Türkmén nyelven:

Garaºsyz, Bitarap, Türkmenistanyò döwlet gimni

Türkmenbaºyò guran beıik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Baºlaryò täji sen, diller senasy
Dünıä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Janym gurban sana, erkana ıurdum
Mert pederleò ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaºsyz topragyn nurdur
Baıdagyn belentdir dünıan önünde.

Türkmenbaºyò guran beıik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Baºlaryò täji sen, diller senasy
Dünıä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaºdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döº gerip gorar ºanymyz.

Türkmenbaºyò guran beıik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Baºlaryò täji sen, diller senasy,
Dünıä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Sana ºek ıetirse, kör bolsun gözler
Geçmiºim, geljegim, dowamym, Watan!