hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Assisi-ügy
 Az 1986-os és a 2011-es Assisi-botránnyal előállt helyzetről

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba

 Élthes Eszter adatok | 2011.02.06 21:15 | 16
Van valami ördögi abban, hogy a pápa a Pius Közösséggel folytatott tárgyalások kellős közepén jelentette be az újabb Assisi-t. A tárgyalások fő témája éppen e körül forog: a vallásszabadság és az ökumenizmus körül. Vagyis a pápa akkor hozta meg döntését, amikor az elmúlt évtizedek legkomolyabb, legösszeszedettebb, legnagyobb gonddal összeállított ellenvetéseit, kétezer év pápáinak, egyháztudósainak érveit, dokumentumait, enciklikáit az efajta találkozók ellen kifejtették előtte. Azért ez már nem semmi.
Egyrészt a legradikálisabb módon hozta minden kétezer év tanításához ragaszkodó katolikusnak tudtára, hogy vagy fütyül arra, amit mondanak, vagy ő annyira másban hisz, hogy azért nem érdekli, mit tanít a katolikus tradíció. Mire volt jó akkor a párbeszéd? (Arról már nem is beszélve, hogy pont a párbeszéd legnagyobb kedvelői, a modern Róma, ezzel csak azt bizonyította be, hogy a párbeszédnek két alapvetően más felfogású partner között az égvilágon semmi értelme.
Másrészt a legvilágosabban értésére adta a világnak, a katolikusoknak, hogy egyáltalán nem akar semmilyen kiegyezést a tradícióval.

Más: A legújabb Ursprung und Ziel-ben Trutt atya feltette azt a nagyonis érthető kérdést, hogy a többi ú. n. tradicionális közösség ezek után sem fog megszólalni? Se a Péteresek, se a Krisztus-Király Intézet, sem a többiek nem mondanak semmit? Pedig ha valaha, hát akkor erre a helyzetre igaz, hogy aki hallgat, az maga is cinkossá válik,. Krisztus istenségének és királyságának eme megszentségtelenítését aki tiltakozás nélkül hagyja, az maga is részesévé válik a szentségtörésnek, még akkor is, ha személyesen nem vesz részt rajta.

 Topir adatok | 2011.01.24 11:27 | 15
Részletek G. K. Chesterton (1936-ban meghalt, tehát ennél korábbi eredetű az írás!) "Az örökkévaló ember" c. könyvéből (Szent István Társulat, 1985):

"A teozófusok Pantheont építenek, de ez csak a panteisták számára panteon. Az Egyházak Parlamentjét valamennyi nép újraegyesítésének nevezik, de az egész nem egyéb, mint valamennyi képmutató egyesülése. Csakhogy ugyanilyen Pantheon épült fel kétezer évvel ezelőtt a Földközi-tenger partján, és a keresztényeket meghívták, hogy állítsák fel Jézus szobrát Jupiter, Mitrász, Ozirisz, Atisz és Amon szobraival egy sorban. A keresztények elutasító válasza volt a történelmi fordulópont. Ha a keresztények beleegyeztek volna, ők, és velük együtt az egész világ elpusztultak volna. Mindannyian valami langyos folyadékká olvadtak volna össze a kozmopolita korrupciónak abban a hatalmas edényében, amelyben már ott olvadozott az összes többi mítosz és misztérium. Szörnyű és döbbenetes menekülés volt ez. Senki sem értheti meg az Egyház természetét, vagy az ókorból eredő hit csengő hangját, ha nem veszi tudomásul, hogy az egész világ egyszer már nagyon közel állt a pusztuláshoz: a túlzottan széles látókör és az összes vallás testvérisége miatt."

 georgius adatok | 2011.01.19 09:27 | 14
Kedves Testvérek,
figyelmetekbe ajánlok egy kisfilmet az Assisi-botránnyal kapcsolatban:
http://www.gloria.tv/?media=48600

Egyúttal pedig szeretném megragadni az alkalmat, hogy nyilvános és szívből jövő köszönetet mondjak e honlap fenntartásáért Eszter asszonynak, aki fáradhatatlanul, hétről hétre munkálkodik, hogy ebben a rettenetes szellemi "ködben", ami ráéreszkedett az Egyházra, és amiben mi is botorkálunk, felszítja a jelzőtüzeket, s így talán nem tévedünk el.
És szeretném megköszönni Füzesi Zsoltnak is, hogy mindig józanul, a katolikus tanítás világos és érthető kifejtésével válaszol a felmerülő kérdésekre. Nagyon fontos ez, amikor a konciliarista vatikáni megnyilatkozásoktól már-már fölfordul az ember gyomra.
És persze köszönet mindenkinek, aki jobbító szándékkal ír erre a fórumra, vagy az aggodalmait igyekszik megosztani a hozzá hasonlóan gondolkodókkal.
Nekem "mindennapi kenyerem" ennek a honlapnak az olvasása, nagyon sokat jelent nekem.
Deo gratias!

