TANULMÁNYOK


Jacques Lacan

A FALLOSZ JELENTÉSE*

(Die Bedeutung des Phallus)


Változtatás nélkül adjuk itt közre 1958. május 9-én, a müncheni Max Planck Intézetben, németül mondott elõadásunk szövegét, melynek megtartására Paul Matussek professzor kért fel. Ha Önök valamelyest tájékozottak az akkori jól értesült körökben uralkodó szellemi divatokról, lemérhetik, hogy ama kifejezések, amelyeket elsõként emeltünk ki Freudból – „a másik helyszín”, hogy csak egyet vegyünk az alább idézett kifejezésekbõl – milyen visszhangra találnak. S ha az utólagosság (Nachtrag), kiszabadítva egy másik ilyen kifejezést a széplelkek birodalmából, ahol ez idõ szerint e fogalmak keringenek, erõfeszítésünket kivihetetlenné teszi, meg kell hogy mondjuk: ott ezeket meg sem hallották.

Mint ismeretes, a tudattalan kasztrációs komplexusnak csomópont szerepe van:

1. a tünetek dinamikus strukturálódásában, ez analitikus értelemben azt jelenti, ami analizálható a neurózisokban, perverziókban és pszichózisokban;

2. a fejlõdés szabályozásában, amely ennek az elsõ szerepkörnek a rációja: létrejön a személy tudattalan pozíciója, melynek hiányában nem azonosulhat neme ideális típusával, nem válaszolhat súlyos kockázat nélkül partnere szükségleteire a szexuális kapcsolatban, s képtelen helyesen fogadni az ebbõl született gyermek szükségleteit.

Belsõ antinómia van abban, ahogy az ember (Mensch) magára veszi nemét: miért csak fenyegetettségben, megvonásban és nélkülözésben vállalja attribútumait? Mint tudjuk, Freud a Rossz közérzet a kultúrában címû írásában az emberi szexualitás nem esetleges, hanem lényegi rendezetlenségének és zavarának gondolatáig jutott el, és utolsó cikkeinek egyike azoknak a hatásoknak a befejezett (endliche) analízisekben való leküzdhetetlenségérõl szól, amelyek a kasztrációs komplexusból erednek a férfi tudattalanban, a Penisneidbõl (péniszirigység) pedig a nõ tudattalanjában.

Eme apória nem az egyetlen, de az elsõ, amelyet a freudi tapasztalat és a belõle eredõ metapszichológia vezetett be az emberrel kapcsolatos tapasztalatunkba. A biológiai adottságokra való visszavezetés nem jelent megoldást; az alapmítosz puszta szükségessége az Ödipusz-komplexus strukturálásában egymaga elegendõ bizonyíték.

Ezzel kapcsolatban öröklött amnéziás tapasztalatra hivatkozni puszta mesterkedés, s nemcsak önmagában vitatható, hanem érintetlenül hagyja a kérdést: milyen összefüggésben van az apagyilkosság az õsi törvény paktumával, ha egyszer benne van a törvényben, hogy a kasztráció a vérfertõzés büntetése?

Csak a klinikai tények talaján lehet e vita termékeny. E tények kimutatják a személynek a falloszhoz való viszonyát, amely a nemek közötti anatómiai különbségre való tekintet nélkül létrejön, s ezért magyarázata különösen problematikus a nõnél és a nõhöz való viszonyban, mégpedig a következõ négy témakörben:

1. amiért a kislány akárcsak egy pillanatra kasztráltnak tekinti magát, ami azt jelenti: a fallosztól meg van fosztva, méghozzá valaki által, aki elsõsorban az anyja – ez egy fontos pont –, azután az apja, de oly módon, hogy ebben az átmenetben áttételt kell felismernünk, a kifejezés analitikus értelmében;

2. amiért egy még õsibb szinten az anyát mindkét nem képviselõi falloszszal rendelkezõnek tekintik, mintegy fallikus anyának;

