Főoldal

Programok

Hang-Tár

Cikkek

Kép-Tár

Kapcsolatok

Szent Korona szertartás és fogadalomtétel

“Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak Útja, Csaba királyfi gyűjti táborát.

Szűnik az átok, kiapadt a kútja, szívünkön égi öröm lángol át.

Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja, megáll a szikla, nem porlik tovább!

Imánk az Istent újra megtalálja, köszöntsd ma, népem, üdvöd hajnalát!”

 

 

2004. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, Kecskeméten is megrendezésre került a Szent Korona szertartás és fogadalomtétel. Ezen az oldalon, folyamatosan megújulva beszámolunk a Szertartás eseményeiről és körülményeiről és más kapcsolódó érdekességekről…

 

 

A 2004-es kecskeméti Szent Korona Szertartás emléklapjáról:

 

„Kecskeméten először rendezzük, illetve éljük át a Szent Korona Szertartást, boldogabb, emberibb jövőt idéző célzattal. A Magyar Szent Koronáról lévén szó, úgy véljük, ez magától értetődő célkitűzés. Amint Koronánk képi programjából félreérthetetlenül kiolvasható, a magyar király és nemzet elsőrendű feladata a gyógyítás, az emberiség bajainak orvosolása (lásd Kozma és Damján gyógyító szentek zománcképeit a korona abroncsán). Úgy látjuk, ma nagyobb bajban van az emberiség – így nagyobb szüksége is van a gyógyításra –, mint bármikor megelőzőleg történelme folyamán.

Amikor minden szent maszkos – gyertyás megjelenítője a helyére került a koronaépítményben, három percre elcsendesülünk. Ez alatt a három perc alatt arra kérjük a Mindenség Urát, hozzon gyógyulást – ingyen kegyelemből – az emberiség elvakultságból, gyűlölködésből és egyéb bűnökből fakadó súlyos betegségeire.

Hisszük és reméljük, hogy az így kimondott kívánságok valóra válnak!”

 

 

 

(a képre kattintva megtekinthető a rendezvény eredeti plakátja)

 

 Március 25-én az időjárás igencsak próbára tette a Szent Korona szertartásra készülőket. Egészen délutánig havas, jeges eső hullott alá. Ez ugyan elállt estére, de a gyakran viharos erejű, metsző szél nem.  De ez mégsem vette el sem a szervezők és a szereplők, sem az érdeklődők kedvét, amint a nagytemplom harangja elütötte az este hat órát, megkezdődött a szertartás. A harangjáték alatt a szertartás résztvevői a Barátok templomából a koronához vonultak.

 

Először Csabai János előadásában Wass Albert Hagyaték című művéből hallgathattunk meg egy részletet.

 

Részlet Vass Albert Hagyaték című könyvéből:

 

Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembe forduljon ezzel az özönvízzel és odakiáltsa: megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél! Ezt a földet, s ennek a földnek népét az Úr ereje őrzi!

Nézd azt a fát. Látod a sok kis falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet.  Aki pedig elmegy, az nem viheti magával a gyökeret. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon is sok. Gondolj a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe s Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondodat az Úrra Ő a te gondviselőd…

Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az Ő törvényei szerint éltek, akik az Ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az Ő magyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássatok magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt elpusztul a nép!

Minden ember önmagában hordozza a maga megváltását!

A megváltást ugyan ingyen kegyelemből adja az Úr, de csak annak, aki megdolgozik érte.

 

-         Tiszteld a te Uradat, Istenedet és Rajta kívül más isteneid ne legyenek. Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!

-         Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja:

-         Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát!

-         Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr.

-         Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is.

-         Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.

-         Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig Őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik tebenned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged.

-         Ha nemcsak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van és hegyeket tudsz mozdítani vele…! Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, kiknek igazsága, erénye és tudása Őtőle való…!

 

Ezután Molnár István elénekelte Katona József Bánk bánjából a Hazám, hazám című dalt. Őt Szántai Lajos követte szertartásbeszédével.

 

Az apostolok és szentek szólítása következett és miközben a szereplők elfoglalták helyüket a Korona építményében, átadták az Újszövetségből választott üzenetüket. Ezután 3 percnyi csendben mindenki imába foglalhatta jókívánságait önmaga, családja, nemzete és az emberiség számára. Az áhítat végét jelző gongszó után a magyar és székely Himnuszt énekelték el a jelenlevők.

 

Ezután az apostolok és szentek levonultak a Koronáról, s mielőtt levették maszkjukat, elmondták személyes jókívánságukat.