 Füzesi Zsolt adatok | 2011.01.18 20:47 | 13
Némelyek azzal vádolják a tradíció elkötelezettjeit, hogy üldözési mániájuk van, és "ott is rettegnek, ahol nincs mitől félni:" minden jó törekvésben rosszat vélnek felfedezni és szándékosan sötétítik a helyzetet.

Ezzel szemben érdemes 2 "apró" változtatáson bemutatni, hogy ez mennyire nem igaz. (A fórum olvasói valószínűleg ismerik ezeket újításokat, de tudjuk, hogy mások is olvashatják a fórumot, és lehet, hogy nekik új lesz.)

Az egyik XIII. Leó pápa felajánló imája a Szent Szívnek, melyből a felkiáltójel közé tett rész a mai praeorátorokból és imakönyvekből (az Éneklő Egyház kivételével) mindig kimarad, Assisi szellemében:

Ó édes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, kik oltárod előttalázatosan leborulunk . Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban veled szorosabban egyesülhessünk, íme, ma mindegyikünk fel-ajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek meg még téged, mások megvetették parancsaidat és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak téged. Add, hogy miharabb visszatérjenek az atyai házba, és étlen szomjan éhen ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el, s hívd vissza őket az igazság révpartjára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor.

!! Légy királya azoknak is, akik még a bálványimádás és az iszlám sötét árnyékában ülnek, és ne vonakodjál őket a te világosságodba és országodba vezetni. Tekints végül irgalmas szemmel annak a népnek a fiaira, amely sokáig választott néped volt. Az a vér, melyet egykor magukra kívántak, hulljon reájuk is, mint a megváltás és az élet keresztsége. !!

Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Üdv az isteni Szívnek, mely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.

A másik: üssük fel bármelyik mai katekizmust és imakönyvet (ebben már az Éneklő Egyház sem kivétel), és észrevehetjük, hogy a 4 égbekiáltó bűn közül ma már csak hármat tartanak számon, s a felkiáltójel közé tett bűnt szemérmesen elhagyják:

1. szándékos gyilkosság, (Ter 4,10).
2. !! természetellenes paráznaság (Ter 18,20; 19,3), !! - Ki gondolta volna?
3. szegények, árvák és özvegyek nyomorának súlyosbítása,(Kiv 22,2; MTörv 24,14).
4. munkások bérének jogtalan visszatartása. (Jak 5,4; MTörv 24,14).

Mindkét visszaélés egy-egy szándékot mutat, hiszen valakinek szemet kellett, hogy szúrjanak, elő kellett terjesszék a megfelelő részek eltávolítását, és több "katolikus" fórum helyeslő ítélete után a hierarchia áldását kellett megnyerniük. És senkinek sem tűnt fel? Ugyan már...

Ami az imát illeti, ott "csak" egyszerű hamisítás történt, ami "csak" egy pápával szembeni tisztességtelen eljárás, hiszen az imádság, még így megkurtítva is szép. Az már kérdés, milyen szándék áll a rövidítés mögött.

Ami azonban a 4 bűnt illeti, már más a helyzet.
Az égbekiáltó bűnök (peccata in cælum clamantia) olyan főbenjáró vétkek, melyek közvetlenül hágják át mind a természeti, mind a tételes isteni törvényt, és mert a szívbe írt törvényt is teljes erejükkel sértik, a tudatlanság vagy akaratlanság aligha vélelmezhető velük kapcsolatban. A Szentírás pontosan meghatározza, hogy mely bűnöket érti alatta, tehát nem is kellett sohasem azon fáradozni, hogy mely vétkek tartoznak e körbe. A Biblia azért nevezi őket égbekiáltónak, mert így akarja érzékeltetni, hogy a vétek – súlyosságánál fogva és a megátalkodott elkövetés miatt – közvetlenül Isten elé kerül, és mintegy „más vétkeket megelőzve” az isteni Bíró ítélkező fórumát „rögtönítélő”, statáriális eljárásra kényszeríthetné, mert ezek a bűnök az eget ostromolják („égbe kiáltanak”) és Istentől kérnek büntetést.

