Szervetlen kémia

1.A kalcium-szulfát a gyakorlati életben sokszor használt vegyület. Mi a neve?
c. gipsz

2.A következők közül melyik bázikus oxid?
a. CaO

3.A nemfémes elemek...
d. az állítások mindegyike igaz

4.A NaOH vízben oldódó ionkristályos vegyület. Vízben melyik folyamat játszódik le?
d. oldódás

5.Az oxidok kötéstípusát elsősorban megszabja...
a. a reakciópartner polarizációs hatása
b. a reakciópartner átmérője
c. a reakciópartner elektronegativitása
d. a reakciópartner elektronszerkezete

6.A kémiai elemek definíciója:
c. azonos protonszámú atomok halmazai

7. Az elemi halmazok...
c. egyik sem igaz

8.Mi a timföld összetétele?
c. Al2O3

9.A molekularácsos elemek között standard állapotban...
b. vannak szilárdak
c. vannak cseppfolyósak
d. vannak gázhalmazállapotúak

10. A rácsenergia növekedésével nő az ionrácsos vegyületek...
b. keménysége és olvadáspontja

11.Melyik jelölés fejezi ki a legpontosabban az s-elemek atomjainak elektronszerkezetét?
a. (n-1) nemesgázszerkezet ns1-2

12. Melyik vegyület cseppfolyós halmazállapotú standard körülmények között?
c. CCl4

13.A KI kristályrácsának felbontásához a mérések szerint 640 kJ energia szükséges mólonként. Oldáshője vízben 21 kJ/mol. Mennyi a hidratációs energiája?
d. -619 kJ/mol

14.A kémiai elemek..
. b. azonos rendszámú atomokból állnak
d. atomjaik elektronegativitás-különbsége = 0
e. atomjaik között fémes vagy kovalens kötés lehetséges

15. A felsorolt állítások a vegyületek közül egyre igazak: középerős sav, több lépésben disszociál, alacsony hőmérsékleten olvadó kristályos anyag, vízelvonó szer.
b. H3PO4

16. A vegyületek nagy csoportját a nemfémek egymással alkotott vegyületei képezik. Melyik kötéstípus az uralkodó ezekben a vegyületekben?
b. kovalens kötés

17.Melyik megállapítás igaz? - Korrózió
a. előfordul, hogy az átalakulás a fém belsejéig hato
d. a vas rozsdásodása is korrózió
e. egyes fémeknél az oxidációs folyamat megáll a fém felületén

18.A molekularácsos elemek halmazaiban...
c. egyik megállapítás sem igaz

19.Melyik ezüstvegyületet használják a fényképezésnél?
e. AgBr

20.Melyik hidrogénvegyületben várható a legerősebb hidrogénkötés kialakulása?
c. HF

1. A nátrium-karbonát
A) vízben jól oldódik,

2. Az alkálifémek karbonátjainak vizes oldata.
B) erősen lúgos

3. A következő ionok közül melyik okozhatja a víz keménységét?
E) Ca2+

4. A víz változó keménységét
A) karbonátok okozzák

5. Melyik só okozhatja a víz állandó keménységét?
A) CaCO3!!!!
D) Mg(HCO3)2

6. A vízlágyítás
A) a szabad kalcium- és magnéziumionok eltávolítása

7. Melyik vegyület fehér színű?
B) Gipsz

8. A vas(II)-ionok
C) zöldek

9. Az alumíniumra vonatkozó állítások közül az egyik hibás. Melyik az?
B) Égése endoterm folyamat, a reakcióhő: +3360 kJ/mol.

10. A felsorolt fém-hidroxidok közül melyik oldódik nátrium-hidroxidban (amfoter)?
A) Alumínium-hidroxid.

11. A felsorolt vegyületek közül melyik oldódik jól vízben?
A) Magnézium-karbonát.

12. A CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 reakció a felső nyíl irányában kifejezi
E) a víz változó keménységének megszüntetését.

13. A nemfémes elemek
A) elektronegativitása nagyobb, mint a fémeké

14. Az oxosavak molekuláiból vízvesztéssel keletkező anyag
C) általában molekularácsos oxid

15. Miből áll a szuperfoszfát?
C) Ca(H2PO4)2 + CaSO4

17. A szilícium-dioxid
E) rácsába SiO4-tetraéderek közös oxigénatomokkal kapcsolódnak egymáshoz.

18. A kén-dioxidra és az ammóniára egyaránt jellemző, hogy
D) mindkét vegyület elemeiből előállítható

19. A kénsavra vonatkozó alábbi állítások közül melyik hibás?
B) A cinket és a rezet hidrogénfejlődés közben oldja.
C) Vízzel hőfejlődés közben elegyedik, mindig a kénsavat kell vékony sugárban a vízbe önteni keverés közben.

