SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


 

Eredeti megjelent:

Hobby Elektronika

2000./ 3. szám 87-87. oldal.

 

Játékvasút-tápegység

 

A gyerekek ilyenkorra már, ki tudja, hányadik készlet szárazelemet használ­ták el a karácsonyra megkapott villanyvonathoz. Egy szorgalmas  kis „vas­utas" e néhány hónap alatt annyi elemet fogyaszt el, hogy annak árából bőven kitelik egy hálózati tápegység anyagára: Az alábbi cikkben egy egyszerű, olcsó játékvasút-tápegység leírását közöljük.

 

   A játékvasút-tápegység elvi kapcsolási rajzát az 1. ábrán láthatjuk. A hálózati transzformátor 2x18 V-os sze­kunder feszültségét a D1...4 szilícium diódával felépített Graetz-híddal egyenirányítjuk. A Cl és C2 pufferkondenzátorok közös pontja a há­lózati trafó szekunder tekercseinek összekötött közös kapcsaira csatlakozik (tulajdonkép­pen ez a pont a szekunder kőzépleágazásának is nevezhető volna). Így egy szimmetrikus ket­tős, pozitív és negatív polaritású egyenfeszült­séghez jutunk:

   Azért kell a kétféle polaritás, mert a játék­vasút mozdonyok irányváltása a sínpárra juttatott egyenfeszültség polaritás-váltásával oldha­tó meg. Az üzletekben kapható, korábbi egy­szerű játékvasúttápok ezt a polaritás-váltást kapcsolásunknál jóval -egyszerűbben oldják meg. Azoknál a tápegység kimeneti pontjain levő kétáramkörös váltókapcsoló („kétmorzés" kapcsoló) segítségével tudjuk az irányváltást elvégezni: Ennek a - bár tényleg igen egyszerű - megoldásnak az a nagy hátránya, hogy az adott esetben, akár teljes sebességgel „roha­nó" szerelvényt is hirtelen irányváltoztatásra tudjuk kényszeríteni. Önfeledten játszó vagy meggondolatlan kisgyermekek sajnos sokszor ki is használják az egyszerű tápegységeknek ezt a konstrukciós hibáját. Pedig az ilyen ese­mény egyáltalán nem tesz jót a manapság immár igencsak drága mozdonyok motorjainak, kefé­jük, kommutátoruk az így kialakuló relatíve nagy túláram okozta szikrázástól rövid idő alatt beéghet. Ezt csak úgy tudjuk ilyen táp­egységgel kiküszöbölni, ha az irányváltás előtt a sebességet nullára szabályozzuk, magyarul, a szerelvényt megállítjuk, mint ahogy-az a va­ló életben is történik.

 

1.ábra.

 

    Az általunk megvalósított tápegység mentes a fentebb vázolt hibától. A mozdony sebessé­gének csökkentése, illetve a mozdony megállítása (még, ha csak egy pillanatra is) az irány­váltás előtt - ha akarjuk, ha nem -, automati­kusan megtörténik. Ez, mint később látjuk, a működési elvből következik.

   A két pufferkondenzátoron megjelenő egyen­feszültség értéke igen nagymértékben terhe­lésfüggő. Ezt az ingadozó, nyers feszültséget az ICl és IC2 7815, illetve 7915 típusú „háromlá­bú" integrált stabilizátor áramkörök stabilizál­ják. A játékvasúti mozdonyok persze nem kí­vánják meg a „vontatási" feszültség stabilizálá­sát,  azok igen- jól működnek stabilizálatlan, alig megszűrt feszültséggel is. A stabilizátorok alkalmazását két szempont indokolja. A játék­vasúti mozdonyok működtetése általában max. 12 V-ról történik. Mint említettük, a puf­ferkondenzátorok feszültsége erősen ingado­zik, értékűk - még teljes terhelésnél is - jóval meghaladja a számunkra szükségeset. A stabil­izátorok ezt 15 V-ra határolják, kapcsolásunk­ban ez az egyik szerepük. Mint a rajzból is látható, a 7815 a pozitív, a 7915 típus pedig a negatív polaritású feszültséget stabilizálja. A kimenetükre kapcsolt 100 nF-os, kerámia die­lektrikumú kondenzátorok az IC-k gerjedését hivatottak meggátolni.

   Az integrált stabilizátorok alkalmazásának másik indoka, hogy ezek a típusok - gyártástól függően - maximum kb. 0,75...1 A kimeneti egyenáramot szolgáltatnak. E felett az áramér­ték felett a belső túláramvédelem és/vagy hő­védelem megszólal, korlátozva így a kimeneti áram értékét. Kapcsolásunk ennek köszönhe­tően rövidzárbiztosnak is tekinthető.

 

2.ábra.

