Varga Tamás honlapja


Kommunikációs szoftverek - szakdolgozat


Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 1996
Bevezető

A távközlés feladata, hogy egy hírcsomagot - információt - eljuttasson A felhasználótól B-ig. Alapvetően kétféle módszert különböztetünk meg. A vezetékes és a vezeték nélküli információátvitelt. A dolgozatban az előbbiről esik szó. Az információt meg kell feleltetni valamilyen elektromos fizikai mennyiségnek. Ez a fizikai mennyiség lesz a híranyag hordozója. Kétféle megfeleltetés létezik: az első szerint a híranyagot (például a beszédet) analógián - hasonlóságon - alapuló módszerrel írhatjuk le. Ebben az esetben például az elektromos jel amplitúdója hordozza az információt: a beszéd hangosságát. A másik eljárás pedig ebből az analóg jelből kiindulva jut el egy binárisan kódolt jelfolyamig. A távbeszélő- és átviteltechnika fejlődése jelen pillanatban ott tart, hogy a régi teljesen analóg berendezéseket digitálisra cserélik. A jövő pedig már a digitális végberendezéseké. Ilyen a digitális telefon és fax. Mivel viszont az analóg gerin chálózat szinte az egész országot átfogja, ezért a kapcsolóközpontok az előfizetőkkel analóg módon tartják a kapcsolatot. A számítástechnika fejlődésével a távközlés egyik fő funkciója a számítógépek összekötése, a digitális információcsere lehetővé tétele lett. A multimédia megköveteli a gyors és megbízható információcserét, amely a fizikai közeg számára ugyan olya n bitsorozatokat jelent, függetlenül a hír formájától azaz a végfelhasználás természetétől. A számítógépek tehát digitális jelek feldolgozására képesek, viszont ha a felhasználónak nincs pénze vagy lehetősége a digitális gerinchálózatra csatlakozni, akko r csak az analóg marad. A manapság igen divatos, munkához és szórakozáshoz is igénybevehető INTERNET elérése is megoldott analóg vonalon. Hogyan lehetséges mégis ez? Hogyan lehetséges illeszteni a számítógép digitális jelfolyamát analóg távbeszélő vonalh oz? Erre a modemek nyújtanak lehetőséget.

A modem

A modem alapvető feladata a digitális számítógép jelek analóg vonalhoz illesztése. Ezt - a nevében is benne van - modulációkkal végzi el. A mai modemek ezt fázis és/vagy amplitudómodulációval oldják meg. A kettő kombinációja igen nagy sebességű jelátvitelt tesz lehetővé. A vételi oldalon a hasonló modem az analóg jelet demodulálja, és digitálisan feldolgozhatóvá alakítja. A kapcsolat mai szakkifejezéssel élve áramkörmódú, a számítógépek " észre sem veszik " a fizikai modemet, a kibocsátott jelf olyam a túloldalon ugyanúgy jelenik meg. A két számítógépnek - még ha különbözőek is - azonos sebességgel kell dolgoznia. Ezt a sebességet ma már nem számítógépek szabják meg, hanem az átviteli út jellemzői, maga a fizikai közeg. A szabványos telefonvonal 300 Hz-től 3400 Hz-ig terjedő s ávszélességgel bír. Ezeknek a vonalaknak az átviteli sebessége meg sem közelítheti a 64 kbit/s-os digitális vonalak által nyújtott sebességet. Mégis, trükközéssel (kódolásokkal, tömörítésekkel) egészen kellemes átvitel is elérhető. A modemek átviteli sebessége manapság már eléri az 28800 bit/s-ot. A legújabb kísérletek alapján pedig már épülnek 57600 bit/s-os modemek is. Ez az átviteli sebesség tömörítések használata mellett pedig már sokkal több mint amennyit megvalósíthat ónak feltételeztek a legelső példányok gyártásakor. Azok még 150 -300 bit/s -osak voltak. Az elért sebesség a számítógépek összekötésén kívül lehetőséget teremtett más, ugyancsak telefonvonalra kapcsolódó eszköz szimulálására is. A facsimile híranyagok vételére és adására is lehetőséget nyújtottak a megjelenő FAX-MODEM készülékek. Az üzemmódok közötti váltást annak a szoftvernek kell végeznie, amelyik képes feldolgozni a facsimile objektumot. Ez utóbbit általában valamilyen ismert képformátumba konvertálással oldották meg. Ilyen elterjedt formátum a TIFF és a PCX is, de ez már szoftv erfüggő. Sötétebb programok képesek arra, hogy csak saját formátumukban tárolják az adatokat. A számítógéphez csatlakoztatott nyomtató (ha elég gyors hozzá) képes fogadni az objektumot a vétel pillanatában, a programok segítségével. Ezek és ezekhez hasonló programok képezik a szakdolgozat témáját. Összesített névvel nevezhetjük őket kommunikációs szoftvereknek.

Mire használható a modem

A modemek talán legismertebb felhasználása két számítógép összekötése. Ezek a számítógépek lehetnek egymással mellé- illetve alárendelt viszonyban is. Mellérendelt viszonyról beszélhetünk, ha például kollegánkat, barátunkat hívjuk, és az ő gépe v álaszol a hívásunkra. Megvalósíthatunk filetranszfert (programmásolást), beszélgethetünk vele (chat), illetve ha például munkahelyi gépünket hívtuk, akkor vezérelhetjük is speciális programmal. Ilyen a Norton PC Anywhere. Alárendelt viszony az, ha valaki egy szolgáltatót hív. A szolgáltató biztosíthat például INTERNET csatlakozást, vagy csak egyszerűen információ forrást jelent. Ilyen információ forrásnak nevezhetjük a BBS (Buletin Board System) rendszereket, amel yek széles körben ismertek. Ezekről file tölthető le, levelezés folytatható segítségükkel. Minden BBS-nek megvan a maga felhasználói köre és - általában - célja is. Egyes BBS állomásokról az országos levelezési háló, a FIDONET is elérhető. FAX kapcsolat létesülésénél nem elég a FAXMODEM, az objektumot kezelni is tudni kell. Ezt általában nem a szó szoros értelmében vett kommunikációs programok végzik, hanem fax kezelők. Ilyen például a BitFax. Más kommunikációs programok viszont ké pesek mindkettőre, de ezek száma kevesebb, és az áruk is magasabb. Ha netán ilyen programot akarunk venni előtte feltétlenül meg kell vizsgálni, hogy képes-e G3 (hármas besorolású) fax vételére és adására, mert bár a modemek általában G3 típusúak, de a s zoftverek nagy része csak G1-et vagy G2-t ismer. Így lehet, hogy rosszabbul járunk mint két különböző - a maga területén - profi program megvásárlásával. Itt jegyzem meg, hogy különbséget kell tennünk külső és belső modem között. A belsőt valamely slotba dugva a számítógép házába tesszük, míg a külső a soros vonalon tartja a kapcsolatot. A belső modem előnye, hogy nem igényel külön tápfeszültséget, azt megkapja a számítógép tápegységétől.