Valakiket ez a szentírási tekintély nem nagyon izgatott, és a polkorrekt gondolkodás felülírta a kinyilatkoztatás egyértelműségét. Sőt nekem meggyőződésem, hogy mind az előterjesztők, mind a jóváhagyók személyesen is érintettek voltak a témában, és hát saját bűnét senki sem ítéli el szívesen, főleg ha az oly kedves a szívének (is).

Szerkesztve: 2011.01.18 21:01

 Jagiello adatok | 2011.01.18 09:10 | 12
TALÁN nem véletlenül volt földrengés 1997-ben Assisi-ben. Persze, ezt lehet magyarázni a kontinens-táblák mozgásával, meg egyéb tudományossággal, de ha Isten valóban a mindenség, és így a Föld ura, ahol ő életet teremtett, akkor annak, aki hisz benne, el kell ezen is gondolkodnia. Mert a végső időkben jelek lesznek.

 Élthes Eszter adatok | 2011.01.15 12:55 | 11


Végre! Megérkezett az első nyílt tiltakozás! Január 11-én az olasz “Il Foglio” napilapban olasz értelmiségiek egy csoportja nyílt levelet tett közzé XVI. Benedek pápához intézve. Az aláírók:

Dr. Francesco Agnoli, Dr. Lorenzo Bertocchi, Univ-Prof. Dr. Roberto de Mattei, Univ.-Doz. Dr. Corrado Gnerre, Dr. Alessandro Gnocchi, Camillo Langone, Dr. Mario Palmaro:

A levél így kezdődik: Szentatya, kerülje el Assisi szellemét!
Az olasz eredetit a katholisches.info fordította le németre, mely ezen a linken megtalálható:
http://www.katholisches.info/?p=10680

A magyar fordítást igyekszem minélk hamarabb feltenni.

 Topir adatok | 2011.01.13 09:20 | 10
Én már csak imádkozni tudok az Egyházért, mert megpróbáltam úgy tenni, ahogyan Montforti Szent Grignon Lajos "A tökéletes Mária tisztelet" c. könyvében tanácsolta:

"...hogy magunkat teljesen és egészen Szűz Máriának ajándékozzuk, át kell adnunk
a) testünket minden érzékévek és tagjával,
b) lelkünket minden képességével,
c) külső javainkat, amelyeket a szerencse javainak nevezünk, éspedig a jelen és jövendőbeli javainkat,
d) belső és szellemi javainkat, nevezetesen érdemeinket, erényeinket és jócselekedeteinket, azok engesztelő és érdemszerző értékét egyaránt....
...aki magát ily módon Szűz Mária által Jézus Krisztusnak szentelte és felajánlotta, nem rendelkezik többé semminemű jócselekedetének értékéről. Minden, amit csak szenved, ami jót csak gondol vagy tesz, Szűz Máriáé, hogy Fiának akarata szerint és az Ő nagyobb dicsőségére rendelkezzék azokkal...., de
...felajánlásunkat csakis az isteni rendnek és állapotbeli kötelességeinknek megfelelően tesszük."

Vagyis böjtjeim (sajnos, nem mindig sikerül, de próbálkozom vele péntekenként, a kántorböjtökön és egyéb egyházi böjti napokon), a múltban, a jelenben és a jövőben kényszerűségből és önként vállalt szenvedéseim, jócselekedeteim vezeklő és engesztelő értékét már korábban, (amikor szembesültem saját gyengeségemmel és erőtlenségemmel), mind-mind a Szűzanyának ajánlottam, hogy fordítsa oda, ahol Ő a legnagyobb szükségét látja. Ne féljünk mindent odaadni, mert ez az Úrnő "a legbőkezűbb és leghálásabb minden teremtnény között."

Így maradnak az imáim. Minden nap fogok imádkozni, hogy az Assisi-gyalázat ne valósulhasson meg, és általában az Egyházért, mégpedig a Rózsafüzért. Nem ígérek napi valahány tizedet, de nem fog kimaradni egy nap sem. Ez az én vállalásom.Szerkesztve: 2011.01.13 10:02

 Élthes Eszter adatok | 2011.01.11 23:10 | 9
Nagyon örülök a hozzászólásoknak. Gábor atya is ezt tartja helyesnek. Úgy véli, a szörnyűsége mellett ez az egész arra is szolgálhat, hogy a hűek még hűebbek lehessenek, azaz nagy lépést tegyenek saját jobbá (azt le se merem írni: szentté) válása felé. Én az ima mellett vezeklésre is gondoltam. Ki-ki kijelölhet magának valamilyen engesztelő, vezeklő gyakorlatot. Aztán vagy elmondja nekünk, vagy nem, de próbálja hűséggel betartani.

