Header image

Cím: Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar
7355. Nagymányok, Táncsics u. 2.
Tel.,fax.:06-74/459-411
e-mail1: jbonagymanyok@freemail.hu
e-mail2: nmtelehaz@freemail.hu

 

FŐOLDALTÖRTÉNETTAGOKKÉPEK


 


ÉRDEKESSÉGEK

   
 
Zenelexikon
 
Szakkifejezések
Zene és hang
Zene és értelem
Hang és jelkép
 
Szakkifejezések
 
8va
oktávval feljebb
a bene placito
tetszés szerint
a piacere
tetszés szerint
a tempo
az eredeti tempóban
accelerando
gyorsítva
ad libitum (ad lib.)
tetszés szerint
adagio
lassan, igen lassan
affettuoso
érzelmesen
affrettando
nekiiramodva, sietve
agitato izgatottan
al fine végig
allegretto
gyorsacskán
allegro
gyorsan
amoroso
szerelmesen, gyengéden
andante
lassan, lépésben
andantino
lassacskán
animato
lelkesen, élénken
appassionato
szenvedélyesen
assai
nagyon (pl. allegro assai = nagyon gyorsan)
attacca
megállás nélkül, folytatva
brillante
ragyogóan, fényesen
calando
lassulva és halkulva
calmato, calmo
nyugodtan
cantabile, cantando
énekelve
capriccioso
szeszélyesen
coda
coda; befejezo rész
commodo, comodo
kényelmesen
con dolore
fájdalommal
con moto
mozgalmasan
con tristezza
szomorúan
concitato
izgatottan
crescendo
fokozatosan erosödve
da capo (D.C.)
elölrol
da capo al fine
a zenemuvet elölrol ismételni a végét jelento fine szóig
da capo al segno
a zenemuvet elölrol ismételni a megadott jelig
dal segno
a megadott jeltol
deciso
határozottan
decrescendo
fokozatosan halkulva
diminuendo
fokozatosan halkulva
dolce
lágyan, édesen, gyengéden
dolcissimo
nagyon lágyan
dolente
fájdalmasan
doloroso
fájdalmasan
eguale
egyenletesen
energico
erélyesen
eroico
hosiesen
espressivo
érzéssel, kifejezéssel
feroce
vadul
fieramente
büszkén
fine
vége
flebile
panaszosan
forte
hangosan, erősen
fortepiano
erősen, majd halkan
fortissimo
nagyon hangosan, nagyon erosen
forzando, forzato (fz)
erősítve, hangsúlyosan
funebre
gyászosan
furioso
dühödten
giocoso
tréfásan
giusto
pontosan
glissando
siklás
gradatamente
fokozatosan
grandioso
hatalmasan
grave
súlyosan, igen lassan
grazioso
kecsesen
gridando
kiáltva
impetuoso
viharosan
incalzando
sietosen
lamentoso
panaszosan
languendo
vágyakozóan
largamente
szélesen, lassan
larghetto
kissé szélesen, lassacskán
largo szélesen; a leglassúbb tempó jelölése
legato kötve, kötötten
leggiero
könnyedén
lento
lassan
lieto
vidáman
l'istesso tempo
ugyanazzal a tempóval
loco a hangokat az eredeti magasságban játszva
lunga
hosszan
lusingando
hízelegve
maestoso
fenségesen
malinconico
mélabúsan
mancando
csökkentve
marcatissimo
nagyon nyomatékosan
marcato
nyomatékosan
martellato keményen, élesen, kalapácsolva
marziale
harciasan
meno mosso
kevesebb lendülettel
mesto
búsan
mezzoforte
középerősen
mezzopiano
félhalkan
misterioso
titokzatosan
moderato
mérsékelt tempóban
molto
nagyon (pl. molto allegro = nagyon gyorsan)
morbido
szelíden
morendo
elhalóan
mosso
mozgalmasan
non troppo
nem túlságosan
patetico
pátosszal
pesante
fáradtan, nehezen
pianissimo
nagyon halkan
piano
halkan
più
több (pl. più forte = több erovel, erosebben)
pizzicato
pengetve
poco
kissé (pl. poco largo = kissé lassan)
poco a poco
lassan, fokozatosan (pl. poco a poco crescendo = fokozatosan erosítve)
prestissimo
nagyon gyorsan
presto
gyorsan, sebesen
rallentando
lassítva
rapido
gyorsan, sebesen
religioso
áhítatosan
risoluto
határozottan
risvegliato
frissen
ritartando
lassítva
ritenuto
fokozatosan lassítva, visszatartva
rubato
csapongva
rustico
parasztos
scherzando
játékosan
scherzo
játékosan
sempre
mindig
sentimento, sensibile
érzéssel
senza
nélkül
serrando
gyorsítva
sforzando, sforzato (sf, sfz)
hangsúlyozva, erősen
simile
hasonlóan
smorzando
elhalva
solo
egyedül
sordino
hangtompító
sostenuto
hosszan tartva
spirito, spiritoso
szellemesen
staccato
röviden, pontozva
subito
hirtelen (pl. subito piano = hirtelen halkan)
tacet
szünet, csend
tempo giusto
pontos, szigorú tempóban
teneramente
gyengéden
tenuto
hosszan tartva, játszva
tosto
sebesen
tranquillo
nyugodtan
troppo
túlságosan
tutta (la) forza
teljes erővel
tutti
mindenki
unisono
egyszólamúan
vivace
élénken, gyorsan
vivacissimo
nagyon élénken, nagyon gyorsan
vivo
élénken
Zene és hang
 