Alapfogalmak

Ahhoz, hogy akár egy kommunikációs programmal is megismerkedjünk, tisztázni kell néhány alapfogalmat. Kezdjük a számítógép kommunikációs felületének megismerésével. A IBM AT kompatibilis személyi számítógépekben a külső eszközökkel való kapcsolatfenntartás az RS-232 szabványú interfészen történik. Ezt használják a külső modemek is, ezért sebességük maximálisan 115200 lehetne, ha ez a sebesség megvalósítható lenne. (Egyébként bizonyos gyártók hirdetik úgy modemeiket, hogy 103000 - 115000 Baud, de ez tömörítéssel, kódolással stb. érhető csak el.) A belső modemek saját címdekóderrel rendelkeznek. A modemkártyán kell beállítani rövidzárak (jumperek) segítségével a báziscímet és a megszakítást. Ezek hardveres konfigurálása után el kell végezni a szoftver beállítást is. Meg kell adnunk mind a perifériacímet mind a megszakítás számát. A kommunkáció alapfeltétele a vezérlő felprogramozása. Ezt a kommunikációs szoftver végzi el helyettünk. Nekünk csak az összeköttetésre vonatkozó paramétereket kell megadnunk. Az erre vontakózó alapbeállítások a következők:
- Az adatbitek száma megmutatja, hogy egy adatcsomag 8 vagy 7 bitből áll-e.
- Paritásbit lehet a maradék egy bit ha az adatbitek száma 7. Ebből több fajta létezik. Értéke párosra, páratlanra egészítheti ki az adatbitek között lévő egyesek számát. Létezik mark és space típusú paritásbit is, de ezeket nem használják a gyak orlatban.
- A kommunikációs sebesség igazából nem a fizikai Bit/Másodpercet jelenti, tehát a sok helyen hibásan szereplő Baudra utal. A Baud a hasznos - információt hordozó - bitáradat átjutási sebessége, ami nem tartalmaz paritást, vezérlést. A legtöbb ko mmunikációs szoftvernél ez a modem és a számítógép közötti maximális sebességet jelenti. Értéke lehet 300-tól egészen 230400-ig. A valóságos sebességnek ez csak a maximuma, ha a modem kisebb sebességű, a fizikai bit/sec nem lehet ennyi, habár a tömörítés miatt ez úgy tűnhet mégis több. Legtöbbször egy-két nagyságrenddel nagyobb értéket helyes beállítanunk mint a modem átviteli sebessége. Ajánlást erre nézve találhatunk a gyári kézikönyvekben.
- A stopbitek száma számunkra lényegtelen, az asszinkron adatátvitelre vonatkozó beállítás. Értékét hasonlóan a paritás és adatbitek számához a host írja elő. Általában érdemes egy stopbitet beállítani BBS állomások hívásakor. A nagygépes rendsze rek (pl Compuserve) a páros-7 bit-1bit kombinációt használják.
- A folyamatvezérlés (Flowcontroll) több mindent is jelent a kapcsolat típusnának beállításakor. Az első, az általában minden szoftverben előforduló XOFF/XON a kézfogásos (handshaking) protokoll használatát kapcsolja be és ki ASCII és terminál fu nkciók végrehajtása közben. Lassúsága ellenére, rendszerint bekapcsolva érdemes tartani. A RTS/CTS a hardveres handshaking ki és bekapcsolása. Igen nagy sebességű adatáramlást vezérel, ezért nagysebességű modemek, és ún. nullmodemek (két gép közötti soro s kábel) között alkalmazzák. Amennyiben a modem hardvere képes erre, be kell kapcsolnunk. A DSR/DTR hasonlóan az RTS/CTS-hez hardveres handshaking. Csaknem kizárólag nullmodem kábelhez használják. Általában a két handshaking közül csak egyik alkalmazható.

Üzemmódok

A modemek üzemmódja kétféle lehet. Az egyik a felépült kapcsolatban való részvétel, a másik pedig a parancs üzemmód. Ez utóbbi szolgál arra, hogy konfiguráljuk a létesítendő kapcsolatot, vagy megkezdjük a felépítését. Ezeket modem parancsok kiadá sával tehetjük meg. A modem parancsok nagyrészt szabványosítottak, de sok olyan berendezés létezik, melynek a parancskészlete igen változatos. A szabvány - ha lehet így nevezni - a Hayes nyelv. A legpontosabban definiált része, hogy minden parancs az AT kódokkal kezdődik, ami az angol Attention szó rövidítése. Ez után gépelhetjük be a teljes sort. A legfontosabb Hayes parancsokat - amelyek talán minden modemnél ugyanazok - részletesebben is ismertetem.

Hayes parancsok

ATA A modemet vonalra kapcsolja. Felveszi a hívást.
ATDxx Tárcsázást kezd. xx számot tárcsázza.
ATDxx w w új tárcsahangra vár. Mellékről híváskor jó.
ATP és ATT Pulse vagy Tone tárcsázást állít be. Ha nem tudjuk a központ típusát, érdemesebb Pulse-ra állítani.
ATDxx ; A pontosvessző segítségével a tárcsázás után a modem visszatér parancs üzemmódban.
ATEx Meghatározza, hogy a modem visszaküldi-e a begépelt karaktereket parancs üzemmódban.
ATHn Leteszi a " kézibeszélőt ". A vonal bontása.
ATF4 Faxmodem esetén fax-modem módot váltja át.
ATLn A beépített hangszóró hangerejét állítja be.
ATMn A hangszórót kapcsolja ki és be.
ATO Ha a modem vonalban van, de mi parancsmódban operáltunk vele, ezzel a paranccsal térhetünk vissza a felépült kapcsolathoz.
+++ Az úgynevezett escape szekvencia. Segítségével felfüggeszthetjük a kapcsolatot és parancs módba léphetünk. Csak on-line módban működik.
ATSr A modem regisztereihez férhetünk hozzá.
ATXn Tárcsahang és vívő érzékelést kapcsolatunk ki és be. Alaphelyzetben mindkettő működik.
ATVn A modem szöveget vagy kódot küld vissza. Csak intelligens program tudja kezelni a kódokat.
ATZn Reset parancs, a regiszterek értékét átírja az elmentett értékekre.

Az inicializáló string

A kommunikációs programba való belépéskor amit elsőnek látunk az egy nagyon hosszú AT parancs. Ez az inicializáló AT parancssorozat. Beállítja a modem és a kapcsolatfelvétel paramétereit. (Például a hangszórót, a szinkron és asszinkron mód paramé tereit.) Az inicializáció természetesen majdnem minden modemnél más és más.