 Jagiello adatok | 2011.01.11 17:38 | 8
ÉN IS CSATLAKOZOM; könyörgök minden reggel, hogy a Szentlélek világosítsa meg a Szentatyát. Ezen túl lefordítok egy anyagot, amit majd elküldök a honlap tulajdonosának, mintegy segítségként az imahadjárathoz.

 Topir adatok | 2011.01.11 15:55 | 7
Csatlakozom az Assisi-elleni imahadjárathoz, kiegészítve azzal, hogy minden egyéb istentelenségtől is mentse meg az Egyházat az Úr, mert nem tudhatjuk, hogy a már ismertek mellett mi van még készülőben.

 akolitus adatok | 2011.01.11 09:40 | 6
Válasz a 5. számú üzenetre:
Kedves Eszter!

Megnyugtatom, hogy több is van. Nem mintha számítana, hogy hányan vagyunk, akik így gondoljuk, csak nem mindenki ír ide.
A feleségem szerint imahadjáratot kell hirdetni. Ahogyan a piuszos kezdeményezés - egymillió rózsafűzér - elérte a célját (Summorum Pontificum), így ez a készülő borzalmas szentségtörés is meghiúsulhat, ha vagyunk elegen, akik imádkoznak.

 Élthes Eszter adatok | 2011.01.10 22:25 | 5
Nagyon örülök, hogy legalább egy ember (F.Zs.) akadt, aki ugyanolyan elviselhetetlennek tartja ezt az újabb Assisi-dolgot, mint én. Én úgy gondolom, hogy ezzel végetért az időszámítás, és ami jön, illetve nár van is, már nem az, hanem valami más, a földi pokol például.

Mózes két törvénytáblát kapott, az elsőn az a három parancs állt, melyen a másik hét és az összes többi alapszik, és azok, melyek Istent érintik. Azaz soha nem lehet egy ember ellen elkövetett bűn olyan súlyos, mint az Isten ellen közvetlenül elkövetett (persze minden bűnnel Őt sértjük, de mintegy közvetve, egy embertársunkon keresztül) viszont a mostani bűn direkt az Ő szent személyét érinti, ezért ilyen borzalmasan, felmérhetetlenül súlyos szentségtörés.

Az én válaszaim a saját magam által feltett kérdésekre:
1. és 2. Azért vagyok katolikus, mert annak a gondolatától is irtózom, hogy a majomtól vagy valami élettetelentől ered az élet, egyszóval az anyagelvűségtől. Az élet kérdéseire egyedül a kereszténység ad elfogadható válaszokat. És a kereszténységen belül egyedül a katolikus vallás bírja az igazságot, ami csak egy lehet.
3. A katolikus vallás és Egyház bírja az egyetlen igazságot, és ebből következően minden más KIREKESZTÉSÉT jelenti. Csak ez és semmi más nem bírja az igazságot, tehát egyedül ennek Istene az igaz Isten. Számomra az Egyházban éppen ez a legfontosabb, ez a (szellemi) kirekesztés, hiszen ez bizonyítja, hogy hívei, tagjai tudják, hogy az igazságot birtokolják, és hogy komolyan veszik a vallásukat, hitvallásukat. És éppen ez az, amit a maiak a leginkább tagadnak vagy elkendőznek, illetve amiért a kívülállók a legjobban gyűlölik az Egyházat. Aki nem "kirekesztő", az csak játszadozik az elveivel, a vallásával, hiszen, ha elfogadja, hogy az élet legfontosabb, döntő kérdéseiben többféle igazság is létezhet, akkor ezzel azt is elfogadja, hogy a saját vallása, elmélete is téves lehet. De akkor minek tagjja egy ilyen közösségnek, híve egy ilyen elméletnek?

És még valami: ha nem beszélünk erről, akkor lassan hozzászokunk ehhez a szentségtöréshez is, és ha hozzászokunk, akkor meg is szokjuk, és akkor végül magunk is vállvonogatva megyünk el mellette. Ezért tartom ez erről való hallgatást scaknem olyan borzalmasnak, mint magát a pápai bejelentést.

 Füzesi Zsolt adatok | 2011.01.10 11:05 | 4
Tegnap vitatkoztam valakivel, aki alapvetően konzervatív, de nagyon is érthető okokból védeni próbálja az assisi eseményt. Persze nem abban az értelemben, hogy az "1986 újratöltve" helyes, hanem abban, hogy nem érinti a pápai infallibilitás dogmáját.

