IBOLYA LÁNG

 

Második rész

 

 

 

 

A TISZTA SZERETET DIMENZIÓJA  

 

                                  

 

 D. D. Desiderius munkája

A szerző részéről minden jog fenntartva!

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom

 

 

         - A spirituális bőség felé

 

        - A spirituális bőség áldott állapota

        

        - A Kardok Hídja

          Átlátás és átjárás a régi és az új földi létforma között

       

        - ... "TELJES ÉRTÉKŰ EMBER" ...

          Gondolatok az emberi lét értékrendjeiről

       

        - ÉNBE ÉRŐ - ÉN BEÉRŐ

          A földi angyal élettánca

       

        - Az otthon megtalálásának útja

       

        - A földre szállt angyalok útja

        

        - Az emberi lét legnagyobb titka

      

        - Gaia anya angyalai

        

        - Az emberangyali szeretet

       

        - Az univerzum szívverése

        

        - A tiszta szeretet energiája

       

        - A szív intelligenciája

        

        - Utóirat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SPIRITUÁLIS BŐSÉG FELÉ

 

 

 

Az emberangyali lét teljes megélése eljuttatja a zarándoklót az Otthon kapujába, amelyen belépve kitárul előtte a tiszta szeretet dimenziójának birodalma.

 

A spirituális vándor ebben az emberangyali minőségében már egy karma nélküli lélek entitása, akinek az az egyetlen dolga, hogy földi létével mozgassa, és szabadon áramoltassa a tiszta szeretet krisztusi energiáját. Számára ez tulajdonképpen már nem feladatot, inkább természetes létalapot jelent.

Ő már régen eljutott abba a felemelkedett állapotba, ahol önmaga lenni nem jelent számára mást, mint minden létezőben tisztelni és szeretni a teremtő megnyilvánuló aspektusát, önmaga egy részét. Ez az ő léte értelme.

 

Ennek a létminőségnek az egyik fontos alapeleme az önszeretet, az önbecsülés.

Az eddig elvezető zarándoklat során, az úton lévő megtanulta megszeretni önmagát, hiszen felismerte önmaga isteni lényegét, amibe nagyon bele lehet szeretni.

Ez a felismerésből eredő önszeretet teszi számára lehetővé a minden, ami van teljes elfogadását, és az univerzális kozmosz irányultságának szolgálatát, kellő önbizalommal telten.

 

Az ITT és MOST eme szent állapotában már nem létezik az emberangyal létében hiányállapot, nincsenek tudati korlátok és ezekből adódó elfojtások, nincsen semmi akadálya a tiszta szeretetenergia szabad keresztüláramlásának rajta. Ő ebben az állapotában már nem más, mint a Fény közvetítője, egy világítótorony a tájékozódni szándékozók számára.

 

Ugyanakkor szabad akarattal felruházott teremtőként felelősségteljes közreműködője az univerzális valóság alakításának, az új világegyetem megteremtésének.

A teremtés folyamata számára nem más, mint a kreatív energiák szabad, elvárások nélküli áramoltatása.

 

Ezt a tudatos technikát eonok óta nem használtuk, de most, az új energiák, és az új tudatosság által ismét belép az életünkbe, és megnyitja az utat emberi mivoltunktól eredendő isteni mivoltunk felé.

A teremtési képességgel bíró emberangyal tudja, hogy teremtéseiért örök felelősséggel tartozik, hiszen azok, bármennyire is általa kontrollálatlanul szabad életet élnek, örök időkön keresztül végigkísérik létünket, kötődnek teremtőjükhöz és visszahatnak rá. 

 

Erőssé és önbizalommal gazdaggá teszi a felemelkedett egyént a kozmikus empátia, a feltétel nélküli együttérzés minden létező iránt, önmagából kiindulva az összes eddigi tettén, tapasztalatán keresztül.

Ez az együttérzés nem jelent alávetettséget, inkább azt, hogy a felemelkedett egyén tiszteli a különböző választásokat és módokat, a sajátjától eltérő megoldásokat és szándékokat, de nem veti alá önmagát ezeknek.

 

Minden a saját benső törvényszerűségei és szükségszerűségei szerint zajlik a világegyetemben, s ezt mindenkinek tisztelnie kell. Ha tudjuk, ha nem, minden azért van, és azért történik, hogy a javunkra váljék, minket szolgáljon. Mindennek velünk kapcsolatos oka és célja van a teremtett világban. Hiszen mi teremtettünk mindent, hogy ezek által az anyagi sűrűségeket megtapasztalva visszajuthassunk a tiszta szeretet birodalmába.

 

ITT és MOST a legidőszerűbben kell megnyilvánulnia az emberangyal létében a krisztusi elvnek, miszerint úgy bánj másokkal, ahogy elvárod, hogy veled bánjanak, s úgy bánj az élettel, ahogy szeretnéd, hogy az élet bánjon veled.

Az eddig eljutottat ez a gyakorlat jellemzi.

 

A felemelkedett emberangyal segítője a hozzá fordulóknak, de nem lehet kiszolgálója senkinek.

Csak életének személyes példájával és közvetlen tájékoztató szavakkal tanít.

Nem igyekszik megtéríteni senkit, nem prédikál, nem "osztja az észt", csak tisztelettel adja tovább egyéni tapasztalatain alapuló tudását.

 

A segítés nem kötelesség a számára, de önként és örömmel teszi ezt, ha konkrét kéréssel vagy kérdéssel fordulnak hozzá. Mindezt elvárások nélkül teszi, számára a viszonzás már ott van az ITT és MOST általa megélt állapotában, a Gnoszt energiáinak teremtő birtoklásában, a tudat evolúciójának átélt lépéseiben.

 

Ezáltal ő már belépett a tudatosság azon szintjére, amely örök életre szóló védelmet biztosít számára, hiszen ez az új tudat már túl van a mentális gondolkodáson.

Ez az új, tiszta szeretetettel megáldott tudat nem harcol semmi ellen, hanem az Ibolya Láng szintjén sugározva hozza létre a számára szükséges állapotokat, az univerzális kozmikus szinkronicitás elve alapján.

 

Ennek a kozmikus működésnek saját energiája, Ibolya Láng rezgése és ennek megfelelő makrotudata van. Ez a makrotudat az együttérzés, a feltétel nélküli elfogadás, az egyetlen igazság, és az ezekből eredő szabadság kisugárzásával új létfeltételeket, új lehetőségeket képes teremteni.

Ez a tiszta szereteten alapuló emberangyali lét lényege. Földi létünk értelme.

 

Én vagyok az út, én vagyok a példa.

Én vagyok a boldogság megteremtője magamnak.

A belőlem kiáradó Ibolya Láng lobogása szétsugároz és beragyog mindent.

A tiszta szeretet érzésének megélt pillanata, a másikkal való mindent megosztás szent és örök pillanata az ITT és MOST egyetlen tudatos boldog pillanata.

 

Ami én vagyok, az vagy te is.

Az isteni lényeg ott van benned, és te itt vagy bennem.

Ez a teremtett egység, az esszenciális kozmikus egység.

Egyek vagyunk.

Ez az új tudatosság önmegvalósító lényege.

Ez a felemelkedett emberangyali kozmikus lét.

 

Az átalakulás, a felemelkedett emberangyali lét Ibolya Lángja a megváltás és a megtisztulás örök minőségét képviseli.

Az elkövetkező kétezer évben ez lesz a felgyorsult evolúciós változások meghatározó energiasugara.

Univerzális kozmikus törvények kormányozzák használatát és működését.

 

Aki nem érett meg még a használatára, annak káosz érzetét keltheti a hatása. 

Ezért az emberi kapcsolatokban csak az ezt megértő, ezzel együttműködni képes tudatosságon alapulók maradnak meg az új energiaviszonyok között. Ezek rendelkeznek értékeket tartalmazó létalappal, amelyekből hiányzik ez a létalap, azok szétesnek. Csak a tiszta szereteten alapuló kapcsolatok tudnak tovább fennmaradni.

 

Ahogy beintegrálódnak multidimenzionális egyéniségrészeid egyre teljesebbé váló földi kozmikus énedbe, a szellemed úgy választ le egyre gyorsuló haladással a korábbi kapcsolatminták beléd vésődött motivációiról, és ad helyet az új éned új motivációinak. Ezek pedig új, a tiszta szeretetet megnyilvánító formákat fogadnak csak el.

 

Az emberangyali létszint ezen Ibolya Láng lobogásában teljes hatalommal bíró entitásként tudjuk szabályozni saját világunk mozzanatait, saját valóságunk alakulását. Itt már isteni szikra önvalónkat felismerve és megélve, nem csak egyénenként, hanem egyre inkább az Egész részeként viszonyulunk az univerzális kozmosz ITT és MOST örök pillanatához.

Ez a megtapasztalt saját igazságunk, ez alapján kell, hogy éljünk. 

Ezzel szolgáljuk embertársaink, a bolygó és az egész változó világegyetem felemelkedését.

 

Az új földi létben élők már nem ismerik a félelmet, a kiegyensúlyozatlanságot, a szenvedést és a hasonló visszahúzó viszonyulásokat.

Ők már magukban hordozzák az élet letisztult bölcsességét, az ehhez társuló benső békességet és

félelemmentes állapotot.

 

Ezek felemelkedett létük alappillérei, melyekre támaszkodva alkalmazzák a kozmikus szinkronicitás mindenre ható erőit, energiáit. Ez az adottság az ő felemelkedett létük természetesen szerves része, isteni teremtő énük megnyilvánulása.

Már befogadták önmagukba és aktivizálták azokat az eddig elnyomott és háttérbe szorított angyali energiáikat, lelki vezetőjük energiáit, saját isteni részeiket, melyek mindezeket az átlagemberi léttől eltérő lehetőségeket biztosítják számukra.

 

Ezzel az egyesüléssel válunk ismét teljesen azzá az angyali entitássá, akik valójában emberi szkafanderbe bújva vagyunk. Azzá az angyallá, akit álmainkban megjelenítettünk, akit mindig is kerestünk és óhajtottunk.

Mi magunk vagyunk ez az angyal.

 

Ebben a létünkben pedig már eljutottunk a tiszta szeretet birodalmába, ahol csak kiegyensúlyozott

emberangyalok vannak. Itt a spirituális természetet kell megvalósítani, a kreatív szellemi aktivitáson

keresztül, a jelenben.

Az ITT és MOST örök szent pillanatában levés szeretetvibrációjának minden mást elsöprő érzése soha eddig meg nem tapasztalt egyensúlyban levés érzését adja, az angyali lét örömét.

A múltunk energiái itt már semmivé váltak, nem tudnak hatni ránk. Így itt már ismeretlen fogalom a komorság, a bánat, a harag vagy az önsajnálat.

 

Az  emberangyal  túllépve  minden  eddig  áthághatatlannak  tűnő  határon,  új  tudatossága  általi  új létformájában új felfedezéseket tesz, új valóságokat tapasztal meg és él át.

E  dimenziókat  bejáró  útján  a  Szellem  szeretete  vezérli és segíti, mely a Teremtő akaratát kifejező Fény-erő.  Eljuttatja  a  zarándoklatot  végző  emberangyalt,  önmaga  mind teljesebb  isteni valójának kiterjesztéséhez, a társteremtés teljességének megéléséhez, a kozmikus emberi lét legmagasabb szintjeinek megtapasztalásához.

 

Ez egy új típusú energetikai együttműködés, multidimenzionális létünk összes energiájának szintetizálása és egybeintegrálása által.

Ezzel az emberangyal a végtelen tudatváltás folyamatába kerül, egy hihetetlen tapasztalás részesévé válva, az istenemberi lét felé vezető úton.

 

Megváltoznak energetikai jellemzőink, összetevőink, a dolgokhoz való ragaszkodásaink és viszonyulásaink, újabb és újabb magas rezgésű energiákkal leszünk képesek feltöltődni.

Ennek következtében megváltoznak szervezetünk elektromágneses szerkezetének sajátosságai, amely változások különböző új egyéni érzékelési és megnyilvánulási lehetőségeket tesznek lehetővé.

A lehetőségek korlátlan formában és módon állnak rendelkezésünkre ettől kezdve. Ez egy hihetetlennek tűnő tapasztalás.

 

Ezeknek a tapasztalásoknak és információknak a továbbadása a többi ember felé nem könnyű feladat.

Az átlagembereknek fogalmuk sincs ezekről a valóságokról, hihetetlennek tartják az ez irányú egyéni megtapasztalások lehetőségét, semmi érzékelő képességgel nem rendelkeznek az energiák változásaival kapcsolatban. Elzárkóznak az ide vonatkozó információk befogadásától. Angyalember - emberangyal -  istenember fogalomkörök a számukra teljesen elfogadhatatlanok.

 

Az emberangyal állandó nyitottsága és kapcsolódási, közvetítő szándéka csak azokban az esetekben talál társas kapcsolódásra, amikor erre bensőleg motivált egyénnel találkozik. Konkrét érdeklődésre lehetővé válik számára az élmények és gondolatok megosztása a továbblépni szándékozó angyalemberrel, emberangyallal.

 

Ebben a társkapcsolatban a felemelkedett emberangyal új struktúrájú energiájára rácsatlakozhat a felemelkedni vágyó, s a kettejük isteni szenvedélye új szintű támogatást, új látásmódokat és spirituális kreativitást eredményezhet a számára.

 

A segítőkészen "bábáskodó" emberangyal aktív közreműködésével megszülethet egy új spirituális egyéniség, a kettejük benső teremtésének manifesztálódása következtében.

Új energiastruktúra, új tudatosság és egy új valóság formálódik e közös teremtés által.   

A kettejük egyesített szenvedélyű és energiájú lelki-tudati tevékenysége eredményt hoz.

 

Csak ez a szabad akarattal történő közös spirituális tevékenység az egyetlen járható és elfogadható út a másik felemelkedésének segítésére. Szükségtelen és nem kívánatos bármiféle "hittérítés" vagy

ráerőszakoló meggyőzés kísérlete.

 

Magasabb szintre lépni minden esetben csak benső szükségszerű igény kifejeződése által lehet. Akiben nincs erre szándék, az még nem érett meg a továbblépésre, azt békén kell hagyni abban az állapotában, amelyben van, és ahol jól érzi magát.

 

Akik ébredeznek, azok közül viszont egyre többen jelennek meg az emberangyalok körül, és kérnek segítséget, hogy megtapasztalhassák az új valóságokat, azt, amit ők már tudnak.

A  csatlakozással  visszatérnek  abba  a spirituális családi közösségbe, ahonnan eredetileg elindultak földi feladatukra. Rácsatlakozva egyesülnek eredendő szellemi energiájukkal, önmaguk teljességével. Egységes egésszé, teljes értelemben önmagukkal egészségessé válnak.

 

Új rezgéssel működnek, mely hatással van a bolygó rezgésére is, segítve annak folyamatos felemelkedését, az Új Föld létfeltételeinek kialakulását.

A bolygó olyanná válik, amilyenné a rajta élő angyali entitások teremtik.

 

Ebben a teremtésben nincs előre meghatározott dolog, a teremtő képességet gyakorló emberangyalok vágya és isteni szenvedélye formálja a kialakuló jövő valóságát.

A Szellem arra vár, hogy beindítsuk a teremtés procedúráját.

 

Az ismét teremtő erővel rendelkező emberangyal pedig szabadon választhat, hogy mit teremt. Amit teremt, az viszont örökké hatással lesz rá. Mert az energia mozgása örök, a kisugárzott gondolatenergia teremtő erővel bír, és manifesztálódva visszahat kisugárzójára.

 

Az új tudatosságot gyakorlók mindenre kreatívan nyitottak, egyre jobban a benső Fény világítja meg útjukat, a saját benső Fényük útját járják. Ezt a Fényt pedig a tiszta szeretet energiái gerjesztik és biztosítják folyamatosan.

Ehhez az energiához és az új tudatosság gyakorlati alkalmazásához pedig csak azok találnak oda, akik feladva korábbi egojukat, a spirituális énük teljes meghatalmazását választják irányítójuknak.

 

Ez a választás teszi lehetővé, hogy megteremtsék önmagukban azt a teljes kiegyensúlyozottságot, amely feltétele a régi energiás tudatosságból az új energiás tudatosságba való sikeres átkeléshez a Kardok Hídján.

Akinek ez sikerül, az a fizikai testében maradva egy teljesen új és más világhoz tartozónak érezheti magát.

 

Ebbe az új földi létformába együtt halad az emberangyali irányultságúak nagy tömege, de mégis egyénenként más-más úton. Mindenki a saját zarándokösvényét taposva.

Mégis, ők együttesen segítik létrejönni az új földi létforma energiamintáit. Ezeket az energiamintákat ITT és MOST olyannak teremtik, amilyennek a legjobb tudásuk és szándékuk szerint szükségesnek érzik.

 

Az utánuk jövőknek pedig lesz egy egészséges és kényelmes földi világuk, amit a későbbi irányultságuk szerint továbbfejleszthetnek. Így a mai emberangyalok az őket követőket, és az újonnan érkezőket egyaránt segítik. Mindkét vonulatnak szüksége van a segítő támogatásra.

 

A Földön egy ideje heves viták folynak arról, hogy az emberiség vajon az evolúció során fejlődött-e ki, vagy a teremtésnek köszönheti a létét. Ma már tudjuk, hogy általánosságban mindkét álláspontban van igazság.

 

Az emberiség kialakulásának történeti kezdetén, egy nagyon sebesen haladó fejlődési ívet írt le. A fizikai test biológiájában zajló állandó korrekciós kiigazítások nagyon hasznosnak bizonyultak. Rengetek módosítás árán jutott el az emberi test a mai működési szintjére. Most lényegesen magasabb rezgésszámon képes létezni, és ez további fokozatok felé növekszik, hiszen csak így lehetséges az a felemelkedés, amely az univerzális kozmikus változásokkal szükségszerűen együtt jár.

 

A felemelkedés alapját képező új tudatosság pedig a kozmikus emberangyali lét törvényszerűségeiben nyilvánul meg.