20. Várhatóan melyik anyag oldódik legjobban az apoláros benzolban?
C) jód

21. Melyik elem adott módosulatában van a legtöbb atomból álló molekula?
E) Rombos kén.

22. A tömény hidrogén-fluorid tömény salétromsavval elegyítve egymással reakcióba lép: HF + HNO3 = H2NO3+ + FA Brönsted-elmélet értelmében melyik két anyagot tekintjük savnak?
C)HF, H2NO+3

A felsorolt oldatokba fenolftalein-oldatot cseppentünk. Melyik oldatban jelez az indikátor lúgos kémhatást?
a. Ca(OH)2

Melyik, egyenlet a leghelyesebb?
a. Fe + 2 H3O+ = Fe++ + 2 H2

Mennyi a W elem legmagasabb vegyértékű oxidjában az elem atomjának oxidációs száma?
c. +4

Az X-O -H kötéseket tartalmazó vegyületek vízzel való viselkedése függ az O-H kötés polaritásától, amit viszont az X atom elektronegativitása, illetve polarizációs hatása befolyásol.
Hogyan fog viselkedni vízben oldva az X-O-H összetételű vegyület, ha X nagy elektronegativitású és. nagy polarizáló hatású ion?
e. savként ?

Cseppfolyón ammóniában sok ionkristály (pl. kloridok, bromidok, jodidok) olyan jól oldódik, mint a vízben. Mi ennek az oka?
a. az ammóniamolekula erősen dipólus, hasonlóan a vízmolekulához

A fényképezésnél a film előhívásakor milyen reakció megy végbe?
e. redukció

A kémiai elemek definíciója
a. azonos protonszámú atomok halmazai

Melyik elem oxidjának vizes oldatában találunk olyan összetett ionokat, amelyekben a kötésszög 109,5o?
d. W ?

A helyi elem képződésének fontos feltétele
d. különböző standardpotenciálú fémek jelenléte

Az alábbi táblázat az alkáliföldfémek halogenidjeinek rácsenergiáit tünteti fel.
Rácsenergia (kJ/mol)
F- Cl- Br- I-
Mg2+ 2848 2459 2385 2286
K2+ 2550 2170 2100 2013
Az alkáliföldfémek halogénvegyületeinek rácsszerkezete ugyancsak hasonló. Melyik megállapítás a leghelyesebb?
Rácsenergia (kJ/mol)
F- Cl- Br- I-
Na+ 893 760 726 678
K+ 818 695 670 632
b. a rácsenergia általában annál nagyobb, minél nagyobb az ion töltése és minél kisebb a mérete

Melyik az az ezüst-halogenid, amelyikben a kötés leginkább ionos?
b. AgF ?

Három kémcsőben gázhalmazállapotú hidrogén-halogenid van. A kémcsöveket megszámozzuk 1, 2, 3; majd az alábbi kísérleteket végezzük el:
- Ammóniaoldatba mártott üvegbotot tartva a kémcsövek nyílásához, mindhárom esetben fehér füst képződését tapasztaljuk.
- Felhevített, izzó acéldrótot mártva a kémcsövekbe az elsőben azonnal barna szín megjelenését látjuk, a második kémcsőben csak az izzó acélszalag többszöri behelyezése után tapasztaljuk a barna szín megjelenését, a harmadik kémcsőben többszöri ismétlés után sem tapasztalunk változást.
A három lehetséges vegyület: a) HCl
b) HBr
c) HI
Melyik kémcsőben melyik vegyiedet található?
d. C) 1c, 2b, 3a,

Egy ionrácsos kristályban a koordinációs szám 8 és 4. (A kationé 8, az anioné.) Melyik vegyület kristályrácsát jellemezhetjük a fenti koordinációs számmal a felsoroltak közül?
e. K2O

A következő ionok közül melyek okozhatják a víz keménységét?
c. Mg2+

Ha folyékony halmazállapotú brómba alumínium darabot dobunk, igen heves reakciót tapasztalunk.
Mi a reakció helyes egyenlete?
b. 2 Al+3 Br2=2 AlBr3

Az NH2- -ion központi atomja vegyértékhéj-szerkezetét melyik jelölés írja le helyesen?
b. 5