3. amiért, ennek megfelelõen, a kasztráció jelentése akkor kapja meg a tünetképzésben játszott teljes, valódi (klinikailag manifeszt) jelentõségét, midõn azt az anya kasztrációjaként fedezik fel;

4. ez a három probléma a fejlõdés fallikus szakasza értelmének kérdésében kulminálódik. Tudjuk, Freud a „fallikus szakasz” kifejezésen a genitális érés legkorábbi idõszakát értette, jellemezve azt egyfelõl a fallikus attribútum képzeletbeli uralmával és a maszturbációs élvezettel, másfelõl, a nõk esetében, ennek az élvezetnek a klitoriszra való lokalizálásával, amely szerv ezáltal a fallosz rangjára emelkedik. Ez, úgy látszik, mindkét nemnél kizárja e szakasz végéig – vagyis az Ödipusz-komplexus hanyatlásáig – a vaginának mint a genitális behatolás helyének ösztönös felismerését.

Igen gyanús, hogy e nem tudás nem más, mint félreismerés (méconnaissance) a szó technikai értelmében, mert néha nagyon is kiagyalt. Nem vág-e ez egybe azzal a mesével, amelyben Longosz Daphnisz és Khloé beavatását úgy írja le, mint ami az öregasszony kinyilatkoztatásainak van alávetve?

Bizonyos szerzõk ezért a fallikus fázist az elfojtás következményeként fogják föl, s a fallikus tárgynak ebben az elfojtásban feltételezett funkcióját pedig tünetnek. A nehézség ott kezdõdik, amikor meg kellene mondani, milyen tünetrõl van szó. Fóbia, szól az egyik szerzõ, perverzió, mondja a másik, vagy olykor egyik is, másik is – ugyannak a szerzõnek. Az utóbbi esetbõl kitûnik, hogy nem érdemes tovább haladni, nem azért, mintha nem állnának elõ a fóbia tárgyának fétissé való érdekes átalakulásai; ám ami érdekes bennük, az éppen eltérõ helyük a struktúrában. Hiábavaló törekvés volna azt kérni a szerzõktõl, hogy e különbséget a tárgykapcsolati elmélet szempontjából határozzák meg, ami manapság olyannyira kedvelt. A kérdéshez nem kapcsolható más vonatkoztatás, mint a résztárgy hozzávetõleges fogalma, amelyet sohasem vetettek alá kritikának, mióta azt Karl Abraham igen szerencsétlen módon bevezette, könnyebbséget és kényelmet szerezve korunknak.

Ha az 1928 és 1932 közötti évekbõl fennmaradt szövegekhez nyúlunk vissza, igazolva látjuk, hogy a fallikus fázisról folytatott, ma már félbehagyott vita nem egyéb, mint a doktrinális szenvedély üdítõ példája, amely nosztalgikus adalékul szolgál a pszichoanalízisnek ahhoz a degradációjához, amely amerikai átültetésébõl ered.

Ha összefoglalnánk a vitát, eltorzítanánk olyan hozzászólók álláspontjának hiteles sokféleségét, mint Helene Deutsch, Karen Horney, Ernest Jones, csak hogy a legkiemelkedõbbeket ragadjuk ki.

A három cikkbõl álló sorozat, amelyet Jones szentelt e témának, különösképp szuggesztív, figyelembe véve az eredeti szándékot, amelyre érvelése épül, s amelyet az általa gyártott aphanisis kifejezés jelöl. Igen helyesen, felveti a kasztráció vággyal való kapcsolatának kérdését, és nyilvánvaló, hogy képtelen felismerni azt, pedig a megoldásához oly közel jár, hogy a fogalom, mely a kulcsot majd késõbb a kezünkbe adja, éppen hiányával tûnik fel.

A legmulatságosabb az, ahogyan a szó szerint vett Freud-szövegek tekintélyének súlya alatt Jonesnak sikerül megfogalmaznia egy olyan álláspontot, amely szöges ellentéte a Freudénak: íme, egy igazi mintapéldány egy nehéz mûfajban.

