehetünk. Ezen alapul az Új Galaktikus Lét minden törvénye és léte.

Az összes fölre szállt angyalember önként vállalt zarándoklatának ösvénye legvégül ide vezet.

Az Új Galaktikus Valóság polaritás-mentes létében a mindent mozgató és előrevivő energia a Tiszta Szeretet kristály rezgése. Ez a rezgés jellemzi a Föld mágneses hálójának létét is az új, polaritástól mentes energetikai mezőben.                                                                                     

Ez a rezgés nyilvánul meg egyre tisztábban és intenzívebben az Új Föld minden elemének és létformájának szerkezetében és működésében. Ez Létünk alapja. Aki, és ami képes azonosulni és azonossá válni ezzel a rezgéssel, és képes az új minőség megnyilvánítására, az megvalósíthatja önmaga saját átalakítását.

Rendkívül fontos szerepe van mindebben a Víz Intelligenciájának, mivel létünk alapvető eleme, fizikai testünk működtető és szabályozó rendszerének nélkülözhetetlen alkotója.

Az átalakuló, egyre inkább kristályos minőségű tulajdonságokat felvevő fizikai test alapregulációs rendszere azonos a benne keringő testnedvekkel. Minden ezek által közvetítődik és adódik át testi szinten, ezért víz testünk kb. 70%-a.

A Víz az az elem földi létünkben, amely a legkönnyebben veszi át kozmikus energiák információit, és folyékony kristálytudati tényezőként hordozza ezeket magában és magával. Aminek részévé válik, annak szerkezeti részévé válik az általa közvetített energiarezgés is. Ez az alapja a homeopathia gyógyászatnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A földi anyagi világ és az univerzális kozmosz az Új Tudatosságban

 

 

A mai emberi tudás szerint, az átlagos földi ember számára az érzékelhető univerzum minden összetevője megteremtett energiamintázatok összessége.

Ezek a teremtmények a kvantumvákuum úgynevezett nullaponti energetikai pillanatában manifesztálódnak, az Új Tudatosságú tudományos szemlélet vákuumdinamikai kutatási eredményei szerint.

 

A kvantumvákuum az az energiamező, amely az egész univerzális kozmikus lét teljességét jellemzi, kitöltve annak minden szintjét és szféráját, összekötő és információközvetítő funkciót is ellátva.

 

A régi tudatosságú "tudományos" felfogás egysíkúan korlátolt korábbi megállapításai arra utaltak és utalnak még ma is, hogy az univerzális kozmikus lét egy lélek nélküli, gépies mechanizmusként működik, benne a véletlen események egymás utáni történéseiből az anyag önfejlődése által létrejött földi élettel. Ragaszkodik ez a világszemlélet a Newtonnal kezdődött, Darwinnal folytatódott és Freuddal lezárult anyag-meghatározottságú merev dogmákhoz.

 

Az ITT és MOST megvalósuló, szabad és kreatív, az Új Paradigmán felépülő tudományos szemlélet korszerű megállapításai, ezeket természetes módon

egy csapásra meghaladták, és az eddigi lelketlen anyaginak, mozdulatlanul merevnek és embertelenül ridegnek beállított univerzális kozmikus valóságról minden eddiginél tisztább képet igyekszik elénk tárni saját nézőpontjából és eszközeivel.

 

Az Új Paradigma begyűrűzése a természettudomány különböző szakterületeire teljesen új megállapításokat eredményezett világszerte. Egyre nyilvánvalóbban nyilvánul meg az új tudományos megállapításokból, hogy az örök univerzális kozmosz nem véletlenek sorozatában létrejött és odavetődött anyagdarabok lelketlen és élettelen halmaza, hanem egy magas szellemi tudatossággal létrehozott, az élő szervezetekre hasonlító rendszer, a földi élet kialakulása pedig nem véletlen anyagi folyamatok eredménye. Mindennek van alapvetően kozmikus eredetű teremtő és mozgató forrása.  

 

Innentől kezdve pedig új értelmezéseket kaptak olyan, a földi fizikai valóságot tudományosan megmagyarázni szándékozó fogalmak is, mint az anyag és a tér - idő, valamint ezek ezerféle vonatkozásai és viszonyrendszerei.

