SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


 

Eredeti megjelent:

Hobby Elektronika

1999. 5. szám 161. oldal.

 

Hosszú idejű időzítő

 

Számtalan időzítési feladatra alkalmas az 1. ábrán látható kapcsolás. Az N1 „Be" nyo­mógombot megnyomva a J jelfogó meghúz, majd az előre beállított idő után automati­kusán elejt. Az Nl megnyomásával igen gyorsan feltöltjük á C1-et a tápfeszültség értékére. A feszültség a Tl bázisára jutva ezt bekapcsolja, és így az időzítő C2 kon­denzátor is fel tud töltődni. A töltődés addig tart, amíg a C 1 az R2-n és a nyitott T1-en ke­resztül el nem veszti töltését: A T2 Darling­tonpár nyitásához, a jelfogó meghúzásához már néhány mikroamper bázisáram is ele­gendő.

   A kapcsolásban csak kis szivárgási ára­mú kondenzátort célszerű alkalmazni. Az időzítés ideje egyszerűen módosítható, ha az R5 ellenállással párhuzamosan kapcso­lunk egy ellenállást (pl. a K kapcsoló segít­ségével az R6-ot). Az adott elemértékek mel­lett a K kikapcsolt állásában az időzítés időtartama kb. 10 perc, K-t bekapcsolva 10 másodperc. Ha a tápfeszültség 9 V; a jelfogó pedig 6 V-os, 60 mA meghúzási áramú, ak­kor R5 = 1 esetén 2 perc, 4. 7 -nál 7 perc, 10 -nál 13 perc; 100 -nál 1 óra, 560 -nál pedig kb. 2 óra az időzítés.

Nyugalmi (stand-by) állapotban az áram­kör gyakorlatilag nem fogyaszt, áramfelvé­tele csak néhány nA.  Az áramkör az időzítés lejárta előtt is kikapcsolható az N2 nyomó­gomb megnyomásával, az időzítő kondenzá­tor kisütésével.

 

1.ábra.

 

♣ Archiválta SRY 2005. január 24. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2005