A probléma azonban nem hajlandó eltûnni, sõt éppenséggel semmibe veszi, hogy Jones hitet tesz a természetjogi egyenlõség helyreállítása mellett (amit leginkább a Biblia szavaival – „Isten embernek és asszonynak teremtette õket” – fejez ki, s ezzel zárja cikkét). De voltaképp mit nyer Jones azzal, hogy normalizálja a fallosz funkcióját mint résztárgyat, ha annak az anya testében való jelenlétét belsõ tárgyként segítségül kell hívnia (ez a fogalom a Melanie Klein által feltárt fantáziák függvénye), és ha nem tud megválni Klein doktrínájától, aki az ödipális fejlõdés e fantáziáit a kora gyermekkor határáig vezeti vissza?

Nem tévedünk, ha úgy tesszük föl újra a kérdést, vajon mi kényszerítette Freudot e nyilvánvalóan paradox pozícióba? Mert el kell ismernünk, hogy Freudot mindenkinél jobban irányította a tudattalan jelenségek ama rendjének felismerése, amelynek felfedezõje volt, s e jelenségek természetének kielégítõ artikulációja híján követõi kisebb-nagyobb eltévelyedésbe kerültek.

Ilyen kockázattal – amelyet Freud mûveinek hét éve folyó kommentálása alapelveként fektettünk le – jutottunk el bizonyos eredményekhez. Mindenekelõtt, az analitikus jelenség minden artikulációját a jelentõ fogalmának rangjára kell emelni, abban az értelemben, ahogyan az szemben áll a jelentett fogalmával a modern analitikus nyelvészetben. Ez utóbbi fogalom Freud után született, õ maga nem számolhatott vele, de azt állítjuk, hogy Freud felfedezése éppen abban kiemelkedõ, hogy elõvételeznie kellett saját képleteit olyan területrõl, ahol nem várhattuk azok uralmának felismerését. Megfordítva, Freud felfedezése adja meg a jelentõ-jelentett ellentétének valódi jelentõségét a maga helyén: azt jelenti, a jelentõnek aktív szerepe van azon hatások meghatározásában, amelyek során a jelenthetõ mintegy aláveti magát jelének, s e szenvedély által jelentetté válik.

A jelentõ ilyetén szenvedélye innentõl fogva az emberi állapot új dimenziója lesz, mert nemcsak az ember beszél, hanem Az (ça)1 beszél az emberben és az ember által, az ember természetét át – meg átszövi e hatások felismerhetõ nyelvi struktúrája, amelynek anyagává válik, s ezért visszhangzik benne – túl azon, amit a gondolkodás pszichológiája képes volt felfogni –, a szóhoz való viszonya.

Ebbõl a szempontból azt mondhatjuk, hogy a tudattalan felfedezésének következményei nem voltak olyan messze mutatóak, mint amennyire elméleti visszatükrözõdésükbõl gondolni lehetne, bár a praxisban érezhetõ utóhatások sokkal erõsebbek voltak annál, mint aminek tudatában vagyunk, még akkor is, ha csak visszavonulási reakciókat váltottak ki.

Mondjuk meg világosan, hogy a jelentõvel való kapcsolat rangra emelésének semmi köze sincs egyfajta „kulturalista” felfogáshoz a kifejezés köznapi értelmében, amit például Karen Horney elõvételezett a falloszvitában, olyan állásponttal, amelyet Freud feministának minõsített. A kérdés nem az embernek a nyelvhez mint szociális jelenséghez való viszonya, és nem is olyasvalaminek a kérdése, ami hasonlítana ahhoz a túlságosan is jól ismert ideologikus pszichogenezisre, amelyen nem léphet túl a teljességgel metafizikai fogalomra való megcáfolhatatlan hivatkozás – utalva egy petitio principiivel2 a konkrétra, amelyet az érzelem neve hordoz oly csúfondáros pátosszal.