Protokollok

A protokollok a kapcsolattartás formái, előírásai. Nagyon sok féle létezik, és egyre újabbak jelennek meg. Néhányról említést teszek, de a legelterjedtebbet részletesen is ismertetem:

XMODEM és YMODEM (batch)

Az XMODEM az egyik legrégebben használt protokoll, amely Ward Christiansen féle file transzfer etikettre alapozva készült 1977-ben. Sok helyen csak egyszerűen MODEM-nek, vagy MODEM2-nek is hívják, de sok más nevet is kapott az idők során. Rövid működése a következő: 128 bájtos blokkokat küld az adó, amiket a vevő egyenként nyugtáz. Hibaészlelő eljárásból kettőféle ismertebb: a checksum, és a CRC, bár ez utóbbi már szinte külön protokollnak számít. A két bájtos CRC mind az egy bites mind a dupla bithibákat képes kiszűrni. 17 bites hibacsoport (burst) nem képes átjutni, míg a checksum módszernél 9 bitnél nagyobb burst észrevétel nélkül ékelődik be. XMODEM 1k az 1982-ben bemutatott változat, 1024 bájtos blokkokkal dolgozik. Előnye, hogy a Time Sharing (időosztásban dolgozó) rendszereknél sokkal kevésbé foglalja az erőforrásokat. A nagyobb blokkok miatt nem olyan sűrűn kell más alkalmazásokna k háttérbe szorulnia. A protoklnál előfordul, hogy 1024 és 128 bájtos blokkok keverednek. Az ilyen működést elvileg minden kommunikációs szoftverbe épített protokollnak kezelnie kell. Az 1024 bájtos blokkok használhatók kötegelt filetranszfernél, vagy szimpla file átvitelénél. A file mérete növelhető átvitel közben 1024 bájt egész számú többszörösével. CRC-16 használata esetén vizsgálható a telefonvonal adatintegritása is. Ha a program igénybe veszi a CRC-16 lehetőséget, meg kell bontania az átvitelt, és egy informatív diagnosztikai üzenetet kell küldenie. Semmilyen körülmények között sem szabad az adónak használnia a CRC-16-ot, kivéve, ha a vevő ezt kívánja.

A 0. blokk tartalma (filenév blokk)

- Csak a file neve szükséges az átvitelhez.
- A könnyű felismerhetőség miatt az összes használaton kívüli bájt értéke nulla beállítású.
- A file neve ún. null-terminated string formátumú legyen, amelyet a programozási nyelvek is támogatnak (C, Pascal, ASM). Nem tartalmazhat szóközt, és a könyvtári út csak abban az esetben foglalható bele, ha a küldő a YAM f opcióját is kiválaszto tta. Az elérési út és a file neve nem tartalmazhat szóközt, és speciális karaktert. A megszokott MSDOS "\" (Backslahs) sem alkalmazható, ki kell cserélni "/" jelre. Két különböző operációs rendszer közötti filecsere esetén a file neve mindkét rendszer ál tal elfogadható állapotba kell hogy kerüljön.
- A file méretére vonatkozó adatok átvitele opcionális, YMODEM esetén gyakran alkalmazott. A hossz egy decimális füzérben van tartva, amely az adatbájtok számát mutatja meg. Nem tartalmaz semmiféle CPMEOF vagy hasonló karaktert, ami az utolsó blo kk vágásához használatos.
- Ha a file mérete változik átvitel közben, a méret minimumát kell megadnunk, különben az átvitel nem valósul meg.
- A vevő megadott mennyiségű karaktert tárol, hogy az adó általi rövidítés esetén feltöltse az utolsó blokkot. Sok program nem tartalmazza.
- A file módosításának dátuma is átvihető, opcionálisan. Ekkor a dátumot egy szóköz választja el a file méretétől. A dátum Univerzális Kordinációs Idő (GMT) amely 1970 Január 1-től számított másodpercek oktális formátuma. Erre azért van szükség, hogy a különböző időzónáknál ne jelentsen más-más időpontot. Ritkán használatos.
Vannak olyan kikötések is, amelyek kötelező előírásoknak számítanak. - File mód elküldése oktális füzérben. Ettől függ, hogy bármiféle konverziót hajtunk-e végre az állományon. Ha az nem Unix rendszerből érkezik, a file mód nulla értéket vesz fel.
- Az állomány gyári száma (serial number). Oktálisan tárolt szám. Ha nincs szükség rá, nullára kell állítani értékét.
- Speciális fejlécek régebbi YMODEM protokoll számára. A dokumentációk nem szólnak ezekről.

Az itt felsorolt - akár opcionális - ajánlások a teljes XMODEM (YMODEM) kompatibilitás érdekében betartandók. Az összes kihasználatlan hely nulla értékre állítható, a felfelé kompatibilitás javára.

A további blokkok - a tényleges átvitel

Ha a filenév blokk CRC-vel, vagy más hibával érkezik, a vevő újbóli átvitelt kér. A blokk érkezése után a vételi oldal kísérletet tesz a file létrehozására. Amennyiben sikerrel jár, ACK karakterekkel nyugtázza. A CAN füzér segítségével bontja az átvitelt ha a file írási kísérlete sikertelen.
A vevő kezdeményezi a file egyéb adatainak átvitelét az XMODEM/CRC előírásainak megfelelően. Ha ez is megtörtént, indul az adatátvitel. Az STX karakterek jelzik az 1024 bájtos blokk érkezését. SOH karakterek akkor érkeznek, ha a blokk csak 128 bájtos. A CPMEOF (^Z) a rövidített blokkot jelzi. Ez mindig az utolsóban fordul elő. EOT az átvitel bontása, a filetranszfer befejezése. E zt is nyugtáznia kell a vevőnek.
HS/LINK

Az HS-LINK a legújabb fejlesztésű protokollok közé tartozik. Megemlítését azért tartom fontosnak, mert szolgáltatásai felülmúlják az összes eddigi protokollét. Képes kötegelt filetranszferre mindkét irányban egyszerre. Az átvitel alatt pedig lehe tőségünk nyílik a másik oldallal beszélgetni (chat). A HS/LINK kiterjesztett hibadetektáló és javító algoritmusokat alkalmaz.
ZMODEM

Hasonlóan módszert használ mint az YMODEM és az XMODEM/CRC. Igen nagy sebességű átvitelt tesz lehetővé. Támogat filekezelést, és fejlettebb hibajavítással/észleléssel rendelkezik. Time sharing rendszerekkel - beleértve a csomagkapcsolású hálózato kat is - megbízhatóan működik. Sokan használják, szinte minden program tartalmazza.

SEALink

Igen elterjedt protokoll ez is. 10-25%-val gyorsabb mint az XMODEM és könnyű a kezelése. Képes állományokat kötegelni, és azok összes adatát átvinni. Nem jön ki túl jól viszont a multitaskos rendszerekkel.

MODEM7

A MODEM7 ugyancsak egy kötegelt filetranszfert megvalósító protokoll. A filenév karaktereit a vevő " visszhangozza ". Sokan összetévesztik az XMODEM-vel, főleg azért mert nagyon hasonló metódust használ. A MODEM7 a CP/M rendszerekben használatos.

KERMIT

A KERMIT protokollt azért alakították ki, hogy különböző rendszerek is együtt tudjanak működni egymással. Ennek megfelelően igen nagy bonyolultságú. Segítségével elérhetjük a nagygépes rendszereket is.

Néhány kommunikációs szoftver

A TERM95

A TERM95 az a program amely talán a legegyszerűbb az összes közül. Igen széles körben elterjedt, főleg azért, mert a Norton Commander shellprogram legújabb 5.0-s verzióját sokan megvásárolták a TERM95-vel együtt. A program külön file-ban helyezke dik el, ezért a Norton nélkül is indítható. A Commanderből a Commands menüből a Terminal Emulation címszó alól érhető el. A leírás a 3.0-s verzióról készült amit a B.M.E. Telematix GmbH készített a Symantec Norton programozói gárda számára. Az előző verz ióhoz hűen a szoftver TEXT képernyős és van egérkezelés is.
Az ismertetés olyan jellegű lesz, amelyben bemutatom mindazokat a fontos kommunikációs problémákat amelyekről eddig nem esett szó.