 

  A játék-mozdony haladási sebességének és irányának vezérlését az IC3 741 típusú belső kompenzálással ellátott integrált áramkör vég­zi. Ebben a kapcsolásban az IC ún. feszültségkővetőként működik. Vagyis a kimenetén a neminvertáló (+) bemenetére juttatott feszült­ség értékének és polaritásának megfelelő fe­szültség jelenik meg. A 741 kimenete nem tud­ja szolgáltatni a mozdony(ok) nagy áramszük­ségletét, ezért azt „meg kell fejelni” a T1…4 tran­zisztorokkal, hogy a terhelhetőség megnöve­kedjék. A Tl T2 npn és T3 T4 pnp tranzisztorok ún. Darlington-kapcsolásban üzemelnek, együtt pedig egy komplementerpárt alkotnak. E négy tranzisztor és az IC együttesen egy kb. 2 A kimeneti terhelhetőségű (bár meglehető­sen szerény adatokkal bíró) műveleti erősítőt alkot. A kimeneti pont most a T2 és T4 közös emitterpontja. A 741 invertáló (-) bemenetére is innen kerül vissza a kimeneti jel, és innen kapja a táplálást a játékvonat sínpályája.

Az integrált áramkörök neminvertátó bemene­tére jutó feszültség értékét és polaritását az R1-P-R2 alkatrészekből álló feszültségosztóval szabályozhatjuk. A kapcsolási rajzon szereplő értékekkel ez a vezérlőfeszültség kb. +14,4...-14,4 V közé esik.  Az Rl és az R2 ellen­állások ebben a pozícióban ún. ütköztető el­lenállások; értékük határozza meg, hogy a P potenciométer szélső állásaiban mekkora le­gyen a minimális, illetve maximális feszültség­osztás. Hatásuk tehát olyan, mintha a poten­ciométer tengelyére egy mechanikai ütközőt szereltünk volna - innen is az elnevezés. A po­tenciométer középállásában a feszültségosz­tónk (és az egész áramkörűnk) kimeneti fe­szültsége nulla. A P potenciométer középállá­sához képest a rajz szerinti felső tartomány­ban a kimeneti feszültség polaritása pozitív, míg az alsó tartományban negatívra vált a po­laritás. Tehát a potenciométerrel vezérelhetjük a szerelvény sebességét és a haladási irányát.

Ha az említett szélső értékekből kivonjuk a kimeneti Darlingtonokon eső kb. 1,4 V feszült­séget, láthatjuk, hogy a kimeneten megjelenő feszültség +13 és -13 V között szabályozható. Ez 1 V-tal nagyobb, mint a legtöbb mozdony névleges feszültsége, de számítani kell a sín­pálya és a hozzá kapcsolódó vezetékezés ellen­állásán eső feszültségesésre is. Ezért az 1 V-­nyí többlet. Ha a kimeneti tartalékra nem tar­tunk igényt, akkor az R1 és R2 ellenállás érté­két 620 Ω-ra növeljük meg! Ilyenkor a kimene­ti feszültség ±12 V közötti lesz.

 

Megépítés

 

A játékvasút-tápegység alkatrészéit - a háló­zati transzformátor és a primerköri alkatré­szek kivételével - egy 175x85 mm nagyságú, egyoldalon fóliázott nyomtatott áramköri pa­nelra szerelhetjük fel. A nyomtatási rajzot a 87. oldalon találják meg az utánépítők. Az at­katrészek beültetését a 2. ábra mutatja.

A P potenciométer egyaránt lehet toló vagy körbeforgó típusú. Mindkét kivitelnek vannak előnyei és hátrányai is az adott alkalmazásban.

A tolópotenciométer karjának állása, illetve kezelése talán szemléletesebb, ugyanakkor az általános, kereskedelmi célokra gyártott típu­sok élettartama ilyen felhasználásban bizony nem túl hosszú. Az állandó, folyamatos szabá­lyozás fokozott kopást eredményez mind a csúszka mechanikai megvezetésénél, mind az ellenállásrétegen. A játék hevében a gyerekek könnyen le is törhetik a tolópotenciométer á1talában amúgy sem túl nagy szilárdságú állí­tókarját. Ezek az alkatrészek pl. egy rádióban jól megfelelhetnek élettartam szempontjából, de ott a kezelés sokkal kíméletesebb, mint ese­tűnkben. Igaz ugyan, hogy közöttük akad olyan kivitelű; amely középállásban jól érezhe­tően arretál, ez egyértelmű előny lenne számunkra, hiszen itt a szerelvény álló helyzetét jelentené.

  A körbe forgó (fémházas!) potenciométerek tengelye viszont általában jól csapágyazott, te­hát jól bírja a fokozott mechanikai igénybevételt.­ Ugyanakkor az ilyen alkalmazásban e tí­pus kevésbé szemléletes és a középállást jelző arretáló-mechanika is házilagos elkészítést igényel, bár ez utóbbi nem feltétlenül szüksé­ges a megfelelő működéshez, csak a kényelmet fokozza. A körbe forgó potenciométer állását mutatós (orros) forgatógombbal tudjuk szem­léletessé tenni.