Arról van szó, hogy újra fel kell fedeznünk azokban a törvényekben, amelyek ama másik helyszínen (ein anderer Schauplatz) uralkodnak, azon, amelyet Freud az álmokkal kapcsolatban a tudattalan színterének nevezett, azokat a hatásokat, amelyek a nyelvet alkotó, materiálisan instabil elemek láncolatának szintjén kerültek felfedezésre. E hatásokat a kombináció és helyettesítés kettõs játéka határozza meg a jelentõben, a metonímia és a metafora két tengelye mentén; a kettõ generálja a jelentettet. E hatások meghatározóak a szubjektum létesítésében. E kihívásra jelenik meg egyfajta matematikai értelemben vett topológia, amelynek hiányában, mint hamarosan ki fog derülni, még csak regisztrálni sem lehetne egy analitikus értelemben vett tünet struktúráját.

Az Az (ça) szólal meg a Másikban, állítjuk, és a Másikkal magát azt a helyet jelöljük meg, amely elõhívja a beszédhez való folyamodást minden olyan viszonyban, amelyben ez a folyamodás közbelép. Ha pedig az Az szólal meg a Másikban, akár meghallja a szubjektum, akár nem, akkor ez azért van, mert a szubjektum a jelentett felébredését megelõzõ logika szerint találja meg jelentõ helyét. Ha feltárjuk, hogy mi az, amit a szubjektum artikulál ezen a helyen, vagyis a tudattalanban, akkor megérthetjük, milyen hasadás (Spaltung) árán alkotta meg éppen így önmagát.

Itt megvilágosodik a fallosz funkciója. A fallosz a freudi tanításban nem fantázia, ha ezen képzeleti jelenséget értünk. Nem is tárgy (rész, belsõ, jó, rossz stb.…), ha e kifejezés egy kapcsolatba bevont valóságra akar utalni. Még kevésbé jelent valamely szervet, péniszt vagy klitoriszt, amelyet szimbolizál. Nem véletlen, hogy Freud a falloszra való hivatkozását abból a szimulakrumból merítette, amelyet az ókoriak számára képviselt.

Mert a fallosz jelentõ, olyan jelentõ, amelynek az analízis szubjektumon belüli ökonómiájában meglévõ funkciója talán felemeli a fátylat arról a szerepérõl, amelyet egykor a misztériumokban játszhatott. Mert éppen ez az a jelentõ, amely arra hivatott hogy a jelentett hatásait a maguk összességében jelölje, amennyiben a jelentõ kondicionálja ezeket jelentõként való jelenléte által.

Vizsgáljuk meg ennek a jelenlétnek a hatását. Elõször is, eme hatások az emberi szükségleteknek ama ténybõl fakadó eltérülései, hogy az ember beszél, abban az értelemben, hogy ameddig szükségletei alá vannak vetve az igények [demande], addig azok elidegenedve térnek vissza hozzá. Ez nem az ember tényleges függõségébõl következik (ne higgyük azt, hogy föllelhetõ itt az az élõsködõ elgondolás, amelyet a dependencia fogalma képvisel a neurózis elméletében), – hanem következménye a jelentõ formába öntésének mint olyannak, valamint annak, hogy e jelentõ a Másik helyérõl küldi üzenetét.

Ami ekként elidegenedett a szükségletbõl, õselfojtást (Urverdrängung) képez, mert – értelemszerûen – nem fogalmazódhat meg az igényben. De elõtûnik egy maradékában, amely az ember számára vágyként (das Begehren) jelentkezik. Az analitikus tapasztalatból kivált fenomenológia minden bizonnyal kimutatja a vágy paradox, elhajló, tévelygõ, excentrikus, sõt botrányos természetét, melyben különbözik a szükséglettõl. Túlságosan bizonyított tény ez ahhoz, hogy ne hívná magára nevüket megérdemlõ moralisták figyelmét. A korai pszichoanalízis, úgy látszik, megadta e ténynek valódi státusát. Mégis, paradox módon, a pszichoanalízis a mindenkori obskurantizmus élén található, s ezt még unalmasabbá teszi a tény tagadása a vágy szükségletre való redukciójának elméleti és gyakorlati ideáljának nevében.