 

Az eddig elvezető hosszú zarándoklat kitartásra és önbizalommal megerősödött irányult létre késztette az úton lévőket. Ez a kitartás és elhivatott iránytartás egy meghatározó érték a sikeresség útján. Hiszen csak akkor van kellő esély a sikerre, ha az első önkéntes lépéstől kezdve egyértelműen tudja az útra kelő, hogy mit akar elérni, hová tart, és egész útja során az irányultságának megtartása mellett kellően rugalmas marad cselekvéseit illetően.

 

A rugalmasság biztosítja az adódó lehetőségek mind teljesebb kihasználását, az emberangyali lét kibontakoztatása és széles ívű kiteljesedése érdekében. Ehhez persze új tudatosságú bátor kreativitás is szükségeltetik.

Nem elég felismerni az elénk toppanó lehetőség pillanatát, de azt az adott ITT és MOST helyzetben meg is kell bátran valósítani, mert a következő pillanat már más minőséggel bírhat, a lehetőség már semmivé is válhat.

 

A bátran felvállalt cselekvés az előrevivő, a váratlan lehetőségek kihasználásának a módja.

Nyilvánvaló, hogy soha nincs elég kihasznált lehetőség minden adódó alkalom megcselekvésére, de ha éberek és kellően elszántak tudunk lenni, az igazán fontos és előrevivő mozzanatokra mindig lesz elég, s így az átélt cselekvések által válhatunk egyre hatékonyabbá az új létformában.

 

Erre tudatosan és intenzíven fel kell készülnie az emberangyalnak, a benne élés szinkronisztikus folyamatosságával.

ITT és MOST már nyilvánvaló, hogy amit a teremtő bizalom szándékával elgondol és kivetít, az előbb-utóbb meg is történik, valamilyen szinten manifesztálódni fog. Erről magasabb tudatosságunk, felsőbb énünk gondoskodik.

 

Minden, amit teszünk, gondolunk, és amire vágyunk, szükségleteink, mind kivetítődnek a magasabb szférákba. Ezek mintegy értékmérőként is jelzik ott, a Felső énünk tudatosságában, hogy valójában hol is tartunk, milyen a benső értékrendünk, mennyire emelkedett földi létünk, tudatszintünk.

 

Nem csak szavaink és cselekedeteink, de még a gondolataink is valódi énünk, külső-benső egységünk tükörképei, melyek direkt módon származnak eddigi tapasztalásaink összességéből, önvalónk formáló tényezőiből.

 

Ha ezek a tapasztalások eljuttatták az emberangyalt a mentális egyensúly azon szintjére, ahol már világosan látja az új létforma sikeres megvalósításának módját, a gondolatok teremtő erejével azzá változtathatja világát, amivé akarja. Csak azonosulnia kell az örökké működő és számára immár hozzáférhető univerzális kozmikus rend teremtő energiáival. Ez ekkor benső létünk természetes részévé válik, egyre inkább automatikusan működik együtt velünk.

 

Ettől kezdve mindannyian mintegy élő mágnessé válva vonzzuk magunkhoz azokat az eseményeket és körülményeket, amelyek harmonizálnak az univerzális kozmikus lét irányultságát lényegében magukba foglaló gondolatainkkal és szándékainkkal.

Ezen irányultságon belül szabadon választhatjuk meg, hogy mit szándékozunk tenni, következésképpen szabadon választhatjuk meg létünk minden egyes momentumát.

 

Tudjuk, hogy az irányultságnak megfelelő lét kézen fogva jár a sikerrel és a boldogsággal, és ez az állapot élénkké és kellemes közérzetűvé teszi az emberangyalt. Érzi, hogy az életét saját maga kontrollálja, minden részében önmaga felelős önmagáért. Önmaga meghatalmazott megvalósítójává lett eddig eljutva.

Élni tud saját isteni hatalmával, uralja az áldott Fényt, mely belőle sugárzik teremtő erőként.

 

Itt már az emberangyal rendelkezésére áll örökkön-örökké a spirituális energia a maga kvantum állapotában, amely kívül esik a földi idő- és tér fogalmakkal meghatározható valóságmezőn. Ez már a

kozmikus emberangyali lét, univerzális kozmikus törvényszerűségek által meghatározva.

 

 

 

                                        

                                             A SPIRITUÁLIS BŐSÉG ÁLDOTT ÁLLAPOTA

 

 

 

A spirituális fejlődés iránti vágy minden angyalember sajátja, lelke mélyén ott lappang valamilyen egyéni szinten elnyomva. ITT és MOST az új energia mindent megváltoztató hatásai hatnak mindenre és mindenkire, de különböző mértékben és az egyéni beállítódások által meghatározott módon. 

 

Minden emberi viszony és minden ember világa, e világok egymáshoz való viszonyulásai is folyamatosan változnak, de nem mindig az univerzális kozmikus irányultságnak megfelelően.

 

A régi energiájú és tudatosságú angyalemberek közül az ébredezők be szeretnének ugyan jutni az új energiás valóságokba, de saját korlátozottságaik, energiablokkolásaik ezt számukra nem teszik lehetővé.

A szándék önmagában ITT és MOST kevés, az intenzív tudat változtatás folyamatába való aktív részvétel tudja csak beindítani annak a teremtő erőnek a működését, amellyel meg lehet kezdeni az egyéni új energiás valóság mind teljesebbé tételét.

 

Ennek a spirituális zarándoklatnak a sajátosságai, szakaszai az egyén ráébredésével kezdődnek.

Amikor ráébred arra, hogy régi tudatosságában nem ő a saját léte alakulásának és létminőségének az irányítója, hanem egy tőle idegen, rajta kívülálló tényező, akkor indul be benne az önazonosság kérdésének felvetése.

 

Ha elkezdi ennek során az önmagába merülés nem könnyű, és sok esetben a számára eddig teljesen ismeretlen benső kutatás, sok figyelmet és energiát igénylő procedúráját, felsejlenek előtte azok a számára eddig teljesen megközelíthetetlennek és valószínűtlennek látszott tartalmak, melyek természetes módon a multidimenzionális létéhez tartoznak.

 

Egyre erősebben hatnak rá a lénye legmélyére száműzött isteni lényegének elő-előtörő Fénysugarai, s egyre nyilvánvalóbban jelzik számára a követendő út nyomvonalát.

Olyan valóságok válnak láthatóvá számára a Fény által, amelyeket eddig még nem ismerhetett, olyan kozmikus összefüggéseket ismerhet fel, amelyekkel előzőleg még nem rendelkezhetett.

 

Ezzel a Fényre leléssel tulajdonképpen megnyílnak számára az új energiák befogadásának új tudatossággal lehetővé váló módjai.

Ily módon kiteljesedettebb szabad választás lehetőségéhez jut hozzá. Új feltételek között találja magát.

Ez a felemelkedés felé indulás kezdeti lépése. Ez az Élő Fény kiterebélyesedésének kezdete.

 

Minden eddigi léttapasztalata ettől kezdve ennek az egyre erősödő benső Fénynek a megvilágításában kerül átértékelődésre, megtisztulásra, és új minőségében a megújuló világú egyéniség új tudatosságának tárházába.

Az új tudatosság megélése a minden, ami van teljes elfogadását, ez pedig a mindenre kiterjedő tiszta szeretet egyre teljesebb kiterjedését eredményezi.

 

A minden, ami van teljességében élés pedig azt az isteni erőt és hatalmat jelzi, ami alapján az emberangyal számára semmi olyan nincs, amit ne lenne képes megtenni.

Ő az Élő Fény, ő a világegyetem Fénye.

 

Az önmagában lakozó istenség Élő Fényének felismerése saját isteni voltának a felismerése. Mindenki benső Fénye saját rezgéssel bíró energiaminőség.

Ezért tud a saját korábbi megéléseivel, azok tapasztalati rezgéseivel azonosulva megfelelő új egyensúlyt és harmóniát létrehozni az egyén, csakis önmagán belül. 

 

A magunk benső Fénye képes csak a saját magunk valóságát bevilágítani, és önmagunk számára a követendő utat felismertetni. Ezzel biztosíthatjuk önmagunk saját spirituális fejlődésének folyamatosságát.

 

Ennek az önvizsgálatnak, önmagunk benső Fénye általi "átvilágításának" a gyakorlatával válik lehetségessé a bennünk felhalmozott sok-sok múltból származó hatás újraértékelése, és az ITT és MOST megváltozott követelményeinek megfelelő hasznosítása.

 

Így válnak számunkra a múlthoz kötődött tényezők régi energiái a jövő felé vezető út bejárását segítő új energiákba transzformálódó, minket segítő energiákká.

Ez az új tudatosságú megközelítési szemléletmód energia átalakító és beépítő gyakorlata.

 

A régi energiákkal nem harcolni kell, hanem tudatosan saját hajtóerőnkké változtatva, saját továbblépésünkhöz felhasználni. Hiszen ezek az energiák már bennünk vannak, a mi rezgésünkön működnek, csak hatásuk irányultságát kell megváltoztatnunk.

Ennek folyamán felismerhetővé válik, hogy a múlt is ITT és MOST van, az energiái most hatnak, tehát most hasznosítható minden, a múlt illúziójához kötött energia is.

 

Ezen a módon az önmagán munkálkodó angyalember megkerülhet egy sor olyan nehézséget, amelyeken a múlttal küszködőknek szükségszerűen át kell vergődniük sok szenvedés és energiafelhasználás árán.

 

Energiamozgatással célszerűbb és könnyebb előre haladni, mint erőltetett analizáló gondolati tevékenységgel. Előbbi az új, utóbbi a régi tudatosság gyakorlata.

Új valóságot létrehozni pedig csak új tudatossággal lehet.

 

Az energiák tudatos mozgatása ad alapot a teremtő tevékenység folyamatos gyakorlati megvalósulásához, egy idő után lehetőséget biztosítva a magasabb rezgésszintű létformákra való rálátásra és később a velük való transzdimenzionális együttlétre.

 

Ez már a korlátlan tudatossághoz közelítő állapot, amelyben a testi, a lelki és a szellemi önvalók az emberangyali egyéniségen belül teljesen integrálódnak. Azt is jelenti, hogy a lelki és szellemi, spirituális képességek egyre teljesebb vonatkozásban használhatóvá válnak számára. 

 

Végső soron egyre erőteljesebbé és hatékonyabbá váló képességei lehetővé teszik az emberangyal

számára, hogy tökéletes összhangban működjön együtt a magasabb szférákkal.

Így válhat kiteljesedésével újra transzdimenzionális képességű Fénylénnyé.

 

Mindezek során megváltoznak az egyén elektromágneses energiastruktúrái, és megváltozik a bolygó elektromágneses rácsszerkezete is. Mindkettő rezgésszáma felemelkedik.

Univerzális kozmikus küldetésünk ezzel beteljesedik.

 

A  földi  emberi  lényeknek olyan elektromágneses struktúra hálózatuk van, amely a világegyetem többi, számunkra nem látható birodalmaiban lévő egyéniség-részeinkkel, multidimenzionális alkotóelemeinkkel köt össze bennünket. Ezáltal vagyunk tényleges alkotórészei az univerzális kozmosz elektromágneses rendszereinek, a minden, ami van teljességének.

 

Felsőbb énünk, magasabb tudatszintünk, asztrális, mentális és szellemi létünk alkotórészei, teljes lényünk meghatározó mennyiségű része ezekben az elektromágneses szférákban működik.

Ez a bonyolult hálózat működteti a spirituális rendszerünket és annak központját is.

Ehhez csatlakozva léphetünk még előbbre az egyéni felemelkedés útján.         

 

 

 

 

                                                                   A KARDOK HÍDJA

                  

                                       Átlátás és átjárás a régi és az új földi létforma között

 

 

 

Az emberangyali lét legnehezebbnek tűnő motívuma az az elkerülhetetlen kettősség, amely egy jelentős időszakon keresztül teherként és konfliktusok forrásaként van jelen.

 

Korunk felnőtt korú angyalembere beleszületett a múlt energiái által meghatározott duális világba. Amint felcseperedett és rácsodálkozott az őt körülvevő világra, hamar felismerhette, hogy az nem olyan, amilyent ő szeretne, amilyen a számára ideális lehetne. Egy sor körülmény által befolyásolva, aztán vagy belenyugodott, hogy a világ ilyen, s ebben kell élnie, vagy egészen korai életszakaszában nagy és intenzív lázongásokba kezdett a világ berendezkedése ellen.

 

Az előbbi beilleszkedett a dualitások szélsőséges pólusai által megosztott világba, s annak egyik pólusát magához közelinek érezve, ennek megfelelően felépítette önmaga illúziókra épülő látszatvilágát.

 

A másik angyalember típus eleve MÁS volt földi élete első szakaszától kezdve.

Ő alkalomtól alkalomig, ittléte minden megnyilvánulásával éreztette az őt körülvevő világgal, hogy ez a létforma számára nem megfelelő, nem elfogadható és megváltoztatandó. Ő hamar felismerte a hamis megnyilvánulások láncolatait, az illúziók látszatai mögött elnyomott valóságot, a világ haladásának tévútját, s keresni kezdte a helyesnek látszó utat. Mindezt a legtöbb öreg indigó nem eltitkoltan, nem csendben meglapulva tette, hanem nyíltan felvállalva és kimondva, bárhol és bárki előtt véleményét. Nem is igazán szerették ezért a duális tudatosságúak.

 

"Vak tyúk is talál szemet"... tartja a népi bölcsesség.

Hát még mennyire igaz ez arra a földi létbe leszületett angyali entitásra, aki magával hozta a magasabb szférikus létéből az új tudatosság programját, a mindent megváltoztatás kozmikus irányultságát és ennek személyes inspiráló benső motivációit.

 

Ez az emberangyali csíra, a maga természetes módján és igyekezetével kereste az igazság végső

formáját, s ennek érdekében nekivágott az előzetesen is küzdelmesnek tűnő zarándokútjának.

Bátran szembeszállt akadályokkal, mások számára leküzdhetetlennek tartott nehézségekkel, bemerészkedett kiismerhetetlen labirintusokba, belemerült téveszméken alapuló tanok mocsarába, szembefordult hatalmaskodó senkikkel.

 

Egyre elszántabb és egyre magabiztosabb lett a megszerzett sokirányú tapasztalásai birtokában. Érezte és tudta, felismerte és tapasztalta, hogy egyre kevesebb a külső ellenállás haladásával szemben, és egyre több a benső hajtóenergia, amely egyre magasabb rezgésszintekre emeli őt az anyagi világ mélységeiből. Ahogy egyre feljebb emelkedett tudatosságában és energetikai töltöttségében, egyre világosabban látta annak a sűrű anyagi világnak az összefüggés- és viszonyrendszereit, amelyből kiemelte ezen zarándoklatával önmagát.

 

Egy újabb szakaszban, a Kardok Hídjára lépve, már nem csak rálátott a múltbéli világának létviszonyaira, de látni kezdte a következő létformát is. Felismerte, hogy ez az, amit mindig is hiányolt, amit a régiben mindig is keresett, de sohasem találhatta ott meg. Mert a régi, a megosztott és megosztó rendszerrel megteremtett létforma nem tartalmazza azt, amit az egy létszinttel magasabb természetes módon magában foglal.

 

Az új kor új típusú emberangyala ennek a kódjait hozta magával ebbe a földi létszakaszába, ennek a kódjai alapján működik egész lénye, ennek viszonyrendszereire van beprogramozva tudati-lelki-szellemi önvalójának minden szegmensébe. Ez az ő lényege és léttere. Azért jött, hogy ezt a földi lét valóságában megtalálja, és segíthessen más emberangyallá válni szándékozókat az idejutásban, a Kardok Hídján való minél sikeresebb átkelésbe.

 

 

 

 

                                                          ...."TELJES ÉRTÉKŰ EMBER"...

 

                                                    Gondolatok az emberi lét értékrendjeiről

 

 

 

Napjaink átformálódó univerzális kozmikus valóságaiban és ezeknek következtében a földi emberi lét erőteljes megosztódottságában, minden eddiginél erőteljesebb és kihangsúlyozottabb formában és szükségszerűséggel vetődik fel esetenként az a kérdés, hogy valójában kit és mit tekinthetünk teljes értékűnek?                   

 

Az elhangzó válaszok általában annyiféle megfogalmazásúak, ahány emberi megfogalmazásban

hangzanak el. Mert ahány ember, annyi "teljes érték" fogalom.

 

Minden  egyes  emberi  lény  sajátosan  felépített  benső  világgal  és  abból  eredően  sajátos egyéni értékrenddel rendelkezik. Van közel hat és fél milliárd egyéni világ, hat és fél milliárd egyéni értékrend és ugyanennyi ebből eredően megfogalmazott "teljes érték" meghatározottság is.

 

Vannak olyanok, amelyek egészen közel állnak egymáshoz - bár sohasem azonosak teljesen, és vannak, amelyek meglehetősen szélsőséges módon, nagyon távol állnak egymástól. Képviselőik mindennek ellenére egy bolygón, egy kontinensen, egy országban, egy városban, és akár egy légtérben is meg tudnak lenni egymás mellett egészen addig, amíg ez a különböző értékrendi álláspont nem okoz közvetlen konfliktushelyzetet közöttük.

Kellő toleranciával persze ez is tompítható, de állandó feszültségforrást képezve, felszínre bukkanását követően ott lappang az adott egyéniségek egymáshoz való viszonyulásainak megnyilvánulásaiban.

 

Adódik a kérdés, hogy mi az oka ennek a megszámlálhatatlan sokféleségnek az értékrend területén?

 

Ha az ember angyali eredetéből indulunk ki, egészen az első fizikai testet öltésig nem találunk olyan meghatározó motívumot, amely alapvetően indokolhatná a különbözőségeket. Az eredendő Otthon egysége, hasonló létformája, és azonos rezgésszintje nyilvánvalóan képes fenntartani a teremtett lelkek közel egységes benső meghatározottságait.

 

A különbözőségek kialakulásának kezdeti szakasza az Otthon elhagyásának, az egységes létfeltételeket biztosító elektromágneses "Tűz Függönyén" való átkelésnek a mozzanatával hozható összefüggés- be. Ettől kezdve az egyre inkább önmagára utalt egyéni angyali lélek - a Teremtő isteni lélekszikrája - már önmagában megélt tapasztalatok sajátosan eltérő sorozataival lesz gazdagabb.

