TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0161

 

Siklósi Közoktatási Intézmény Zeneiskolai Tagozata

7800 Siklós, Gyűdi út 2.

 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

 

Zeneirodalom – Szolfézs tanszak

 

Óravázlatok

Huszár Eszter

Ez a programcsomag a „Gazdálkodj okosan!”, a „Gyökerek”, a „Kell egy csapat I. és II.”, az „Idő pénz”, a „Szabályok dzsungelében”, a „Társas kapcsolatok” és az „Ismerd meg önmagad” témaköröket érinti. Ezek a témakörök olyan, napjainkban fontos dolgokra hívják fel a figyelmet, ami szükséges ahhoz, hogy a gyermekek sikeres és aktív tagjai legyenek a társadalomnak.

Az ismeretanyagon kívül nevelési célok is megjelennek tananyagként a modulokba építve. Fontos, hogy a gyermekek ne érezzék „kötelezőszagúnak” a beépített feladatokat. A gyermekek által kapott visszajelzések pozitívak, nemcsak hasznosnak, hanem szórakoztatónak is érzik a feladatokat.

Ez a programcsomag olyan szociális, életviteli és környezeti kompetenciákról szól, amibe igen sok témakör érinthető. A pénz szerepe, a pénzzel való gazdálkodás, saját magunk megismerése, helyünk a társas kapcsolatokban, önértékelésünk, mások értékelése, empatikus készségek fejlesztése, a család és a barátok szerepének hangsúlyozása, a barátok és az ismerősök közti különbségek, ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy a gyermekben elősegítsük az egészséges helyen való szerepvállalást a társadalomban, szükséges ahhoz, hogy elősegítsük az egészséges értékrend kialakulását.

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia keretein belül fejleszthető az önismeret, az énkép és társismeret. Segítségével egyaránt megismerhető a múlt (a zeneirodalom) történelme és a gyermek családjának történelme is. A tanuló kialakíthatja a pénz fogalmát magában, megtapasztalhatja a pénz értékét, megtervezheti, beoszthatja helyesen a zsebpénzét. A kiadásokkal kapcsolatban megtanul fontos döntéseket hozni (projekt költségvetés). Ezzel a kompetenciával könnyen feldolgozhatja a serdülőkori barátság élményét, jelentőségét. Tudatosítani kell a gyermekben, hogy szüksége van társakra, közösségre, és a társaknak, közösségnek is őrá. Fontos felhívni a figyelmet, hogy felelősséggel tartozik a tanuló magáért és másokért is. Meg kell tanulniuk helyesen kezelni az időt is, a mindennapi életben az idővel való helyesen gazdálkodás ugyanolyan fontos, mint a pénzzel való helyes gazdálkodás. A szociális kompetenciával fejleszthető a tanulók kommunikatív folyamatai és az empátiájuk, meg kell tanulniuk elfogadni társaikat. A gyermekeknek fel kell ismerniük, hogy szükségük van szabályokra, és ezeket a szabályokat be kell tartaniuk.

A programcsomagokban résztvevő gyermekek kora 12-13 év. Ebben a korszakban igen nehéz a gyermekekre hatni, kellenek a játékos, szórakoztató és tanulságos feladatok. Ezekkel a feladatokkal terelgethető, kialakítható az az értékrend, ami a célja a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák elnevezésű programcsomagnak.

Számomra nagyon sok felkészülést jelentett ennek a programcsomagnak a kidolgozása, mivel eddig kizárólag egyéni órákat tartottam, így a csoportos oktatásban nem volt még tapasztalatom. Ezeket a kompetenciákat pedig csoportos oktatás keretein belül érdemes és célszerű bevezetni.

 

 

Ismerd meg önmagad - "Hogyan látnak mások?" "Hogyan látok másokat?"

  

Tanítás ideje: 2009.12.22.

Korosztály: 12-13évesek

Időkeret: 20 perc

Az óra célja: önismeret, énkép, társismeret fejlesztése, "Hogyan látnak mások?" élményének megtapasztalása

Kompetenciafejlesztés: önismeret, együttműködés, társismeret, külső-belső tulajdonságok megkülönböztetése, empátia, mások értékeinek elismerése

Kapcsolódási pontok: osztályfőnöki óra, társadalomismeret, ember és társadalom, vizuális nevelés, magyar nyelv és irodalom

Módszertani ajánlás: anyagát tekintve az óra nem a zenetörténelem anyaghoz, hanem az értékelés, önértékeléshez kapcsolódik, ezért bármely modul végén használható.

Feladat: Társismereti játék

A kezdő játékos elkezd beszélni valamelyik társáról, csupa olyan dolgot mond, amiről magára ismerhet az illető. Amikor a kiszemelt játékos rájön, hogy róla van szó, jelzi, hogy magára ismert, és most ő kezd el beszélni valaki másról.

Beszélgetés: Milyen érzés volt másról beszélni? Milyennek látnak a többiek? Te milyennek látod magadat?...