A hang minden olyan rezgés, amely fülünkkel felfogható. A rezgést forrásától fülünkig a levegő (vagy más homogén közeg) vezeti. A folyamat, amelynek során a hangrezgések a levegőn átjutnak, a hang terjedése.

A zaj szubjektív meghatározásban bármely kellemetlen hang, objektív meghatározásban viszont a szabályos és szabálytalan frekvenciájú rezgések különbségében rejlik. A zenei hang frekvenciája szabályos és állandó.

A hangmagasságot a hang frekvenciája határozza meg. Egy hang általában lehet magas vagy mély, vagyis frekvenciája gyors vagy lassú. A frekvenciát másodpercenkénti ciklusokban, Hertzben (Hz) mérjük. Az emberi fül által hallható legmélyebb hang frekvenciája 16-20 Hz, a felső határ nagyjából 25 kHz.

A zenei hang ereje rezgésének amplitúdójától függ. A frekvencia állandó, az amplitúdó ezzel szemben állandóan csökken. A zenei hang eme két tényezoje a zene alapvető összetevőit határozza meg: a hangmagasság-viszonyokat, amelyeknek szervezett rendje a hangrendszer, és a dinamikát, a hangerőt. További két összetevő a ritmus - a zenei hangok időbeli helye és hosszúsága -, valamint a hangszín, amelyről felismerjük az egyes hangszerek hangzását.

A ritmus, hangrendszer, dinamika és hangszín elemei a zene töretlen egészének részei. Különválasztva nem léteznek, noha bizonyos zenékben egyik-másik nagyobb súlyt kaphat a többinél. A nemhivatásos zenekedvelőt gyakran zavarba ejti a szakkifejezések sokfélesége, sőt, olykor látszólagos következetlensége. Segíthet ezen, ha a zenét egyszerűen a mozgás összefüggéseiként szemléljük.
Zene és értelem
 
A dallam különböző magasságú hangok sora. A hangmagasságok különbségét hangközöknek mondjuk. Ha összeszedjük egy dallam valamennyi különböző hangját, elhagyva egynél több megszólalásukat, és a maradékot lépésenként sorba rakjuk, skálát, hangsort kapunk.

Az európai zene úgynevezett diatonikus skálájának hét hangja az ABC betuinek nevét viseli A-tól H-ig. A nyolcadik, záróhang neve azonos a kezdohangéval, egyszersmind kezdőhangja a skála folytatásának egy oktávval magasabban.

A hangközök megkülönböztetésének képessége abból a tényből ered, hogy a zenei hangok valójában összetett hangzások. Nemcsak az alapfrekvenciát tartalmazzák, hanem ennek a frekvenciának többszöröseit is. Ezek a többszörösök felhangoknak nevezett gyengébb, magasabb hangokat alkotnak.