A beépített szövegszerkesztő

A TERM95 beépített szövegszerkesztőjében a kurzormozgató billentyűkkel mozoghatunk a sorok és oszlopok között. A menü és státuszsort - ami a képernyő jobb felső sarkában helyezkedik el - nem kapcsolhatjuk ki, ezért vegyük figyelembe, hogy a szöve gkijelzés egy sorral kevesebb!

A FILE menü

Legegyszerűbben az ALT-F billentyűkombinációval érhető el. A menüpontok közül azok, amelyek a menü lehívása is elérhetőek, külön billentyűkombinációjuk az adott menüpont jobb oldalán találhatóak.
A Logfile egy olyan szöveges állomány bekapcsolását és szüneteltetését teszi lehetővé, amely jegyzi a hívásokat. A file felülíródik, a program minden egyes kijelölésnél, rákérdez a felülírásra. Egy résznyi terület, a megnyitás dátumával kezdődik, majd ezt követi minden, ami a kapcsolat alatt érkezett. A logfile-ba minden kiadott parancs belekerül. A frissítésre - és egyáltalán az adatok lementésére - csak akkor kerül sor, ha kikapcsoljuk a feljegyzést vagy kilépünk a programból. Ez utóbbi két e set azonos: a kilépés végleg megszakítja a feljegyzést, azaz hiába indítjuk el a programot még egyszer, ismét be kell kapcsolnunk az opciót, mert azt nem menti el. Megjegyezném még, hogy az állományba az ANSI parancsok sértetlenül kerülnek, bele, azaz vi sszaolvasáskor - mondjuk a DOS type parancsával - a színes ábrákat is újra megnézhetjük.
A Script programokról még nem esett szó. Ezek olyan apró programocskák, ami egy adott kommunikációs szoftverhez készülnek. Segítségükkel lerövidíthető a hívás, a belépés egy rendszerbe és sok minden más is. A TERM95 hasonlóan elődjéhez három ilye nnel rendelkezik. A két verzió scriptjei egymással teljesen kompatibilisek. Az első program a TESTMDM.SCX egy modem tesztelő, amely megkeresi a berendezést a COM portok között, és megállapítja a maximális sebességét is. Ez a sebesség bit/s-nek van jelölv e, de igazából Baudról van szó. A CMPSRV.SCX és a GENIE.SCX egy-egy leírófile a nagyobb rendszerek eléréséhez. Az előbbi a CompuServe, a második pedig az európai Datex-P hálózatba való belépést segíti. Ez utóbbihoz tartozik egy DATEX.P állomány is, ami a hálózat belépési pontjainak információit tartalmazza Münchentől Belfastig.
A SaveScreen segítségével lementhetjük az éppen képernyőn lévő dolgokat egy .IMG kiterjesztésű text állományba. A ClearScreen pedig a képernyőt törli le.
A program két legérdekesebb menüpontjához értünk. Az UPLOAD és DOWNLOAD adatállományok fel- és letöltését jelenti. Amennyiben a mi gépünk veszi az információt, az számunkra DOWNLOAD-ot, míg a másik oldalnak UPLOAD-ot jelent. E két pont a kommunik ációs programok íratlan szabványának megfelelően elérhető a PGDOWN és PGUP gombokkal. Elsőnek a protokollt kell megválasztanunk. A TERM95 mindkét irányban képes kommunikálni ZMODEM, XMODEM, YMODEM, SeaLink és Kermit protokollok használatával. Csak adásra használható ASCII és RAW file transzfer típusú protokoll. Vételirányban ismeri a Telesoft metódust.
Feltöltés indításakor a hostnak ZMODEM kivételével már DOWNLOAD-ban kell állnia. Bármely protokollt is választjuk, a TERM95 csak egy file adására ad lehetőséget. Ezt ki kell választanunk az előugró ablakban. A kiválasztás után új ablakot kapunk: SENDING. Legfelül a választott protokoll neve, alatta a file neve és látható. A program kijelzi, hogy a feltöltés mennyi ideje tart, a file milyen hosszú és abból mekkora rész ment már át bájtokban kifejezve. Információt kapunk az átvitel átlagos sebessé géről karakter/másodpercben kifejezve. A protokoll, a modem és a program hibaüzenetei, és az átvitel során végrehajtott korrekciók száma is kiírásra kerül. Legalul a Commanderben már megszokott folyamat-indikátor mutatja a filetranszferből hátralévő rész t. A DOWNLOAD-nál megjelenő RECEIVING ablak ugyanezeket az információkat tartalmazza. Mind a vétel mind az adás megszakítható az ESC gomb egyszeri megnyomásával. Elképzelhető, hogy a szerkesztőt csak percek múlva kapjuk vissza, főleg ha már a megszakítás nyugtázása is nehezen megy a rossz vonalon. DOWNLOAD esetén több unintelligens, vagy kevésbé szabványos protokollnál is meg kell adnunk az érkező file nevét és kiterjesztését.
Az About pont segítségével a szabad memória mennyiségéről kapunk tájékoztatást. A DOS Gateway egy gyors shellt jelent az operációs rendszerünkbe, ahonnan a megszokott EXIT parancs kiadásával térhetünk vissza. Az Exit használatával pedig végleg ki léphetünk a programból.

A Connect menü

A menü első pontja (Dial) a TERM95 telefonkönyvét jeleníti meg a képernyőn. A program a könyvtárat a TERM95.DIR nevű állományban tárolja. Ebben az előugró ablakban a bejegyzések között a fel és le gombokkal lépkedhetünk. Egy bejegyzés egy névből és egy számból áll. Kijelzésre kerül az a sebesség és adatbit, paritás, stopbit érték is, ami akkor volt beállítva, amikor a bejegyzést elkészítettük. Ezek megváltoztatására nincs lehetőség. Ha változtatni akarunk törölni kell és újraírni a bejegyzést. E zeket az alsó menüsor felhasználásával tehetjük meg. Itt található a az Append amely új bejegyzést ad a meglévőkhöz. Delete a törlést Edit pedig az átírást hajtja végre. Cancel használatával a szerkesztőhöz térhetünk vissza. Akár átírni akár hozzáfűzni a karunk ugyanazt a menüt kapjuk, csak persze utóbbi esetben kitöltetlenül.
Ebben az ablakban először a nevet kell megadnunk, amit a telefonszám beírása követ. Meg kell jelölnünk az írott szöveges adatátvitel, azaz az engedélyezett karakterek nyomtatásának vezérléséhez szükséges ún. terminálemulációt is. Ezek közül legin kább az ANSI használatos ami az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal által elfogadott rendszer. A TTY a hagyományos telexüzenetek a TeleTyping nemzetközi szabványa, a HEX a hexadecimális ábrázolás konvenciója, a VT100 pedig a nagygépes terminálhálózatok egyik legkorszerűbb kommunikációs kódtáblája. Választható még VOICE, PRESTEL, PRESTEL-B és TELETEL terminálemuláció is. A VOICE egy érdekes megoldás. Segítségével - ha az ellenálomás felveszi - akkor a modemhez csatlakoztatott telefon segítségével beszé lhetünk vele.
Meg kell választanunk a protokollt is. Erről már esett szó korábban. A kapcsolat létrejötte után - ha akarjuk - a program lefuttat egy scriptet. Ebben az esetben a script nevét kell megadnunk. Az Echo bekapcsolására Full Duplex üzemmódban lesz sz ükségünk. Itt kell kiválasztanunk a kommunikáció vezérlőjét is. Erről még lesz szó később. Ha mindent beállítottunk, a bejegyzés bekerülhet a telefonkönyvbe. A program ezt mindig automatikusan menti.
A Dial parancs indítja a tárcsázást. A Manual segítségével pedig mi adhatjuk meg a számot közvetlenül, és ekkor a kommunikáció az éppen aktuális beállítások alapján fog létrejönni. A tárcsázáskor egy ablak jelenik meg, amelyben legfelül a tárcsáz andó szám és megnevezése látható. Az Attempt a próbálkozások száma. Zárójelben az szerepel, hogy hányszor próbálkozik. Time az az idő amíg az éppen aktuális cselekvés tart. A Last Message az üzeneteket tartalmazza.