 

Ahány egyéni lélek, annyi és annyiféle tapasztalás, annyi és annyiféle feldolgozása és egyéni tudati interpretálása ezeknek az egyéni tapasztalásoknak.

Ezek életciklusok végtelen sorozatain keresztül történő szintézise és integrációja kialakítja az éppen aktuális létszakaszra jellemző benső világot, és az ebből eredően megnyilvánuló sajátosan egyéni, senki máséval teljességében meg nem egyező értékrendet.

 

Eddig eljutva ismét adott a kérdés: mi vagy ki a "teljes érték" képviselője?

Ha abból indulunk ismét ki, hogy a Teremtő energia által teremtett intelligens Fény-entitások földi emberi testbe bújt megnyilvánulásai vagyunk, akkor nagyon könnyű megadni a választ.

 

Csak egyetlen "teljes érték" létezhet, az a tiszta szeretettel telített egységes energiahalmaz, amelyet az eredendő Otthon fogalmával jelölünk.

Ez jelentette mindnyájunk számára a kezdetek szakaszában a teljes értékű valóságot, a teljes értékű tiszta szeretettel való külső-benső azonosságot, ebből fakadóan pedig azt a Teljességet, amit azóta is vágyunk újra megtalálni és magunkban érezni.

 

A Teremtőnk iránti tiszta szeretet indított utunkra isteni lélekszikra mivoltunkban, és angyali Fénytestű formánkban bennünket, hogy a teremtés első körét saját teremtményeink által kiterjesszük a végtelen univerzális kozmikus létre. Ezzel együtt megtapasztaljuk, hogy milyen is mindannak a működése és viszonyrendszerei, amit isteni teremtő entitásokként a teremtés második körében mi magunk létrehoztunk, de abban a mivoltunkban, magas rezgésű Fénytestű lényekként önmaga valóságában megtapasztalni nem tudtunk.

 

Ennek a tapasztalási ciklusnak az érdekében kísérleteztük ki és teremtettük meg jelenlegi formájáig a számunkra fizikai megnyilvánulási formát és tapasztalási lehetőségeket biztosító emberi testet, egy

biológiai szkafandert.

Lecsökkentettük Fénytestű esszenciális lényünk magas rezgésszintjét arra az alacsony rezgésszintre, amit a fizikai test még magában tud tartani, aminek a rezgésszámát még magáévá tudja tenni.

Ezzel párhuzamosan viszont elveszítettük mindazokat az isteni adottságú eredendő képességeinket, amelyek Fénytestű lényként jellemeztek bennünket.

 

Az elvesztést követően pedig el is felejtettük anyagba zárkózott mivoltunkban azt is, hogy valójában kik is vagyunk, mit is tudunk, és mi célból vagyunk itt, a földi fizikai világban.

Elvesztettük minden közvetlen, direkt kapcsolatunkat az eredendő otthonunkkal, az eredendő teljességgel, mindazokkal az esszenciális értékekkel, amelyek a valódi teljességünket jelenthetik örök Fény- lény valóságunkban.

 

Valahol, ott a legbenső esszenciális önvalónk mélyén, pislákol bennünk igényként egy halovány képzet a teljesség értékéről.

A végtelen leszületési sorozataink során véghezvitt tudati manipulálásaink következtében, az ezt helyettesíteni igyekvő pótcselekvés próbálkozásaink nyomai annyira elnyomták bennünk ezt a teljesség lényeget, hogy mindeddig képtelenek voltunk újra rábukkanni és felszínre hozni.

 

ITT és MOST, az új energiák mindent megváltoztató hatásainak segítségével, az önmagára találni igyekvő emberangyali entitások eljutottak az új tudatosság azon szintjére, ahol kitárulkozik számukra és előttük az univerzális kozmosz minden valósága és lényege, s ennek eredményeképpen érzékelhetővé válik a Teljesség mibenléte.

 

Az  eddig  eljutott  isteni  lélekszikrák  felismerik,  beazonosítják  és  érzik  az  eredendő   teljesség esszenciális mibenlétét, s igyekeznek a számukra megfelelőnek tartott úton eljutni ismét ebbe a Teljességbe, ismét "teljes értékűvé" válni. Megteremteni itt, ebben a fizikai földi testi létben azt a tiszta szeretet által meghatározott létformát, amely megegyezik az eredendő Otthon rezgésszintjével és ebből fakadó tartalmi voltával. Igyekeznek megteremteni saját maguk világában a "földi mennyországot", létrehozni ezáltal a földi paradicsom vágyott állapotát.

 

Az elmúlt évtizedek egyre növekvő számú, Fényvivő tevékenységet folytató emberangyala ezirányú munkálkodása eredményeképpen, mára már átbillent a földi emberi létforma irányultságának eredő vektora a múlt dualista meghatározottságú illúzió világából a jövő ITT és MOST örök jelen pillanatát kifejező, számunkra új valóságába. Ezt nevezzük más megfogalmazásban kvantumugrásnak.

 

Ezt tapasztalhatja meg minden nyitott szemmel és nyitott tudatossággal élő átlag angyalember is, hiszen az univerzális kozmikus valóság változásainak földi viszonylatú megnyilvánulásai mindenki számára észlelhetőek és befogadhatóak.

Ezeknek a fizikai szinten megnyilvánuló és mindenki által megtapasztalható, illetve érzékelhető, egyre gyorsuló változásoknak a nem mindenki által érzékelhető és megtapasztalható magasabb létszintű

kiterjedései azok a szférikus, emelkedettebb spirituális megnyilvánulások, amelyek már a kialakuló ÚJ FÖLD magasabb szintű létformáját hozzák létre.

 

Jelen van egyidejűleg a múlt minden sajátossága, és egyre markánsabban van jelen és nyilvánul meg a jövő dominanciája.

Ezek egymással folyamatosan keveredve olyan sokféleséget hoznak rövidebb-hosszabb ciklusokban létre, amelyeknek a közvetett megtapasztalása a felkészületlen angyalemberek számára a káosz képzetét kelti.

 

De ez a káosz az új születésének a lehetőségét teremti meg, hiszen nem más ez, mint a Teljesség mind erőteljesebb felszínre törésének folyamata, az eddigi elfojtott és korlátozott voltából. A Teljesség időszerű kiterjedése mindarra, ami a Teljesség részét képezi.

 

Így válik "teljes értékű"-vé minden, ami a teremtés második körében megteremtetett, de eddig nem tartozott az angyalember önkorlátozott tudatossága miatt oda.

Mert az angyalember olyan hamis tudati értékvilágot teremtett önmagának, amelyben az esszenciális valós értékek felkutatása és felszínre hozása helyett látszat illúziókkal kívánta pótolni a pótolhatatlant.

 

ITT és MOST viszont eljött az az univerzális kozmikus pillanat, amikor kénytelen szembenézni eddigi ezirányú tevékenykedéseinek hamisságával, és szembesülni azzal, hogy a látszatok illuzórikus világa már többé nem állja meg a helyét.

 

Az új energetikai rezgések következtében a valótlanságokból felépített látszatvilág egyre intenzívebben  alkotórészeire  hullik  szét  és  megsemmisül.

A látszatvilágokban élők pedig gyors döntésre kényszerülnek: vagy képesnek érzik magukat az új

befogadására, és ezáltal a változások önmagukban történő folyamatos megvalósítására, vagy a látszatok világát hűséges alattvalóként követik.

 

Egyrészt vannak a régi tudatosságú, duális beállítódottságú, illúziók fogságában látszatvilágokat teremtő és azokban élő egyének, akik angyalemberi létüket csak ebben a létformában képesek elképzelni.

Számukra a váltás lehetősége és benső igénye még nem aktuális, így ők ennek a szintnek megfelelően folytatják fejlődési folyamatukat egy továbbra is alacsony rezgésszintű létvilágban.

Ők nem lesznek részesei az Új Föld magasabb rezgésszintű felemelkedett létének még egy ideig.

 

Ugyanakkor vannak az ébredező tudatosságú, az új energiákra és tudatosságra fogékony angyalemberek, akik képesek érzékelni és felismerni az új energetikai hatások tényleges lényegét.

Ők nem káoszként élik meg a változásokat megalapozó folyamatokat, hanem szükségszerű tisztulási eseményekként, bármilyen, látszólag tragikus formában nyilvánulnak is meg azok esetenként.

 

Érzik és befogadják az új szükségszerű kozmikus megjelenésének tényét, benső indíttatást éreznek az újhoz való csatlakozásra. Minden szándékuk arra irányul, hogy részt vegyenek saját egyéniségük és a bolygó felemelkedésének mind sokoldalúbb kiteljesítésében. Vállalják a konfliktusokat, a nem egyszer nagy nehézségeket és súlyos döntéseket jelentő zarándoklatra indulást a Fény felé vezető hosszú úton, az emberangyallá válás folyamatát.

 

És vannak az angyalemberi lét szintjére már korábban eljutottak, akik már ezzel a kozmikus tudatossággal születtek le évtizedekkel ezelőtt a földi létbe.

Feladatuk volt, hogy első indigókként kezdjék meg lerombolni az uralkodó duális tudatosság világát, fokozatosan mutassák be az új világ képének másságát a környezetüknek, s teremtsenek mind szélesebb körű feltételeket az egyre nagyobb számban őket követő új tudatosságú generációknak kozmikus feladataik sikeres teljesítéséhez.

 

Ezek az öreg indigók a múlt század kezdetétől azon dolgoznak, hogy táplálják az új tudatosság kétezer éve elvetett, és mára kicsírázott magvait az angyalemberi köztudatban.

Ezt a munkájukat ITT és MOST koronázza meg azoknak a nem ifjú korosztályoknak a tömeges felébredése, akik felismerik, hogy az általuk az elmúlt évtizedekben megismert, öreg indigók életeredményei által beazonosítható valóságos példák jól szemléltetik az új tudatosság ténylegesen egyéniséget felemelő sajátosságát.

 

Ennél megbízhatóbb és korrektebb bizonyosságot már csak saját hasonló megéléseik, egyéni felemelkedésük során szerezhetnek, s ennek tudatában indulnak el önmagukat megújító zarándoklatukra.

 

Az öreg indigók mindig is feladatuknak érezték a hozzájuk fordulók segítését, hiszen nyilvánvaló volt számukra, hogy minden egyes felemelkedő angyalember folyamatosan megemelkedő rezgésszintjével és letisztuló tudatosságával jelentősen hozzájárul a bolygó teljes felemelkedéséhez, az Új Föld létének megteremtéséhez.

 

Ha csak ezt a három rétegét nézzük a földi létben ITT és MOST megnyilvánuló angyali entitásoknak, szemléletesen  érzékelhetjük  azokat  az  alapvető  különbségeket,  amelyek  a "teljes érték" fogalmát tartalmilag meghatározzák esetükben. Hiszen e fogalom lényege az adott egyén tudatosságának, tudatossága által meghatározott látásmódjának, e látásmódja eredményeképpen kivetített világképének a tükörképe.

 

Meg kell itt jegyezni, hogy téves az a felfogás, mely szerint egy magas rezgésszinttel rendelkező angyalember spontán adottságként rendelkezik az új tudatosság ismérveivel és azokat automatikusan képes alkalmazni.

Ahhoz, hogy eljusson az emberangyali lét kozmikus tudatosságáig, ennek a magas rezgésű egyénnek is végig kell járnia a maga saját zarándokútját, végig kell küzdenie magát a nehézségek sorozatain, és az önmeghatározás és önkiteljesedés útvesztő labirintusain keresztül juthat csak el az emberangyali lét teljes megéléséig.

 

Könnyíti helyzetét a magas rezgésszintű léte, hiszen ennek birtokában másokkal ellentétben könnyebben tudja magáévá tenni a magasabb rezgésszintű energiák hatásait, integrálni önmagába azokat, és könnyebben képes azonosulni azok lényegi irányultságaival.     

 

Ha ezt az utat sikeresen bejárja, eljuthat a teljes tudatosság kozmikus valóságáig, s megtapasztalhatja azt az alsóbb szinteken felfoghatatlan és érthetetlen fogalom tartalmat, amely azt a minőséget jelöli, amikor az emberangyal a testi, a tudati, az érzelmi és a spirituális valóságát teljesen egyenértékű, harmonikus egységében képes megélni.

Ekkor már eddig soha meg nem tapasztalt mentális és spirituális képességek is a rendelkezésére állnak, s így képes lehet arra, hogy létszükségleteit a fizikai síkon is manifesztálhassa tökéletes összhangban és szinkronicitásban a spirituális és más magasabb szférákkal.

 

Ez az állapot már a felemelkedett Kozmikus Emberangyal transzdimenzionális valóságának a megnyilvánulása, a "teljes érték" felé való töretlen haladásának útján.

A Teljesség a fizikai földi emberi létben csak ezen az úton érzékelhető és érhető el.

 

Minden más pótlólagos "teljesség" képzete hamis illúzió csupán, hiszen Teljesség csak a Teljességben létezik, a fizikai sík pedig a Teljességnek csupán egy része, a legalsó, legsűrűbb rétege, szintje.

 

A valódi Teljesség az ITT és MOST - ban való egyidejű teljes tudatossággal való benne élést jelenti, azt az univerzális kozmikus létállapotot, amikor a Teljesség a Teljességből és a Teljességben nyilvánul meg.

 

Ebben a létállapotban a valódi Teljességből az ide eljutott emberangyal bármit a magáévá tehet, a Teljesség hiánytalan és tökéletes marad.

Ez a "teljes érték" valódi lényege, a "teljes értékű" emberi átlagképzet hamis illúzióival és képzeteivel szemben.

 

 

 

 

                                                            ÉNBE ÉRŐ - ÉN BEÉRŐ

 

                                                              A földi angyal élettánca

 

 

 

A teremtés második körének tetőpontja a földi emberi test olyan szintű megteremtése és tökéletesítése, amely lehetővé teszi az angyali Fénytest lecsökkentett rezgésének a befogadását és megtartását.

Ez az egyetlen feltétele a teremtési kör sikerének, annak, hogy a teremtő isteni esszenciával rendelkező angyali entitások önmaguk megtapasztalhassák az általuk teremtett sűrű anyagi világ működésének törvényszerűségeit és viszonyrendszereit, s ezzel soha nem ismert összefüggések ismeretére tegyenek szert.

 

Ez a földi fizikai szintű tapasztalatszerzés adhat alapot a teremtés harmadik körének, az új minőségű világegyetemnek a megteremtéséhez.

Mert a Földre szállt angyali entitások folyamatos tevékenykedései nélkül nincs folyamatos teremtés, nincs megújulás és nincs terjeszkedés, vagyis nincs univerzális kozmikus evolúció. Mindezekhez mi, Földre szállt angyalok biztosítjuk folyamatosan az egyre magasabb rezgésszintű energiát a magasabb szférákban munkálkodó teremtő angyali entitásoknak.

 

Amikor megszerzett személyes tapasztalataink energiáit kisugározzuk magunkból a magasabb szférák entitásai felé, hatalmas segítséget adunk a ránk figyelő, hozzánk forduló angyaloknak.

Ők a miénktől eltérő, mondhatni, ártatlanul naiv perspektívában, nézőpontban vannak. Ennek megfelelően viszonyulnak a földi lét nagyon összetett, és sokrétűen megnyilvánuló valóságához.

 

Az angyalok tanulni akarnak tőlünk, a fizikai valóság általuk még soha meg nem tapasztalt benső viszonyait szeretnék minél alaposabban megismerni, saját földi leszületésük előtt.

Így és ezért, minden földre szállt angyal az angyali szférák tanítója, információs forrása is egyben.

Az angyaltestvéreink földi létbe kerülésének előkészítője.

 

Vannak olyan magas rezgésszintű angyali entitások, akik nekünk, földre szállt angyaloknak segítenek kozmikus információk közvetítésével.

ITT és MOST, a kvantumugrás megvalósulásának időszakában ennek nagyon nagy hasznát vettük és vesszük. Bolygószintű átalakításaink és átalakulásaink folyamatában sok megerősítő támogatásban részesítettek bennünket.

 

Mi többet tudunk, mint a fizikai testtel nem rendelkező Fénytestvéreink, hiszen nem csak fizikailag meghatározott lények vagyunk, hanem magunkban hordozzuk isteni teremtő lényünk teljességének minden összetevőjét.

Isteni teremtőerővel rendelkező Energialényekként mindannyian egy-egy önállóan egyéni szellemi entitás vagyunk, akiknek földi ténykedése magasabb szinteken összekapcsolódik.

 

Ittlétünk közös lényege, hogy fizikai testbe bújva is elérjük azt a létszintet, amit a földi szkafander nélkül sajátunknak tudhatunk.

Ennek tudata már ugyan kiveszett a sorozatosan megismétlődő angyalemberi lét során a mindennapi tudatból, a fejlettebb csillagősöktől való származás tényével együtt, de a minket irányító Felső énünk ITT és MOST erre irányítja figyelmünket.

 

A jelenlegi földi létben munkálkodó angyalemberek teste egy multidimenzionális frekvencia adóvevőjeként kezd el működni, amely képes befogadni és továbbadni az új rezgésű tiszta szeretet Fény- energiát, az Új Föld létfeltételeinek megteremtéséhez.

 

Ez az energia a folyamatosan mellettünk és velünk együtt tevékenykedő, az Új Föld létrehozásán munkálkodó szellemi Fénylények segítségével jut el hozzánk.

Akik az új tudatosság új földi létet teremteni szándékozó meghatározottságával vesznek részt ebben a munkában, azok az ITT és MOST minden örök szent pillanatában teljes felelősséget vállalnak tetteikért, a bolygó felemelkedésének szolgálatában.

 

Minden Fénytestű entitás és minden, az új tudatosság szintjén tevékenykedő fizikai testű Fényvivő emberangyal, egyidejűleg multidimenzionális kozmikus tanulási folyamat részese is egyben.

Ilyen jellegű, közös, adott energiaszintet megváltoztató, egy bolygó rezgését transzdimenzionális együttműködéssel felemelő gyakorlat még soha nem történt az univerzális kozmoszban.

 

Minden pillanatban bővül a makrotudat ismeretanyaga, amely azonnali visszahatással van az univerzális kozmikus átalakulás folyamatára.

