DR. RÁCZ ESZTER - AMIT TÁRGYILAGOSAN MÁR KOMMENTÁLNI IS NEHÉZ...

 

Szinte már mondanunk sem kell: a színhely Óbuda, a II. és III. Kerületi Bíróság. Az újabb mélyrepülés pedig egy büntető ügyekre szakosodott bírósági titkár: dr. Rácz Eszter nevéhez fűződik.

A történet 2012 szeptemberében kezdődött azzal, hogy dr. Rácz Eszter hozott egy védett bűnügyi személyes adatnak minősülő végzést, amit az ezen a bíróságon uralkodó - leginkább talán egy kuplerájra emlékeztető - állapotoknak köszönhetően szerkesztőnknek postáztak ki, holott nem szerkesztőnk ügyében született.

Ez olyan súlyos felelőtlenség, ami egy bíróságon nem engedhető meg, és amiről a társadalomnak tudnia kell, hiszen ha egy bíróságon ilyen állapotok uralkodnak, az a társadalom széles rétegeit érintő - és veszélyeztető! - közérdekű  probléma. Éppen ezért természetesen megírtuk az esetet figyelemfelhívás céljával, és ahogy az illik, azonnal megküldtük az írásunk elérhetőségét az óbudai bíróságnak is írásban a 1035. Budapest, Miklós u. 2. címre éppúgy, mint elektronikus úton a bíróság hivatalos e-mail címére. (Vissza is jeleztek: azonnal elnézést kértek a történtekért szerkesztőnktől éppúgy, mint a végzés tényleges címzettjétől, akinek a bűnügyi személyes adatait felelőtlenül kezelték.)

Ezzel úgy tűnt, hogy le is zárult a kérdés.

Egy évvel később azonban a végzést hozó dr. Rácz Eszter gondolt egyet, és egyfajta felfoghatatlan "kvázi ámokfutásba" kezdett. (Hogy miért csak 1 év után, az talány, hiszen a cikket ő is ismerte a megjelenése másnapján már ugyanúgy, mint a bíróság elnöksége és más dolgozói is. Az óbudai bíróság IP címét szinte naponta megtalálhatjuk az oldalunkat látogatók IP címei között.)

dr. Rácz Eszter majdnem pontosan 1 évvel az írásunk megjelentését követően - 2013. augusztus 12-én - egy pársoros, tömör, de velőtlen kérelemmel fordult a honlapunknak tárhelyet biztosító szolgáltatónkhoz - ATW Internet Kft -, amelyben tényként rágalmazott meg bennünket azzal, hogy az írásunk bűncselekményt: nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségét valósítja meg, amiért akár 2 év szabadságvesztés is kiszabható.

Idézzük talán az akkori írásunknak dr. Rácz Eszterrel kapcsolatba hozható részletét:

"A dr. Rácz Eszter bírósági titkár által 2012. augusztus 23-án hozott 11.B.1044/2012/2.sz. végzést a felelős adatkezelés, és az adatok biztonságának ezen a bíróságon már mondhatni megszokott színvonalú védelme jegyében szerkesztőnknek postázták ki."

Na már most ép ésszel és józanul ebbe a mondatba beleolvasni az égvilágon bármi sértő, pláne rágalmazásnak minősülő tartalmat dr. Rácz Eszterre vonatkozóan nyilvánvalóan nem lehet. (Nem azt állítottuk, hogy netán ő postázta volna ki a végzést szerkesztőnknek, csupán azt, hogy ő hozta az inkriminált - egyébként szakszerű, szakmailag kifogásolhatatlan - végzést. Azzal pedig minden laikus tisztában van, hogy a bíró, illetve a bírósági titkár nem postás: az ítéleteket, végzéseket és egyéb hivatalos iratokat nem a bíró és nem is a bírósági titkár borítékolja és adja postára, hanem egyszerű irodai alkalmazottak.)

Ettől függetlenül dr. Rácz Eszter sikerrel járt: a nyilván nem jogász, hanem informatikus végzettségű szolgáltatónk első olvasatra hitelt adott dr. Rácz Eszter kérelmének, ami valahol talán érthető is, hiszen ha egy informatikus egy büntető ügyekre szakosodott bírósági titkártól ilyen levelet kap, nyilván abból indul ki, hogy a kérelmező mégis csak eltöltött legalább 5 évet a jogi karon, az állam- és jogtudomány doktora, csak nem beszél hülyeséget, biztosan úgy van, ahogy írja. (Persze ezt csak az a laikus gondolja így, aki a sors kegyéből még nem találkozott közelebbről a II. és III. Kerületi Bíróság szakmai színvonalával...) Tehát a szolgáltatónk letiltotta az írásunk elérhetőségét biztos, ami biztos alapon, és erről értesítette szerkesztőnket, aki természetesen azonnal reklamált.