A korrózió ellen a leghatásosabban védi a vasat
a. a katódos védelem

Melyik egyenlet írja,le leghelyesebben az Al és a FeO, reakcióját?
c. egyik sem

Az alábbi hidrogén-halogenidek közül melyiket a legkönnyebb cseppfolyósítani?
c. HF

A vizes oldatok kémhatását jellemezzük az oldat
c. oxóniumion koncentrációjával

Általában azok a vegyületek hidrolizálnak, amelyek vízben való oldásakor
c. amilyen mértékben csökken az oxóniumion-koncentráció, olyan mértékben nő a hidroxidion-koncentráció (vagy fordítva)

Melyik só okozhat vízkeménységet?
d. Ca(HCO3)2

A nemfémek atomjai gyakran alkotnak egymással olyan vegyületeket, amelyek kétatomos molekulákból épülnek fel. Mi jellemzi ezeket a vegyületeket?
e. az atomok kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz

Az adatok alapján következtessünk arra, milyen összefüggés van az ionrácsos vegyületek rácsenergiája és az alkotórészek (pl. anionok) mérete között.
Példaként tekintsük az alkálifémek halogénvegyületeit, amelyekben az ionok töltésszáma és rácsszerkezete azonos!
Rácsenergia (kJ/mol)
F- Cl- Br- I-

Na+ 893 760 726 678
K+ 818 695 670 632
d. a rácsenergia az ionok méretének növekedésével csökken

Az elemi halmazok
e. egyik sem igaz

A rácsenergiák alapján állapítsuk meg, hogy melyik halogenidnek a legalacsonyabb az olvadáspontja?
b. D

Hogyan kellene megváltoztatni az ammóniagyártás során a koncentrációviszonyokat (azonos hőmérsékleten), ha az ammóniaképződést kívánjuk elősegíteni?
N2+3 H2-2 NH3
c. a fenti változások hasonló eredményre vezetnek

Melyik só okozhatja a víz állandó keménységét?
b. Ca(HCO3)2

A szénnek két oxidja ismert: a CO és a CO2. A két oxid molekulájának jellemző adatait és az oxidok néhány tulajdonságát tüntettük fel a táblázatban.
Képződéshők:
?HCO =-110 kJ/mol
?HCO2 = -394 kJ/ mol
Mekkora az alábbi folyamat reakcióhője?
C+CO2-2 CO
d. + 174 kJ/mol

Melyik megállapítás igaz?
e. minden megállapítás igaz

Ha kálium-bromid oldatba klóros vizet öntünk, sárga szín jelzi az elemi bróm képződését. A kémiai változást kifejező egyenlet;
A nyíllal jelölt folyamotok közül melyik jelent oxidációs folyamatot?
a. 2

A következő fémionokat növekvő polarizáló hatásuk szerint állítottuk sorba. Melyik a helyes sorrend?
d. K+, Na+, Ca++, Mg++, Al+++ ?

Melyik ezüst-halogenidben tételezhetünk fel leginkább kovalens jellegű kötést?
c. AgI ?

Melyik állítás NEM IGAZ?
Az s-mező elemeire jellemző, hogy
d. a periódusos rendszer 1/A, illetve II/A csoportjaiba tartoznak

Melyik egyenlet fejezi ki helyesen a folyamat mennyiségi arányait?
d. mindegyik (A, B, C)

A vegyületek nagy csoportját a nemfémek egymással alkotott vegyületei képezik. Melyik kötéstípus az uralkodó ezekben a vegyületekben?
d. kovalens

A hidrogén-halogenidek molekuláiban a HI › HF felé a kovalens kötés egyre polárisabbá válik. Állapítsuk meg, melyik vegyület lesz a legerősebb sav vízzel szemben!
b. HI

A grafikon a kalcium különféle halogénekkel képezett vegyületeinek olvadáspontértékeit mutatja. Mi az oka annak, hogy az olvadáspont a fluortól a jód irányába csökken? A fluortól a jódig...
b. csökken a halogének elektronegativitása

Melyik elem oxidjában lehet a kötésszög 120o?
c. W

A kémiai elemek
d. atomjaik között fémes vagy kovalens kötés lehetséges

A felsorolt hidrogénvegyületek vízzel szembeni savas jellege - a nyíl irányában - nő, bázisos jellege csökken.
PH3 ›H2S ›HCl
Mi ennek az oka? Az elektronegativitások:
H:2,1; P:2,1; S:2,5; Cl:3,0
c. a kötéspolaritás növekedése