Hívás felépítése a következő:

- Tárcsáz a megadott tárcsázóstring használatával.
- Vár a vivőre 60 másodpercig.
- Ha a vonal foglalt 4 másodperc múlva lerakja.
- Ha a kapcsolat létrejött tájékoztat a sebességről, és szerkesztőbe lép.
- Ha foglalt volt, nem vették fel, vagy nem jött vívő, 10 másodpercig vár.
- A várás után újra próbálkozik.
- Ezt az Attemptnél lévő zárójeles számig folytatja.
A folyamat ESC billentyűvel szakítható meg. Ha megnyomjuk a Retry feliratú gombot, az aktuális műveletet félbeszakítjuk, és a tárcsázást előröl kezdjük, anélkül, hogy az attempt számlálója ugrana egyet.
A Redial menüpont segítségével bármikor visszahívhatjuk a legutoljára hívott számot. Ekkor ugyanazt az ablakot kapjuk, amiről az ellőbb írtam.
A Hangup azonos a szerkesztőben kiadott ATH0 paranccsal, azaz bontja a kapcsolatot, leteszi a " kézibeszélőt ". A Break pedig arra való, hogy megszakítás-jelet küldjünk az ellenállomás felé. Ebben a menüben a második legfontosabb parancs az Autoa nswer. Ha ez ki van kapcsolva, akkor a modem nem fogadja a bejövő hívásokat, bár a terminál képernyőn megjelenik a RING üzenet. A menüpontra klikkelve bekapcsolhatjuk az automatikus hívásfelvételt. Kikapcsolni viszont már csak manuálisan lehet a szerkesz tőből kiadott ATS0=0 paranccsal. A modemet bármikor újra inicializálhatjuk a menü utolsó sorában lévő Initialize segítségével.
Settings menü

A menüben a kapcsolatra vonatkozó paraméterek állíthatóak be. Az adatkapcsolat vezérlése a Driver pont alatt található.
A Standard vezérlés a normál RS-232 használatát teszi lehetővé. RTS/CTS és XON/XOFF folyamatvezérléssel elérhető maximális sebesség 115200 Baud.
A Fast metódus már csak RTS/CTS vezérléssel rendelkezhet 115200 Baud mellett, de a dokumentáció szerint az 16550 UART összes adottságát kihasználja.
Meghajtónak minősülhet a BIOS is, de nincs lehetőség folyamatvezérlésre és maximálisan 9600 Bit/s adatátviteli sebesség érhető el. Amennyiben rendelkezük olyan rezidens szoftverrel, amely a 14H interruptot (soros vonal kezelése) átveszi a BIOS-tó l, és kibővített szolgáltatásokkal rendelkezik, válasszuk inkább az Extended BIOS használatát. 38400 Bit/s érhető el, akár hálózaton függő modemmel is.
Ez utóbbi lehetőséget még jobban kihasználja az NCSI (Network Communications Services Interface), amely viszont csak erre alkalmas.
A legfontosabb menüpont a Line ahol a kommunikáció paramétereit ténylegesen beállíthatjuk. Meg kell választanunk a COM portot (1-4), az adatátviteli sebesség maximumát (150-115200 Baud), az adatbitek, stopbitek és paritás funkcionálását is. Ha kü lső modemmel rendelkezünk, és a portok címe nincs átírva, akkor a címet és a megszakítás számát nem érdemes piszkálnunk. Amennyiben a meghajtó -amit választottunk - megengedi, beállíthatunk különféle folyamatvezérléseket is.
A 16550 menüpont csak Fast kommunikációnál nyer értelmet. Persze csak akkor van értelme ezzel foglalkozni, ha a COM protok bármelyikét 16550-es UART vezérli. Ez az IC rendelkezik egy 16 bájtos FIFO-val. Beállítható, hogy hány beérkezett bájt adat után generáljon csak megszakítást (1,4,8,14). A FIFO használata a TxFIFO segítségével kikapcsolható.
A MODEM menüpont a modemre vonatkozó parancsokat, a modem üzeneteit tartalmazza. Ezekre akkor van szükség, ha a menük által felkínált módokon akarjuk a kapcsolatot létrehozni. " Buta " terminálprogram lévén a TERM95 csak a szöveges modemválaszoka t tudja értelmezni. Az alaphelyzetben lévő beállítások általában minden modemre jók, nem szabad őket elállítani. Az első lehetőség a modem inicializációs string megváltoztatása. Ezt a tárcsázó parancs átírása követi. Ha nem tudjuk milyen központba vagyun k bekötve, ezt írjuk át ATDP-re. A Dial Suffix az a jel, amellyel a Dial parancsot zárja. Mivel ^M jelenti az ENTERT, ezért itt ennek kell állnia. A Hangup Command a már tárgyalt escape szekvenciával kezdődik, majd a hangup AT parancs következik. Az auto answer stringjét is itt kell megadnunk.
Ebben az ablakban találhatóak még a modem üzenetei, amikre a programnak van szüksége, és egy teljesen el nem varázsolt modem mindenképpen ezeket használja, azaz ha átírjuk, megbénítjuk a programot. Itt állíthatjuk be a hívásnál tárgyalt próbálkoz ások számát és idejét is. A Hangup on exit azt jelenti, hogy a terminálprogramból való kilépéskor (nem a shellnél!) a program letegye-e a vonalat. Érdemes nem bekapcsolni, hiszen bármikor áttérhetünk egy másik kommunikációs programra, ha erre van szükség - akár a kapcsolat megszakítása nélkül.
Ha a kapcsolat más sebességű mint a beállított, akkor az Auto Baud Detect státuszától függően beállítódik a mindkét fél számára megfelelő sebesség. A Drop DTR is egy formája a hangupnak: másképpen szakítja meg a kapcsolatot. (DTR alacsony szintre helyezésével.) A Send initialisation kikapcsolásával elérhetjük, hogy a program elindításakor ne inicializálja a modemet.
Az ebben a menüben lévő Change Dir parancs a hívatott a DOWNLOAD, UPLOAD és a főprogram (azaz a scriptek is) könyvtárát meghatározni. A terminál típusának emulációját is be kell állítanunk. Ezeken kívül a terminálra - közvetve - a szerkesztőre vo natkozó adatokat is módosíthatjuk. Ezek közül a VGA Lines megváltoztatja a TEXT képernyő felbontását. 25 helyett 43 sort állíthatunk be. Az Echo pedig arra való, hogy a full duplex kommunikáció esetén is lássuk mit írunk be. Ezt a kommunikációs program f ogja felírni a képernyőre.
Mivel a kommunikáció számára az ENTER lenyomása csak egy CR (kocsivissza), ezért ha új sort is akarunk kezdeni, hozzá kell fűznünk egy LF karaktert (Line feed) is. Ez is itt állítható be, adási és vétel irányba külön, külön.