Ezért van szükségünk arra, hogy taglaljuk ezt a státust, mégpedig az igénybõl kiindulva, amelynek igazi sajátságait játssza ki a frusztráció fogalma (amit Freud nem alkalmazott soha).

Az igény önmagában másra vonatkozik, nem a kielégülésre, amit követel. Nem más, mint a jelenlét vagy a távollét igénye. Megjelenik már az anyával való õseredeti kapcsolatban, amely terhes a Másiktól, aki innen van bármilyen szükségleten, amit kielégíthet. Az igény megalkotja ezt a Másikat mint olyat, akinek „kiváltsága” a szükségletek kielégítése, vagyis megvan a hatalma arra, hogy éppen attól fossza meg e szükségleteket, amitõl kielégülnek. A másik kiváltságában rajzolódik ki az adomány radikális formája, az odaajándékozása annak, ami a Másiknak nincs, s ez az, amit a szeretetének nevezünk.

Így szünteti meg (aufhebt) az igény minden olyan dolognak a sajátosságát, amely a szeretet bizonyítékává való átlényegítés során odaadható, s maga a kielégülés, amelyet a szükségletnek szerez, porrá zúzott szeretetigénnyé alacsonyodik (sich erniedrigt). (Ez tökéletesen érzékelhetõ a korai gondoskodás pszichológiájában, amelyért nörszanalitikusaink olyannyira lelkesednek).

Fennáll a szükségszerûsége annak, hogy az ekképpen megszüntetett sajátosság azonban újra megjelenjen az igényen túl. Ahol valóban meg is jelenik, megõrzi azonban a szeretetigény feltétlenségében rejlõ struktúrát. Egy megfordítással, amely nem egyszerûen a tagadás egyszerû tagadása, a tiszta veszteség ereje tör fel az eltörlés nyommaradványaiból. Az igény feltétlensége helyébe a vágy „abszolút” feltételt állít: e feltétel valójában kiiktatja a szeretet bizonyítékából azt a részt, ami fellázad a szükséglet kielégítésével szemben. A vágy tehát nem a kielégülés étvágya, nem is szeretetigény, hanem az a különbség, amely az elsõnek a másodikból való kivonásakor keletkezik, hasadásuk (Spaltung) jelensége a maga valójában.

Értjük már, miként foglalja el a szexuális kapcsolat a vágy zárt mezõjét, hogy azután eljátssza benne sorsát. Mert ez a mezõ úgy van megkonstruálva, hogy benne jön létre a kapcsolat keltette talány a szubjektumban, mégpedig úgy, hogy a viszony kétszeresen „jelenti” majd számára a talányt: mint visszatérés az igényhez, amelyet felkelt a szükséglet szubjektuma iránti igény formájában, és mint kétértelmûség, amely az igényelt szeretet bizonyítékáért a másikra vetül. E talány tátongó nyitottsága árulkodik arról, ami elõidézi, legegyszerûbb megfogalmazásban: a kapcsolatban egyik partnernek – sem a szubjektumnak, sem a Másiknak – nem elegendõ az, hogy csupán a szükséglet szubjektuma, vagy csupán a szeretet tárgya legyen; a vágy okaként kell helyüket elfoglalniuk. Ez az igazság áll a szexuális élet minden olyan torzulásának középpontjában, ami a pszichoanalízis területére tartozik.

Ez feltétele is a személy boldogságának az analízisben. Elleplezni ezt az ûrt arra való hivatkozással, hogy a „genitális” jóvoltából megoldódik majd a gyöngédség érésében (vagyis a Másiknak kizárólag realitásként való kezelésével) – ez, noha jámbor szándék vezérli, mégiscsak csalás. Meg kell mondanunk, hogy a francia analitikusok a genitális önzetlenség álszent fogalmával egy moralista eljárásnak engedtek utat, ez az üdvhadsereg kürtszavaként terjed mindenütt.