A felsorolt oxidok közül az egyikre mindkét állítás igaz: molekularácsos, semleges oxid. Melyik a kérdéses oxid?
a. H2O

A felsorolt vegyületek közül melyik nem lehet biztosan molekularácsos?
Op.(oC) Fp.(oC)
CH4 -182 -161
SiH4 -184 -112
CCl4 22,6 76,7
CHCl3 -63,6 61,2
CaCl2 782 1600,0
b. 5

Az oxidok kötéstípusát elsősorban megszabja
a. a reakciópartner elektronegativitása

Melyik egyenlet jelöli jól a Cu oldódását salétromsavban?
d. Cu+4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

Hasonlítsuk össze a víz és a kén-hidrogén-molekula szerkezetét!
Kötéstávolság: H-S: 0,133 nm, H-O: 0,10 nm.
Tudjuk, hogy a kén- és az oxigénatom vegyértékhéj-szerkezete hasonló (s2p4), a molekulák izoelektronosak.
Mi az oka annak, hogy a két molekula szerkezeti adatai ennyire különbözőek?
d. C) a 4 vegyértékelektron-párral a központi atom vegyértékhéja nem telített a H2S esetében

A korrózió
e. a fémek felületén a környezet hatására történő kémiai változás

Melyik hidrogénvegyületben várható a legerősebb hidrogénkötés kialakulása?
b. HF

A kémiai elemek lehetnek
b. azonos protonszámú, különböző neutronszámú atomok halmazai

Mi a szerepe a MnO2-nak a 4 HCl+MnO2=MnCl2+2 H2O+Cl2 reakcióban?
a. oxidálószer

Míg a NaBr színtelen, vízben jól oldódó vegyület, az AgBr fehér színű és vízben oldhatatlan. Mivel magyarázható a tulajdonságokban mutatkozó különbség?
a. az AgBr-ban a kötés kovalens, a NaBr-ban ionos

Hogyan nevezzük az alábbi folyamatot?
H2S+I2-2 HI+S
c. redoxifolyamat

A Cl2/Cl-| I-/I2 összeállítású galvánelem elektromotoros ereje 0,82 V. A Cl2/Cl-|Br-/Br2 összeállítású galvánelem elektromotoros ereje 0,29 V. Az elektromotoros erő értékeinek összevetése alapján melyik megállapítást fogadjuk el a leghelyesebbnek?
c. a klór könnyebben oxidálja a jodidiont, mint a bromidiont

Az ionrácsos vegyületekre jellemző megállapításokat válogassuk össze! Mely megállapítások igazak az ionrácsos anyagokra?
a) a kristály rácspontjaiban molekulák vannak
b) az anyag olvadáspontja magas, keménysége nagy
c) szilárd, kristályos formában, vezeti az elektromos áramot
d) a rácspontokban azonos töltésű ionok vannak
e) a vízben általában jól oldódnak, oldatuk jó vezető
e. bde

A hidrogén-halogenidek vízben jól oldódnak. Az oldás folyamatának jelölése: HX+H2O-H3O++X- (X halogénatomot jelöl) Minek nevezzük a folyamatot?
c. sav-bázis folyamatnak

Miért nő meg az ecetsav vezetőképessége, ha vízzel felhígítjuk?
a. megnő a disszociáció mértéke

Négy kémcsőben az alábbi vegyületek vizes oldatai lehetnek:
NaOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 NH3
Nem tudjuk, melyik kémcső melyik anyagot tartalmazza, ezért a kémcsöveket megszámozzuk, majd a számozás szerint az alábbi azonosítási reakciókat végezzük el: 1.a kémcső nyílásához sósavba mártott üvegbotot tartva fehér füst képződik 2. CO2 hatására fehér csapadék képződik, amely további CO2 bevezetésekor feloldódik 3. CO2 hatására fehér csapadék képződik, amely CO2 feleslegben nem oldódik fel 4. az előbbi reakciók egyikét sem mutatja az oldat. Állapítsuk meg, melyik kémcsőben melyik anyag található? Mi a helyes csoportosítás?
a. 1d 2b 3c 4a ?

A korróziót okozhatja
c. a fenti anyagok mindegyike

Melyik pH-érték jelez erősebben savas kémhatást?
d. 1

Melyik két elem képezhet molekularácsos oxidot?
a. U és W

Melyik egyenlet írja le leghelyesebben a jelölt folyamatot minőségi és mennyiségi szempontból?
c. 2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2
A felsorolt vegyületek vizes oldatai közül melyiknek savas a kémhatása?
d. NH4Cl

Ónnal bevont vas védőrétegének megsérülése esetén
b. először a vas oxidálódik ?