Mint mondja, ahogyan a Borgia pápák a VI. parancs ellen vétkeztek, úgy a mostani pápák az I. parancsot sértik. Ami persze bűn és kárhozattal kecsegtet, de a hivatalt nem érinti, mert - érvel tovább - ha a korábbiak véthettek a Tízparancsolat ellen anélkül, hogy a hivatalt sértették volna, akkor a maiak miért nem? - Ilyen érveléssel már máskor is találkoztam.

Nos a különbség:
Egy VI. Sándor (hogy a legmélyebbről kezdjük) paráználkodott ugyan, de tudta és olykor meg is vallotta, hogy tette bűn; és nem tette a paráznaságot az emberi méltóság alapjává vagy fordítva, nem hívott össze paráználkodó napot, amikor a Szt. Péter téren minden perverzió megmutathatta sajátos arculatát, nem mondta, hogy a szabad paráználkodás a béke kitüntetett, eminens útja; és nem szólított fel világi uralkodókat a szabad paráznaság biztosítására. Egyszóval nem mondta, hogy a bűne jó és katolikus. Ezért a bűne nem volt nyilvános, legfeljebb nyilvánvaló.
Itt is más lenne a helyzet, ha a pápa a hálaszobájában őrizne egy koránt, egy menórát vagy imamalmot.

ASSISIRE NINCS MENTSÉG ÉS MAGYARÁZAT!

Ez a 2. rosszabb, mint az 1., mert visszaesés a bűnbe. Az 1.-nél még lehetett tapasztalatlanságra hivatkozni, hogy ti. nem tudták mi lesz a gyümölcse, ő csak jót akartak, a "Nostra "aetate" még nagyon eleven volt, stb...
De most? Számomra ez tragédia.
Szerkesztve: 2011.01.10 11:12

 Élthes Eszter adatok | 2011.01.09 22:52 | 3
Válasz az előző hozzászólásra
Ez is előfordulhat, sőt. Viszont ez most nem számít: a szándék megvan, és a bejelentés is, következésképpen a rombolás a lelkekben attól függetlenül megkezdődött, hogy meglesz-e valóban vagy sem, hogy Isten előtte elpusztítja-e végre ezt a világot vagy sem, vagy legalább megenged egy újabb súlyos földrengést Assisiben (ahogy az első találkozó után volt). Paptól hallottam, hogy már ma megvan a pápa bejelentésének hatása a lelkek kárhozatára. És mivel az első Assisi már megvolt, tudjuk, hogy mi következik, Ezért súlyosabb a mostani, mint az első volt, amikor valójában még senki nem tudta biztosan, hogyan fog lezajlani.

Williamson püspök úr írja, mennyire meg volt döbbenve Lefebvre érsek 1986-ban, hogy milyen kevesen ismerték fel ennek a szentségtörésnek a valódi súlyát. Úgy látszik, most is ez történik. És az is lehet, hogy Isten éppen azt várja, hogy ki hogyan reagál erre a személyét érő legsúlyosabb sértésre, hogy ez az utolsó lehetőség, amit az embereknek ad, hogy végre üdvük érdekében döntsenek.

Itt az ideje, hogy mindenki választ adjon a következő kérdésekre:
- miért katolikus?
- miért választotta éppen a katolikus vallást?
- mit jelent számára a katolikus vallás és a katolikus Egyház?
Szerkesztve: 2011.01.09 22:54

 Topir adatok | 2011.01.09 22:29 | 2
Miért ne lehetne elképzelni, hogy Isten közbelép Assisi-ban, és eltörli a gyalázatot? Szodoma és Gomorra lakói is vígan űzték istentelenségeiket egészen az utolsó pillanatig.


Szerkesztve: 2011.01.09 22:34

 Élthes Eszter adatok | 2011.01.09 00:18 | 1
XVI. Benedek pápa legutóbbi bejelentései, köztük is elsőnek az újabb Assisi-találkozó az Egyház történelmének legsúlyosabb válságát idézi elő. Holnapra lefordítom Williamson püspök úr kommentárját, mely e szavakkal végződik:

Der Wahrheit treu zu bleiben, hat seinen Preis. Wieviele Katholiken sind bereit, ihn zu bezahlen?

Magyarul: Az igazsághoz hűnek maradni, ennek meg van az ára. Hány katolikus hajlandó ezt az árat megfizetni?

Az Assisi-ügy mellett egyetlen katolikus sem mehet el közömbösen. Így vagy úgy színt kell vallania. Ezért nyitottam ezt az új topicot. Itt mindenki színt vallhat


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!