 

 

Társas kapcsolatok

 

Tanítás ideje: 2009.12.22.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 20 perc

Az óra célja: önismeret, énkép, társismeret fejlesztése, "Hogyan látnak?" mások élményének megtapasztalása, a kapcsolat jelentőségének megtapasztalása.

Kompetenciafejlesztés: szociális érzék, felelősség, alkalmazkodóképesség, együttműködés, mások és önmagunk elfogadása, empátia, tolerancia, társismeret

Kapcsolódási pontok: osztályfőnöki óra, társadalomismeret, ember és társadalom, vizuális nevelés

Módszertani ajánlás: az anyagát tekintve az óra nem a zenetörténelem anyaghoz, hanem az értékelés, önértékeléshez kapcsolódik, ezért bármely modul végén használható.

Feladat: Bizalomjáték

Vakvezetés párokban, kézfogással, könyök érintésével. Félidőben szerepcsere, majd beszélgetés. (Milyen érzés volt "vaknak" lenni? Milyen érzés volt "vak" társadnak segíteni?...)

 

 

Gazdálkodj okosan! - A három hetet meghaladó projekt költségvetésének "megtervezése"

 

Tanítás ideje: 2010.01.19.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 15 perc

Az óra célja: a tanulónak legyen fogalma a pénz funkcióiról, értékéről, tudja tervezni, beosztani a kiadásokat

Kompetenciafejlesztés: önálló döntéshozatal képessége, logika, számok mögé látás képessége, együttműködés képessége

Kapcsolódási pontok: matematika, osztályfőnöki óra

Feladat: a három hetet meghaladó projekt költségvetésének "megtervezése"

Beszélgetés: a tanulók összegyűjtik, mik azok a dolgok, amihez pénz szükséges a projekt során (alapanyagok: díszítés, ajándék, jelmez...fogadás), és milyen költségei lehetnek még a projektnek (irodai költségek,tiszteletdíj...)

Elgondolkodunk, hogy honnan lehet pénzt szerezni a megvalósításhoz, majd arról beszélgetünk, hogy a saját zsebpénzüket hogyan osztják be, be tudják-e osztani.

 

 

Az idő pénz - A három hetet meghaladó projekt időfelhasználásának értékelése

 

Tanítás ideje: 2010.02.03.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 30 perc

Az óra célja: az idő kezelése a mindennapi életben, tervezés

Kompetenciafejlesztés: eligazodás az idő távlataiban, tudatos időtervezés, öntudat, önbizalom, felelősség, együttműködés

Kapcsolódási pontok: ember és társadalom, történelem, matematika, osztályfőnöki óra

Feladat: Kérdőív kitöltése a három hetet meghaladó projekt időfelhasználásának értékelésével kapcsolatban

 Szerinted elegendő idő volt a hangverseny előkészítésére?

 Szerinted elegendő idő jutott az egyes programokra a délután folyamán?

 Megfelelőnek találtad-e a hangverseny hosszúságát?

 A művészek barokk koncertjének időtartama mennyire felelt meg a közönségnek?

 Szerinted melyik program igényelte a leghosszabb idejű felkészülést?

Majd a kérdőív kérdései alapján beszélgetés.

 

 

Gyökerek, családfa készítése

 

Tanítás ideje: 2010. 04. 20.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 30 perc

Az óra célja: A családfa bemutatása; saját családfa készítése; saját család múltjának, jelenének megismerése, gyermek helye a családban, a család fontosságának érzékeltetése

Kompetenciafejlesztés: identitás, önismeret, önértékelés, kommunikáció

Kapcsolódási pontok: Ember és társadalom, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki óra, történelem, informatika

1.Feladat: Beethoven, Mozart, Bach családfájának megkeresése, bemutatása általam a neten (többféle családfa bemutatása, családfa készítésének elmagyarázása)

2.Feladat: A tanulók elkészítik saját családfájukat a megadott instrukciók alapján

 

 

Szabályok dzsungelében

 

Tanítás ideje: 2010.05.04.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 20 perc

Az óra célja: A szabály fogalmának fontossága, hatékony alkalmazása; ismerjék fel a tanulók, hogy a mindennapi életben való eligazodáshoz szükségünk van szabályokra

Kompetenciafejlesztés: türelem, tolerancia, fegyelem, szabálytartás, együttműködés, kommunikáció

Kapcsolódási pontok: Ember és társadalom, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki óra

Feladat bevezetése: Beszélgetés a szabályokról; Miért fontosak a szabályok betartása?, Hol találkozunk szabályokkal? (írott és íratlan szabályok; Kresz, család, iskola, köszönés; zene: kotta, zenekari szabályok, öltözködési szabályok, illem)

Feladat: Táblára felírok egy ritmusképletet, együtt fogjuk majd letapsolni, egy gyereknek megsúgom, hogy direkt a felírt ritmuselemek helyett mindig mást tapsoljon majd

A szabálytalanság következményeinek megbeszélése (Mi lett a következménye annak, hogy valaki nem tartotta be a szabályt? Káosz, probléma, megzavarta és elbizonytalanította a többit…)

 

 

Kell egy csapat I. - Miért van szükségünk egymásra, társakra?