A foszfor-pentaklorid hevítés hatására (200 °C; 0,1 MPa) disszociál az alábbi egyenlet szerint:
PCl5-PC13+Cl2 Mekkora a folyamat egyensúlyi állandója (K), ha 10 dm3-es zárt edényben (megfelelő hőmérsékleten és nyomáson) egyensúlyi állapotban 4 mol PCl5 2 mól PCl3 és 2 mol Cl2 van a gázelegyben?
e. 0,1

A hidrogén-halogenidek közül melyik várhatóan a legkevésbé stabilis vegyület? A kötési energiák:
?HH-F =563 kJ/mol, ?HH-Br =366 kJ/mol,
?HH-Cl =432 kJ/mol, ?HH-I =299 kJ/mol.
b. HI

A kén-hidrogén-gáz a vízben oldódik. A folyamat reakcióegyenlete: H2S+H2O-H3O+ + SH- Hogyan nevezzük a fenti folyamatot?
c. sav-bázis folyamat

Réz(II)-kloridból, alumínium-kloridból és kálium-kloridból álló oldathoz nátrium-hidroxid-oldatot adunk nagy feleslegben. A levált csapadékot leszűrjük. Milyen anyagot tartalmaz a csapadék?
e. Al(OH)3

A nitrogéncsoport fontosabb hidrogénvegyületeinek olvadás-és forráspontértékeit látjuk a táblázatban: Olvadáspont (°C) Forráspont (°C)
NH3 - 77 -33,4 PH, -113,8 -87,7 AsH3 -116,3 -62,5
Elsősorban mivel magyarázható az ammónia magas olvadás- és forráspontja?
b. az ammóniamolekulák közötti erős hidrogénkötések kialakulásával

A cézium-kloridban (CsCl) a koordinációs szám 8. Ez azt jelenti, hogy
c. minden céziumiont nyolc kloridion és minden kloridiont nyolc céziumion vesz körül

Melyik jelölés írja le a feladat megoldásában szereplő vegyület molekulájának szerkezetét?
2 P+5 Br2=2 PBr5
b. 4

Az alább felsorolt vegyületek kémiai stabilitása és reakciókészsége különböző: CH4, NH3, H2O Mi lehet az oka?
b. a molekulákban különböző számú kötő-, illetve nemkötő elektronpár található a vegyértékhéjakon

ligandumok minősége szabja meg
A következők közül melyik bázikus oxid?
b. CaO

Melyik ezüstvegyületet használják a fényképezésnél?
d. AgBr

Az alábbi hidrogénvegyületek közül melyikben lehet a hidrogénatom oxidációs száma: -1.
e. LiH

Melyik csoportban vannak kizárólag olyan vegyületek, amelyek szilárd állapotban molekularácsot alkotnak?
c. H2O, CH4, SO2

Az ammóniagyártás folyamatát kísérő hőváltozást is jelölhetjük: N2+3 H2 - 2 NH3 ?Hr= -92,4 kJ
Állapítsuk meg a reakcióhő alapján, mennyi az ammónia képződéshője!
a. -46,2 kJ ?

Több vegyület vizes oldata nem semleges, hanem savas vagy lúgos kémhatású. Mivel magyarázható a tapasztalat
c. hidrolízissel

Melyik sorban van csak s-mezőbe tartozó elem?
c. K, Ca, Ba, Fr

Táblázati adatokból láthatjuk, hogy a Cl2/Cl- rendszer standard-elektród potenciálja +1,36 V, a I2/I- rendszeré +0,54 V. Mennyi a Cl2/Cl|I-/I2 összeállítású galvánelem elektromotoros ereje?
b. 0,82 V

Klór, fejleszthető úgy is, hogy MnO2-ra sósavat öntünk: 4 HCl+MnO2=MnCl2+2 H2O+Cl2. Hová soroljuk a fenti folyamatot?
e. redoxifolyamat

Mennyit változott a mangán oxidációs száma az előző feladat reakciója során?
a. 2

Melyik só alkalmas a vízkeménység megszüntetésére (vízlágyításra) ?
c. Na2CO3

C+CO2-2 CO ?HCO =-110 kJ/mol ?HCO2 = -394 kJ/ mol jelölt folyamatot hogyan lehet legjobban elősegíteni a szén-monoxid képződésének irányába?
c. a hőmérséklet csökkentésével