 

A valóság keretének tartott térről, amelyben a minden létezőt alkotó sűrű anyag megnyilvánul, Eistein óta nyilvánvalóan tudjuk, hogy a maga ilyen valóságában fikció.

De nem csak ő, hanem a kvantumvilág Bohr és Heisenberg kutatásai által vizsgált négydimenziós tér-idő új szemléletű valóságai is az univerzum keletkezésének és létének energia jellegét állapították meg.

 

Leginkább az úgynevezett kvantumvákuum működésében látják az Új Tudatosságú tudósok az összes tér - idővel kapcsolatos univerzális kozmikus viszonyrendszer alapját.

Véglegesen és egyértelműen elvesztette létalapját a materialista világkép és eszmei ideológia alapját képező, az anyag mindenek feletti meghatározó elsődlegességét hirdető, tévedhetetlenül tudományosnak minősített és dogmává merevített nézet.

 

Ma már teljesen egyértelmű, hogy minden létező valóság alapja és teremtője az univerzális kozmosz elektromágneses terében működő, tudományosan a "kvantumvákuum kozmikusan kiterjesztett nullapont mezőjének" nevezett teremtő funkció. Ahogy a földi emberiség legősibb adeptusai is mindig állították: a Minden, Ami Van, a Teremtő szándéka által teremtetett.

 

A kvantumvákuumnak nevezett telített energiamező középpontja, az úgynevezett nullapont tartalmazza magában az univerzumban fellelhető és működő összes energiaminőség forrását, kiinduló és teremtő hatóerejét.

Ebből a Teremtő pontból származik minden, függetlenül mindenféle Nagy Bumm elmélettől. Hiszen az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a teremtés egy örök folyamat, melynek nincs kezdete és vége.

 

Ami még egyértelműbben bizonyítottá teszi ezt a Teremtő tevékenységet, az annak a tudományos bebizonyítottsága, hogy ez a "nullapont", és a hozzá kötődő teljes univerzális kozmikus energiamező, az összes ismert és még az emberi érzékelés számára ismeretlen minőségével és tényezőjével, valamint minden anyaginak nevezett megnyilvánulásával ebből a pontból ered.

 

Csupán egy adott energiahatás szükséges ahhoz - a jelenlegi tudományos ismeretek szerint -, hogy az úgynevezett pár-teremtés folyamata megtörténjen. Ennek során manifesztálódik egy valósnak és egy virtuálisnak nevezett energia képződmény. Ez így működik végtelenül nagy és végtelenül kicsi, makro - és mikrovilágok teremtő folyamataiban is, függetlenül attól, hogy mit képes vizsgálni és mérni az ember rendelkezésére álló jelenlegi érzékelő apparátus.

 

Az emberangyali teremtő szándék kisugárzott energiája mikro szinten megteremti a manifesztálódó valóságot, míg virtuálisnak nevezhető energetikai szinten, szimbolikus képformában rögzíti a kisugárzott gondolat irányultságát, tartalmát az örök energiamező erre szolgáló adathalmazába, az Akasha Krónika információ gyűjteményébe. Itt pedig, ahogy ez örök idők óta szintén tudott, az arra képessé válók bármikor bármihez hozzáférhetnek. 

 

ITT és MOST eljött a szent pillanata annak, hogy minden korábbi okkultnak címkézett valóság, az Új Tudatosság forrásából eredő paradigmaváltás során, az eddig mindent tagadó tudomány által nyerjen igazolást.

 

Teljesen új fogalmak, teljesen új kategóriák, új megállapítások és eddig nem ismert törvényszerűségek válnak mindennapossá az új világszemlélet által, amelyeket bárki érdeklődő a mai nyitott internet-információáramlás kapcsán bármikor részletesen megismerhet.

 

Megtudhatja például, hogy a legújabb tudományos fogalomalkotás szerint ma már nem anyagról, hanem anyagot teremtő energiamezőről van szó, vagy hogy a korábban a tanultak részéről oly sokat kritizált és értelmetlenségnek nevezett, de a nem tudományos nyelvezetet használó gondolkodók által gyakran használt "álló hullámok", mint a szilárdnak nevezett anyag lényegi energia - megnyilvánulásai, ma már komoly tudományos munkákban is megtalálhatók.