Beletelt egy időbe, mire a kérelem a szolgáltatónk jogásza elé került, aki aztán már azonnal látta, hogy nyilvánvaló ostobaság, ami a kérelemben szerepel: az írásunkban semmi kifogásolgató nincs, különösen nem dr. Rácz Eszter számára!

Így aztán nagyjából 1 hónappal később a szolgáltatónk megszüntette a sajtószabadságot sértő állapotot, és visszaállította a cikkünk elérhetőségét.

Az ember azt gondolná, hogy ezzel most már valóban lezárult a történet.

Csakhogy dr. Rácz Esztert nem olyan fából faragták ám, aki netán képes szembenézni azzal, hogy jogvégzett bírósági titkár létére történetesen butaságot írt, és egy internetes szolgáltató ügyvédje csuklóból leiskolázta.

A benne tomboló hatalmi vágy - az a bizonyos "Ki ha nem én?!", vagy "Majd én megmutatom!" - nem hagyta nyugodni, és 2013. november 9-én immáron egy 4 oldalas, a valóságtól és a realitásoktól végletesen elrugaszkodó, elképesztő ostobaság-ömlenyt zúdított a szolgáltatónkra bebizonyítva ezzel, hogy a korábbi beadványa nem pusztán egyszeri botlás volt a részéről, amit egy rossz pillanatában szült, ő bizony valóban ennyit tud a jogról! Sőt! Ennyit sem! Úgy is fogalmazhatnánk Ady Endre szavaival élve: dr. Rácz Eszter rongyig cipelte vett nimbuszát. (Ahelyett, hogy az első felsülés után bölcsen csendben maradt volna, és beült volna hospitálni a jogot alaposan ismerő bírók tárgyalásaira. Igaz, erre a munkahelyén - az óbudai bíróságon - kétségtelenül nem igen van lehetősége.)

dr. Rácz Eszter nagy kegyesen 8 napos határidőt adott a szolgáltatónknak arra, hogy ismételten törölje a cikkünket! Kijelentette, hogy a szolgáltatónk maga is elismerte korábban a cikk jogsértő voltát, ezért is távolította el, így nem érthető, hogy miért helyezte vissza.

Eszti! Figyelj szépen ránk. Hiszen szerkesztőnk tanár, másrészt valamivel alaposabban ismeri a jogot, mint Te, a joggyakorlata meg nagyságrendekkel nagyobb a tiédnél. Tanártól pedig nem szégyen tanulni. Szóval kezdj el tanulni szépen, nálunk még tandíjat sem kell fizetned:

A szolgáltatónk nem azért tiltotta le annak idején az írásunkat, mert elismerte volna, hogy az jogsértő tartalommal bírna, hanem azért, mert Te becsaptad: visszaélve azzal, hogy bírósági titkárként nyilván hitelt ad a szavaidnak egy a jogban járatlan informatikus, egy kapitális ostobasággal lényegében dezinformáltad: azaz nem mi rágalmaztunk meg Téged nagy nyilvánosság előtt, hanem Te rágalmaztál meg bennünket a szolgáltatónk előtt!

Azután beindult dr. Rácz Eszter szárnyaló fantáziája: előbb csupán a szolgáltatónk - mint közvetítő szolgáltató - polgári jogi felelősségét kezdte elemezgetni, és kártérítési pert helyezett kilátásba, majd a 2. oldal írása közben már érzékelhetően egyfajta eufórikus állapotba kerülhetett: a szemei előtt lebegő rózsaszín ködben már azt sugalmazta valami szakpublikációból idézve, hogy a cikkünk nem is csupán nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazást, de egyben becsületsértést, személyes adattal visszaélést, számítógépes rendszer és adatok elleni bűncselekményt és végül zaklatást is megvalósít a fentebb idézett egyetlen mondatával!

Talán nézzük meg az általa nevesített büntetőjogi tényállásokat:

 

Rágalmazás

(1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ.

Becsületsértés

(1) Aki a rágalmazás esetén kívül mással szemben

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben,

b) nagy nyilvánosság előtt

a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el.

Visszaélés személyes adattal

    (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel,

b) az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

c) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény

(1) Aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad.

(2) Aki

a) számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot jogosulatlanul megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz,

b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza.

(3) Aki jogtalan haszonszerzés végett

a) a számítástechnikai rendszerbe adatot bevisz, az abban tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, vagy

b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését akadályozza, és ezzel kárt okoz.

Zaklatás

(1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik.

(2) Aki mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját félelemkeltés céljából személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget.