Cinkkel bevont vas védőrétegének megsérülése esetén
a. először a cink oxidálódik

A hidrogén halogénvegyületeinek olvadás- és forráspont értékeit tünteti fel az alábbi táblázat.
Mivel indokolható a hidrogén-fluorid kiugróan magas forráspontértéke?
d. a hidrogén-fluorid-molekulák között kialakuló hidrogénkötésekkel

Melyik egyenlet jelöli jól az Ag oldását salétromsavban?
c. Ag + 2 HNO3 = AgNO3 + H2O + NO2

Hány gramm NaCl szükséges 7,1 g klórgáz (Cl2) előállításához elektrolízissel? Az anódfolyamat: Cl-›Cl+e- [Mr(NaCl)= 58,5]
e. 11,7 g

Ha a zöld színű vas-klorid oldatába klórgázt vezetünk, az oldat megbarnul. Melyik jelölés írja le helyesen a folyamat lényegét?
b. Fe++ + Cl2=Fe+++ + 2 Cl-

Az ólom klórral kétféle összetételű kloridot képezhet; a két vegyület olvadáspontja nagy mértékben különbözik.
Olvadáspont (C) PbCl2 500 PbCl4 -15 Melyik megállapítás ad magyarázatot az olvadáspontok közötti különbségre?
b. az PbCl4 molekularácsos kristály ?

Néhány hidrid forráspontértékét mutatja a grafikon. Mi az alapvető oka a víz kiugróan magas forráspontjának?
d. a vízmolekulák között hidrogénkötések alakulnak ki

O2--ion található
d. az ionrácsos oxidok kristályrácsában

Az ionrácsokban koordinációs számon értjük
< c. a kristályrácsban egy adott ionhoz legközelebb levő ionok számát

Mennyi. a kénatom oxidációs száma a kén-hidrogén-molekulában?
c. -2

Hogyan szüntethető meg a víz állandó keménysége?

c. Na3PO4 vagy Na2CO3 adagolásával

Az alábbi vegyületek nagy hasonlóságot mutatnak például kémiai stabilitás és reakciókészség szempontjából:
CH4, CF4, CCl4
Mi a kémiai hasonlóság oka?
b. minden molekulában azonos a központi atom, és a kovalens vegyületek tulajdonságait elsődlegesen a központi atom elektronszerkezete határozza meg

Melyik állítás igaz?
c. az s-, p-, d-, f-mező elemei egyaránt lehetnek

Az elemek kristályrácsa
b. lehet atom-, molekula- vagy fémrácsos

Melyik jelölés fejezi ki a legpontosabban az s-elemek atomjainak elektronszerkezetét?
b. (n-1) nemesgázszerkezet nsl-2

Az ábrán az ammónia laboratóriumi előállításához használatos készülékek láthatók. A kémcsőben Ca(OH)2 és NH4Cl keverékét hevítjük. Melyik ábrán nincs hiba?
e. 3

A feladatban felsorolt halogénvegyületek, közül melyik lehet szilárd halmazállapotú standard körülmények között?
b. SiI4

Hogyan változtathatjuk meg a feladatban jelölt folyamat egyensúlyát az ammónia (NH3) képződésének irányába (elvileg)?
N2+3 H2 - 2 NH3 ?Hr= -92,4 kJ
b. a hőmérséklet csökkentésével és a nyomás növelésével

A fémek vegyületei gyakran ionrácsban kristályosodnak. A felsorolt ionrácsos vegyületek közül melyikben van kifejezetten ionos jellegű kölcsönhatás az alkotórészek között?
a. CaF2

Melyik állítás NEM IGAZ?
d. C) jól vezetik a hőt és az elektromosságot

Melyik elem oxidja a legerősebb bázis vízben oldva?
b. Y

Hány nk°-ú az a víz, amelynek 2 dm3-ében 50 mg CaO-nak megfelelő kalcium-, illetőleg magnéziumsót találunk.
a. 2,5

Az alkáliföldfémek kloridjainak, olvadáspont-változását mutatja a grafikon. Mi az oka annak, hogy az olvadáspont az alkáliföldfémek rendszámával növekszik?
(A BeCl2 még molekularácsos anyagnak tekinthető.)
A rendszámmal...
c. nő az ionméret, és ezzel együtt csökken a polarizáló képesség

A vizes oldatok savas, illetve lúgos kémhatását legegyszerűbben az oldat pH-jával jellemezhetjük. Az alábbi pH-értékek közül melyik jellemzi a tiszta víz kémhatását?
c. 7