 

A fentiekre való tekintettel megállapítható, hogy az univerzális kozmosz rendszerében különleges helyet és szerepet elfoglaló lények vagyunk, akik az új tudatosság útját járva a tanulás és a folyamatos fejlődés bolygószintű egységét valósítjuk meg ITT és MOST.  Isteni önvalónkat egyre inkább lényünk legmélyéből felszínre hozva és mindinkább kiteljesítve e tanulási és fejlődési folyamatban, biológiai álruhánkat használva haladunk végső önmegismerő és önmegvalósító létformánk felé.

 

A tiszta szeretet közvetítőinek útját járjuk, soha nem tapasztalt változásokat hozunk létre a világegyetem teljes átfogó valóságában, emberangyali létünk új tudatosságú megélésével.

 

Elengedtük valóságunkból a dualitás megosztó és szétválasztó tudatszintjét.

Minden új kihívást a szeretet energiái egységes működésű hatásainak segítségével közelítünk és oldunk meg. Ez az egész tudatváltás lényege, s ezzel mi magunk írjuk meg létünk új szintű szakaszának forgatókönyvét mindörökre. Ezáltal egy új jövő előtt áll az emberiség új viszonyokra fogékony része, megszabadulva eddigi karmikus lenyomatainak minden következményétől.

 

Eddig a dualitás korlátai akadályozták az angyalember spirituális látását.

Az isteni mivoltával való önazonosulása és ezzel a Felsőbb énjével való társteremtővé válása nyomán, az új tudatosság szintjén teljesen új világot teremt magának. Spirituális felébredése nyomán felismeri, hogy részese lett az Új Földi Lét kezdetének, és egyre magabiztosabban érzi otthon magát benne.

 

Mi, Földre szállt angyali entitások, az Új Földi Lét megteremtésével és átélésével megbizonyosodhatunk arról, hogy ide eljutva befejeztük azt az univerzális kozmikus energetikai feladatot, amiért emberi testet öltöttünk, amiért ide jöttünk.

Ezt a világegyetemben rajtunk kívül még soha senki nem tette meg, ezért az angyalember létrehozása és emberangyallá válása egyedülálló és örökérvényű alkotórésze az univerzális kozmikus evolúciónak.

 

A karmikus terheinktől való megválásunk óta csak a tiszta szeretet motiválja létünk irányultságát, és egy szeretet energiafátyol óv meg minket bármiféle külsőleg ránk irányított, elmúlt létformáinkat felidézni kívánó vagy más lények valóságát ránk erőltetni szándékozó hatásoktól.

Ez a felemelkedettségnek, a kiteljesedett emberangyali létnek, a világegyetem egyedülálló örökkévaló teremtménye kozmikus létben való teremtő megnyilvánulásának egyik tőlünk független eszköze. Az angyali lét magasabb szféráinak elismerő ajándéka, a földi létsíkon felemelkedett angyali entitások számára.

 

Ezzel az eddigi földi emberi létfolyamattal bebizonyosodott, hogy az emberangyal a Teremtő isteni elméjének egy lélekszikrája, aki szabad akaratát érvényesítve a legnagyobb teremtő erővel rendelkezik az univerzális kozmoszban.

Mi alkotjuk a kezdetek óta a fizikai testi létezés valamennyi csodáját, hiszen teremtődésünk kezdetétől isteni adottságokkal rendelkezünk.

Isteni részek voltunk, vagyunk és leszünk az ITT és MOST örök végtelen pillanatában, halhatatlan és különböző létformákban vissza-visszatérő teremtők, a Teremtő tudatának örök képviselői. Nálunk nagyobb isten soha nem létezett rajtunk kívül.

A Teremtő bennünk isteneket teremtett, akiket teremtő erővel áldott meg. Ez volt a teremtés első köre.

Minden mást mi, a Teremtő isteni lélekszikrái teremtettünk és teremtünk folyamatosan.

 

Földi létünkben az új tudatosság befogadása és hatékony alkalmazása minden korábbinál kreatívabban alkotó lényekké tett bennünket. Ezáltal a teremtő gondolatok kifejezésének és valóra váltásának kozmikus eszközeivé váltunk. Olyan kozmikus lényekké, akik egy személyben képesek teremtő gondolatot kisugározni, ezzel teremtményt manifesztálni, azt létrejötte után felismerni és a saját fizikai valóságában megtapasztalni, és isteni tudattal a világegyetem további fejlődése részévé tenni.

 

Olyan Fénypontok, olyan szeretetenergia csomók vagyunk az univerzális kozmosz végtelenségében, amelyek küldetésükhöz biológiai testet alkottak maguknak, s ebben a testben koncentrálták a szellem, a lélek, a Fény és érzelmi entitásuk isteni lényegét. Testetlen isteni lényünket önként zártuk létszakaszról létszakaszra ebbe a biológiai szkafanderbe, hogy vállalt feladatunkat megvalósíthassuk.

 

Feladatainkba merülve, az anyagi világ legsűrűbb és legmélyebb valóságainak megtapasztalása

közben minderről szépen lassan megfeledkeztünk, és nyájemberekké váltunk a felettünk uralkodni vágyó angyalember testvéreink manipulációi folytán.

 

Ők olyan társadalmakat igyekeztek létrehozni, ahol a szabad akarat megnyilvánulásai helyett előírták, hogy hogyan kell gondolkodnunk, mit kell tennünk, és mivé kell válnunk.

Az ellentétek folyamatos kihangsúlyozása és szítása, a harag táplálása, a félelem fokozása és háborúkká terjesztése voltak mesterkedéseik eszközei. Ezeket a legkülönfélébb vallási dogmákkal, szokásrendekkel, folyamatos tudati manipulációk véget nem érő eszközeivel, a halálfélelem fokozásával igyekeztek és igyekeznek a mai napig is alátámasztani, és folyamatosan napirenden tartani. 

 

Ez is a mi önként vállalt közös felelősségünk, kozmikus feladatunk egyik aspektusának teljesítése,

tapasztalásaink teljességének szükségszerű része, a felemelkedéshez vezető zarándoklatunknak

szükségszerű alkotóeleme volt, utunk egyik nagy próbájaképpen.

Emberangyallá válásunk ténye igazolja, hogy sikeresen túljutottunk rajta, hiszen az esszenciális isteni létnek nincsenek akadályai és korlátai.

 

Tíz és félmillió éves, emberi testben eltöltött létünk tapasztalata jó bizonyítéka mindannak, hogy ez csak egy szerep vállalása, egy fizikai síkú gyakorlati próbajáték volt az illúziók általunk teremtett világában.

Mindezeket a szituációkat mi teremtettük meg Felsőrendű isteni énünk fizikai szintre redukált mivoltának kipróbálása céljából.

 

Minden Földre születésünk előtt tudtuk, hogy milyen tapasztalatokra van szükségünk. Minden egyes földi létünk eseményei az angyali szférákban megfogant teremtő gondolataink áramlásainak fizikai szintű megvalósulásai, folytatásai, örök létünk folyamatosságának természetes megnyilvánulásai.

Így táplálkozik és kap állandó lendületet a Jelen Örökkévalósága multidimenzionális létünk ITT és MOST pillanatában.

Amivé tesszük önmagunkat, azzá válunk, hiszen Fénnyé váló istenség lakozik bennünk, Fénnyé váló teremtő értelem a lényegünk.

 

A Teremtő másai vagyunk, csakis önmagunkban ismerhetjük meg a Teremtőt.

 

Mindennel és mindenkivel azonosak vagyunk, egy az eredetünk.

Mi adjuk a világnak az összes igazságot, a valóság megannyi arcát. Mi vetítjük ki, és mi fogadjuk magunkba. Ahány angyali entitás, annyi kivetítés és annyiféle befogadás. Mind egy külön világ.

 

Mi vagyunk önmagunk meghatározói, alakítói, megváltói, mesterei, istenei.

Szeressük önmagunkban az eredendő angyali szelídségünket, legbensőbb érzéseink isteni megnyilvánulásait!

 

Szabaduljunk el a dogmáktól, az általuk táplált erőszaktól és uralkodási szándékoktól, a látszatok és hamis hiedelmek kötelékeiből, minden tőlünk eredendően idegen ideológiától és nézettől.

Hiszen eddig ezek hatásai alatt megtagadtuk isteni mivoltunkat és a szabad teremtő gyakorlat helyett mások törvényei és elvárásai szerint éltünk. Elidegenedtünk önmagunktól, eltávolodtunk eredeti

irányultságunktól. Elfelejtettük, hogy miért is vagyunk itt.

 

 

 

 

                                                AZ OTTHON MEGTALÁLÁSÁNAK ÚTJA

 

 

 

Az angyalember éli a földi szkafanderben a dualitás megtapasztalásának nem könnyű életét leszületések megszámlálhatatlan sorozatain keresztül mindaddig, amíg fel nem ismeri benső fejlődési folyamatának egy lépcsőfokán, hogy ő több annál, mint aminek eddig hitte önmagát. Rájön, hogy a benne mélyen elnyomott isteni mivoltával ismét egységet alkotva, saját létének társteremtőjévé válhat, ismét együtt teremthet a teremtő intelligencia, a Szellem Társaként.

 

Az angyalember teljes lényének döntően jelentős hányada a fizikai testén kívül, a magasabb létszinteken működik, olyan angyalok társaságában, akik teljes lényükkel ott tartózkodnak.

A földi testbe bújt angyali részünk folyton-folyvást kapcsolatban van azokkal a specifikus energiákkal és entitásokkal, amelyek azokban a magasabb létformákban fejtik ki hatásaikat. Ezeknek a magasabb rezgésű energiahatásoknak az indíttatására jön létre a földi angyalember tudatában az inspiráció a fizikai síkú folyamatindító energiamozgató tevékenységek megkezdésére.

 

A gondolat eredete mindig a magasabb rezgésszintű energetikai szintekre vezet vissza. Az anyagi test anyagi agya nem képes külső energetikai hatások nélkül kreatív gondolatiságra, csupán a beprogramozott élettani folyamatok felügyeletére és levezénylésére.

 

Az angyali világ földi embert egyensúlyban tartó és támogató szeretetenergiái adják az inspirációt, a továbblépéshez szükséges sugallatokat és felismeréseket a mindenkori változó tudatszint lehetőségei szerint. Ezek hatására a szükséges tevékenységeket, a fizikai sík sajátosan sűrű feltételei között mindig az emberi burokban ténykedő angyalembereknek kell végrehajtaniuk a sikeres megoldás eléréséig.

 

Ez egy közös munka, amelyben a magasabb szférákban működő angyali részeink előidézik bennünk a szükséges indíttatást, sugallják belénk a birtokukban lévő kozmikus információkat, s mi igyekszünk a kijelölt feladatot sikeresen megoldani.

Az eredmény visszatükröződik a magasabb szférákba, ahol tapasztalatainkat felhasználják az univerzális kozmosz evolúciós folyamatainak további programozása során.

 

Azért volt szükség eddigi földi alkotó tevékenykedésünk szintjén a dualitás legnagyobb fokú megosztottságára, hogy minden lehetséges szélsőség jelenlétének esetén próbának vethessük alá a számunkra kijelölt gyakorlatunkat. Ez az egyetlen lehetséges módja a fizikai szintű tapasztalások minél többrétegűbb összegyűjtésének.

 

A magasabb rezgésszinten létező angyali entitások nem tudják ezeket a gyakorlati ismereteket más módon begyűjteni, csak a földi angyalemberi tevékenységek tapasztalatai által. De nem képesek egyetlen angyalembert sem direkt módon együttműködésre kényszeríteni, csupán inspiráló és támogató szeretetenergiák folyamatos áramoltatásával igyekeznek az együttműködést elérni.

 

Az angyalember anyagba merültségének, az anyagi világ káprázatai által befolyásolt, általánosan és szándékosan szűk körök által kívülről manipulált, önkorlátozott tudati állapotának a pillanatnyi függvénye, hogy mikor és milyen mértékben lesz fogékony ezekre, az őt érintő szeretetenergia hatásokra.

 

Amint rátalál, és nyitottá válik az angyalember a felé irányuló tiszta szeretetenergiára, az elkezd belé- áramlani és folyamatosan, a befogadás egyéni intenzitásának mértékében átalakítja, megújítja az eddigi lét feltételeit. A befogadott új kozmikus energia minősége egy új benső energiarendszer születését idézi elő.

Ez a belül mindent átható és megújító energiamegújítási folyamat teszi lehetővé, hogy az angyalember ugyanabban a fizikai testében mintegy újjászülessen, egy fizikai életszakaszán belül több létminőséget éljen meg.

 

Nem kell testet cserélnie, nem kell kivárnia egy új testetöltés lehetőségét, és végigjárnia a születéstől a felnőtt korig tartó újba beleszokás folyamatát, hanem rácsatlakozva és ráhangolódva az újra, ebben a testi életében képes megtapasztalni az Új Földi Lét valóságát.

Az új energia által determinált új tudatosság így nyit utat a kreatív emberangyali lét felé elindulni szándékozó angyalembernek.

 

Amíg az átlag angyalember anyagba révült tudatával nincs tisztában a fizikai világot átalakító szellemi-

lelki-tudati folyamatok működésével és univerzális kozmikus irányultságával, addig a fenti újjászületése nem következhet be.

Amíg nem érzi valaki önmagában a benne rejlő egyedi isteni szépségét, amíg nem tudja elfogadni valódi esszenciális angyali voltát, azt a tényt, hogy mindenkiben van egy hely, ahol isteni teremtő magvai rejtőznek, addig a tiszta szeretet energiái bár ömlenek rá, de nem aktivizálódnak benne és általa.

Ezekkel az energiákkal azonossá kell válni ahhoz, hogy a magunkénak érezzük, és saját energiáinkként használhassuk őket. Ez pedig csak egyéni szándék és előrelépés kérdése az új tudatosság mezsgyéjén, az egyén szabad akarata szerint.

 

Multidimenzionális én-részeink minél teljesebb összeolvadásának eredményeképpen alakul ki és tágul folyamatosan az egyéni interdimenzionális tudat. Ez stabilizálja a felemelkedettség állapotát és a teremtő energia állandóságát az adott emberangyali egyénben.

Ez már a kozmikus valóság tiszta tudata, a földi mennyország kapujának kulcsa.

 

Ezen a kapun léphet be az univerzálisan végtelenné váló, véges fizikai testben megnyilvánuló kozmikus szintre felemelkedett emberi lény, s megtehet olyan dolgokat, melyek eddig az ember számára elérhetetlen álomnak tűntek csupán. Transzdimenzionális érzékelések, és kommunikációs lehetőségek birtokosává válik. Kozmikus tudatossága által képessé válik átérezni és megélni azt a tényt, hogy minden dolog mi vagyunk, minden dologban benne vagyunk.

 

Ez a tudatosság képes megváltoztatni az anyagi világ viszonyrendszereit önmagukon, fizikai testükön belül és körülöttük.

A Szellem tiszta esszenciájának fizikai testű manifesztációjaként működik tovább az ilyen emberangyal ezután, a Fény követeként. Közvetíti a magasabb szintek üzeneteit, útmutató segítségét, igyekszik felébreszteni a reményvesztettek alvó emlékezetét eredendő kilétüket illetően, ha erre igényt éreznek. ITT és MOST ez a feladata.

Földi emberi létünk megszentelten értékes feladata a felemelkedetté válás elérése, és ezáltal a kozmikus létbe való ismételt teljes értékű részvételünk megteremtése. Megszabadulva minden illúziótól, a kozmikus egység és a tiszta szeretet ennek a létnek a jellemzője.

Ez a belénk plántált szellemi mag, isteni eredetünk csodálatos hatalmának a teljes kibontakoztatása

és kiteljesedése fizikai létszintünkben: a valódi énünkkel történő azonosulás, mely minden eddiginél

szorosabb kapcsolatot biztosít kozmikus angyali családunkkal, az eredendő Otthonnal. 

 

A valódi énünk túl van a földi testünk küzdelmein, azon kívül és azon felülemelkedve létezik. Földi ittlétünk csak ideiglenes és korlátozott formát jelent, amely az Univerzumért végzett kísérletet szolgálja. Jelenlétünk ebben az univerzális kozmikus szolgálatban szabad akaratunk alapján történik. Megváltoztatjuk az általunk létrehozott régi energia mindenre kiterjedő meghatározottságát, és ezzel hozzájárulunk a világegyetem evolúciójának új szakaszához, a spirituális tudatosság dominanciájával.

 

A földi emberiség küldetésének korábbi korszakai Lemurián, Atlantiszon át íveltek az özönvíz utáni jelenbe, egészen az ITT és MOST szent pillanatáig, az Új Energia általi kvantumugrásig.

Ezekben a korszakokban a korábbi energetikai meghatározottságnak megfelelő tudatszinteken történt a viszonyulás és a kutatások menete az anyaföld, a fizikai tényezők és az elme vonatkozásaiban.

 

A nagy vízözönt követően a Mesterek korszaka határozta meg az angyalemberek földi létét Krisztus megjelenéséig. Ő párjával, Mária Magdolnával, elvetette az új energia korszakának a magvait és bemutatta az új tudatosság mindenre kiterjedő példáját.

Ezzel lezárták a régi tudatosság dominanciáját folyamatosan biztosító energiák földi utánpótlásának útját, és ugyanakkor utat nyitottak az új energiák beáramlásának, az új tudatosság létrejöttének folyamataihoz.

 

Az új energiák által lehetővé vált magasabb szintű egyéni tudatosságú létben eddig soha nem tapasztalt lehetőség adódik az emberangyal egyének számára az új spirituális leckék és feladatok elsajátítására és gyakorlására, a feltétlen tiszta szeretet és a saját teremtő képesség együttes működtetésére, és az ezek által egyénileg megteremtett létforma teljes átélésére.

 

A folyamat megállíthatatlan, kozmikus erők által működtetett, ami azt vonja maga után, hogy az emberiség korábbról származó tudatszintje megszűnőben van, és folyamatosan háttérbe szorul.

Magasabb rezgésszámon létező, új tudatosságú gyermekek születnek és veszik át folyamatosan a régi tudatosságúak helyét, így a földi lét egy létszakaszt követően teljesen átalakult módon fog működni.

 

Ennek az új működésnek a minőségét a mindenkori földi emberiség éppen aktuális szándéka, az adott pillanat tudatosságának eredője határozza meg.