Az ember nem célozhatja meg a teljességet (a „totális személyiséget”, e másik premisszában tévelyeg a modern pszichoterápia), mihelyt a sûrítés és eltolás játéka, amely mellett funkcióinak gyakorlása során elkötelezte magát, megjelöli szubjektumként való viszonyát e jelentõhöz.

A fallosz e megjelöltség kiváltságos jelentõje, amelyben a logosz része egyesül a vágy eljövetelével. Azt mondjuk, hogy e jelentõ úgy lett kiválasztva, mint ami a legkiemelkedõbb, ami a leginkább megragadható és tetten érhetõ a szexuális kopuláció valóságából, és egyszersmind a legszimbolikusabb szó szerinti (tipográfiai) értelemben, mert ebben a vonatkozásban megfelel a (logikai) kopulának. Úgy is mondhatjuk, duzzadtságában az életfolyam képe, amint átmegy a nemzésbe.

Mindezek az állítások azonban még további fátylat vonnak a tény elé, hogy a fallosz csak elfedve játszhatja szerepét, vagyis mint maga e lappangó rejtõzés jele, mely minden jelentéshordozót érint, mihelyt jelentõ funkcióba emelkedik (aufgehoben). A fallosz ezen felemelkedés (Aufhebung) jelentõje, amelyet eltûnésével nyit meg. Ezért van az, hogy az ókori misztériumokban a szégyen (Lidwj, Scham) démona éppen abban a pillanatban bukkan elõ, midõn a falloszt leleplezik (lásd a Villa Pompei híres festményét).

Ekkor azzá a bottá válik a fallosz, amely a démon kezével lesújt a jelentettre, és megjelöli azt, mint a jelentõ láncolatának korcs iafiát.3

Ilyen módon a komplementaritás állapota jön létre, miközben a szubjektum megalapozza a jelentõt; ez magyarázza Spaltungját, valamint azt a közbeesõ mozgást, amelynek révén ez megvalósul. Nevezetesen:

1. A személy oly módon jelöli meg önnön lényét, hogy áthúz mindent, amit az jelent, s ez abból látható, hogy azt akarja, önmagáért szeressék, ez a káprázat pedig nem szûnik meg pusztán attól, hogy nyelvtanivá fokozzuk le (mivel megszünteti a diskurzust).

2. Az õselfojtottban (urverdrängt) lévõ lény eleven része akkor találja meg jelentõjét, ha megkapja a fallosz elfojtásának (Verdrängung) bélyegét (ezáltal lesz a tudattalan – nyelv).

A fallosz mint jelentõ adja meg a vágy értelmét [raison], (oly módon, ahogyan e fogalmat az átlagos „átlagos és a szélsõséges arányának [raison]„ értelmében használjuk a harmonikus megoszlásban).

Ezért ezt most algoritmusként fogom használni, és, miután nem akarok a végtelenségig visszaélni türelmükkel, a bennünket egyesítõ tapasztalatok visszhangjára utalok, amely Önöknek érthetõvé teszi ezt a fogalomhasználatot.

Ha a fallosz egy jelentõ, akkor ebbõl az következik, hogy a személynek a Másik helyén van hozzá bejárása. De ez a jelentõ csak leplezetten és rejtve van jelen, mintegy a Másik vágyának oka, a Másik vágyát mint olyat kell felismernie a szubjektumnak, vagyis a Másikat, akit mint szubjektumot szintén megoszt a jelentõ Spaltung.
A pszichogenézis kiemelkedõ mozzanatai megerõsítik a fallosz e jelentõ funkcióját.

Elõször is, pontosabban megfogalmazhatjuk azt a kleini tényt, hogy a gyermek kezdettõl fogva úgy véli, hogy az anya „tartalmazza” a falloszt.

De a szeretet iránti igény és a vágypróba dielektikája az, ami a fejlõdés rendjét diktálja.