Hangközként együtthangzó két hang hatását vagy konszonánsnak, vagy disszonánsnak érezzük. A közfelfogás szerint a konszonancia hangzása behízelgő és sima, a disszonanciáé ezzel szemben durva és éles. A "tökéletes" konszonanciák frekvenciaarányai a legegyszerubbek: uniszónó (1:1, vagyis ugyanabból a hangból ketto), oktáv (1:2), kvint (2:3) és kvart (3:4). Ezekben olvadnak össze legsimábban a felhangok. A nagy- és kistercet (4:5, 5:6), valamint nagy- és kisszextet (3:5, 5:8) "kevésbé tökéletes" konszonanciáknak mondjuk, hangzásuk dúsabb a tökéletes konszonanciákénál, mert mélyebb felhangjaik között egyező is, ütköző is akad. Az egészhangon, vagyis nagyszekundon (8:9) kívül disszonancia a félhang, vagyis kisszekund (15:16), a kisszeptim (9:16) és a nagyszeptim (8:15).

A különböző hangszerek jellegzetes hangszínét a felhangok révén ismerjük fel. Felhangjaik erejét, illetve gyengeségét a hangszerek sajátos felépítése határozza meg.
Hang és jelkép
 
Az európai hangjegyírás a zene grafikus ábrázolásmódja, függőleges tengellyel a hangmagasság, vízszintes tengellyel az időbeli mozgás jelzésére. A hangjegyírás surített utasítások készlete, mely inkább azt mondja el az előadónak, mit kell játszania, semmint azt, mi is történik valójában.

A ritmus az időbeli zene képlete. Két fő szempontja: a hangok időbeli helye, és relatív időtartamuk, azaz hosszúságuk. A ritmus szabályos lüktetés köré szerveződik, sebessége a tempó. Ha egyhangú lüktetést hallunk, magunkban kettőnként, hármanként csoportosítjuk. Az ilyen csoportosítást metrumnak vagy ütemnek nevezzük. A ritmusképletek a lüktetés aprózásának különböző kombinációiból származnak. Az ütemet függőleges ütemvonal jelzi, valamint minden darab elején ütemjelzés. Egyszerű ütemben az ütemjelzés felső száma az egy ütemre eső ütések számát adja. Az alsó szám azt jelzi, milyen kottaérték felel meg egy ütésnek. 3/4 ütemjelzés például azt jelenti, hogy egy ütemre három ütés esik, a lüktetés egységének értéke pedig negyedkotta. Összetett ütemben az ütemjelzés alsó száma az ütés egyharmadának értékét adja, a felso pedig azt, hogy az ütés ilyen harmadaiból mennyi esik összesen egy ütemre. A 6/8 ütemjelzés például azt jelenti, hogy egy ütemre hat ütésharmad esik, egy harmad értéke pedig nyolcad.

A hang magasságát a vonalrendszeren elfoglalt helye mutatja. Az öt vonal és négy vonalköz jelzi a hangok helyét. A vonalrendszer élén álló kulcs a hangok magas-, mély- vagy középfekvésére utal. A violinkulcs például a vonalrendszer második vonalát az egyvonásos C fölötti G helyeként azonosítja, s a vonalrendszernek szoprán hangszer terjedelmét adja.

A módosítójel ideiglenesen (az ütem végéig, vagy a módosítás feloldásáig) megváltoztatja a közvetlen utána következo hang magasságát. A kereszt (#) félhanggal felemeli, a bé (b) félhanggal leszállítja a hangot, a kettoskereszt (×) egészhanggal emel, a kettos bé (bb) egészhanggal mélyít. Hangnemváltáskor a hangközök pontos rendjének megtartásához egy vagy több módosítójel szükséges.

A diatonikus hangsort azért nevezzük dúr skálának, mert az első és harmadik foka közötti hangköz "kemény" nagyterc. A mollskála az első és harmadik foka közötti "lágy" kistercről kapta nevét.

 

ˆtop