 

 

Még egyszer idézzük a dr. Rácz Eszter által sérelmezett mondatot:

"A dr. Rácz Eszter bírósági titkár által 2012. augusztus 23-án hozott 11.B.1044/2012/2.sz. végzést a felelős adatkezelés, és az adatok biztonságának ezen a bíróságon már mondhatni megszokott színvonalú védelme jegyében szerkesztőnknek postázták ki."

Vajon ebben a mondatban pontosan mennyiben látja megvalósulni az előbb idézett büntetőjogi tényállásokat - vagy azok bármelyikét - az óbudai bíróság magasan képzett, büntető ügyekre szakosodott bírósági titkára: dr. Rácz Eszter?!

Na már most ez az a pont, amikor dr. Rácz Eszternek talán inkább a hideg zuhany alá kellett volna tartania a felhevült buksiját, aztán be kellett volna szednie egy nyugtatót, és végül meg kellett volna nyomnia a billentyűzeten a DEL gombot.

Sajnos nem ezt tette:

Tovább folytatta az ámokfutást, és az elmés - sajnos jogi ismeretekkel rendelkező embert nem annyira szórakoztató, mint inkább sírva fakasztó - produkció 3. oldalán dr. Rácz Eszter eljutott odáig, hogy a szolgáltatónkat egyenesen megfenyegette azzal, miszerint "társtettesként" kell majd felelnie: ha nem tiltja le ismét a cikkünket 8 napon belül, ő - dr. Rácz Eszter, nem ám akárki! - feljelenti az oldal szerkesztőit és társtettesként feljelenti a szolgáltatónk állományába tartozó azon személyt is, aki galád módon vissza merészelte állítani a cikkünk elérhetőségét 2013 októberében!

(dr. Rácz Eszter egyébként hivatkozik arra is, hogy mivel ő hivatalos személy, így az ő megrágalmazása közvádra üldözendő cselekmény, és mivel visszaállították a cikket, így a határidők is újra kezdődnek. Vajon mit csinálhatott dr. Rácz Eszter, amikor a jogi karon ezt a területet oktatták éppen?! Mert ugye az általa egyénként is csupán vélelmezett, a valóságban meg sem történt bűncselekmény nem "közvádra üldözendő", hanem szigorúan magánindítványra üldözendő, csupán annyiban különbözik a mezei rágalmazástól, hogy hivatalos személy esetében az ügyész képviseli a vádat. A magánindítvány előterjesztésére fennálló jogvesztő határidő pedig 30 nap, ami még a cikk visszaállításához képest is lejárt már ennek a zseniális produkciónak a megírásakor is.)

A szolgáltatónk ezúttal már nem kapta be a horgot: most már felmérte, hogy miféle bírósági titkárral áll szemben dr. Rácz Eszter személyében, és esze ágában sem volt a cikkünket még egyszer letiltani. Hasztalan: egyszer volt Budán kutyavásár. Még egyszer nem lesz. Még dr. Rácz Eszter szánalmas, tragikomikus fenyegetőzéseire sem!    

Hogy dr. Rácz Eszter a kudarcot konstatálva mit tett, azt nem tudjuk. Egy biztos: azóta eltelt 4,5 hónap, de mindmáig nem kaptunk hírt sem polgári, sem magánvádas büntető, sem pedig közvádas büntető eljárásról, és vélelmezzük, hogy a szolgáltatónk sem kaphatott, különben jelezte volna. (Igaz, ha dr. Rácz Eszter ezeket a nem hogy jogászhoz, de egyáltalán felnőtt emberhez sem méltó sületlenségeket valahol netán valóban benyújtotta volna, onnan egészen biztosan érdemi intézkedés nélküli elutasítást kaphatott csupán, erről pedig nem szokás értesíteni a nyilvánvalóan alaptalanul feljelentett személyeket.)  

A magunk részéről leginkább azt tudnánk javasolni dr. Rácz Eszternek: ha már képes volt nem csak leírni, de még alá is írni és fel is adni ezt a förmedvényt a szolgáltatónknak, tegye meg, hogy kinyomtatja még egyszer és a saját jól megfontolt érdekében felkeres vele egy szakorvost: megmutatja neki a beadványát és véleményt, illetve tanácsot kér tőle. Aztán pedig lehetőség szerint megfogadja majd az illető szakembertől kapott tanácsokat...

(Amennyiben pedig a szakorvos úgy látná, hogy a beadványban foglaltakban nincs semmi aggasztó, hanem velünk, illetve nálunk lehet a probléma, úgy ígérjük: azonnal fel fogjuk keresni az illetőt, és mi fogjuk a segítő tanácsát kérni!)