 

Az energiaalapú anyagmegközelítési mód teljesen új nézőpontot tett szükségessé a földi életről alkotott korábbi tudományosnak nevezett megállapításokat illetően is.

Egyre nyilvánvalóbbá válik a kutatók számára, hogy az úgynevezett kvantumvákuummal kapcsolatos hatásrendszereknek döntő, Teremtő meghatározottságuk van a földi élet kialakulására és mindennapi folyamataira.

 

Bebizonyosodott többször és több különböző helyen megismételt, tudományos kísérletek alkalmával, hogy a bennünket körülölelő új elektromágneses mező képes tárolni nem csak tudati - gondolati kisugárzott szándékok információ tartalmát, hanem az új energiamező már struktúrák lenyomatait is képes megőrizni.

 

Ez az energiahatás a tudósok nézőpontja szerint, egy korábban nem tapasztalt "kvantumvákuum-szubstruktúrának a megnyilvánulása".

Ezt mi bátran úgy nevezhetjük, hogy az Új Energia földi megnyilvánulása, az Új Földi Lét alapenergiájának működési folyamata. 

 

És, amiért ezt a kis kitérőt tettük a háromsíkú tudati szintézistől a kvantumvákuum univerzális kozmikus működésének megemlítéséhez, az nem más, mint az a mára már tudományosan is igazolt réges - régi tudás, hogy kapcsolatunk a magasabb rezgésű és tudatszintű szférikus világokkal, eredendő Otthonunkkal, a Teremtővel, örök idők óta természetes angyalemberi létünk része. Ezt a mai tudomány is elismeri és így fogalmazza meg:

 

"A kvantumvákuum nullapontmezõjével való kölcsönhatások révén a szervezet gyöngéden, de ténylegesen kölcsönös kapcsolatban van a környezettel. Az élet, akárcsak maga a világegyetem, egy "szent táncban" fejlődik. Ez annyit jelent, hogy az élő szervezetek nem bőrbe bujtatott egyedek, és hogy az élővilág nem a klasszikus darwinizmus rögös területe, ahol minden minden ellen küzd (bellum omnium contra omnes), miközben minden faj, minden szervezet és minden gén egymással előnyökért versenyez. Az élőlények bensőséges viszonyok széles hálózatnak elemei, amely átfogja a bioszférát - és ez maga is egyik eleme azon még szélesebb viszonyoknak, amelyek messze belenyúlnak a kozmoszba.


Az emberi szervezet olyan alakulatai, mint az ész és a tudat, a kapcsolatok hálózatába vannak beágyazva. Ebből az következik, hogy a koponyánkon túli világ néhány vonásáról az agy által szolgáltatott információk nem korlátozódnak az elektromágneses hullámok látható spektrumára, sem a hanghullámok hallható spektrumára, hanem kiterjednek a hullámterekre a vákuum nullapontmezőjében. Tudatunk és a világ többi része közötti közlekedés állandó jellegű és mindkét irányban működik. Minden, ami az elménkben történik, hullámnyomokat hagy a környező vákuummezőben, és azok a finom minták, amelyek ott továbbítódnak, felfoghatók a tudat megfelelő állapotában."

 

(László Ervin professzor: Az új tudományos világkép elmélete és jelentősége a gyakorlatban Kvadromatika.freeweb.hu)

 

Mindez nem más, mint a korábbi holisztikus világszemlélet Új Tudatosságú, kozmikusan dialektikus szemléletű, új paradigma általi tudományos nyelvezetű megfogalmazás

 

Tudjuk saját tapasztalatainkból, hogy az Új Tudatosság olyan állandósult tudatállapotot hoz létre a mindennapi létben, amilyen korábban csak a rövid meditációs időszakokban volt megtapasztalható, vagy az álomfolyamatok tudatos irányítása, esetleg úgynevezett halál közeli élmények esetén.

 

Ezekben az esetekben, korábban is megtapasztalható volt az emberi tudat és a kozmikus világ magasabb szférái közötti kétirányú közvetlen kapcsolat, amit minden újabb kori időkben hitetlenkedés és elutasítás fogadott az ezt még meg nem tapasztaltak részéről, elsősorban a "tudományos igényességgel gondolkodók" oldaláról.

