Alig 7 ‚v ut n a v dlottak padj ra kerltek a gazemberek... No nem az  ltaluk elk”vetett terrorcselekm‚nyek‚rt -   dehogy!!! -, csup n el”lj r˘i int‚zked‚s elmulaszt s ‚rt. s hisszk vagy nem, m‚g ez alatt sem azt kell ‚rteni, hogy elmulasztott k lel‹ni a t rsadalomra, az eg‚sz nemzetre vesz‚lyes elmebeteget - mint a veszett r˘k t a vad‹r -, hanem csup n n‚h ny form lis int‚zked‚s elmulaszt sa miatt. s persze nem is az ‹ket megillet‹ bntet‚s - teljes vagyonelkobz s, k”t‚l  ltali hal l - v r r juk, hanem legrosszabb esetben is legfeljebb holmi nevets‚ges felfggesztett szabads gveszt‚s... (A "felfggeszt‚s" m‚g csak rendben volna, m rmint egy sz‚p, holl˘k  ltal gyakran l togatott, sud r jegenyefa tetej‚re.)

T”bb helyen olvashattuk, miszerint a v dlottak t”bbs‚ge zsid˘ sz rmaz sŁ. Ez egyr‚szt nem felel meg a val˘s gnak: az akkori rend‹ri vezet‹k k”zl egyedl Gerg‚nyi P‚ter ‚s Lapid Lajos volt zsid˘. Dobozi p‚ld ul egy tipikus, szadista dĄszg˘j, v‚letlenl sem zsid˘. M sr‚szt a gazembers‚g nem sz rmaz s k‚rd‚se: a zsid˘k k”z”tt ‚ppŁgy akadnak becsletes magyarok, ahogy a nem zsid˘k k”z”tt is akadnak szarh zi dĄszg˘jok.

Azt is olvashattuk sz mos internetes oldalon, miszerint a gazemberek v‚delm‚ben felsorakoz˘k k”z”tt - ide ‚rtve a szimpatiz nsokat is - ugyancsak meglep‹en sok zsid˘ jelent meg. Ez t‚nyszerűen nem vitathat˘: ott feszĄtett mindk‚t B r ndy, ‚s persze az elmebeteg: Gyurcs ny Ferenc is. Viszont ez sem sz rmaz s, mint ink bb beidegz‹d‚s k‚rd‚se. Gyurcs ny p‚ld ul csak annyira zsid˘, hogy egy zsid˘t˘l lopott vill ban lakik nyugodt lelkiismerettel egy m sik haza rul˘ zsid˘csal ddal egytt. (A vill t a haz nk‚rt az I. vil gh borŁban becslettel, b tran harcolt magyar zsid˘t˘l: Sebesty‚n Alad rt˘l rekvir lta el Apr˘ - Klein - Antal, aki 56-ban egy m sik zsid˘val - Mnnich Ferenc - ‚s egy f‚lzsid˘ zabigyerekkel - K d r J nos - orosz tankon rontott a saj t haz j ra.) Az ”reg B r ndy pedig egykoron fiatal kis nyilas v‚delm‚t is ell tta, m‚gpedig a legjobb tud sa szerint. (Igaz, nem sok eredm‚nnyel persze.) ˙

Gyurcs nyt˘l azut n olvashattuk: tipikus "Łjn ci" megnyilv nul s volt, hogy ‹t imm ron sokadszor, ism‚t csak szemen k”pt‚k. Hozz tette: az ember m sok k”p‚s‚t legfeljebb let”rli, de ”nmag t nem k”pheti szemen azzal, hogy nem  ll ki az igazi demokrat k ‚s demokrata ‚rt‚kek mellett...

No igen, ez Ągy van. Legal bbis az elmegy˘gyint‚zetben. Gyurcs ny - az elmebeteg - azonban bennnket - az eg‚sz magyars got -, tov bb  a demokr ci t k”pte ‚s k”pi ma is szemen azzal, hogy perverz, szadista  llatokat - Gerg‚nyi-f‚l‚ket - demokrat nak mer nevezni, illetve azzal, hogy az  ltaluk elk”vetett, eg‚sz Eur˘p t felh borĄt˘ r‚mtetteket demokrata ‚rt‚keknek min‹sĄti, illetve azzal, hogy P l Marcit, ‚s a szemenk”p‚ssel azonosul˘ meggyal zottakat, szemkil”v”tteket, viper val ”sszeverteket "Łjn ciknak" meri nevezni. Ennyi er‹vel a magyars g is nyugodtan besz‚lhetne 2006 kapcs n n cizmusr˘l. No nem "Łjn cikr˘l", hanem Gyurcs nyra ‚s Gerg‚nyire utalva nagyon tal l˘an judeon cikr˘l. s persze eml‚keztethetn‚nk arra, hogy hozz juk hasonl˘an p‚ld nak ok ‚rt a legismertebb n ci zsid˘vad sz: Adolf Eichmann is judeon ci volt. Mi persze nem tesszk ezt. No nem az‚rt, mert ne lenne maxim lisan igaz, csup n az‚rt, mert nem szeretn‚nk, ha ez a k‚t elfajzott, elmebeteg zsid˘ rossz f‚nyt vetne a haz nkban b‚k‚ben, szeretetben ‚lni kĄv n˘, becsletes zsid˘kra - azaz a zsid˘s g t”bbs‚g‚re -, hogy az ilyenek miatt el‹Ąt‚let keletkezzen ebben az orsz gban. Mi ugyanis j˘l tudjuk: a Gyurcs ny-Gerg‚nyi f‚l‚knek elemi ‚rdeke az antiszemitizmus gerjeszt‚se, haz nk antiszemita hĄrbe hoz sa Eur˘p ban, hiszen ‹k˙ ebb‹l ‚lnek. Hogy azt n ennek h ny becsletes magyar zsid˘ l tja a k r t, az nem ‚rdekli ‹ket ‚ppŁgy, ahogy a II. vil gh borŁ alatt sem ‚rdekelte a gazdag, biztons gban l‚v‹ zsid˘kat, hogy mi t”rt‚nik a szeg‚ny kis zsid˘kkal, s‹t kifejezetten megakad lyozt k, hogy mondjuk a demokrat k net n lebomb zz k a koncentr ci˘s t borokba vezet‹ vasŁtvonalakat.)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

A video-besz mol˘ban 5:47-n‚l l that˘ a j˘l ir nyzott, ‚s maxim lisan meg‚rdemelt szemenk”p‚s, ‚rdemes azonban meghallgatni az ‹sz”di elmebeteg tipikusan a z rt oszt lyra ill‹ v laszait is a HĄrTv riporter‚nek k‚rd‚seire. ˙˙˙

˙