Civil szervezetek

Elérhetőségeink Történetünk Kép galéria Újságok
Helyi rendeletek Aktuális Intézmények Önkormányzat Pályázatok

Választás2010

Bemutatkozás

 

E-mail

Működő üzletek

Mezőpeterd Online

   
Boldog névnapot kívánunk!

U t o l s ó  m o d o s í t á s :2011.04.26.

 

 Intézmény

 

Mezőpeterd  Község Önkormányzata  falugondnoki szolgálatának szakmai programja

 Mezőpeterd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló tovább

 

 
 


Gondoskodás 2001 Zsákai Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

Mezőpeterdi nappali ellátást nyújtó intézménye
Mezőpeterd, Petőfi u. 19. sz.

Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az Idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, illetve a 18. életévüket betöltött személyek napközbeni gondozására szolgál.

További szolgáltatások:

-         Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-         Házi segítségnyújtás

Családsegítő szolgálata
Mezőpeterd, Jókai u. 2. sz.

A szolgáltatás célja:

A településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, a problémákat kialakító okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A szolgáltatás feladata:

-         a lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, az előforduló problémák okainak feltárása, jelzése az illetékes hatóságok felé,

-         tájékoztatás adása a társadalombiztosítási családtámogatási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről,

-         mentálhigiénés, szociális, életvezetési tanácsadás,

-         az egyén és a család panaszainak meghallgatása, ezek orvoslásának kezdeményezése,

-         közösségfejlesztő, egyéni, csoportos terápiás programok kezdeményezése, szervezése.

Gyermekjóléti szolgálata
Mezőpeterd, Jókai u. 2. sz.

Elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre.

A gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

-         a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése,

-         tanácsadás (mentálhigiénés, nevelési) ill. a tanácsadások igénybevételének lehetőségéről tájékoztatás, segítségnyújtás a tanácsadás felkeresésében,

-         szociális válsághelyzetben élő várandós anya segítése, támogatása,

-         hivatalos ügyek intézésének segítése, szükség esetén támogatások megállapításának, ellátások igénybevételének kezdeményezése,

-         a gyermek számára olyan szabadidős programok szervezése, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák,

-         a gyermekjóléti szolgálat közreműködik a településen a gyermek átmeneti gondozását saját háztartásukban helyettes szülőként vállaló személyek, családok felkutatásában, továbbá tájékoztatást ad számukra az átmeneti gondozás keretében ellátandó feladatokról, illetve a helyettes szülői jogviszonyról. A gyermekjóléti szolgálat nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.