Azt is tudjuk, és ez tudományos körökben tudott tény volt eddig is, hogy a pszichoterapeuták gyakorlatában bevett módszer az olyan "módosított tudatállapot" létrehozása, amelyben akár előző életekbe is vissza lehet az embernek időlegesen helyeződni.                                                                             

A kvantumvákuummal kapcsolatos tudományos megállapítások igazolni látszanak azt a mindenkori állítást, hogy jelen - múlt - jövő csak fikció, az ember korábbi alacsony tudatszintjének eligazodó képessége megsegítésére kitalált illuzórikus idősor, mint ahogy a földi lineáris időfogalom is csak egy sorképzet. Ugyancsak hamis képzetnek bizonyult az az eddigi tudományos állítás is, miszerint az emberi kommunikáció csak és kizárólag a materialista elvű szűk szemléletnek megfelelő, úgynevezett standard módon történhet.                     

Ma már szintén tudományosan bizonyított tény, hogy a nyelvi kifejező módok és a testi kísérő gesztusok és mimikai hatások mellett, a telepatikus, kép- és gondolat kisugárzás alapján működő kommunikáció is valóság, akár a világűrben tartózkodó űrhajós és a földi társ között is.

Ezeket a korábban tagadott és lehetetlennek nyilvánított működéseket, az agyi elektromágneses hullámok mérésére és regisztrálására alkalmas korszerű elektroencelográf készülékek segítségével, szigorúan ellenőrzött körülmények között is kimutatták, a két egyén azonos agyhullám-mintázatváltozásai alapján.

De hasonló vizsgálatokkal bizonyították be az agykutatók a jobb és bal emberi agyféltekét vizsgálva, hogy az átlagosnak nevezett tudatosságú gondolkodás esetén tapasztalható, különböző elektromágneses hullámmintázatokat létrehozó működésről magasabb tudatosságú szintre váltó, avagy meditatív tudatállapot elérése esetén, a két agyfélteke elektromágneses rezgésszintje és az ennek megfelelően tapasztalható képbeli hullámmintázata hasonlóvá válik.

Nagyon fontos, sőt, az eddigieknél is sokkal többet elmond az a vizsgálati tapasztalat, mely szerint két magasabb tudatossági állapotban lévő egyén agyi szinkron félteke működése nem csak az adott egyének saját jobb és bal agyféltekéiben nyilvánul meg a fentebb leírt módon, de a két egyéni agy között is.

Ezt a két egyéni agy közötti közel azonos működési megnyilvánulás akkor is létrejön a vizsgálatok szerint, ha nincsenek egymás közelében, nem látják, és nem hallják egymást, semmilyen alapvetően nyilvánvaló érzékszervi kapcsolat sem tapasztalható köztük. A tudományos fogalomtár ezt az agyi kölcsönhatást a "négyszeres szinkronizáció" néven jegyzi.

Hasonló szinkronizációt állapítottak meg tudományos vizsgálatok során, amikor 12 hasonló tudatállapotú egyén egyidejű agyműködési kölcsönhatásait vizsgálták úgy, hogy az egyének egymástól kellően elszeparálva, semmit sem tudtak egymás jelenlétéről a vizsgálatban.                                                                 

Ez pedig egyértelművé teszi a magas energetikai rezgésszámú, Új Tudatosságú egyének létszámtól függetlenül, de napról napra egyre erősödő, természetes módon létrejövő konvergenciáját, és ebből eredően a közös irányultság és szándék hatványozott mértékű teremtő képességét az Új Földi Létben.   

És ha figyelembe vesszük azt, hogy a magas energetikai rezgésszámú tudati működések képesek kapcsolatot teremteni a földreszállt angyalok és az univerzális kozmosz végtelenjében létező magas tudatosságú fénytestű entitások között, akkor megértheti bárki, hogy hogyan zajlanak az úgynevezett közvetítések, csatornázások ugyanúgy, mint a múltba és jövőbe látás, valamint az Akasha Krónikában olvasás képességei.