Minél tisztább a szándék, minél erősebb a tiszta szeretet megnyilvánítása, annál nagyobb a teremtő erő hatása, annál inkább válhat mind általánosabbá az új létfeltételek dominanciája a Földön, a tiszta szeretet, a tiszta szenvedély és az irányult szándék mindenre egyaránt figyelemmel lévő szépsége által.

 

Ha ez az új tudatosságú szemlélet nem tudja kivívni tudományos körökben a szükséges jelenlétet, akkor az új generációk tagjai hatalmas ellenállásba ütköznek már ittlétük első pillanataitól kezdve, óriási küzdelemre kényszerítve őket, a nekik megfelelő tudatosságú létfeltételek megteremtése érdekében.

Akkor pedig a régi energiás tudathoz ragaszkodókra nehéz idők várnak, hiszen az új jövevények száma egyre nő. A szabad kreativitás gyakorlásának lehetőségére pedig nagy az igény a gyerekek között is.

 

Az új tudatosság megnyilvánítása nem verbális keretek közötti közvetítéssel történik.

A szavak elvesztették egyértelmű jelentésüket, tartalmi lényegüket és hatóerejüket a felszínesség és a megtévesztések korszakában.

 

Az új tudatosságú létforma konkrét helyzeteinek gyakorlati megélése, ezen élethelyzetek szavak nélküli befolyásolásának a valóságot formáló és újjáteremtő gyakorlata a kiközvetített példa. Ez által nyilvánul meg a bennünk lévő újra aktivizált istenségünk példája mindenki számára látható módon, az új energiás valóság tudatszintjén működve. Ezt szavak nem helyettesíthetik.  

 

A szavak ettől fogva a kérdező keresőkben megfogalmazódó kérdések megválaszolására szolgálnak csupán.

Vége a lehetőségek és feltételek régi tudatú, szűk köreinek szavakkal való körbeírásának, az önkorlátozás leírásának, a lehetőséghatárok megszabásának. Az új tudatosság nem ismer feltételeket, ITT és MOST mindenki számára egyéni szintjének megfelelően minden lehetségessé válik, leomlanak az önkorlátozás határai.

 

Ahogy halad előre a vándor a saját maga zarándokösvényén, úgy nyílnak meg előtte újabb és újabb világok és lehetőségek.

Az ezekkel kapcsolatos általánosnak nevezhető kérdésekre lehet általános válaszokat szavakba foglalni. Konkrétat soha, mert minden egyéni út más, minden egyéni tapasztalás más, minden egyéni kérdés és válasz más lényegből ered.

 

Az ilyen dialógusokban a kérdező istensége szólítja meg a másik istenségét. Ezen a szinten pedig már nincsenek szabályok, nincsenek követendő előírások, nem kell bebiflázni semmilyen tananyagot.

Spontán kérdések és spontán válaszok, tananyag és tanterv nélkül.

Szív szól a szívhez, lélekszikra-esszencia kapcsolódik a társához.

Létrejön alapfokon a spirituális egység, az egykori Otthon varázsa.

 

Kialakul a kollektív én harmóniája, amely újabb és újabb letisztult lélekszikrák csatlakozásával egyre terebélyesedik és átöleli Gaia anyát. Ebben az új energiás energiaburokban pedig a bolygó is felemelkedik az új lét rezgésszintjére.

Ezzel az új földi paradicsom, a földi mennyország kapui kitárulnak a zarándokló előtt.

 

A hosszú és kitartó út ekkor véget ér, a kereső vándor megleli az egykor elhagyott Otthont ITT és MOST, fizikai-testi mivoltában. Hazaér.

 

 

 

 

                                                     A FÖLDRE SZÁLLT ANGYALOK ÚTJA                                 

   

 

 

Mindnyájan egy eredetből származunk, mindannyian hasonlóak vagyunk, egyikünk sem különbözik lényegében és küldetésében a másiktól. Ide jöttünk tapasztalni, és a tapasztalásaink próbáit kiállva,

létvizsgáinkat sikeresen letéve, a kozmikus emberré válás, a Fényvivő önbeavatás ITT és MOST pillanatáig érkeztünk el.

 

Ez nem egy látványos és előre megszervezett, kegyesen vagy jó áron adományozott ceremoniális

beavatás, ahogy ezt eddig az önmagukat erre feljogosítottnak tartott, önjelölt angyaltársaink gyakorlatából megszokhattuk.

ITT és MOST már nincs szükség külső megerősítésre, nincs szükség külső vezetőre, nincs szükség külső jóváhagyásra. Aki eddig eljutott, az már önmaga teljes ura, isteni képességeinek teljes tudatában létező angyali entitás, kozmikus létre felhatalmazott lény.

 

Az angyalemberre teljes egészében jellemző, hogy ébredezésének első pillanatától kezdve nem adja fel a megvilágosodás és a felemelkedés lehetősége utáni kutatást.

Érzi, sok esetben tudja is, hogy azért élte végig lelki önvalójában a földi fizikai lét sötét korszakait, hogy elérhesse végre az ITT és MOST földi létünkre zúduló világosságát, mely által testi-lelki-szellemi energiaszintjeit harmonikus egyensúlyba hozva és szerteágazóan kiteljesedve, ismét átélheti isteni küldetésének angyali voltát.

Ez az ő eddigi kozmikus munkásságának az eredménye, mellyel földi emberi küldetése véget ér. Felemelkedett emberangyali lényével már magasabb szintű kozmikus léte kapujába érkezett.

 

A földön tevékenykedő angyalemberek, a teremtés más szférikus lényeitől teljesen különböző, sajátosan megkülönböztetett kozmikus figyelemben részesülő kört alkotnak. Szabad akaratú választásukkal belekezdtek az első teremtés körén túllépő, fizikai galaxisokat és folyamatosan táguló világegyetemet teremtő munkájukba, új dimenziókat és sajátos tudatszinteket létrehozva.

 

Teremtményeik benső valóságainak megtapasztalása céljából biológiai szkafanderbe bújva, létszakaszok végtelen során át a földi létben ténykedtek, ezzel a második teremtői kör kozmikus szférákban legelismertebb entitásaivá lettek.

 

A földi lét teljesen más valóságokkal bír, mint a teremtett univerzális kozmosz többi részei, az itteni egyénileg megélt tapasztalatok megkülönböztetett értéket hordoznak és jelentenek a világegyetemben.

 

Ami nem sikerült korábbi földi kísérletek során, azt ITT és MOST végrehajtotta az angyalemberek és emberangyalok áldozatkész kozmikus küldöttsége. 

Megemelte saját és a bolygó energetikai rendszerének rezgésszintjét, lehetővé téve a bolygószintű egységes felemelkedést az arra hajlandóságot érző és abban aktívan részt venni kívánók részére.

 

Az eddigit megelőző eonok minden történése erről szól, és ezt szolgálta a Földön. Megszámlálhatatlanul hosszú és összetett kozmikus kísérletek láncolatai, sok-sok kudarca és még több eredménye juttatta el a vállalkozó angyalemberi közösséget az ITT és MOST örök szent pillanatának eléréséhez.

 

A Föld ettől kezdve a Fény egyensúlyi állapotában létezik, minden rajta és vele együtt létezővel.

A dualitás megosztó kétpólusú energetikai uralmát felváltotta a Fény-rezgésű, egységesen harmonikus energia egyensúlyi állapota.

 

A felemelkedett emberangyali entitások az új tudatosság szintjén ráhangolódtak egy eddig rejtetten létező új valóság megélésére. Éltek azzal az esszenciális isteni jogukkal, mely szerint teremtői joguk van megváltoztatni a valóságukat.

Ehhez a magasabb szférák segítségét is élvezhetik, hiszen a földi mágneses háló megváltoztatása sokat lendített ezen a folyamaton. Lehetővé tette új látásmódok működését, nagyobb belelátást biztosítva saját létünk dolgaiba.

 

Ez további iránymutató lehetőségeket biztosít az Új Földi Lét, az új tudatú gondolkodás, az új irányultságú angyalemberek önkifejező és önmegvalósító megnyilvánulásainak.

Az új tudatosság alapján ténykedve, az új energia mindent átható mátrixával működünk együtt.

Ez azt is jelenti, hogy amikor tudatosan megváltoztatjuk önmagunkat és a világunkat, akkor áttételesen megváltoztatunk másokat és más világokat is.

 

Ez pedig nem csak a saját, de a bolygó szintű felemelkedést is szolgálja. Kifejezi az emberangyali lét egyéni és bolygószintű felelősségét is. Ehhez a felelősséghez pedig az angyalember minden szükséges isteni teremtő adottsággal rendelkezik, esszenciális lényében magszinten mindez benne rejlik.

 

A tiszta szeretet, a könyörületesség és a kreatív értelem segítségével, egyéni szándék esetén, ezek kellő szintű fejlesztése és aktivizálása lehetséges.

Ekkor az emberangyal Fénygenerátorként kezd el funkcionálni, s ebben az energetikai állapotában már soha senki nem tehet rosszat neki. Felemelkedetté, sérthetetlenné válik a duális hatások szintjén.

Ő már magasabb dimenzióba lépett.

   

Ebben az új dimenzióban, ezen a magasabb tudatszinten teljessé válnak a fogalmak mögötti, eddig csak felszínesen és hiányosan ismert, értett és használt valóságok tartalmai.

Itt már nyilvánvaló, hogy a Teremtő maga a teljesség és a mindenség, az örök változatlan és megváltoztathatatlan Egy. Belőle árad ki minden jóság és szeretet összessége, s az ő lélekszikra teremtményei vagyunk. A mi változékonyságunk az ő változatlan teljességét szolgálja. Teremtményei az univerzális kozmoszban az egyetlen igazság képviselői.

Minden teremtmény egyenrangú része a harmonikus teljességnek.

 

Mi, a Teremtő isteni lélekszikrái, az ő korlátlan hatalmának megnyilvánulásai vagyunk. Lényünkön keresztül nyilvánul meg és fejeződik ki az ő irányultsága, mert mi az ő részei, gyermekei vagyunk. Minden cselekedetünkben ő fejeződik ki, lényegünk az ő lényege.

Ha megtagadod a saját angyalemberi értékedet, akkor őt magát tagadod meg, aki minden valóság forrása. Attól vagy te is isteni lény, hogy létedet neki köszönheted.

 

Földi küldetésednél fogva az a feladatod, hogy megjelenítsd a Teremtő irányult akaratát.

Itt csak átmeneti létciklusban vagy, a valódi, eredeti otthonod az angyali szférákban van. Minden földi megnyilvánulásod az angyali felsőbb éned akarata szerinti, az Otthon létének kiteljesedését szolgálja. Felsőbb éned tervez, fizikai lényed végez. Ez ősi tudás.

 

A Teremtő Intelligencia örök és elidegeníthetetlen részei vagyunk.

Az univerzális kozmosz legkülönbözőbb létformái rajtunk keresztül teremtődtek meg.

Mi fejezzük ki közvetlenül a Teremtő irányult akaratát a végtelenségig. Ehhez létsíkok sokaságában ténykedtünk teljes lényünk multidimenzionális voltában. A földi angyalemberi jelenségünk ennek a sokrétegűségnek csak egy kicsiny, fizikai megnyilvánulási formája.

Teljes isteni lényünk a Teremtő tudatát fejezi ki az univerzális kozmosz különböző létszintjein.

 

A földi létünk csodája és egyedisége abban mutatkozik meg, hogy mi voltunk a világegyetemben az elsők, akik a teremtő gondolatot az élővé tett anyagba ágyazva eljutottunk a kozmikus fejlődés csúcspontjára.

A világegyetem minden ezirányú tudása erre a sikeres tapasztalásra épül.

 

Az univerzális kozmosz folyamatosan tágul, a végtelen teremtő gondolat, a tiszta szeretet Fényenergiája és az anyagi manifesztálódások által. Mindez csak rajtunk, teremtő isteni lélekszikrákon keresztül tud megvalósulni, csakis emberangyallá válás által. Csak mi rendelkezünk az egész univerzumban azzal az öt érzékkel, amely elengedhetetlen a teremtett fizikai világ korrekt megismeréséhez.

 

Minden további sikeres előrelépés pedig csak ezen ismeretek megalapozottságára épül.

A galaktikus kiteljesedés univerzális sikere a mi földi tevékenykedéseink gyümölcse. Azért kellett az isteni lélekszikráknak anyagba költözniük, hogy átélhessék anyagi teremtményeik minden valóságszintjét és létformáját. Ez pedig csak itt, az anyagi birodalomban lehet teljes értékű tapasztalás.

 

Akik leszálltak ide, erre a létsíkra, azok érthetik meg teljes valóságában a tiszta szeretet, az öröm és a tudatos teremtés fizikai létbeli bonyodalmát, s juthatnak el ezeknek a legmagasabb földi megvalósítási szintjére.

A földi létbe sorozatosan leszületők érthetik csak meg az angyali entitások közül az örökkévalóság

lényegét, amely a folytonos újrateremtés láncolatain valósul meg.

 

E tapasztalások és ismeretek birtokában juthat csak el minden angyali energiával rendelkező testet öltött entitás az eredeti Otthon, a Teremtő szférájának határáig.

Istenemberré válva újra egyesülhet teremtőjével, növelheti a Teremtő Erő tapasztalatát.

Csak az tapasztalhatja meg a Teremtő Egység milyenségét, aki már teljes mértékig megtapasztalta a teremtett világok sokféleségét.

 

A felemelkedés e szintje csak annak adatik meg, aki a legmélyebb szintekre is alászállt. Csak ő alkalmas a teremtés egyetemes irányultságának, a folyamatos fejlődésen alapuló kiteljesedésnek és univerzális tágulásnak a legvégső szolgálatára.

 

Az emberiség által játszott összes szerep csak a kozmikus szándék beteljesedéséhez szükséges

tapasztalatok megszerzésének játékos kalandja, egyszerű illúzió a fizikai síkon.

 

Az igazi valóság bennünk rejlik, angyali mivoltunk és eredetünk lényegében.

A valóság: egy érzés és a velejáró mozgékony, kisugárzott tiszta szeretet összessége, amely nem a

racionális ész világára jellemző.

Ez egy magas szintű, tiszta szeretettel telített angyali világ valóságának érzése és kisugárzása. Ennek a földi fizikai világban történő teljes értékű reprodukálási vágya az emberangyali lét egyik legerősebb hajtóereje. A tiszta szeretet utáni belső vágyakozás szinte minden emberi testbe bújt angyali entitást motivál.

 

Amikor a tiszta szeretet keressük, az eredendő Otthon érzetét és valóságát keressük, a Teremtő

közelségét keressük. Pedig a Teremtő itt van bennünk, lélekszikrája vagyunk, csak nem ismerjük fel önmagunk lényegét, valóságunkat. Földi emberi tapasztalások hosszú és nehéz sorozatain keresztül vergődve jutunk csak el a felismerésig, hogy a Teremtő minden sajátossága bennünk van, mi a Teremtő szikrányi részei vagyunk. A mi összességünk maga a Teremtő.

 

A földi élet pedig e felismeréstől kezdve arra való, hogy élvezzük teremtő lényünket és belemerüljünk isteni mivoltunk szépségeibe. Ezáltal a felemelkedett emberangyal istenemberré lesz, beteljesedik mindaz, amiért elindult eonokon át tartó nehéz zarándokútjára az eredendő Otthonából.

 

Teljesítette vállalását, megtalálta, amit kint, az univerzális kozmoszban keresett. Megtalálta a Teremtőt önmagában, saját örök létezésében.

A zarándoklat véget ér, a kozmikus vándor újra Otthon van.

Az illúzióknak vége, a valóság benne mindent kitölt. Azonossá vált végre önmagával.

 

A Teremtő Fény tiszta szeretetenergiája Élő Fényt szült, isteni esszenciával rendelkező lélekszikrákat.

Ezáltal megértette önmaga lényegét, ezen isteni adottságú teremtményeiben felismerte önmagát.

 

Az örök teremtés újult lendülettel folytatódik a Fény országútján általunk, pillanatról pillanatra.

Mi vagyunk az örök lét mozgatói, az Élő Fény hordozói.

Mert mi vagyunk a Teremtő.

                              

 

 

 

                                                 AZ EMBERI LÉT LEGNAGYOBB TITKA

 

 

 

Az angyalemberek spirituális küldetésének lényege, hogy megváltoztassuk az egész világegyetemet a magasabb angyali szférákkal szoros együttműködésben.

Ennek a változásnak a próbája és kísérleti helye a Föld nevű bolygó, Gaia anyánk teste.

 

Isteni adottságokkal és magas szférákban szabadon ténykedő angyali teljességgel, kozmikus családi kötelékekkel rendelkező entitások vagyunk, akik itt, a földi fizikai létben, emberi álruhában, eredendő isteni önmagunk elől is elrejtőzve tevékenykedünk.

 

Univerzális tevékenységünk lényege, hogy a teremtés első körének magas szintű szeretetformáját kiterjesszük és kiteljesítsük az újjáalakuló teljes világegyetemre.

 

Ezt a munkát önként vállaltuk, és angyali családunk jóváhagyásával és támogatásával végezzük.

Az eredendő Otthon energiáit hordozzuk magunkban és képviseljük ittlétünk minden pillanatában.

Nagy szükség van erre a munkánkra, mert az energiák egy része a dualitás ellentéteinek folyamatos küzdelmeiben kimerült, mozgásában megrekedt. Ezek kozmikusan szükségszerű megújítása és mozgásba hozása elengedhetetlenné vált.

 

Magasabb angyali családrészeink rendelkezésünkre bocsátották az új energiákat.

A mi eddig teljesen ismeretlen feladatunk lett ezeknek az energiáknak a befogadása, önmagunkban rögzítése és szabad akaratunk szerinti tudatos mozgatása, teremtő erőként való alkalmazása a fizikai világ keretei között.

 

Az elmúlt időszakban bekövetkezett kvantumugrás a bizonyítéka, hogy ezt a teljesen új feladatot a

felemelkedett emberangyalok szférikus családjuk segítségével sikeresen megoldották, és lehetővé tették az egész bolygó létközösségének a közös egyidejű felemelkedését. Ez pedig példaértékű tapasztalást jelent az univerzális kozmosz teljes felemelkedésének folyamatára nézve.