A szeretet iránti igény csak szenved az olyan vágytól, melynek jelentõje számára idegen. Ha az anya vágya a fallosz, a gyermek e fallosz akar lenni, hogy kielégítse a vágyat. A vágyban immanensen jelen lévõ megosztottság tehát már érezteti hatását a Másik vágyában, mert nem engedi, hogy a személy megelégedjen azzal, hogy azt adja a Másiknak, amit valóságosan birtokolhat, s megfelel e fallosznak, hiszen, amije van, nem értékesebb annál, amije nincs a szeretet iránti igényét illetõen, ez pedig azt követeli, hogy õ legyen fallosz.

A klinikai gyakorlat szerint a Másik vágyának eme próbája nem perdöntõ abban, hogy a személy megtudja, neki magának van-e valóságos fallosza vagy nincs, de abban igen, hogy megtudja, az anyának nincsen. Ez a tapasztalatnak az a pillanata, amely nélkül nem léphet mûködésbe semmiféle, a kasztrációs komplexusra vonatkozó tüneti (fóbia) vagy strukturális (Penisneid) következmény. Itt pecsételõdik tehát meg a kapcsolat egyfelõl a vágy között, amennyiben a fallikus jelentõ ennek a jegye, másfelõl a birtoklás hiányából eredõ fenyegetettség vagy nosztalgia között.

Jövõje természetesen az apa által e sorba bevezetett törvénytõl függ.

A fallosz funkciójához tartva magunkat egyszerûen kijelölhetjük ama struktúrákat, amelyeknek alárendelõdik majd a nemek közötti viszony.

Azt mondhatjuk, hogy e viszony egy „lenni” és egy „birtokolni” körül forog, s ezek, mivel egy jelentõre, a falloszra vonatkoznak, ellentétes következményekkel járnak: egyfelõl realitást kölcsönöznek a szubjektumnak ebben a jelentõben, másrészt irreálissá teszik azokat a viszonyokat, amelyeket a jelentõnek jelölnie kell.

Ez a „valaminek látszani” közbejöttével történik, amely a „birtoklás” helyébe lép, hogy egyfelõl védelmezze, másfelõl pedig leplezze annak hiányát, azzal az effektussal, hogy mindkét nem viselkedésének ideális és tipikus megnyilvánulásai a szexuális kopuláció aktusát is beleértve – teljes egészében komédiába fordulnak.

Ezen ideálok az igénybõl merítenek új erõt, amely igényt hatalmukban áll kielégíteni, s ez mindig szeretet iránti igény, melynek komplementere a vágynak igényre való redukciója.

Bármily paradoxonnak látszik is e megfogalmazás, mi azt mondjuk: a nõ, azért hogy fallosz legyen, azaz a Másik vágyának jelentõje, el fogja vetni a szerepjátszásban nõiségének lényeges részét, nevezetesen annak minden meghatározó jegyét. Azt várja, azért vágyjanak rá és szeressék, ami nem õ. De önnön vágyának jelentõjét annak testében leli meg, akihez szeretetigénye szól. Nem kellene megfeledkeznünk arról, hogy a jelentõ funkcióval felruházott szerv fétis értéket kap. De ebbõl a nõ számára az következik, hogy egyazon tárgyon találkozik össze egy szerelmi tapasztalata, amely mint olyan (lásd fentebb) ideális esetben megfosztja õt attól, amit ad, és egy vágy, amely ugyanebben a tapasztalatban megtalálja jelentõjét. Ezért figyelhetõ meg az, hogy a szexuális szükségletnek megfelelõ kielégülés hiányát, más szavakkal a frigiditást, a nõknél viszonylag jól tolerálják, de a vágyhoz tartozó Verdrängung náluk csekélyebb, mint a férfinél.

Ezzel szemben a férfiaknál az igény és a vágy dialektikája olyan hatásoknak ad teret, amelyek pontos kapcsolódási pontját Freud újra és újra ámulatba ejtõ biztonsággal találta meg a szerelmi élet sajátos megvetésében (Erniedrigung).