 

 

A két kivitel kőzött természetesen mindenki szabadon választhat, igényei és lehetőségei szerint:

A legjobb megoldás persze a „körbe forgó tolópotenciométer". Ne tessék megijedni, ez nem fábói vaskarika, hanem egy kis többletmunká­val kialakítható kezelőszerv, amely esetűnk­ben egyesíti a tartósságot és megbízhatóságot a szemléletes kijelzéssel. Nem kell mást tenni, mint egy körbe forgó potenciométer tengelyére egy kis méretű skáladobot szerelni, majd azt skálahúr segítségével forgatni. Két kis skála­görgőn átvezetve a skálahúrt, már meg is van az egyenes szakasz, ahol kezelhetjük potméte­rünket a húrra szerelt - és alkalmas módon megvezetett - csúszka segítségével. Ugyanúgy működik a dolog; mint a régi rádióknál a ská­la, csak most „a farok csóválja á kutyát". Ezt a megoldást egyébként régebben sokszor alkal­mazták például hangstúdiók keverőasztalai­ban is.

   Az ICl és IC2 stabilizátorokat U-alakú hűtőle­mezzel csavarozzuk fel a nyomtatott áramköri lemezre! A T2 és a T4 tranzisztorokat ún. ujjas hűtőbordára kell szerelni. Mind a kétféle hűtő­szerelvény általában folyamatosan beszerezhe­tő az alkatrészboltokban. Né felejtsük el az IC-k és tranzisztorok hűtőszerelvényl csatlakozó felületét szilikonzsírral vékonyan bekenni, elő­segítve ezzel a jobb hővezetést! Nem feltétlenül szükséges, de jó, ha a műveleti erősítő IC-t fog­lalattal szereljük. Ez megkönnyíti egy esetleges meghibásodás esetén a cserét.

A nyomtatott áramk8r A, B, C és a potméter csatlakozópontjainál, illetve a kimeneti pon­toknál célszerű kis csőszegecseket vagy for­rasztótüskéket ütni a panelba, mert így a csat­lakozóvezetékek nem téphetik fel a rézfóliát egy vigyázatlan mozdulat során.

   Hálózati transzformátorként egyaránt hasz­nálhatunk kész, gyári transzformátort (megfe­lelő pl. a 35 VA-es, 2x18 V-os „Puskástrafó") vagy magunk is tekercselhetünk ilyet. Egy fon­tos dologra azonban figyelni kell, éspedig, hogy a felhasznált transzformátor feltétlenül kettős szigetelésű, ún. biztonsági transzformátor legyen! Az ilyen trafó minden esetben külön csévetesttel rendelkezik a primer- és külön a szekundertekercsek számára.

   Ha házilag . készítjük el a transzformátort, úgy az a következő tekercselési adatokkal ren­delkezzen:

primer: 1311 menet, Ø 0,22 mm CuMZ huzalból,

szekunder: 2x121 menet; Ø 0,55 mm CuMZ huzalból,

vasmag: 2 x SM-65 hiperszil vasmag.

A házi készítésű transzformátort tekercselés és bevasazás után célszerű impregnálni vagy impregnáltatni. Ez nemcsak a zizegést szűnte­ti meg, hanem nagyon fontos védekezés a lég­köri nedvesség ellen is. Ez utóbbi tulajdonság nemcsak a tartósság szempontjából kedvező, megnöveli az érintésvédelmi biztonságot is.

A játékvasút-tápegységet fém- vagy műanyag dobozba építhetjük be. Utóbbi esetben a doboz feltétlenül törhetetlen és megfelelő szi­lárdságú anyagból legyen! Ne felejtsük el, hogy a kisgyermekek a játék hevében a dobozt leejt­hetik, lelökhetik; feltétlenül biztosítani kell, hogy ilyen esetben se válhassanak hozzáférhe­tővé a hálózati feszültséggel közvetlenül villa­mos kapcsolatban levő vezetékek, alkatrészek!

 

Alkatrészjegyzék:

Ellenállás:

2 db. 220Ω (R1-2)

1 db. 10 potméter*

Kondenzátor:

2 db.470 μF/40V elkó (C1-2)

2 db.100 nF/25V fólia (C3-4)

Félvezetők:

4 db. 1N4001 dióda (D1…4)

1 db. 7815 (IC1)

1 db. 7915 (IC2)

1 db. 741 (IC3)

1 db. BC182 (T1)

1 db. BD241 (T2)

1 db. BC212 (T3)

1 db. BD242 (T4)

Egyéb:

230V/2x18V, 1A hálózati transzformátor

2 ák. Hálózati kapcsoló

2 db. 0,25 A-es olvadóbiztosító foglalattal

 

*: lásd a szövegben!

 

(Az áramköri panel eredeti mérete 175x85 mm)

 

♣ Archiválta SRY 2005.február 8. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2005