 

A bekövetkezett univerzális folyamatok, az energetikai kvantumugrás az eddigi berögzült energiákat, a hozzájuk kötődő fogalomrendszereket semlegesíti, a kötött energiákat felszabadítja.

A berögzült kötődések és kötöttségek megszűnése által szabadabbakká válunk. Lehetőséget kapunk az eddig gátló energiák hatásainak szabad átalakítására, gátlóból a változásokat segítővé változtatásukra.

 

Az energiák hatásainak ez a tudatos megváltoztatása emeli nem csak az emberangyal egyéni, de az egész bolygó energetikai minőségének szintjét, segíti a Föld, Gaia anyánk felemelkedését.

 

Emberangyali tevékenységünkkel bebizonyítjuk önmagunk és az univerzális kozmosz minden lénye számára, hogy Teremtő azonossággal rendelkező lélekszikrák vagyunk. Egyedi lények, akik a Teremtő állapotát, a Teremtővé válás kulcsát őrizzük önmagunkban.

Bár isteni tudatosságunk hosszú ideig korlátozott volt, szándékosan felfüggesztett tudatállapot jellemezte ittlétünket. A régi feladataink feltételeit biztosító eddigi energiák körülményei ezt követelték tőlünk, ezzel kellett dolgoznunk.

 

Mára már túlléptünk ezeken a tapasztalásokon, az új energiák körülményei között szükségszerűen túl kell lépnünk a régi gondolkodási sémákon is.

Ki kell lépnünk az elme mostanáig jellemző racionalitásának szűk körű fogságából.

 

Ez a kilépés, az új tudatosság szintjén való létforma az emberangyali mikrokozmoszt folyamatosan

beleolvasztja az őt jogosan megillető univerzális kozmikus makrokozmoszba.

Az eddigi fizikai, érzelmi és tudati léttényezőink mellé természetes módon illeszkedik spirituális létünk valósága, isteni énünk megélése.

A felemelkedettség ezen foka teszi lehetővé minden emberangyal számára a kollektív egység, a kozmikus átlényegülés átélését, annak megtapasztalását, hogy a minden, ami van, hogyan tud kollektív egészként megnyilvánulni.

 

Ez pedig nem más, mint az aranykor, a földi paradicsom eddig mennyországinak vélt állapotának egyre kiterjedtebb megnyilvánulása ITT és MOST, ezen a bolygón.

  

Az emberangyal olyan része a Teremtőnek, aki tudati-gondolati folyamatait tudatos szándékká képes formálni. Ez a teremtő szándék az emberangyal egyéb képességei és az univerzális kozmosz teremtő makro-törvényszerűségei együttrezgése által manifesztálni, megteremteni képes a valóság részeként a szándékolt dolgokat. Ezt nevezzük a társteremtés folyamatának.

 

Az anyagba merülve elkülönült, kiteljesedésében eddig önkorlátozott, de ITT és MOST önmaga eredendő energetikai rezgésszintjére ismét felemelkedett tudati-lelki részünk, kapcsolódni képessé vált a kozmikus szférákban működő örök lelki-szellemi részünkkel.

E két együttműködő isteni rész közös teremtő folyamata a társteremtés.

Ebben a teremtési formában csak saját magunk részére teremthetünk, a bennünk lakozó isteni rész és a szférikus isteni részünk spirituális együttműködésével. 

 

Ez a felemelkedettségre jellemző isteni megnyilvánulás az új létforma sajátja, az emberangyal kozmikus létének hatalma.

Az egységes lélek fejlettségének hatalma.

Az ifjúság vizének forrása, az örök élet lehetősége, az ember lelkében rejtőzködik.

Ez a Szent Grál valósága, az öröklét kulcsa, az emberi lét eddigi legnagyobb titka.

 

A társteremtés tehát nem más, mint közös rezonancián történő tudatos működés az univerzális kozmosz teremtő makroerőivel, a magasabb angyali szférák velünk együttműködő tényezőivel és teremtményeivel. Lehetővé teszi eddig egyénileg meg nem tapasztalt kozmikus információk elérését és befogadását, egyéni szintű felhasználását a magas szintű társteremtés folyamatában.

 

A világegyetem minden létező tényezője ugyanabból a Teremtő Szeretetből származik, a végtelen teremtés korlátlan változatosságának megnyilvánulásaként. Ebből eredően mi, földi emberangyali entitások, nem vagyunk egyedül, nem vagyunk kívülállók.

Az univerzális kozmosz természetes alkotórészei, tényezői és angyali teremtményei vagyunk, akik a kozmikus lét "csápjaiként" igyekszünk érzékelni és megtapasztalni a sűrű fizikai valóság léttörvényeit.

 

Az érzelmek és érzékek fizikai léthez kötődő megélésének képessége, és a tiszta szeretet isteni képességének fizikai szinten való megnyilvánítása az univerzumban egyedülállóvá tesz minket.

A fizikai emberi testbe zárt angyali tudatosságon kívül ezt soha senki nem képes így megtapasztalni a teremtett világon. Ebben rejlik kozmikus egyediségünk és angyali irigyeltségünk kulcsa.

Aki nem száll le ide, nem járja végig a földi lét zarándokösvényét, az soha nem juthat el e tapasztalatok birtoklásáig, soha nem szembesülhet a Teremtő esszenciális lényegével. Soha nem lehet az univerzális kozmikus teremtés esszenciális önmagából adódó aktív részese. 

 

Amikor egymásra talál az emberangyal többdimenziós egyéniségének tervező és vezető Felsőbbrendű énje, és a biológiai szkafanderbe zárkózott és elkülönülni próbálkozott fizikai énje, akkor lesz újra ez az egésszé vált angyali entitás a szellemi dimenziók ismét teljessé váló része, spirituális egysége.

 

Mert eddig csak elektromágneses szálak kötötték össze fizikai lényünket a szellemi síkokon működő részeinkkel, valamilyen egyéni kapcsolódási szinten.

Az új energiában minden eddigi létezési formánk és módunk energialenyomata ismét egységet tud alkotni, ezáltal újra az univerzális kozmikus multidimenzionális esszenciális lényünk teljesen egységesülő entitásává válhatunk. Ezáltal kikerülünk az eddig megszokott tér és idő fogalomkörből.

Innentől kezdve magunkban hordozzuk a világegyetem minden energiaminőségének elérhetőségét és felhasználhatóságának lehetőségét, s működésbe hozhatjuk a teremtés új szintjét.

 

Ez a Harmonikus Konvergencia egyéni szintű megnyilvánulása a felemelkedett emberangyali létben.

Az egyéni lélek evolúciójának a következő szintjét teremthetjük meg önmagunk számára, önmagunk szabad választása szerint, miközben ez a tudatos evolúciós önalakítás hatással van a teljes földi létre,

a Föld felemelkedésére is.

 

Az így önmagát folyamatosan mind magasabb szintre fejlesztő lélekkel rendelkező emberangyali entitás egy teljesen új létformában, egy teljesen más világban él annak ellenére, hogy fizikai testi mi- voltában a földi lét része.

Megteremtette önmagában a teljes egyensúly és belső békesség harmóniáját, irányult léte teljes megélésének tökéletes birtokában van. Teljes felelősséggel teremt és oldja meg a rá háruló kozmikus feladatokat.

 

Ő már a társteremtés teljes egységében nyilvánul meg.

Az univerzum kitárul előtte és befogadja minden szándékát.

Az emberangyal itt már újra a Teremtő legmagasabb szintű kozmikus része.

Kivételes életet él.

 

Létét a semmit tevés kiegyensúlyozott állapota határozza meg,

Már tudja, hogy nincs helyes és helytelen, jó vagy rossz, csak különböző léthelyzetek vannak.

Nincs múlt és nincs jövő, csak az ITT és MOST szent pillanata van, amelyben minden különböző létszinteken egyszerre történik, csak ezt a fizikai testi agyunk racionalizáló tudatú gondolkodása nem képes így felfogni.

 

Ezért van szükségünk az új energiák által támogatott új tudatosság kiterjeszkedő szellemiségének a megvalósítására, hogy végre kiszabadítsuk magunkat az idő és tér minket szigorú fogságban tartó eddigi fogalomköréből. Ennek eredményeként pedig megérthetjük, hogy a léttörténetünk hogyan nyúlik vissza a teremtés első körének szakaszába, onnan milyen utat tettünk meg, és hogyan jutottunk vissza az eredendő Otthon vágyott állapotába - itt a Földön.

 

 

 

 

                                                             GAIA ANYA ANGYALAI

 

 

 

A mai földre szállt angyali entitások egyre inkább kezdenek ismét ráébredni arra a korábban feledésbe kényszerített tényre, hogy létük Gaia anyával egyetlen egységben tud csak fennmaradni. Sehogy másképp, csak egyetlen, szerves kapcsolatban létezőként funkcionálhatunk minden lehetséges vonatkozásban.

 

A Föld nevű bolygó az angyali entitások teremtménye ugyanúgy, mint az univerzális kozmosz minden más planétája, azzal a megkülönböztető minőséggel, hogy az anyagi-biológiai burokba szálló angyalok egyetlen energia- és rezgésszint változtató kísérleti bolygójává lett kijelölve.

Nincs még egy ilyen bolygó a fizikai világegyetemben.

 

Ez azt jelenti, hogy ezen a bolygón a szabad akarat érvényesülhet minden ide született angyali entitás vonatkozásában,  s ebbe a  magasabb  szférák  entitásai  soha  nem  avatkoznak  direkt módon bele.

Az itt zajló események energiái és tanulságai az új szintű további egyetemes teremtés eseményeinek a meghatározói. Ezért csupán a folyamatokat kísérik figyelemmel, a tapasztalatokat gyűjtik be és hasznosítják.

 

Minél többféle szabad akarati megnyilvánulás zajlik, annál többféle a megszerezhető tapasztalat a jövő számára. Ezért nincs jó vagy rossz cselekedet, ezért nincs ítélet a makrotudat szintjén.

Minden cselekedet szükségszerű, és újabb tapasztalatok forrása a kozmikus létben.

 

A legnagyobb dolog, amit Gaia anya érdekében tehetünk, hogy a felemelkedést szolgáló új tudatosságunk energiáit folyamatosan megsokszorozzuk, azaz a bolygószintű felemelkedés folyamatosságát megőrizzük. Ennek érdekében a ma még sötét helyekre is minél több Fényt, azaz szeretetenergiát és új tudatosságot viszünk és küldünk. Ez a magas rezgésű szellemi hatás ott is beindítja a változásokat, feloldja a sötétséget, és a kvad-energia természetes alkotórészévé teszi.

 

A kvad-energia a változásokat mozgató és éltető hatással rendelkezik.

Az emberangyali létforma sötétségbe kényszerített részeinek felébredése, saját szándéka és folyamatosan emelkedő tudatossági szintje által képes kifejleszteni ezen angyalemberek önálló spirituális irányultságát.

 

Ez a folyamat is csak itt a Föld nevű bolygón valósítható meg a kvad-energia segítségével.

Minden más, nem földi létformában ehhez az evoluciós folyamatosságra van szükség, de a szabad akarat érvényesítésének lehetősége nélkül, mert szabad választása csak a földre szállt angyalembernek van.

 

Soha ne feledjük, hogy a Földön tanulási és tapasztalatszerzési folyamatot végző angyalember közösséget alkot Gaia anyával.

Spirituális szintű kötelékek fűznek bennünket egymáshoz, hiszen a bolygó a mi élő és éltető társunk.

 

Táplálékkal és védelemmel lát el minket, s ő biztosítja a csíratudatosságot minden élőlény számára. Őrködik az alapvető biológiai működésünk felett, miközben igyekszik romboló és pusztító ténykedéseink ellenére egyensúlyba hozni és gyógyítani folyamatosan önmagát.

 

Az univerzális kozmikus változások követelménye, hogy segítsük megváltoztatni, megemelni a bolygó vibrációját.

A mi felemelkedésünk beteljesedése csak Gaia anya felemelkedésével szinkronban valósulhat meg.

Vagy együtt, vagy sehogy. Más út nincs.

 

Csak az angyalember szabad választásból történő emberangyallá emelkedése, és Gaia anya rezgésszintjének ezzel szinkron emelkedése az egyetlen lehetőség és képesség az eddigi teremtett világegyetemben, hogy biológiai formában létező lények rezgésszintjük felemelkedését megvalósítsák.

 

Ez a nagy kozmikus feladat a földre szállt angyali entitások küldetésének lényege.

Ebben rejlik a földre született ember nevű angyali lények egyedi különlegessége, kozmikus hatalma.

Megkapták, amikor szabad akaratukból vállalták, hogy erre a bolygóra jönnek, hosszú életciklusok sorát itt töltenek, hogy kihívások és megoldásaik tapasztalatait megosztván a magasabb szférák teremtő entitásaival, segítsék megváltoztatni, magasabb szintre emelni az egész univerzális kozmoszt.

 

Mi, földre szállt angyali entitások, ittlétünk során elég elszántak voltunk ahhoz, hogy a soha nem járt, ismeretlen nehézségeket felsorakoztató zarándokösvényt választva, azt sikeresen végigjárva, teljesítsük küldetésünket. Ezzel nem csak a magunk, nem csak a Föld nevű bolygó, a mi Gaia anyánk, de az egész világegyetem felemelkedését is lehetővé tettük.

Ez a mi spirituális dicsőségünk, kozmikus mesteri elismertségünk alapvető oka.

 

 

 

 

                                                      AZ EMBERANGYALI SZERETET

 

                        

 

Az új energiák által meghatározott létben az emberi kapcsolatok is teljesen új tartalmak mentén változnak meg, új formák alakulnak ki és válnak jellemzőkké.

 

A boldog egyéni emberangyali létnek már nem feltétele a házasságban élés, e nélkül is boldog lehet az emberangyal, akár társsal él, akár egyedül.

Nincs másra utaltság, nincs függőség, és nincsenek teljesítendő külső elvárások, kihasználások.

 

Ezek a régi energiákhoz kötődő társkapcsolatok jellemzői voltak. A korábbi férfi-női társkapcsolati viszonyrendszer alapvetően és mélyen a régi energiák meghatározottságaiból eredt, és azokból tartotta fenn magát.

 

Az új tudatosság szintjén létrejövő, az individuum teljes szabadságának tiszteletén alapuló női-férfi kapcsolatrendszer egyértelmű feltétele a régi hitrendszerektől való megválás, azok elengedése.

 

Az új energiák társkapcsolatai nem a dualitás kettősségei által meghatározott tudati szemléleten

alapozódó modellre épülnek. Nem kényszerűségből eredő erőltetett kötések próbálják összetartani, ahol az élethelyzetből adódó szükség, a folyamatos külső kontroll, a feltétel nélkül elvárt kötelességteljesítés, a birtoklási vágyból eredő alávetettség önző kihasználása a jellemző.

 

A duális szemléletből származó, és ilyen formán megnyilvánuló, természetesnek vélt alá-fölé rendeltség, és az ebből származtatott feltételezett biztonság illúziója már nem működőképes.

 

A tiszta szereteten és az új tudatosságon alapuló társkapcsolatok nem abszurd ígéretekkel és ezek

szerződésbe foglalásával nyerik el létjogosultságukat. Ezekre a feltételek nélküli kölcsönös bizalom és támogatás, a másik tiszteletére épülő egyenlőség és egység teljessége a jellemző.

 

Az ilyen kapcsolatokat az önként összeilleszkedő, felemelkedett lelkek által teremtett szeretetkötelék erősíti.

Egy mélyről jövő és mélyre ható, önmagát minden vonatkozásban tisztán képviselő, a másikhoz ezen esszenciális lényegével csatlakozó önzetlen szeretet kifejeződése ez.

 

Az ilyen kapcsolatban bármikor nyíltan feltehetők egymásnak az alábbi kérdések:

     - elég teret kapok-e a társamtól, hogy isteni szabadságomat megélhessem a közös utunkon?       

     - van-e köztünk kölcsönös szereteten alapuló együttérzés és kölcsönös megbecsülés?

     - biztosítják-e ezek mindkettőnk számára a boldog közös létet hosszú távon?

 

A két emberangyal ilyentén szeretetének egymásra hatása és összekapcsolódása eredményeképpen irányultságában egységessé válik, de mégis megőrzik szabad szellemiségüket, nem adják fel egyéni esszenciális önvalójukat. Nincs is ilyen elvárás s másik felé egyikük részéről sem.

 

Lélek szerződik spirituális szinten lélekkel. A régi házasságlevél helyébe ez az egyezség lép.

A szülői teendőket illetően, hasonló szinten köttetik meg az egyezség a gyermek és a szülő között.

 

Az emberangyali szívtudat kontrollálja e spirituális szerződések lelkiismeret irányította megvalósulását. Ebben a tiszta szeretet és a bölcsesség energiarezgése az irányító erő.

Az ilyen kapcsolatban élő leendő szülők tudják, hogy a hozzájuk érkező gyermek fejlett spirituális ajándékot képviselve, további evolúciós fejlődést biztosít a számukra. Ez az univerzum magasabb szféráinak egyfajta ajándéka a spirituális missziót vállalóknak.

 

Az ilyen párkapcsolat, a belőle származó egyéni élmények megosztásának csodálatos megtapasztalása mindkét fél számára.

Olyan kiegyenlített állapot jön létre, olyan magas szintű együttrezgés, amikor a társak között a telepátia spontán módon képes működni. Ez pedig tovább segíti a közös jövő teremtését előre vivő folyamatot.

 

Vannak, akik egyedül kívánnak élni. Ők a csendes benső evolúció magányos átélésének a hívei.

Amikor már teljes harmóniába kerülnek az új energiák tudatos működtetését illetően, akkor, abban a szent pillanatban, vonzódást fognak érezni valaki iránt, s szabad akarattal eldönthetik, hogy a továbbiakban hogyan kívánnak élni.

  

Az emberangyali létben minden döntés az egyén szabad hatalma. Ezt a hatalmat soha sem adhatja ki, nem adhatja más kezébe. Az egyén benső értékrendjén, az ebből eredő megkülönböztető képességén múlik, hogy mit enged be az életébe, mivel és kivel vállal valamiféle kapcsolatot és közösséget. 