Ezek, az agyi működésekben ma már nyomon követhető lelki - szellemi kommunikációs és információcsere folyamatok, az emberi tudat kezdete óta az erre kiválasztottak kiváltságai voltak. ITT és MOST, a kozmikus szent változások által meghatározott korszakban minden, a megfelelő energetikai rezgés és tudati fejlettségi szintet elérő lélek képessé válhat erre a transzdimenzionális kommunikációra.

De kihez és mihez is csatlakozik az erre képességet szerzett vagy adottsággal rendelkező emberangyal? Ahhoz a kvantumvákuumhoz kötődő rendkívül finom energiamezőhöz, amit az örök angyalemberi kapcsolódási szándék az eddigi fogalomrendszerében "kollektív tudat" címszóval jelzett. Ez pedig, az egyéni angyalemberi tudatok felett működő magasabb tudatszint, az univerzum minden létező fejlett entitásának lehetséges hozzáférésével.

A felsoroltakból és sok más, itt fel nem sorolt tényből következően a 21. század kezdetére, az új kozmikus korszak kapuján belépve idejétmúlttá vált a fizikai, a biológiai, a tudati és a lelki - szellemi léttényezőket különválasztani és szembe állítva egymással, bármelyikük kizárólagosságát hangsúlyozni. Hiszen ezek mind ugyanannak a Teremtő energiának a sajátos megnyilvánulási formái csupán. Az örök kozmikus lét harmonikus teljességét megvalósító és magába foglaló, folyton változó és végtelen univerzum egyenrangú összetevői.

Ahogy egyre nyilvánvalóbb, hogy az Új Tudatosságban az eddig mesterséges módon különválasztott tér és idő fogalomrendszer is konvergál, és eggyé válik, az anyag hagyományos és kiemelten kezelt fogalmát is háttérbe szorítja az univerzális energiamezők változatosságának és mindent teremtő funkciójának felismerése.                                                                                                               

Ez a felismerés láncolat, és ennek az Új Tudatú felismeréssornak a befogadása és mindennapi alkalmazása teszi az emberangyali egyént alkalmassá arra a kozmikus minőségű Új Földi Lét megélésére, amely egésszé, teljessé és bensőségesen harmonikussá teszi létét és kapcsolatát az eddig felette állónak és rajta uralkodónak hirdetett szférikus valósággal. Ennek a szférikus valóságnak a képviselői vagyunk mi itt, a Föld nevű bolygón, ebből származunk és ennek minden lényegét magunkban hordozzuk.

Mindaz, ami az univerzális kozmoszban létezik és működik, jelen van a földi emberi testben és a földi emberi létben is. Mi a kozmosz részei vagyunk úgy benső, mint külső vonatkozásainkban és viszonyrendszereinkben. Hiszen csak a régi, szűkre korlátozott emberi tudat uralomra törő gondolkodásmódja választotta szét és igyekezett esetenként alá- és fölérendeltségi kapcsolatba állítani a Minden, Ami Van örök egységét.

Ha már tudjuk, hogy kik is vagyunk és hová is tartozunk, akkor otthon érezzük magunkat, hiszen rátaláltunk elvesztett önmagunkra és megleltük az eredendő Otthon létformáját. Ez pedig a földi emberi lét kiteljesedésének az eredménye.

Nagy segítséget adnak az átlagemberek számára ehhez az identitástudat megleléshez az új paradigmás, kreatív gondolkodású legújabb tudományos megállapítások is.

A korábbi, mindent szétválasztó és darabjaiban különállóként analizáló, téves megközelítési módok helyett, ez a tudományos szemléleti mód újra tényleges valóságának és összefüggésrendszereinek megfelelően vizsgálja és ábrázolja az univerzális kozmikus meghatározottságú földi lét szétválaszthatatlan testi - lelki - szellemi egységét.

A minden összefüggést tagadó korábbi, mereven és kizárólagosan materialista szemléletmód helyett, a kozmikus valóságnak megfelelően közelítve az úgynevezett parajelenségek kérdésköreihez, ezek természettudományos magyarázatára törekszik a legújabb kvantummechanikai kutatási eredmények egysége alapján.