A Macro menü és a státuszsor

A Macro menüben olyan billentyűzetről gyorsan elérhető makrókat állíthatunk be, amelyek megkönnyítik a modemkezelést. Írhatunk ide Bontó, Tárcsázó, Hangerőszabályzó parancsokat is. Ha azt akarjuk, hogy végre is hajtódjanak, rakjunk ^M jelet a sor végére.
A menüsor jobb oldalán található a státuszsor. Ebben többféle jelzés is látható. A legelső helyen L betű látható, ha feljegyzés (LOG) be van kapcsolva, P ha a feljegyzés szünetel. A következő betű a meghajtó első betűje, az ezt követő szám, pedig a beállított sebesség, vagy a kapcsolat sebessége. Az adatbitek száma, paritás, és stopbitre vonatkozó információ van besűrítve az általánosított három betűs jelzésbe a következő helyen. Végül az OnLine vagy az OffLine arra utal, hogy a kapcsolat létre jött-e, vagy parancs üzemmódban vagyunk. Néhány esetben, például a TestModem scriptnél a jobb felső sarok legszélén egy forgót figyelhetünk meg. Ez jelzi, hogy a program nem fagyott le, csak éppen dolgozik.

Összefoglalás

A TERM95 rendelkezik angol nyelvű súgóval. Gyakran azonban a keresett pontot nem találjuk meg, mert nem oda ugrik, vagy mert nincs is benne. Igazából a beépített segítség használhatatlannak bizonyult. A program egészen ritka esetekben fagy ki, vi szont az ANSI emuláció sokkal többször akadozik.
Csak abban az esetben érdemes igénybe venni a TERM95-öt, ha meg szeretnénk tanulni a modemek kezelését. Komoly szolgáltatásokkal ugyanis nem rendelkezik. Egyszerű filetranszfer megvalósításához persze elég, de a levelező rendszerek használata ett ől sokkal többet igényel.

A TELIX

A TELIX egyike azon szoftvereknek, amelyeket a felhasználók szívesen vásárolnak meg. Méltán híres egyszerűségéről és használhatóságáról, bár már sok évet megélt. A leírás a 3.20 verzióról készült.
A program DOS alól futtatható, és méretére jellemző, hogy egy lebutított verziója ráfér egy 1.2 Mb-ós lemezre is. A TELIX a modemeket megkülönbözteti egymástól, ezért a MODEMCFG.EXE segítségével ki kell választanunk a hardverünket. Szerencsére i gen sok gyártó termékei megtalálhatóak a listán, de ha végképp nincs rajta a modemünk, akkor próbálkozzunk olyat találni, ami hasonlít rá (Generic). A konfigurálás során a modem memóriájának feltöltése is megtörténik. Mivel mindent optimálisan állít be, általában nem kell átirogatni az adatokat.

A TELIX először indítva

A TELIX a parancssorból különböző paramétereket fogad el, amelyek befolyással vannak az indításra, vagy a működésre. Az első ilyen paraméter az "O", amely az On-Line-ra utal, azaz arra, hogy kapcsolatban vagyunk egy másik féllel. Ilyenkor elmara d az inicializálás. A "Q" segítségével csendes üzemmódot állíthatunk be. Ekkor a program nem szólaltatja meg a gép hangszóróját, de a vonalon érkező jelek (pl.: ASCII 7) blokkolása nem képes ez az opció. A "B" betű kiadásával elérhetjük, hogy a multitask ing rendszerekben elinduló TELIX ne zagyválja össze a képernyőt a közvetlen video port vezérlésével. Az "Snév" segítségével egy TELIX-hez készült script állományt futtathatunk indulás után azonnal. A "Cnév" a TELIX.CNF konfigurációs file helyett egy más ik file beolvasását eredményezi, míg az "Fnév" egy másik telefonkönyvet jelöl ki.
A program bejelentkezésekor inicializálja a modemet. Ha valami rosszul van beállítva, itt rendszerint le is fagy. Abban az esetben, ha a programot O parancssor-paraméterrel indítottuk, ez elmarad. Ha a konfigurálás szerencsésen alakult, akkor a szerkesztő segítségével elkezdhetjük gépelni a parancsokat. Mielőtt azonban bármit is csinálnánk vegyük szemre a beállításokat. Ezt az ALT-O billentyűkombinációval tehetjük meg. Az előugró menü a TELIX konfigurációs panelje.

A Screen and color menü

A Screen and color pont alatt is találunk fontosabb dolgokat, ezért érdemes belenézni. Nem csak a színeket állítgathatjuk kedvünkre, hanem a TEXT képernyő méretének változtatása is itt kapott helyet. 43 és 50 soros kijelzést is választhatunk. A S creen write mode a megjelenítő programozásnak módjait konfigurálja. CGA snow (havazás) jelenség észlelésekor a közvetlen video elérés mellett válasszuk a port figyelését is. Ha Windows-t, vagy hasonló rendszert használunk, amely felügyeli a képernyőre ír ást, a helyes döntés a BIOS rutin hívásának beállítása. Megjegyezném, hogy ha a TELIX-et először mono vagy monografikus megjelenítővel futtatjuk (pl.: Hercules) a képernyőn szinte semmit sem fogunk látni, emiatt a színek monová tétele is nehezen fog menni.

A Terminal options menü

A Terminal options az első olyan pont ami a kommunikációhoz szűken hozzátartozik. Az első beállítás mindjárt a modem portra (1-8), sebességre (300-115200), adat-, paritás- és stopbitekre vonatkozik. Az Emulate before translate table a fordítási t áblára vonatkozik. A fordítási tábla ALT-W billentyűkombinációval érhető el. Lényege, hogy bizonyos bejövő vagy kimenő karaktert kicserélhessünk, vagy kivehessünk. Ehhez tudni kell az ASCII kódját. Akár minden karaktert átállíthatunk. A táblázatot lemezr e menthetjük .XLT kiterjesztéssel. Ha az Emulate before... be van kapcsolva akkor a program, mielőtt lecserélné a fordítási táblában meghatározott karaktereket, azokat átszűri az terminál emuláción, vagy más szóval megfelelteti annak a kódkészletnek.
A Terminal emulation pont hat emulációt kínál: TTY, ANSI-BBS, VT102, VT52, AVATAR, ANSI. A TELIX ezekre van felkészítve.
A státuszsor (Status line) kikapcsolható, illetve a képernyő alsó vagy legfelső sorába helyezhető át. A tartalmazza a terminál emuláció típusát, a beállított vagy jelenlegi átviteli sebességet, az adat-, paritás- és stopbitek számát, a teljes, va gy félduplex üzemmód kapcsolóját (echo be-ki), tudatja, hogy a printer és a feljegyzés állomány be van-e kapcsolva.
A Local echo a billentyűzetről ALT-E-vel is elérhető. Bekapcsolása félduplex üzemmódot valósít meg. Megadhatjuk, hogy a kocsivisszához fűzzön-e soremelést (Add line feeds...), és elhagyja e a bejövő byte legmagasabb helyiértékű bitjét, ami esetle g paritás (Strip high...). Beállítható, hogy a vett BACKSPACE törölje-e a terminálképernyőn látható szöveget (Received backspace...), és a kimenő BACKSPACE ténylegesen Del vagy önmaga legyen (Backspace key...).
Be és kikapcsolhatóak az XON/XOFF, CTS/RTS, DSR/DTR folyamatvezérlések. A CompuServe speciális filetranszfer protokoll automatikus DOWNLOAD-ot indító stringjének figyelését állíthatjuk be a Compuserve Quick... pont használatával. A menüt ugyanez a funkció zárja, csak ZMODEM-re értelmezve.