Saját sorsát illetően mindig, mindenki csak önmaga dönthet.

 

Örök törvényként hangozhat el, hogy kapcsolataink minőségének kiinduló pontja önmagunk feltétel nélküli elfogadásának megvalósulása. Önmagunk feltétel nélküli elfogadása a párkapcsolatban a feltétel nélküli szeretet és elfogadás alapja és esszenciája.

 

Minden kapcsolatban két teljes ember kapcsolódik össze a kozmikus isteni energiában.

Minden kapcsolatban kiteljesíthető spirituális lehetőségek vannak, kölcsönös szándék esetén.

Több ember és több lehetőség léphet be egyidejűleg az életünkbe. A tiszta szeretet kölcsönös, érdek nélküli őszinte kisugárzása a lehetséges kapcsolat tisztaságát vetíti előre. A szeretetszerződés formaságok nélküli megvalósulásának lehetőségét.

 

Minden ember ugyanannak a világmindenségnek a része, a minden, ami van része.

Minden ember a spirituális testvérünk, egy az eredetünk.

A szeretet elfogadása és az elfogadás szeretete, ezek megnyilvánító kifejezése a földi élet szolgálata.

Az emberangyali lét jellemzője.

 

A régi energiák távozásával távoznak azok a feltételek is az emberangyali létből, melyek esetenként a párkapcsolatot szenvedéssé tették. Egyszerűen csak arra van szükség, hogy tárd ki magad az új energiás lehetőségeknek, és engedd meg az új tudatossággal létrejövő új kapcsolatodnak, hogy belépve az életedbe, s kiteljesítve a benne rejlő lehetőségeket, boldoggá tegyen.

 

Aki az új tudatosságodhoz csatlakozva eljön hozzád, az eléggé más egyéniség lesz, mint akiket korábban megismerhettél és kapcsolataidban megtapasztalhattál.

 

A régi energiák által működtetett dualitás leginkább a kapcsolatokban nyilvánult meg, a legerősebb formában itt fejtette ki hatását.

Egyes személyekkel létidőkön át tartó kapcsolatban lehetünk, sok reinkarnáción keresztül követve egymást.

 

ITT és MOST, az új energiában már csak önmaga lényegét kell követnie minden emberangyalnak, ezért nyugodt szívvel és lélekkel elengedhető a múlt kötelékét jelentő, saját útját szabadon megválasztó személy.

  

A régi energiás, negativitáson alapuló kapcsolatok kereteiket tekintve merevek, korlátozóak, birtoklóak, elnyomóak. Kiszipolyozzák és felemésztik az ember energiáit.

Az új energiával megszentelt emberangyali kapcsolatok alapja a tiszta, elvárások nélküli szeretet.

A Szellem által inspiráltak, ezért lehetővé teszik mindkét fél számára benső maszkulin és feminin természetük pozitív tulajdonságainak integrálását és kifejezését.

 

A kapcsolat egészére és az egységre összpontosítanak, miközben rugalmasan lehetővé teszik egymás számára a megnyilvánulás szabadságát. Az egyéni kiteljesedések, és ezeknek szabad megnyilvánításai, a kapcsolat folyamatos és töretlen fejlődését eredményezik.

 

Csak a megértő, mindent őszintén megosztó, együttérző és együttműködő, új tudatú gondolkodáson létrejövő, és az ezekkel az értékekkel rendelkező kapcsolatok maradnak meg az új energia feltételei között. Amelyekből hiányoznak ezek a jellemzők, azok szétesnek.

 

A tiszta szereteten alapuló és jól működő párkapcsolaton kívüli, egyéb külső kapcsolatok már nem meghatározóan fontosak.

A benső istenségünkkel való mind erőteljesebb egység sok változást hoz a kapcsolatokban, ezek egyik jellegzetessége, hogy sok kapcsolat megbomlik és leépül.

 

Mindenki a saját útján halad tovább a földi zarándoklata során. Az eddigi társak, ha már nem érzik

sajátjuknak az új életszakasz tanulnivalóit, akkor más irányba haladnak tovább, az eddigi kapcsolat

felbomlik. Az új szakasz új tudati minőségű társakat hoz.

Soha ne a külső kapcsolatokban keressük az önmegvalósításunk alapjait!

 

A lelki vonzalom, a spirituális összhang nagyobb jelentőséget nyer minden egyéb eddigi szempontnál. Méltó helyükre kerülnek az angyali értékek. A testi kapcsolatok elvesztik a sokszor mindent meghatározó, túlértékelt jelentőségüket.

A mélyen megnyilvánuló emberangyali értékek helyükre kerülve, háttérbe szorítják a mindenek elé helyezett buja testiségből eredő hamis értékrendet.

A rokonlelkek egymásra találása és egymáshoz kapcsolódása lesz a meghatározó.

 

Időnk nagy részét önmagunk további fejlesztésére és kiteljesítésére fordítjuk.

Egyre fontosabbnak érezzük, hogy belül kell megnyilvánítanunk a benső istenségünkkel való stabil kapcsolatunk harmonikus működését. Ez a tiszta forrása minden kifelé irányuló megnyilvánulásunknak.

 

A kapcsolatot alkotó két emberangyal saját külön-külön spirituális fejlődése e két angyali lény szent spirituális tánca, az egység és harmónia mind magasabb szintjei felé.

Kapcsolatrendszereink fő eleme a kiegyensúlyozottság.

A párkapcsolatban élők nem mindig vállalják együtt a kiegyensúlyozottság megteremtését, a közös spirituális táncot. Van, amikor ez már nem felel meg valamelyikük egyéni a lelki indíttatásának. Ezt bátran fel kell vállalni. Mindkét egyénnek így lesz könnyebb továbblépnie a saját maga útján.

 

A szabad választás a párkapcsolat létét illetően, az új energia dinamikájából következik.

Az új energia új tudatosságú emberangyala szabad egyén, aki elméjéből már száműzte a régi energiás önkorlátozó dogmákat, a hamis tudatú gátló tényezőket. Az ezek helyére beáramló megújító energiák segítik egyéni választásai megvalósítását.

 

Az univerzális kozmosz magas rezgésű és tudatosságú entitásai mindig elfogadják és lehetőségeikhez képest támogatják az emberangyaloknak a teremtés továbbvitelét segítő, azzal azonos irányultságú döntéseit és tetteit.

A továbblépés helyes irányultságának egyetlen bizonyítéka az általa elért boldogság.

Az a boldogság, aminek elérése az emberangyali lét egyik kötelessége ITT és MOST.

 

Mindig világosan kell kifejezni az egyéni álláspontot arról, hogy hogyan megfelelően boldogító, vagy éppen miért nem az a társak számára külön-külön a kapcsolat.

Párkapcsolatban sem szükséges az új energiában a harc, a küzdés a boldogságért, ahogy más területeken sem.

 

Fogadj el, vagy engedj el!

Ez a szabad választás lehetősége az új energiás kapcsolatban.

Elfogadni olyannak a másikat, amilyen. Olyannak szeretni a másikat, amilyen.

És ennek kölcsönösnek kell lennie. Ez a szeretet dimenziójában való lét feltétele.

 

Ez a lét pedig hozzáférést biztosít az egyetemességhez, melyet a tiszta szeretet energiája teremtett és tart harmonikus egyensúlyban. Ez a legspirituálisabb kozmikus energia.

 

A szeretet akkor éli tökéletes létét, amikor töretlenül növekszik, tágul, terjeszkedik.

Ez a folyamatos kiteljesedés működteti a végtelen univerzumot a maga tökéletességében.

 

A tiszta szeretet magas rezgéstartományban képes más-más tartalmat megnyilvánítani.

Nem létezik előtte akadály. Nincs időhöz és térhez kötve, ezért a tiszta szeretet örök és mindenható.

Erős szellemi kapocs, benső istenségünk legtisztább kisugárzása.

Mindenki bőségesen rendelkezik vele, ha szándékában áll ráhangolódni és élni vele.

 

Ehhez viszont feltétel nélkül szeretni kell önmagát, hiszen az én önmaga iránt érzett szeretete a tiszta szeretet egyetlen forrása. A benső harmónia és a teljes egyensúly megléte az öröm egysége, önmagunk teljes elfogadottságának mércéje. Ez árad ki a szeretettel teli emberangyalból.

Ez határozza meg a földi létét, és a minden, ami van milyenségét számára.

Ez fejezi ki felemelkedett egyéniségét.

Ez a boldogság átélése. A legnagyobb élmény a világegyetemben.

 

Isteni erőforrás, melynek energiaáramlását önmagunk által szabályozott formában felhasználhatjuk. Korlátlanul árad felénk az új energiában a szférák küldeményeként.

Ez az a közös szál, ami a minden, ami van teljességét összeköti és mozgásban tartja.

Az EGY forrásából ered.

Ez minden forrása.

 

A tiszta szeretet energiája mind meghatározóbbá válik napjainkban.

Semmi sem hatalmasabb nála, semmi sem ér fel az erejével.

Aki nem képes rácsatlakozni, annak az energia léte nem bizonyítható.

Csak átélve lehet megtapasztalni..

 

Földön tartózkodásunk értelmét a tiszta szeretet érzésének mind teljesebb átélése és kifejezése határozza meg. Ennek lényege az, hogy tiszta szeretettel szeressük egymást és a létező világegyetem minden tényezőjét, mint a Teremtő egyre táguló teljességének megnyilvánulásait.

Mindig emlékezzünk arra, hogy kik vagyunk valójában.

 

A szeretet nélküliség szüli azt a tudatszintet, ahol a sötétség és tényezői jelennek meg.

A szeretet nélküliség Fény nélküliséget jelent. Az ebben élők boldogtalanok.

Vigyünk mindenhová, és sugározzunk sok Fényt, sok tiszta szeretetet!

Legyünk az emberiség Világítótornyai, tájékozódási pontjai!

 

Aki tiszta szeretetet adni képes, az a Fényt gyarapítani képes.

Ezzel a szeretet kozmikus törvényét teljesíti, a Teremtő szándékát nyilvánítja meg.

A tiszta szeretet kisugárzása az egész univerzumot tápláló energia-utánpótlás.

Ez a kisugárzás a bennünk aktivizálódott krisztusi mag energiájának Fénye.

 

Csak ez az egyetlen út létezik a földi emberangyal számára, a saját isteni igazságának a megismeréséhez, és kiteljesedésének a megvalósításához.

A minden, ami van univerzális kozmikus teljességével való összetartozás érzése a tiszta szeretet legemelkedettebb formája. A teljes kozmikus felszabadultságot jeleníti meg. Tökéletes megélése csak a Fény misszióját sikerrel teljesítőknek adatik meg.

 

A tiszta szeretet kizárja a kapcsolatokból a korlátozást, a megtagadást, a gyűlölködést, a félelmet, és minden olyan tényezőt, amely a másik ellenére van.

A teljes elfogadást ismeri csak.

 

A tiszta szeretet alapvető kifejeződési formái: az önzetlenség, a megértés, a türelmesség, a félelemnélküliség, a megbocsátás és az őszinteség. Ezek esszenciális természetünk részeként teljessé tesznek bennünket. Alkalmassá válunk a krisztusi létre. Az új földi lét ebben gyökeredzik.

 

Minden más, eddig használt szeretet fogalom hamis.

Csak a másik feletti uralom kiterjesztésének eszköze, a manipulálás és kihasználás céljainak megfelelő eszköz. Vágyakat elleplező, elvárásokat álcázó hipnotikus illúzió.

Ezt csak az képes megérteni, aki átélte a tiszta szeretet varázsát.

 

A tiszta szeretetben létezés által válunk önmagunkban és az univerzumban kiteljesedetté.

Ekkorra minden negativitás feloldódik és megszűnik bennünk és teremtéseinkben.

Ez adja a legmagasabb szintű szeretetvibráció mindent elsöprő érzését.

 

Az ilyen szeretet nem csak a testi megnyilvánulásokra, a fizikai testében megtapasztalható biológiai lényre irányul, hanem a teljes multidimenzionális önvalójára, a lelki és szellemi mélységeiben rejlő egyéniség esszenciájára is.

                                                                

A párkapcsolatban ez a szeretet a másik fél felé megnyilvánuló őszinte megértés forrása.

A kiteljesedett tiszta szeretet mélysége és magassága. A szeretet legkiterjedtebb teljessége.

Ez adja az univerzumban létező legmagasabb szintű szeretetvibráció mindent elsöprő érzését.

A boldog lét rezgését. 

Az Új Föld létmódját.

 

 

 

  

                                                        AZ UNIVERZUM SZÍVVERÉSE

 

 

 

Az emberangyali természet egyik csodája, hogy az emberangyal képes ezzel a tiszta szeretettel szeretni egy másik emberangyalt.

A tiszta szeretet energiája körülöttük Fénnyé alakul, és kivált egy erőteljes vibrációs folyamatot.

Ez katalizálja a kapcsolat másik résztvevőjének energianövekedési folyamatát.

A tiszta szeretet kölcsönös kiárasztása az egyetlen út a közös felemelkedéshez.

 

Akik szívükben hordják, azok szeretetet teremtenek. A szeretet a teremtés tiszta energiája.

A szeretetet saját bensőnkben teremtjük meg önmagunk számára.

A tiszta szeretet dimenziójában semmi sem létezik e szereteten kívül.

 

A tiszta szeretet az Élet Fája.

Isteni énünk paradicsomának középpontjában, saját lelkünk legmélyén található.

Ez a legnagyobb kiegyensúlyozó erő a világegyetemben.

Megszüntet minden bánatot, erőtlenséget, hiányt és durvaságot. Örökkévaló, határtalan, láthatatlan, korlátlan befolyású. Mágikus hatása megváltoztatja az embereket és átalakítja a létet.

 

Ez a szellemi dominancia tökéletes lüktetése, kiterjedési formája.

Az alap, amelyből minden jóság teremtődik és visszahat ránk.

A tiszta szeretettel élő szeretettel nyílik meg a minden, ami van irányába, és szeretettel telik meg a rá visszatükröződő tiszta szeretet által. A tiszta szeretetben van az univerzális egység.

 

A tiszta szeretetnek nincsenek kategóriái, csak különféle kifejezési formái.

A tiszta szeretet csak egyénileg kifejezhető benső tartalom.

A tiszta szeretetben élő emberangyal megadja másoknak az egyéniségükből eredő kifejezési

szabadságot, senkit sem korlátoz ebben. Nem vár el semmit, nem határoz meg semmit.

A Teremtő földi képviselője.

 

Az emberangyali létben a szeretet nem más, mint a spirituális érzelmek által kibocsátott rezgés.

Arról ad információt, hogy az egyik ember hogyan tiszteljen egy másik embert, hogyan viszonyuljon a minden létező valóságához. Ennek lényege, hogy azért élünk, hogy szerethessünk.

Azért kell minden létezőt szeretnünk, mert mindenben önmagunk részét szeretjük.

Amikor így élünk, akkor az élet szeretetét sugározzuk.

 

A feltétel nélküli szeretet teremti az új földi létet, a felemelkedéssel járó csodákat. Ezek hatására emelkedik az általános tudatszint, melynek egyre kiterjedtebbé váló energiahullámai folyamatosan felemelik a bolygó rezgésszintjét. Itt tartózkodásunk jelenlegi értelmét ez adja.

 

 

 

 

                                                     A TISZTA SZERETET ENERGIÁJA

 

 

 

Az új tudatosságú emberangyal a multidimenzionális lét mind teljesebb megvalósulását éli át a benne lakozó istenséggel való azonosulás folyamatában.

Tudja önmagáról, hogy dimenziókat átfogó kozmikus lénye az a kehely, amelyben a tökéletesség és öröklét alkímiai folyamata a kezdetektől permanens módon zajlik.

Ennek a tudatos megélése pedig nem más, mint az örök élet titka.

 

A szívközpontú új tudatosság, a szívtudat által megnyilvánuló emberangyal az új földi létforma megvalósítója és átélője. Kozmikus emberi mivoltában, transzdimenzionális lényként képes érzékelni az univerzális valóságot. Teljes tudatában van annak, hogy lénye a Teremtő Fény egy szikrányi multidimenzionális része, az univerzális kozmosz egyre táguló végtelenségében.

 

Létezését az a számára nyilvánvaló tudat határozza meg, hogy a magasabb rezgésszintű kozmikus szférák spirituális valóságai alakítják és formálják az alacsonyabb energetikai rezgésszintű materiális valóságokat.

 

Mivel tudata és szenzitivitása egyre transzdimenzionálisabb, mind teljesebben képessé válik benne élni ezekben a multidimenzionális létvilágokban. Megtapasztalhatóvá válik, és személyesen megélhető módon kibontakozik számára az "ahogy fenn, úgy lenn" örök valósága.

E valóság részeként pedig érzékeli azt az energiát, amely a galaktikus Nagy Központi Napból érkezik naprendszerünkbe, és a napunkban tárolódik és koncentrálódik végtelen megelőző korok óta.

Ennek a galaktikus energiának bizonyos szintű feltorlódásai a Napban létrehozzák az ember által ma már ismert, úgynevezett napkitörések jelenségeit.

 

A napkitörések energiahullámai sugárzások és részecskezáporok formájában elérik a Földet, és a

tektonikus lemezekben lehorgonyozódnak, elnyelődnek.

Ezeket a Földben eddig felhalmozódott energiákat tudjuk ITT és MOST aktiválni és felhasználni az Új Föld, az új tudatosságú lét bolygószintű megvalósításában.

 

Ezek a kiegyensúlyozott - női-férfi jellegűnek nevezett - energiák kerülnek ismét meghatározó pozícióba a földi létben. Segítenek számunkra befogadni és magunkba integrálni a folyamatosan hozzánk érkező új univerzális kozmikus energiákat is. Az emberi lét új formájának és az új embertípus megújuló teremtő képességének az esszenciális létforrásai ezek az energiák.

 

Kozmikus irányultsággal egyedül az új tudatosságú ember képes ezeket az energiákat mozgatni, és földi léte megváltoztatása érdekében használni. Ehhez szférikus szinteken teljes hatalommal lett felruházva, az új energiák rezgéseihez történt rákapcsolódása által.