 

A szertartás végén az egybegyűltek Csabai János vezetésével elmondták az alábbiakban olvasható Fogadalmat és átvették a szertartás emléklapját.

 

Apostolok és szentek a Szent Koronán

Forrás: Pap Gábor - Hazatalálás

 

Az apostolok és szentek üzenetei:

Szertartásvezető: Szent Péter apostol szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Péter: Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. ( János 14. 12-14)

 Szertartásvezető: Szent Jakab apostol, szólítalak!  Jelenj meg, hozzál fényt elsötétült világunkba!

Jakab – Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. ( János 16. 24.)

Szertartásvezető: Szent Pál apostol, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Pál – Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok: Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért (Máté 20.27)

Szertartásvezető: Szent János apostol szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

János - … eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lelkében és igazságában imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádoiul. Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. (János 4. 23-24)

 Szertartásvezető: Szent András apostol, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

András – Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (János 6. 35.)

Szertartásvezető: Szent Tamás apostol, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Tamás – Nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék és világosságra ne jőne. (Lukács 8.17.)

Szertartásvezető: Szent Fülöp apostol, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Fülöp – Aki titeket hallgat, engem hallgat

Szertartásvezető: Szent Bertalan apostol, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Bertalan – Az én eledelem az, hogy tejesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.(János 4. 34.)

Szertartásvezető: Buda nagykirály, bölcseknek bölcse szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Buda – És amikor imádkozva megállatok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket (Márk 11. 25)

 

Szertartásvezető: Boldogasszony, úrnőnk, égi nagy királynőnk, itt vagy miközöttünk!

(Itt a női kórus lép be, szövegüket a Boldogasszony – kép előtt mondják el.)

Boldogasszony - … úgy szerette Isten – világot, hogy az ő egy szülött Fiát adta, hogy valaiki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen őbenne, el nem kárhozik. (János 3. 16-18)

 

Szertartásvezető: Attila nagykirály, Isten ostora szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Attila – Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben próbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. (Jel. 3. 18.)

Szertartásvezető: Szent Damján, ingyen gyógyító áldott orvosunk, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Damján – Mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, mi gonosznak látszik, őrizkedjetek. (Pál 1Thesz. 5. 21.)

Szertartásvezető: Szent Demeter, hitünk harcosa, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Demeter Nem értitek – é, hogy ami kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőzi meg őt? Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít…. Ami az emberből jön ki az fertőzheti meg az embert. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok…. (Márk 7. 18- 21.)

Szertartásvezető: Szent Gábor arkangyal, szólítalak! Jelenj meg és hozzál fényt elsötétült világunkba!

Gábor – Nektek is szomorúságotok van, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek (János 16. 22.)

 

Szertartásvezető: „Istennek szent Fia, Világ Megváltója, itt vagy miközöttünk!”

 Krisztus (A férfikórus válaszol) – Ne félj, én vagyok az Első és az Utolsó. És az Élő, pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké. Ámen…. (jel. 1. 17-18.)

 

 

A szertartásvezető újabb két apostolt szólít:

 

Szertartásvezető: Szent Bertalan apostol, újra szólítalak! Növeld a Fényt életünkben!

Bertalan – Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája: de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki el  nem veszi tőletek a ti örömötöket. (János 16. 21-22.)

Szertartásvezető: Szent János apostol, újra szólítalak! Teljesítsd ki a fényt életünkben!

János  - És az ige testté lőn, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. (János 1. 14.)

 

  

A Szentkorona szertartáson elhangzó fogadalom szövege:

 

Teremtő Atyám!

 

Szent Fiad, Jézus Krisztus tanítását követve, Boldogasszonyunk iránti szeretettől áthatva kinyilvánítom irántad való hűségemet.

Én, …………., dicső őseink iránti tisztelettőből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve szabad akaratomból fogadom, hogy hazám jogrendjét figyelembe véve életemet a Szent Korona által sugallt Isteni Törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint embertársaimra test – vérként tekintek a szeretet törvényének betartásával.

Fogadom, hogy családom, nemzetem, az emberiség felemelkedésén munkálkodom.

Tiszteletben tartom az Élet Szentségét, a földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.

Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdagon élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni.

Törekszem rá, hogy tetteimben az Égi Törvények vezéreljenek, a kereszt-én-i tudat vállalásával.

 

Miképpen ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen!

 

A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal segítették a szertatás létrejöttét