A General options menü

A General options menüben kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangjelzéseket. Ez ugyanaz, mint a Q parancssori paraméter. A következő két bejegyzés le- és feltöltésre vonatkozik. A Show free... a szabad helyet mutatja meg bájtokban a DOWNLOAD előtt, a Keep aborted downloads segítségével a megszakadt filetranszfer esetén megtartható a hibátlanul érkezett rész. Beállítható, hogy az ALT-H hangup parancs kiadásakor kérjen-e a program megerősítést (Confirm hangup).
A Use of quick dialing bar egy olyan lehetőség, amely a telefonkönyv megjelenítése előtt rákérdez a hívandó szám sorszámára. Ha azt nem tudjuk fejből, akkor ENTER-t nyomva a telefonkönyvbe juthatunk.
A TELIX képes az összes fontos mozzanatról feljegyzést készíteni. Ez nem azonos azzal, amit a TERM95-nél tárgyaltam. A TELIX LOG file a hívásokat, filetranszfereket, scriptek indítását jegyzi. Ezt a Usage log on... seítségével kapcsolhatjuk be. A file neve TELIX.USE.
A Scroll back egy olyan szolgáltatás, ami megkönnyíti a több képernyőt kitevő szövegek olvasását. Segítségével olyan szövegrészek is visszaolvashatók, amelyek, már " lecsúsztak " a képernyőről. A Scroll Back nem rögzíti a képernyőtörlődés miatt e ltűnő adatokat. Terminál módban az ALT-B kombinációval érhető el. A fel és le gombokkal lehet görgetni a képernyőt, F-vel kereshetünk szövegrészt, és I-vel lementhetjük az éppen látható képernyőt. A General menüben a memóriában tárolt Scroll Back buffer méretét állíthatjuk be. Ami erről a területről is kicsúszik, azt nem lehet visszahozni.
Itt adhatjuk meg a valódi feljegyzés (Capture) buffer méretét. Ha ez megtelik, a program - ha beállítottuk neki - elmenti a megadott állományba, majd ismét tölteni kezdi a buffert. A Capture bekapcsolása ALT-L kombinációval lehetséges terminál üz emmódból. A file nevét nekünk kell megadni. Ismételt ALT-L-vel az állomány lezárható, vagy szüneteltethető.
Beállíthatjuk a számunkra megfelelő idő- és dátumformátumot, és megadhatjuk, hogy kibővített billentyűzettel rendelkezünk-e. Amennyiben pedig shell-t kérünk az operációs rendszerbe, a 16650 UART buffere tovább jegyezheti az érkező adatokat (csak egy ideig persze), és szabadíthatunk fel memóriát az inaktív rész EMS vagy XMS memóriába lapolásával. (Amennyiben ez utóbbira nincs lehetőség, a memória kerülhet a lemezre is.)

A Modem and Dialing menü

A menüben a modemre és a tárcsázásra vonatkozó üzenetek és parancsok beállítására nyílik lehetőség. Az inicializáló, tárcsázó, megszakító parancsot és a modem üzeneteit írhatjuk itt át. Ugyan azok a lehetőségek, mint a TERM95 hasonló menüjében, e zért tovább nem részletezem.

A Filenames and paths menü

Igen fontos, hogy a TELIX ismerje a saját helyét a merevlemezen. Ha először indítjuk a programot, az feljegyzést készít az elérési útról. Ha ezután a programot valamilyen más könyvtárba helyezzük át, módosítanunk kell az ebben a menüben található elérési utakat. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a program képes a TELIX nevezetű környezeti változóból kiolvasni útvonalát, ha létezik ilyen. Érdemes az AUTOEXEC.BAT állományba beleírni pl.: SET TELIX=D:\TELIX\.
Első két elérési út a le- és feltöltésre szánt állományok könyvtárai. Harmadikként meg kell adnunk a scriptek tárolási helyéül szolgáló könyvtárat. A LOG és a capture file nevére is kíváncsi a program. Megadhatunk külső szerkesztőt, amellyel péld ául leveleket írhatunk. Megadhatjuk akár a DOS EDIT.COM programját is. Ez az ALT-A-val érhető majd el. Be kell állítani annak az állománynak a nevét is amelybe a képernyő mentés eredménye kerül (az ALT-I parancs).

Az ASCII Transzfer adatai

Az ASCII file transzfer protokoll adatait is meg kell adnunk, amennyiben használni akarjuk például levelek feltöltésére. A Strip high bit legyen mindig kikapcsolva, hacsaknem paritáselemes kódot használunk. A 0-s ASCII karakter jelentse-e a trans zfer végét, vagy valami más. Ezt érdemes így hagyni, kivéve, ha levelünk végét speciális jelzéssel akarjuk ellátni. A 24-es karakter viszonylag elterjedt. (CTRL-X.) Bekapcsolhatjuk a helyi visszhangot is. Az Expand blank lines arra jó, hogy az üres sorok helyett soronként legalább egy szóközt elküld. Sok BBS szerkesztője az üres sort kilépésnek veszi. Elkerülhetjük vele az ebből adódó problémákat. A Pace az a karakter, amely érkezésére vár a program, hogy a következő sort küldhesse. 0 esetén nincs ilyen karakter, a küldés folyamatos. A Line pacing pedig a sorok közötti várakozás ideje. Ugyan ez karakterekre értelmezve a Character pacing. Mind vételnél mind adásnál a CR és LF karaktereket összerendelhetjük, vagy teljesen kivehetjük az adatfolyamból.