Ha a férfi valóban ki tudja elégíteni szeretetigényét egy nõvel való kapcsolatban, mert a nõt a fallosz jelentõje éppen olyannak alkotta, hogy a szerelemben azt adja, amije nincs – megfordítva, a fallosz iránti saját vágya jelentõjét egy állandó divergencia formájában tartja fenn, amely „a másik nõ” tájékán bukkan föl, aki akár szûzként, akár prostituáltként különféle okokból jelentheti e falloszt. A következmény a genitális ösztön centrifugális tendenciája a szerelmi életben, ezért az impotenciát rosszabbul tûri, miközben a vágyhoz inherensen hozzátartozó elfojtás (Verdrängung) erõsebb.

Mégsem kell azt gondolnunk, hogy a hûtlenségnek ez a formája, amely a férfifunkcióban alkatinak látszik, kizárólag a férfiak tulajdonsága volna. Közelebbrõl nézve ugyanezt a megkettõzõdést megtaláljuk a nõnél is, de az õ esetében a Szerelem4 Másikja, vagyis a másik, aki meg van fosztva attól, amit ad, alig felismerhetõ, a háttérbe szorulva, mivel helyét a nõ számára kedves tulajdonságokkal bíró férfinek a lénye foglalja el.

Hozzátehetjük még azt is, hogy a férfi homoszexualitás, összhangban a fallikus jeggyel, amely a vágyat konstituálja, ennek tengelyén jön létre – a nõi homoszexualitás orientációja azonban, amint a megfigyelés mutatja, egyfajta csalódás alapján jön létre, amely a szeretetigény oldalát erõsíti. E megjegyzések árnyaltabb megfogalmazást érdemelnének – visszakanyarodva a maszk szerepére, amennyiben ez a funkció uralja az identifikációkat, amelyekben az igényre vonatkozó elutasítás megoldódik.

Annak a ténynek, hogy a nõiség menedéket talál e maszkban a vágy fallikus jegyéhez tartozó elfojtás (Verdrängung) révén, az a különös következménye, hogy az emberi lény esetében a férfiasság megmutatkozása is feminin.

Ezzel fölvillan egy soha meg nem világított tulajdonság értelme, s ez megint Freud intuíciójának mélységét mutatja: felfogása szerint csak egy libidó létezik, s a szövegbõl kiderül, hogy azt maszkulin természetûnek tekinti. A fallikus jelentõ funkciója itt érinti azt a legmélyebb kapcsolatot, aminek alapján az ókoriak benne látták megtestesülni az érzéket (Nonj) és az értelmet (Logoj).

Bíró Anna fordítása (Erõs Ferenc és Takács Mónika közremûködésével)


honlap

vissza a cikk elejére

98/2-3. szám tartalomjegyzék

scripta

Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu


 

 

 


Jegyzetek

* La signification du phallus. In: Écrits II. Paris: Seuil, 1966. 103-115.

1 A francia ça névmás mint terminus a német Es-nek felel meg a freudi rendszerben. Magyar szövegekben általában ösztön-énnek szokták fordítani, lacani értelemben azonban helyesebb az Az kifejezést használni. (Vö. a Thalassa 1993/2., Lacan munkásságát bemutató számunk jegyzeteivel. A szerk.)

2 Petitio principii: olyan kérdés, amely már eleve magában foglalja a választ. (A szerk.)

3 Itt Lacan azt akarja jelezni, hogy a jelentett mindig csak egy félreértés lehet a végsõ-alapvetõ értelemhiányhoz képest. (A ford.)

4 Az amour szó közismerten szeretetet és szerelmet is jelent. A szeretetigény és szeretetbizonyíték kifejezésekben a szövegösszefüggésben a szeretet, a férfi és nõ kapcsolatában és nagybetûvel, fokozásként a szerelem jelentés látszik helyesnek. (A ford.)


 

 

 


honlap

vissza a cikk elejére

98/2-3. szám tartalomjegyzék

scripta

Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu