Biszmi-Lahi ar-rahmáni r-rahím


A MAHDI (A) ELJÖVETELE


Allah a Könyörületes és az Irgalmas nevében. A hála Allahot a teremtmények urát illeti. Dicséret és béke legyen Küldöttén és Prófétáján és háza népén a tisztákon és a kiválóakon, és Allah átka legyen minden ellenségükön!


És ami ezután jön:


Így szólt a hatalmas Allah: „Bizony Allah azt akarja távolítani rólatok – ó Ház népe! - a tisztátalanságot és tisztasággal akar megtisztítani benneteket.” (33:33)


A magasztos Allah nem bízza közössége vezetését bűnösökre és tévelygőkre, hanem olyan emberekre kik mentek a hibáktól, tévedéstől és a feledékenységtől és ilyen módon alkalmasak arra, hogy feltétel nélkül követhetők és követendők legyenek a hívők számára. Ők a Ház népe az Ahl Ul-Bayt (A).


Így szólt a Próféta (S): ”Bizony én két olyan dolgot hagyok rátok, melyekbe ha belekapaszkodtok nem tévelyedtek el halálom után. Az első a fontosabb Allah könyve (Szent Korán), mely kötelék az ég és a föld között, a másik pedig a családom, a házam népe ( Ahl Ul-Bayt) ezek ketten nem válnak szét a világ végéig, de lássátok, hogy hogy össze fogtok különbözni őket illetően.”(Tirmidhí, Ahmed Ibn Hanbal, Ibn Athír, Sziyúti, Al-Hákim, Muszlim stb.)


A Próféta (S) 12 imámot hagyott a közösségre annak vezetésére, elsőjük Ali ibn Abí Tálib (A) , a 12. pedig Mohamed ibn Haszan Al-'Aszkarí (A) a rejtőzködő imám, aki gyermek korában elrejtőzött az emberek elől. hogy később az idők végezetén visszatérjen és úgy megtöltse a földet igazsággal és egyenlőséggel, mint ahogy annak előtte megtelt zsarnoksággal és elnyomással.

Az igaz úton vezérelet imám rejtőzködésének 2 szakasza van.

Az első a „kis rejtőzködés” időszaka, mely 72 esztendeig tartott és ez idő alatt az Imámmal (A) 4 közvetítő tartotta a kapcsolatot. Név szerint: 'Uthmán ibn Sza'íd Al-'Umarí, Muhammad ibn 'Uthmán Al-'Umarí, Huszain ibn Rúh és 'Alí ibn Muhammad Asz-Szamarí. A 4. közvetítő halála után megkezdődött a „nagy rejtőzködés” időszaka, mely napjainkban is tart. A rejtőzködés ezen második szakaszában nincs közvetlen és speciális közvetítés illetve helyettesítés az Imám és a közösség között. Ehelyett napjainkban az Imám (A) általános helyettesei a hittudósok, de az Imám (A) így is tudja vezetni a közösséget, mint ahogy a Nap is meg tudja világítani a földet amikor eltakarja a felhő.


Jelenleg tehát a közösséget a távol levő Mahdi Imám (A) vezeti, akinek nevében a hittudósok lépnek fel, ez tartani fog egészen addig míg egyrészt meg nem valósulnak visszatértének objektív feltételei, másrészt ameddig be nem következnek a visszatérést megelőző jelek. Addig is kötelező a hívőknek mindig felkészültnek lenni a visszatérésre, el kell hagynia a rossz cselekedeteket, lélekben emelkedjenek az anyagvilág fölé, végezzék el az imákat és tartsák meg a böjtöt, terjesszék az Ahl Ul-Bayt (A) tudását, és fohászkodjanak a magasztos Allahhoz az Imám mielőbbi visszatértéért.


A Mahdí (A) visszatértének 4 objektív előfeltétele van, ezek a következőek:

1. Megfelelő szemlélet és ideológiai felkészültség az embrekben a tevőleges változtatásra az egész földön egy időben, a Mohamed (S) által kapott kinyilatkoztatás és törvény világméretű elterjedése.

   1. Egy nagy formátumú tapasztalt katonai és politikai vezető megléte megfelelő képességekkel a forradalmi változások operatív véghezviteléhez, rátermettséggel az egész föld vezetéséhez és az igazságosság terjesztéséhez, közvetlen feltételeket teremtve az Imám (A) eljöveteléhez.

   2. A fentebb említett nagy formátumú vezetőnek megfelelő számú, megfelelő felkészültségű aktív támogatóval kell bírnia az igazság terjesztésére.

   3. A változásra való igénynek széles népi bázisa kell, hogy legyen, a támogatók megfelelő felkészültségével a világ népei körében.

Ezen négy feltételnek egy időben kell teljesülnie, hogy az Imám (A) visszatérhessen.

Maga a visszatérés a következőképpen fog végbemenni:

Egy hidzsra szerinti páratlan évben fog bekövetkezni, muharram hónap 8-án az esti ima után a mekkei Szent Mecsetben a Ka'bánál, egy pénteki nap előestéjén fog kezdődni. Ekkor a Mahdí (A) 313 társa támogatásával kinyilvánítja visszatértét Mekka népének, majd hatalmába keríti a mecsetet. Majd másnap az asúra napján szózatban kinyilvánítja magát a föld összes népének a világ összes nyelvén, ezzel megkezdi országlását, hogy úgy megtöltse a földet igazsággal és egyenlőséggel, mint ahogy az korábban megtelt zsarnoksággal és elnyomással.

A Mahdí (A) eljövetelét közvetlenül 20 „nagy jel” fogja bevezetni, ezek a következőek:

 1. A zsidóság összegyűlése Palesztína földjén.

Erre a Szent Korán 17:104 verse utal: „azt mondtuk Izrael fiainak: „Lakjátok ezt a földet! És amikor eljő a túlvilág ígérete, tarka tömegben hozunk elő benneteket.””

Egy másik Koránidézet így taglalja a kérdést: ”És Izráel fiaival kapcsolatban eképpen döntöttünk az írásban: „Bizony , ti két ízben fogtok romlást okozni a földön, és fennhéjázva fogtok hatalmaskodni. Amikor az első alkalom fenyegetése bekövetkezik, hatalmas erejű szolgáinkat küldjük ellenetek. És tüzzel-vassal végigkutatják házaitokat és a fenyegetés beteljesedik. Azután visszaadjuk fölöttük a hatalmat, s bőségesen ellátunk benneteket javakkal és fiúgyermekekkel és számosabbá tesszük hadi népeteket.” Ha jót cselekesztek, magatok hasznára teszitek a jót. Ha pedig rosszat cselekesztek, az is a magatoké. „És amikor az utolsó alkalom fenyegetése bekövetkezik, elküldjük ismét szolgáinkat, hogy fájdalom torzítsa el orcátokat, és hogy behatoljanak a mecsetbe, amiképpen első ízben behatoltak oda, és földig rombolják azt, ami a hatalmukba került.”” (17:4-7)

Mit is jelentenek ezek a koránversek? Mint láthatjuk a zsidóság összegyűlik egy bizonyos földön, ez alatt Palesztína földje értendő és hatalmukba kerítik az Al-Aqsza mecsetet, majd mindkét alkalommal Allah szolgái fogják azt felszabadítani uralmuk alól. A 2. felszabadítás pedig egy lesz a Mahdi (A) eljövetelével. A végső győzelem már az ő vezetésével következik be.

 1. Egy férfi eljövetele Qum városából, aki az igaz útra hív, összegyűjti a népet és megacélosítja szívüket, hogy nem lesznek gyávák a háborúban. Allahra fognak hagyatkozni és példaképek lesznek a hívők számára.

 2. Katonai erők lépnek fel az Imám (A) nevében, nem sokkal annak visszatérte előtt. Nem fogják a Ház Népe (A) ellenségeit téríteni, hanem pusztítani fogják őket.

 3. A Mahdi (A) keletről, pontosabban Khoraszan iráni tartománybók jön el, fekete zászlókkal és hadai élén felszabadítja Jeruzsálemet.

 4. Fekete turbánosok a Próféta (S) nemzetségéből harcolni fognak az Imám (A) ellenségei ellen. „Magasra emelik” azaz győzelemre viszik az igazság zászlaját, majd a visszatérés után átadják azt a Mahdinak (A). Amikor feltűnnek az Imám (A) fekete zászlói az Ahl Ul-Bayt (A) ellenségei átkozni fogják a fekete turbánosokat keleten és nyugaton.

 5. Nagy öldöklés lesz Jeruzsálem környékén a Mahdi (A) támogatói és ellenségei között.

 6. Arab seregek vonulnak be Irakba nyugatról.

 7. 70 ártatlan lélek fog vértanúságot szenvedni nadzsafban az igazak közül.

 8. A hittudomány központja átköltözik Nadzsafól Qumba.

 9. Eljön a „Szufiáni”, hadsereget toboroz és kegyetlenkedést és elnyomást gyakorol az Ahl Ul-Bayt (A) híveire. A Szufiáni Abú Szufiánnak lesz mint vérségi mint ideológiai leszármazottja. Ő előtte jön el a „Sayszabáni”, aki Kawfan (?) földjéről fog eljönni, mint a forrás fog előtörni, majd a Szufiánit fogja követni.

 10. Idegen katonai erők foglalják el Irakot és nagy zűrzavar lesz Bagdadban.

 11. Hidzsáz utolsó politikai vezetőjét közvetlen a Mahdi (A) visszatérte előtt Abdullahnak fogják hívni.

 12. Nagy csapások fogják érni az emberiséget, mint járványok (elsősorban pestis), földrengés és szélviharok, nagy félelem lesz úrrá rajtuk.

 13. Egy üstökös fog behatolni a föld légkörébe, mely úgy bevilágítja az éjszakai eget mint a telihold, hatására meg fog változni a természet az emberiség nagy kárára.

 14. Eljön egy férfi Khoraszanból, ő adja majd át a zászlót a Mahdinak (A) a főhatalommal és a katonai vezetéssel együtt. Sa'íb ibn Szálihnak fogják hívni, Huszein (A) utódai közül való lesz, és dél Iránban egy Isztakhar nevű városnál legyőzi a Szufiánit fekete zászlói alatt.

 15. Sa'íb ibn Szálih seregei visszaverik a Szufiánit Jeruzsálemig, fekete zászlók alatt és fehér ruhában. Sa'íb ibn Szálih egy fénylő arcú sovány barna fiatalember lesz ritkás szakállal, élesen látó és kemény ember lesz aki nem ismer ellágyulást.

 16. A Yamáni eljövetele az igazság, vagy útmutatás zászlaival. Megtiltja, hogy fegyvert áruljanak az embereknek. Az igazsághoz és az igaz úthoz fog hívni. Ő is Huszein (A) leszármazottja lesz, Haszannak fogják hívni. Hittudós lesz és elképzelhető, hogy Jemenből jön el.Egy muszlimnak sem szabad szembe fordulnia vele, mert különben a tűz népéhez fog tartozni.

 17. A Szufiáni hatalmába keríti Damaszkuszt és Szíriát. A Szufiáni tulajdonságai közé tartozik, hogy istenfélőnek látszó lesz az arca.

 18. Hívás hangzik el az égből az Imám (A) nevében ami keleten és nyugaton, vagyis az egész földön hallható, ez a hang Gábriel arkangyak (A) az igaz lélek hangja lesz. Mindez Ramadán hó közepén következik be. Ekkor Iblisz a vereségét látva arra akarja majd nevelni az embereket, hogy az igazság a kereszténység oldalán van. A kiáltás elhangzása már a Mahdi (A) eljövetelének évében lesz.

 19. Megölnek egy Mohamed nevű ártatlan embert a Ka'bánál, aki Haszan (A) leszármazottjai közül való lesz. Erre is egy évvel a visszatérés előtt kerül sor. Ez a gyilkosság felháborítja az égés a föld népét.