Ebből az egységből kiindulva pedig, minden magasabb tudatosságra törekvő földreszállt angyal ismét az univerzális evolúció teremtő részesének, kozmikus tudatosságú szabad egyéniségének vallhatja önmagát, aki ebben az újra felismert meghatározottságában képes saját sorsát, létformáját alakítani, megfelelően annak a hatalmas és mindent átfogó evolúciós változásnak, ami ITT és MOST, az univerzális kozmoszban zajlik.

 

 

 

 

 

 

A Minden, Ami Van szintézise az emberiség tudatában

 

Az új kozmikus korszak kezdetének legsürgetőbb emberangyali feladata, a Vízöntő jellegéből adódó, mindent átfogóan érintő változások folyamatában, hogy az ITT és MOST szent kozmikus pillanatában, forrásuktól és világnézetük irányultságától függetlenül összegyűjtse, és szintetikus egységbe foglalja mindazokat a valóságtartalmú ismereteket, melyek az univerzális kozmosz örök létéről a rendelkezésünkre állnak.

Az ismeretek, a Tudás Fája gyökerei Lemuria és Atlantisz időközben szemünk elől vesztett dimenziói, a legújabb hajtásai pedig a 21. század Új Tudatosságú és kreatív szemléletű tudósainak paradigmaváltást tükröző megállapításai. Ezek az átfogó tudományos kutatási eredmények az univerzális kozmikus lét teljességét vizsgálva születnek, a Minden, Ami Van egészének egységességét és összefüggésrendszereit igyekezvén előtérbe helyezni.

Alapelvük egyre jobban közelit és azonosul a régi adeptusok ismert nézeteivel, melyek szerint az univerzális kozmosz örök törvényszerűségeihez közelítve kell nézni és vizsgálni minden folyamatot, minden összefüggést és minden hatás- és viszonyrendszert, akár mikro- vagy makroviláginak tekinthető is az, hiszen minden mindennel összefügg, és hatással van egymásra.                                    

Ez az új tudományos aspektus az új paradigma szemléletének teljességgel megfelel és mentessé vált minden korábbi mesterséges önkorlátozástól.

Felismertté és tudományosan is elismertté vált, hogy minden rendelkezik valamilyen szintű lelki tényezővel, valamilyen szintű tudatszinttel, minden része és részese is egyben a teremtés örök energetikai-éteri folyamatának. Ennek a folyamatnak a végtelem sorozatában az örök Teremtő Szellem irányultsága érvényesül, manifesztálódva alkot formát, és vetületként tükröződik le a földi anyagi létszinten élő angyalember analizáló tudatvilágába.      Itt pedig van, aki látja és érti is, és van, aki csak nézi, és nem látja az egymásra tükröződő, különböző dimenziójú és formavilágú vetületek jelentésének valós lényegi tartalmait.

Ezeken az egyéni felismeréseken át vezet a zarándokösvény az Új Földi Lét kapujához, ahol természetes módon tudnak érvényesülni és működni azok az ősi tudásokon alapuló, mágiának vagy párajelenségeknek megbélyegzett folyamatok, melyek által az önmagára talált isteni adottságokkal rendelkező emberangyal kiteljesítheti kozmikus létét. Ebben az Új Földi létben pedig az univerzális kozmosz végtelen lehetőségei sorakoznak, a Tiszta Szeretet dimenzióját alkotva és teljes átélését biztosítva az eddig eljutottaknak.

Fel kell ismerni, és tudomásul kell venni, hogy minden létező tényezője a teremtett világoknak valamilyen szinten kommunikációs kapcsolatban is áll egymással, így hatással is van egymásra az univerzális kozmosz teljes egészét tekintve.

Amit mi nem vagyunk képesek érzékelni, az attól még végtelen korok óta működik és hat ránk.

Hiszen a Teremtő az a pont, az a forrás, amelyből minden létezés alapenergiája kiárad, és ugyancsak ebbe az örök fókuszba irányul vissza minden energia, minden megteremtett dolog kibocsátott energiája.                                                   

Ez az örök körforgás, a Tiszta Szeretet örök és egyre erősödő hatásfokon kiáradó körforgása működik egymást és eonokat átszőve, a végtelen létezés folyamatos kiterjedésének mozgató erejeként. Ez hat át mindent a kvarkoktól a végtelen legtávolabbi világainak galaktikus képződményeiig.                             