A Protokollok adatai

A protokollok, amelyeket a TELIX támogat: ASCII, CIS Quick B, Kermit, MODEM7, SEALINK, TELINK, XMODEM, 1k-XMODEM, g-1k-XMODEM, YMODEM (batch), YMODEM-g, ZMODEM. Látható, hogy sokkal több, mint amennyi a TERM95-nél volt. Ezek nagy része ugyan haso nló, de a választék mellé még négy külső protokollt is beépíthetünk.
A File xRef... segítségével beállíthatjuk a filetranszfer-hez kellő lemez buffer méretét. Pihentethetjük az XMODEM kapcsolatot, mert a Time Sharing rendszerek bizony összeakadnak a szigorú időzítésű XMODEM-vel. Alapértelmezésben ki van kapcsolva. Az érkező file nevét megjósoltathatjuk a programmal, mivel az elvileg átvitelre kerül a 0 blokkban, de a protokollok bábeli zűrzavarában ennek a blokknak felépítését sokféleképpen értelmezik. Az Only if sure beállítás az általában megfelelő. Megadhatjuk a ZMODEM küldésénél és vételénél előforduló hibák eseténi újraindulás engedélyezését, és a nagyobb hibajavítási eséllyel induló 32 bites CRC-t.
A külső protokoll beillesztésére példát írok: HS-LINK protokoll. Elsőnek a hívóbillentyűt kell megadni, majd ezt követi a protokoll listaneve. Ez legyen H és HS-Link. A megírt illesztő batch vagy script állományok neveit is be kell gépelnünk. Egy ik a fel, másika a letöltéshez kell hogy funkcionáljon. Nálam ugyanaz a kettő: HSLINKB. Batch vagy Script file. Az enyém DOS Batch állomány. DL név, azaz DOWNLOAD-nál megkérdezze-e az érkező file nevét a felhasználótól. HS-LINK-nél nem. Van-e olyan kódst ring aminek az érkezésekor a protokoll automatikus indítását eredményezi? Ehhez jobban kell ismernünk a protokollt, részletesen el kell olvasni a hozzá csatolt dokumentációkat.

Kermit protokoll

A Kermit protokoll igazításához kínál lehetőséget e menüpont. Mivel a Kermit transzfert szinte egyáltalán nem használják kis gépes rendszerekben, ezzel sokat nem kell foglalkoznunk. Az eljárás igen bonyolult, a beállítások módosításához a protokollt részletesen kellene tanulmányoznunk.

A kommunikációs portok beállítása

Ha nem stimmel a portok beállítása, akkor itt átírhatjuk a megszakításvektorát, és a báziscímét. Külső modemek esetén van erre nagy szükség.

Ha minden módosítást elvégeztünk, és saját arculatunkra állítottuk a programot, akkor elmenthetjük a beállításokat és elkezdhetjük a TELIX használatának tárgyalását.

A TELIX használata

Az ALT-Z billentyűkombinációval lekérhetjük a program egyetlen súgó képernyőjét. Ezen a parancsok billentyűkombinációi, és egy kiterjesztett állapot információ látható. Leolvasható, hogy a TELIX telefonkönyve az ALT-D leütésével érhető el. Amennyiben az ellőbb beállítottuk a gyorshívó sort, most az fog megjelenni. A beállított címeknél ugyan azokat az információkat kell megadnunk mint a TERM95-nél, és a tárcsázá s menete is ugyanaz lesz. Ha a kapcsolat létrejött, a TELIX tudatja velünk annak sebességét és esetleg a típusát is. Újdonság, hogy beállított adatok megtekinthetőek anélkül, hogy megpróbálnánk átírni. A program ugyanakkor külön kérés nélkül is feljegyzi a hívások számát, és az utolsó sikeres hívás időpontját.

Upload és Download a TELIX-ben

Az UPLOAD és DOWNLOAD az ALT-S és ALT-R kombinációkkal, vagy egyszerűbben a PageUp és PageDown gombokkal érhető el. Meg kell választanunk az adatátviteli protokollt. Ki kell jelölnünk az adásra szánt állományokat. Az egyfile-os protokollokkal is több állomány küldhető át, mivel a TELIX ilyen esetben többször adja ki a parancsot. (Pl.: YMODEM batch) A megjelenő ablakban tájékoztatást kapunk az hibákról, az átlagos átviteli sebességről, sőt a program jóslásokba is bocsátkozik az átvitel idejét il letően.
Vétel esetén, ha jóslásos alapon megy a filenév átvitel, akkor alkalmunk nyílik elutasítani a jósolt nevet, és sajátot adni az érkező állománynak. A ZMODEM és a CIS B, ha úgy állítottuk be, automatikusan hajtódik végre.
Nem esett szó még az ALT - = -vel elérhető Doorway módról, ahol a ténylegesen beütött billentyű scan kódját kapja a modem. A CHAT mód pedig (ALT-Y), egy másik társunkkal való osztott képernyős fél-duplex beszélgető üzemmódba való kapcsolást eredm ényezi. CTRL-END segítségével küldhetünk megszakítás jelet az ellenállomásnak.

Utolsó utáni simítások

Amennyiben a kommunikációval gondunk lenne az ALT-P által felkínált menüben még végezhetünk módosításokat. Ezek nem lesznek lementve, csak ideiglenes beállítások. Gyors átkapcsolási lehetőség nyílik a paritásbites CompuServe és a BBS-es paritás n élküli mód között. Módosítható a sebesség, a kommunikációs port száma, és bites beállítása.
Hogy könnyebbé tegyük a kapcsolatfelvételt és a kommunikációt, szinte bármely billentyűre írhatunk makrót az ALT-K felhasználásával. Mivel a program nem használja például a funkció billentyűket, gyors parancsokat rendelhetünk hozzájuk. Persze a Terminál emuláció csavar egyet a dolgon, de szerencsére a normál scan kódokat is alkalmazhatjuk. A makrók elmenthetőek, de a legutolsó beállítások mindig aktívak maradnak.
DOS funkciók hívása akár a kapcsolat ideje alatt is megengedett, bár veszélyes. Ugorhatunk DOS shellbe, lekérdezhetjük egy könyvtár tartalmát, ezzel együtt kiszámolva, hogy ZMODEM alkalmazásával mennyi ideig tartana az átvitel. Törölhetünk le áll ományt, sima DOS parancsot hajthatunk végre, és futtathatjuk a beállított editort is.

Összefoglalás: TELIX

A TELIX ugyan nem tartozik azok közé a programok közé, amelyek szépségükkel, interaktivitásukkal akarják meghódítani a felhasználó szívét, de mindenképpen felhasználóbarátabb környezetet képes teremteni. A szoftver elkészítői céljukként tűzték ki , hogy a program könnyen kezelhető legyen, de ez az előny - ha lehet - ne menjen a sebesség rovására.
A program gyakran akad le, de a vonalat akkor sem veszíti el, és egy melegindítás után a munkánkat folytathatjuk, ha máshogy nem, akkor a TERM95 segítségével. Az is igaz, hogy a nagyon kis programokkal nehezen barátkozik transzfer során, de a vég szó talán mégis lehet az, hogy a program megvásárlása időben, pénzben, és főleg idegiekben megtérülő beruházás.

Utószó

A kommunikációs programokról könyveket írnak. E könyvek sem tartalmazzák az összes információt ami az adott szoftverre jellemző. Kis hazánkban pedig ezek a könyvek nem jelennek meg magyar fordításban, csak igazán elvétve. Amiről pedig van irodalo m, csak az válik meg is vásárolhatóvá a többség számára. Sok olyan program jelenik meg, amely nem sokkal születése után elveszik a feneketlen süllyesztőben. Ezért igyekeztem volna programok széles skáláját felvonultatni, de e dolgozat keretei csak azt te tték lehetővé, hogy általános tájékoztatást nyújthassak azokról a beállításokról, amelyek minden programban hasonlóak, és amelyektől több nem is kell, hogy használható legyen a szoftver amit kezünkbe veszünk.