 

Az új energiák új földi rezgés-impulzusokat, a földi ember számára új idő- és térállapotokat hoznak létre. Bolygónk élővilágának léte egyre inkább visszatér az univerzális kozmoszban eredendően természetes idővonalakhoz és térszerkezetekhez.

 

Már nincs szükség az emberi agy által kitalált és megalkotott korlátozott szemléletmódokra.

Szintézisünk az univerzális kozmosz általános viszonyaiban teljessé válik.

 

Ezek a szükségszerű kozmikus eredetű változások teszik lehetővé az új típusú, eredendően emberangyali gyermekek leszületését a bolygóra.

Korábban is jelen voltak kisebb számban, de a kvantumugrást követően, az ezredforduló kezdetétől egyre nagyobb számban érkeznek közénk.

  

Ők azok a lelkek, akiknek eddig még nem volt fizikai emberi testű leszületésük.

Ők az eredendő Otthon tűzfüggönyén át először hagyják el a Teremtő energiaburkát. Semmi mással, mint a Teremtő Szeretet tiszta energiájával és az új tudatosság szellemi töltésével érkeznek közénk.

Az univerzális kozmosz evolúciójának következő lépcsőfokát testesítik meg a földi emberi létben.

 

Eredendő Otthonunkból a testvér lelkeink akkor érkeznek ide, amikor a bolygón eddig tevékenykedő indigó elődeik, az új tudatossággal létezők "kritikus tömege" elérte azt a szintet, hogy energiamunkájának eredményeképpen létrejöhetett a fordulópont a bolygó teljes átalakulásának folyamatában.

Ennek eredményeképpen megkezdődhetett a kvantumugrás folyamata a bolygó energia-tudat viszonyrendszerében. 

 

Ettől kezdve a dolgok felgyorsultak és a változások minden vonatkozásban intenzívebbekké váltak.

Ezek pedig szükségszerűen megkövetelik az emberi tudatosság minőségi változtatását is.

 

Az érkező új tudatosságú gyermekeknek nagy szükségük van az emberangyali egyéniségek szeretetteljes viszonyulására, hiszen ITT és MOST tanulják az első földi fizikai létezés alapmotívumait.

Leszületésük pillanatától már nem járhatják szabad táncukat az eddig megszokott módon, a különböző szférák között. Ez óriási nehézséget és korlátozást jelent a számukra.

 

Ettől aztán rendkívül érzékeny lelkületűek, támogatásra szorulnak, amíg beleszoknak vállalt küldetésük kezdeti, korlátozott körülményeibe.

Tiszta teremtő szellemiséggel érkeznek, és igyekeznek a régi energiás maradék viszonyok és angyalemberek között megtartani a vállalt irányt, az Új Föld teljes megvalósítása érdekében.

 

Az ő szellemiségük az ITT és MOST tisztán kiteljesedő új tudatosságát jeleníti meg a földi létben.

Ezt hozzák a magasabb szférák ajándékaként magukkal, ezt kívánják kiterjeszteni a földi lét minden valóságformájára.

Neveljük, segítsük és irányítsuk őket tiszta emberangyali szeretetünkkel a kezdeti éveikben, hogy minél sikeresebben megvalósíthassák szent küldetésüket!

 

Ők azok, akik aktivizálva a magukkal hozott rendkívüli képességeket, az utánuk következő generációk tanítói lesznek.

Ők még tudják, hogyan kell az energiákat a leghatékonyabban mozgatva spirituális kiindulópontból újat teremteni a fizikai valóságokban.

 

Képesek természetes módon átlátni az emberi tudat korlátain, hiszen nem részei ezek, megélt tapasztalatok hiányában, lelki ismeretük tárházának. Mentesek minden előítélet és elvárás hatásától, tiszták és naivak. Ezért lehet hallgatni a szavukra, illetve ezért kell kalauzként segíteni őket a jelenlegi kettősség kaotikus állapotában.

 

Megfelelő támogatás esetén kibontakoztatják mindazokat a magas szintű képességeiket, amelyekkel az új típusú földi emberiség önmegvalósítása teljes mértékűen lehetővé válik. Ők 6. tudatszinttel rendelkező mesterek.

Amikor a bolygó erre készen áll, a jelenlegi tudatszint 3-4. dimenziójából képesek lesznek folyamatosan felemelni a 6-9. tudatszint dimenziójáig.

Ez küldetésük feladata, a most kezdődött kozmikus világkorszakban.

 

A szeretet, a béke és a harmónia tiszta kristály energiáit képviselik.

Jézus tanításainak földi megvalósítására érkeznek. A krisztusi magvakból kicsírázott új földi tudatosság általuk válik meghatározóvá, ITT és MOST.

 

Megmutatják és bizonyítják, hogy a saját benső istenségünktől való elkülönülés csak egy illúzió volt.

Tanítják és megélik a 2000 éve érkezett jézusi archetípus minden jellemzőjét, ami a sajátjuk.

 

Nagyon magas energetikai vibrációval születnek.

Kristály energiával tevékenykednek, és minden tettükkel rögzítik ezeket a Földön.

Túlteng bennük ez a szeretetet és kreativitást sugárzó energia.

Magukhoz vonzzák, és szeretetükkel halmozzák el azokat az emberangyalokat, akik a fejlődésüket segíteni képesek. Angyali csoporttudattal rendelkeznek.

 

A földi emberi lét jövőbeli transzdimenzionális útjának első esszenciális képviselői ők ITT és MOST.

Katalizátorként segítik az új kozmikus energiák földi felemelkedést motiváló funkcióinak létrejöttét, a kristály energia meghatározóvá válását.

Ezáltal egy teljesen új típusú élet perspektíváját az emberi létben.

 

Nem értik és nem érzik a félelmet, nincs veszélyérzetük.

Telepatikus képességeik a mai emberek számára érthetetlenek és csodának minősülnek.

A régi elvárások és szemlélet szerint figyelemhiányosnak bélyegzik őket csak azért, mert a saját valóságukban élnek, és a szerint reagálnak.

A megbélyegzés nincs jó hatással rájuk, különböző megnyilvánulásokat vált ki bennük.

 

Az új típusú emberi faj egymást követő generációi is folyamatosan egyre magasabb rezgés- és tudat- szintű egyénekben jelennek meg köztünk. Az univerzális kozmikus evolúció jelenlegi szintjének összes energiasugarát folyamatosan képviselik az új földi emberi létben.

Egyre jelentősebb számú jelenlétük, és magas tudatszintű tevékenységeik nyomán megvalósítják a Föld kristályrezgésű bolygóvá válását.

 

Ennek minden feltétele adott, hiszen a bolygó szerkezete eleve kristályosra lett teremtve.

Ezek a kristályok folyamatosan univerzális spirituális energiákkal lettek feltöltve.

Ez tudatos része volt a magasabb szférák Földet felemelni szándékozó kísérletének.

 

Köztudott, hogy vibrációs tartományukat tekintve a kristályok állnak legközelebb az emberi test sejt - rezgéseihez.  A régi energiás emberek gyógyításához ezért kiválóan alkalmazhatók voltak.

Segítettek behangolni és tárolni az emberi testben a szükséges vibrációt.

 

Az angyalember-emberangyal átmeneti állapotban nagyon fontos eszköz lehet a megfelelő kristály, az új energiákra hangolódó test ingadozó energiaszintjének stabilizálásában.

 

Az új energiára tudatosan rácsatlakozott emberangyalok esetében a magas rezgésű test folyamatosan azonos szinten rezeg a saját rezgését meghatározó, magas rezgésszámú kozmikus energiákkal. Ezek az energiák számára a meghatározóak a fizikai-testi létét illetően.

 

A spirituális tudatossággal élés, és a kozmikus energiák által meghatározott magas testi rezgésszám szinte szükségtelenné teszi a gyógyító beavatkozást. Magas rezgésű emberangyali Fényenergia magasabb rezgésű kozmikus kristályenergiákkal töltődik és működik folyamatosan.

 

Valójában ennyi szükséges az örök kristálytisztaságban maradáshoz.

Az univerzális kristály energia az egyénen keresztülfolyó isteni eredetiséget jelképező krisztusi esszenciát jelenti.

A lelki sugárzás a krisztusi energiából, Krisztus aurájából sugárzó spirituális erő.

Ép lélek krisztusi Fényenergiája ép testet működtet.

 

Mindösszesen ez az egyetemes Krisztusa van az egész emberiségnek. Ezt képviseli Jézus.

Ezt képviselheti, az ő tanításait, minden hamis tantól függetlenül, hűen követve minden angyalember, ha erre szándékot érez, és kitartó akaratot nyilvánít meg egész létében.

Krisztus minden emberben ott van. Csak meg kell nyilvánítani.

 

Az elmúlt évszázad második felében, az 1945-1975 között leszületett angyalemberek legnagyobb része már magában hordozza a krisztusi esszenciát. Magszinten bennük rejlik a magas rezgésű kristály energia működtetésének lehetősége. Ők a kristálysugaras krisztusi struktúra első hordozói korunkban. Az volt a feladatuk, hogy a krisztusi mag-energiát lehozzák a bolygóra. Ez nélkülözhetetlen láncszem volt az új energiák Földre érkezéséhez.

 

Ez a nemzedék volt a legkevésbé megértett a kor földi emberisége részéről.

Ez a korosztály volt az első igazi egységes hulláma a Földre érkezett rendszerrombolóknak.

Nagyon sokan közülük, sajnos önmaguk rombolásában nyilvánultak meg.

Ekkor a gyengébbek még nem tudták elviselni a krisztusi energia rejtésének és védelmezésének nehézségeit.

 

Ekkor még nem érett meg az idő minősége ezen energiák szabad kibontakoztatására.

A kristálysugaras krisztusi energiák idő előtti megnyilvánítása az akkori környezetük általi teljes megsemmisítésüket eredményezte volna.

 

A titkos krisztusi maghordozás az energia teljesen egyéni módú használata, és eseti példaszerű

megnyilvánítása volt. Amint ez az isteni energia elfoglalhatta méltó helyét a földi lét viszonyaiban, a rejtett mag hihetetlen szeretetet árasztva kezdet el csírázni, és egyre inkább kiteljesedni.

 

A mai új tudatossággal élő, az akkori időszakban született felnőtt nemzedék képviselői voltak azok, akik annak idején Yeshua, Jézus Krisztus után elsőként lehozták a Földre önmagukba ágyazva a magas szintű tudatosság energiáit. Ez, a Tiszta Szellem energiája, a valódi isteni én energiája.

Az emberangyali lét energiája.

 

Azt a képességet jelenti, hogy kellő szintű tudatossággal fel tudjuk ismerni, és meg tudjuk nyilvánítani benső isteni mivoltunkat. Az igazság bennünk van. Eléréséig és birtoklásáig egy magányos, hosszú és nehéz zarándokösvény vezet.

Az igazság felismerése után egyértelművé válik, hogy a bennünk élő krisztusi mag kiteljesedése kelti életre a benső Fényt, amely átjárja, és energiájával semmivé oszlatja a fizikai sík összes illúzióját.

 

Ez a felemelkedett emberangyali lét erőforrása.

Amikor a szívből, a szeretet központjából engedjük kiáramlani ezt a kristály energiát, hogy általa minden kiegyensúlyozódjon, akkor Krisztus nyilvánul meg bennünk és általunk.  

Ez a tiszta tudat és a tiszta szeretet energiája.

Az ITT és MOST energiája.

 

 

 

 

                                                          A SZÍV INTELLIGENCIÁJA

 

 

 

A szív energia-középpontunk az összekötő kapocs a multidimenzionális énünk felsőbb és alsóbbrezgésszintű elemei között.

A szívnek is van elméje. Ez a tiszta szeretet intelligenciája.

Felsőbb énünk, szellemi mesterünk és irányítónk a szív elméjén keresztül igyekszik hatni ránk és irányítani, tanítani bennünket.

 

A szív többet jelent, mint amit tudunk róla.

Fizikai síkon a szívünk működése az élet és a halál egymással szembeállított, duális felfogásának a szemléltető eszköze csupán, a fizikai test nedveit áramoltató szivattyú.

Spirituális, mindent átfogó valóságunkban, a szívünk nem csupán egy anyagi szerv, hanem a szív a multidimenzionális létközpontunk.

 

A szívcsakra az energia-áramlásaink univerzális kozmikus csatlakozási pontja.

A bennünk lakozó isteni énünk krisztusi Fényének a kisugárzója.

Minden egyes emberangyalnak ez a saját egyéni univerzumát meghatározóan bevilágító Fényforrása.

 

A régi energiás létben meghatározónak tartott agyi vezérlésű és korlátozású elme, az alacsonyabb rezgésszintű anyagi lét intelligenciája, ITT és MOST összekapcsolódni kénytelen a szív által meghatározott tiszta szeretet intelligenciájával.

A kettő együttesen biztosítja az új energiás kozmikus erőtérben, a tiszta szeretet rezgésszintje erőterében, az új tudatosságú emberangyal kapcsolódását a lét új alapjához, a minden, ami van egységéhez.

A szív üzenete: mind egyek vagyunk.

 

A szív intelligencia-rezgése a szivárványrezgés.

Az Ibolya Láng-rezgést meghaladott emberangyali lét rezgésszintje ez.

A legújabban leszületett új generációk természetes sajátja.

Ezért is nevezik őket szivárvány gyerekeknek.

Ők az univerzális evolúció legújabb teremtményei.

 

Nekik már nem kell átjutniuk a Kardok Hídján.

Ők már tisztán az új földi lét esszenciális aspektusaival jöttek közénk.

Az ő zarándokösvényük már a felsőbb világok új kihívásainak megoldásai felé irányul. 

A 6. tudatszint és a 8. tudatszint fizikai létű kapcsolódásait kell megvalósítaniuk.

 

Ehhez mérhetetlenül sok Fényt hoznak magukkal a Földre. Az univerzális kozmosz evolúciójának jelenleg létező összes sugarát hordozzák. Igyekeznek mindent és mindenkit megszabadítani a még meglévő korlátozások, kontrollok, az erőszak és a többi negativitás rendszereitől.

 

Az általuk létrehozandó Szivárvány Híd megnyitja majd a tiszta szeretet sugárútját az evolúció jelenlegi lépcsőfokán túllépett teljes emberiség számára. Ezen a szinten mindenki fogékonyabbá válik a szellemi dimenziókban való létezésre. Megérzik és megélik a linearitáson kívüli univerzális kozmosz lényegét, viszont egyre kevésbé érzik és értik a kauzális sorba rendezettség régi felfogását.

Számukra minden egyszerre történik az univerzális kozmosz valóságának megfelelően.

 

Ez a kozmikus valóság a mai átlagemberek számára nem érzékelhető, nem látható, nem átélhető.

Ezért nem létezőnek minősítik. Pedig egyre több, a Földön élő, egyre erőteljesebb szenzitivitással rendelkező új tudatú emberangyal számára jelenti mindez az új földi lét valóságát.

 

A szivárvány összetettségét magában foglaló rezgésszint új létformát adó energiáit sugározzák ki szívcsakrájuk elülső és hátsó részéből egyaránt a körülöttük lévő világra.

A tiszta szeretet Fényének legösszetettebben ható sugarát.

Az emberangyalok ezen szintre eljutott tagjai készek a Fény Birodalmába történő végleges és teljes visszaemelkedésre.

 

A Fény Birodalma a szív intelligenciájának az eredendő létterülete.

Sok eonnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a földre szállt angyalok az anyagi világ káprázatait kiismerve és elutasítva felemelkedhessenek egykori rezgésszintjükre, és fizikai testükben is visszatérhessenek a Fény Birodalmába. Ahol a lét egy boldog könnyűség, amely lebegő és határtalanul gyönyörű.

 

 

 

 

                                                                           UTÓIRAT

 

 

 

Új tudatosságú spirituális, bölcs gondolkodás hiányában, soha nem juthat el senki a megvilágosulást jelentő, felemelkedett rezgésszintű Szivárvány Fény kisugárzásáig. Ebben a magas rezgésszintű Fényben benne rejlik az univerzális kozmosz minden összetettségének és összefüggésének energia-szintézise, maga a spirituális teljesség.

 

Ebből a gondolkodásból ered, ebben a kisugárzásban nyilvánul meg a kozmikus valóság áttekintő képessége, az örök igazság tudása. Ez a tudás szavakban igazán nem kifejezhető, nem tartoznak még hozzá tiszta fogalmak. Akinek van affinitása hozzá, az érzi és érti e tudás tartalmát szavak nélkül is.

Azok előtt folyamatosan újabb és újabb fátylak hullnak le, újabb és újabb létterek, síkok, dimenziók nyílnak meg.

 

Folyamatosan haladva az új tudatosság zarándokösvényén, eljut a vándor a végső valóság bizonyosságáig, az örökkévalóság tudatáig. Ha ezt a tudatosságot birtokolja, a halhatatlanság élményét élheti át.

Ezt az állapotot korábban "a küszöbön való átkelés" pillanataként jelezték az ide eljutottak.

ITT és MOST, az univerzális kozmikus teljesség részévé válásának nevezzük.

 

"A tiéd minden. Minden nyitott előtted, minden Fény, és az is a tiéd. Minden benned van, és te vagy mindenben. A személyed feloldódik benne. Nem kevesebb lesz neked, hanem több: ez az üdvösség maga."

 

"Ez itt van, és itt van állandóan neked is.

Ez egy állapot, egy másfajta rezgés. Ezt átélni lehet, megosztani nem.

Bizonyosság. Ez a legvégső valóság."

 

A földi angyalemberi létből a Fény Birodalmába való belépésig nagyon sok egyéni fejlődésre van szükség. Van, akinek egy egész életen át tartó tudatos missziót jelent ez, van, akinek még leszületések sora kell hozzá. Akárhonnan is indulunk el a hosszú zarándoklatra, a tudatos fejlődéshez alázat kell.

 

Ennek a zarándoklatnak a célja maga az út, amely esetenként nagyon gyötrelmes is lehet, máskor meg felemelően gyönyörű. Az út végére az oda érkező megtanul együtt rezegni a Mindenséggel.

Azonossá, eggyé képes válni a Mindennel.

A Teljességbe ér.

Haza ér.

 

 

 

(Az idézetek Szepes Máriától valók)