Ez a Teremtő Intelligencia Fénye, a Tiszta Szeretet Fénye, az Örök Létezés energiája. A Szellem örök kiáradása.

Ez a szellem bennünk van a teremtésünk pillanata óta. Kisugárzódik mindennapi gondolataink által, teremtő erővel hat akkor is, amikor nem is gondolunk rá. Ugyanakkor besugárzódik éber tudatunkba álmaink bevésődött képein keresztül mindaz, ami a magasabb szellemvilági létünkből a lélek saját vetítővásznán szimbolikus közvetítésekként megjelenik.

Álmaink is a teremtett világunk valóságát vetítik elénk ugyanúgy, ahogy teremtő gondolataink is valóssággá válnak számunkra. Vagyis, a történéseink sorozata csakis saját egyéni világképünk megvalósuló vetülete. Amilyen a bent, olyannak éljük meg a testünkön kívüli világot. Csak tőlünk függ, hogy milyennek is.

A saját magunk teremtette valóságunkhoz való viszonyulásunk pedig annak a minőségét jelzi, hogy a benső értékrendünk hogyan viszonyul az univerzális kozmikus valóság irányultságához.                                                                     

Kozmikus lényekként csakis akkor érezhetjük jól magunkat a bőrünkben és a bőrünkön kívüli világunkban, ha mindkettőben harmonikus egységet érzünk, ha mindkettő az otthonlét tiszta érzetét jelenti.

Ehhez pedig azonossá kell válnunk önmagunk isteni lényével, önmagunk eredendően kozmikus Én-tudatú valóságával, mert csak ez az önvalónk képes igazán Otthon érezni magát, az eredendő származási helyét jelentő kozmikus létben.

Ha pedig már Otthon érzi magát az emberangyal, akkor teljes az egyébként látszólagos bent és a kint közötti harmónia, Egységessé vált az Én és a Minden, Ami Van eddig hamis tudatú megkülönböztetése.                          

Nyilvánvalóvá vált, hogy Minden, Ami Van, az Én Vagyok. Belőlem áradt ki, én teremtettem magamnak, énrám vetítődik vissza, így egyedül én tapasztalom meg, hogy milyen a világképem, mit vetítettem ki, azaz milyen világot teremtettem eddig magamnak. A változtatás, az Új Világom megteremtése is csak rajtam áll.

A folyamatosan megvalósuló, mindennapi új paradigmás megközelítési mód és gondolkodás erőteljes élet - és sorsmegújító hatásokkal van a korábbi, régi tudatosságú és megközelítésű naiv gondolatok által teremtett világra.  

Szellemi szinteken az Új Tudatosság új világot épít, a régit egyre inkább kiszorítva a manifesztálódott valóságunkból. Így teremthetünk ITT és MOST, a tudatosságunk megváltoztatásával új, szebb, harmonikusabb és boldogítóbb Új Földi Létet magunknak. 

Ebben az Új Földi Létben, az Új Tudatosság mindent felszabadító valóságában már nem dominálnak az anyagi szintű vágyakozások, nincs haszonelvű törtetés és nincsenek ehhez kapcsolódó, a mások kihasználására törő igyekezetek sem.                                                                                               

Ugyanígy nincs a mindennapok kínjaira eddig ok - okozati összefüggésben hivatkozásként említett karmikus örökség sem, hiszen az idáig eljutott emberangyal már túljutott karmikusnak nevezett múlthoz kötődésén. Letette a múltból magával cipelt összes terhét magában foglaló hátizsákját, elengedte a múlt összes korlátozó dogmájával a karmáját is. Ezáltal válhatott teljesen szabadlelkű kozmikus lénnyé.

Az Új Földi Lét az Ibolya Láng zarándokösvény bejárása során megtisztított, könnyűvé és szabaddá vált lelkek birodalma, ahol az önzetlen és elvárásoktól mentes Tiszta Szereteten alapuló Egység megélése, a kreatív Új Tudatosság által inspirált folyamatos teremtés, az önmegvalósítás és önkiterjeszkedés végtelen lehetőségeinek megvalósítása a mindennapok tennivalója. Ez pedig nem más, mint a Földi Angyali Lét.