HÓHELYZET:  Biharfüred, VLEGYÁSZA /VERTOP  METEÓ   RADAR   MÉRS.   IDõKÉP  WEBCAM   SAT  TÉRKÉP

A HONLAPOMRÓL      BIHARI TÚRAINFÓK      TÚRALEIRÁSOK         OLVASNIVALÓK          FOTÓK           LINKAJÁNLÓ 
.
105 évvel ezelött halt meg Czárán Gyula
Az alábbi cikk  a Vasárnapi ujságban 1906-ban 
jelent meg ( 4. sz. 1906.,53. ÉVF., BUDAPEST, JANUÁR 28)
SZERKESZTŐ:HOITSY PÁL. FŐMUNKATÁRS MIKSZÁTH KÁLMÁN. 


   CZÁRÁN GYULA

Az aradmegyei kies Menyházán e hó 5-ikén egy ideális természetbarát hunyt el. Halála élénk részvétet keltett az egész országban. Mert mindazok, a kik valaha a Bihar-hegységben jártak és Biharfüreden vagy Menyházán megfordultak, tudják, hogy mit vesztett a turista-ügy Czárán Gyulában és sajnálattal adóznak emlékének.
Czárán Gyula az aradmegyei Seprősön 1846-ban született, birtokos örmény családból. Gondos nevelésben részült és Pozsonyban, majd Bécsben jogot hallgatott. Szülei az ügyvédi pályára szánták, azonban a fiatal Czárán nem  nagy hajlandóságot érzett erre, mert ideális lelkével a szabad természetért rajongott s elhatározta, hogy ennek szenteli életét. Az arad megyei Seprőshöz nem messze van már a hegység, s a fiatalember minden szünidejét a Bihar ban és a Kódru-hegységben töltötte. Mint  meglett férfi beiratkozott a selmeczbányai akadémiára, hogy a geológiában is jártasságot szerezzen.
Innét visszatérve, véglegesen a ter
mészet kutatásának élt. Több vízesés ós barlang fölfedezése után első nagyobb turista-mûve a Meleg-Szamos forrásvidékének a feltárása volt, a mit az Erdélyi Kárpát-Egyesület megbízásából végzett. Ezt követte a Galbina, a Csodavár és a Székelyó vízesés környékének a feltárása, s mindezeket a munkákat szakértelemmel végezte. Saját költségén utakat s útjekéseket készített, s bízvást mondhatjuk, hogy hazánkban a Magas-Tátra után Biharfüred és Menyháza környéke van legjobban a turisták részére elõkészítve.  A biharfüredi kirándulásokra írt Kalauza pedig a turista irodalomnak egyik gyöngye.
A pár évvel ezelõtt elhunyt ár. Pethõ Gyula fõgeologussal együtt éveken át kutatta a Kódru Móma hegység barlangjait és a geológiai fölvételekben is segédkezett szorgalmas gyûjtéseivel. A múlt évben pedig Szádeczky Gyula kolozsvári egyetemi tanárral járt-kelt a nagy Biharban. Ezenkívül kiránduló csoportokat vezetett tavasztól õszig a hegységben s így méltán rászolgált a turista atyamester névre. Kedves útitársa volt nyarankint ár. Chyzer Béla fõvárosi orvos is, a kinek szívességébõl be is mutatunk néhány képet Czárán fölfedezéseibõl. Az egyik kép a Szamos-bazár bejáratát, a Babilon-kaput ábrázolja, a honnét több mint egy kilométeres barlang vezet ki a Szamos-völgybe.
A kép baloldalán a fehér sapkás alakban Czáránt ismerjük fel. Egy másik kép a Porczika nevû jégbarlang halványkék színû, tündéri szép jégoszlopaiból mutat egy részletet. Mindezeket Czárán Gyula fedezte föl. Megemlítjük még, hogy a meziádi barlang föltárása után a híres Bóvi barlang kikutatásához fogott s errõl az «Erdély» 1905. évfolyamában "több czikket is írt. Legutoljára Vaskóh és Menyháza között fölfedezett egy új barlangot: az Ördög malmát, s 1905 deczember 14-én csikorgó hidegben a híres kalugeri Dagadó forráshoz ment, a melyrõl kimutatta, hogy vize télen is elõtör s így téves az a külföldi irodalomban elterjedt nézet, hogy a Dagadó forrás periodikus. Elõtör ez télen-nyáron egyaránt minden félórában, s így valódi intermittáló forrás. A forrástól barátja: Ballauer Kristóf menyházai plébános csak nagy rábeszélések árán tudta hazahívni a szívbajos embert, a ki erre rá három hét múlva szívszélhüdésben meg is halt. Most ott nyugszik a menyházai kis temetõben, szemben azzal a szép barlanggal, a hol gyakran gyönyörködött a Kódru-hegység vadregényes ormaiban. Emlékét a Magyar Turista-Egyesület és a Kárpát-Egylet kezdeményezésére, tisztelõi mellszoborral fogják megörökíteni a Révi barlang elõtt.
                                                                                                                                P. K. és Sz. T.