 

Tanítás ideje: 2010.05.04.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 20 perc

Az óra célja: Tudatosítani azt az alapvető emberi igényt, hogy szükségünk van társakra, közösségre, és hogy felelősséggel tartozunk magunkért és egymásért

Kompetenciafejlesztés: önismeret, szociális érzék, empátia, tolerancia, mások elfogadása, nyitottság, indulatok és érzelmek kezelése, szabálytartás, együttműködés, kommunikáció, alkalmazkodóképesség

Kapcsolódási pontok: Ember és társadalom, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki óra, történelem

Feladat bevezetése:

 Miért van szükségünk csapatra, barátokra?

 Mi a különbség ismerős és barát között?

 Milyen csapat tagja vagy /voltál?

 Milyen érzés volt?

 Mi a jó benne?

 Miért jó zenekari tagnak, kórustagnak lenni? (Egyedül nem lehet egy zenekari művet előadni stb.)

Feladat: Csapatalkotás

Válasszatok egy írnokot, egy szóvivőt, többiek tanácsadók lesznek!

Egy papírra írjátok fel, hogy mik az előnyei, hátrányai, ha egy csapat (zenekar, kórus…) tagja vagy!

Ha kész, a szóvivő olvassa fel, ismertesse a leírtakat, a csapatuk közös véleményét!

Beszélgetés: (előnyök: jó a csapathoz tartozni, mindig van valaki, akire számíthatok…; hátrányok: nélkülem nem működik a csapat = kötelezettség, pl. az egyetlen trombitás nem teheti meg, ha éppen nincs kedve elmenni a fellépésre, hogy kilép a csapat kötelezettségei alól, mert a csapat csak egészként működik…)

 

 

Kell egy csapat II. - Mitől sikeres egy csapat működése?

 

Tanítás ideje: 2010.05.11.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 20 perc

Az óra célja: Tudatosítani azt az alapvető emberi igényt, hogy szükségünk van társakra, közösségre, és hogy felelősséggel tartozunk magunkért és egymásért, a csapat működésének sikerei, kudarcai

Kompetenciafejlesztés: önismeret, önreflexió, szociális érzék, mások elfogadása, mások értékeinek elismerése, nyitottság, indulatok és érzelmek kezelése, szabálytartás, együttműködés, kommunikáció

Kapcsolódási pontok: Ember és társadalom, osztályfőnöki óra, történelem

Feladat bevezetése:

 Mitől sikeres egy csapat? Mi tesz sikeressé egy zenekari hangversenyt?

 Kik azok, akik megvalósítják a hangverseny előadását, megrendezését?

 Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy minden működjön?

 Mi kell a kudarchoz?

 Mit célszerű elkerülni az esetleges kudarc elkerülése végett? Stb.

Feladat: Csapatalkotás

Válasszatok egy írnokot, egy szóvivőt, többiek tanácsadók lesznek!

Egy papírra írjátok fel egy általatok választott csapat (zenekar, kórus…) működése szempontjából mitől sikeres és mitől sikertelen (kudarc)!

Ha kész, a szóvivő olvassa fel, ismertesse a leírtakat, a csapatuk közös véleményét!

Beszélgetés: (sikeres működés: csapattagok betartják a csapat írott és íratlan szabályait, pontosság, gyakorlás stb. ; kudarc: a szabályok be nem tartása, fegyelmezetlenség, pontatlanság, nem gyakorlás, szervezetlenség, fejetlenség…)

 

 

Gazdálkodj okosan! - Háromnapos zeneiskolai táborozás- költségvetés megtervezése

 

Tanítás ideje: 2010.05.11.

Korosztály: 12-13 évesek

Időkeret: 20 perc

Az óra célja: a tanulónak legyen fogalma a pénz funkcióiról, értékéről, tudja tervezni, beosztani a kiadásokat, fel tudják mérni mire fontos költeni, mire nem

Kompetenciafejlesztés: önálló döntéshozatal képessége, logika, számok mögé látás képessége, együttműködés képessége

Kapcsolódási pontok: matematika, osztályfőnöki óra

Feladat: Most egy képzeletbeli háromnapos zeneiskolai kirándulásra készülünk. Háromfős csoportokat alkossunk, feladatuk e kirándulás megtervezése lesz.

 Hány fő indul?

 Hova mennek?

 Mivel mennek?

 Mennyi pénzből gazdálkodhatunk?

 További szervezési lépések (időpont, szállás stb. )?

 Honnan szerezhető pénz (támogatók, szülők, utcai zenélésből stb. )

A terveket mindegyik csoport egy papírra írja fel, majd közösen megbeszéljük.