Elnyert pályázataink

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beíratkozás 2022/2023 tanévre


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szülői tájékoztató a beíratkozásról


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eljárásrend a járvánnyal kapcsolatban


Eredeti dokumentum letöltése

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a digitális munkarend adatkezelésről


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Útmutató a digitális munkarend adatkezeléshez


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beíratkozás 2020/2021 tanévre


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 16-tól kezdve új oktatási munkarend lép életbe, amit úgy hívnak, hogy tantermen kívüli digitális munkarend. A tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ha nem oldható meg a tanulók otthoni felügyelete, az iskola épületében kiscsoportos felügyeletet biztosítunk. Az iskola épületében, a tanulói szekrényekben hagyott taneszközök, személyes dolgok elvitelére kizárólag 2020. március 16-án hétfőn 7:30 és 15:30 között lesz lehetőség.

Tisztelettel:

Kácsorné György Gabriella

Intézményvezető

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázati hírdetmény

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16-2025.08.15-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2766 Tápiószele, Széchenyi utca 20. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók. Pályázati feltételek: • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat • cselekvőképesség • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével) • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt • a pályázó szakmai önéletrajza • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06-53/795-217 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Ceglédi Tankerületi Központ 2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00234-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola -Intézményvezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • kk.gov.hu/cegled – 2020. február 5. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/cegled honlapon szerezhet.

2020.02.05.

Eredeti dokumentum letöltése

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Határtalanul pályázat 2019/2020.

A Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola a Határtalanul pályázattal, Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek kategóriában (HAT-19-01), 5 napos Erdélyi kirándulásra nyert pénzösszeget a 2019/2020-as tanévre. Időpontja: 2020. 06.03-tól 2020. 06.07-ig.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a 2018-2019-es tanévben bevezetésre került a KRÉTA  elektronikus osztálynapló. Segítségével a szülők megtekinthetik az aktuális napi érdemjegyeket, hiányzásokat, késéseket, dicséreteket, elmarasztalásokat, félévi és év végi záró jegyeket, egyes tanórák témáját és a hozzá kapcsolódó feladatokat. Kezelőfelülete internet alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép szükséges. Elérhetősége: https://klik032530005.e-kreta.hu/

Kácsorné György Gabriella

Intézményvezető

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Történelmi séták, túrák Erdélyben


A Határtalanul Pályázat keretében öt napos kiránduláson jártak a Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola tanulói (27 fő, 7. és 8. osztályosok), 2018.05.31-2018.06.04-ig. Jártunk Nagyváradon, Körösfőn, a Tordai hasadékban, Torockón felmásztunk a Székelykőre, 1128 m magasra. Utunkat Segesváron, Székelyudvarhelyen folytattuk, majd felkerestük Tápiószele testvértelepülésének iskolásait Újtusnádon. A település polgármestere és az iskola igazgatónője várt és köszöntött bennünket. Átadtuk adományainkat, ajándékainkat, és közös focimeccset játszottak a gyerekek az iskola pályáján, ahonnan fantasztikus hegyeket láttunk bármerre néztünk. Egy meglepetésprogramként, a szülők anyagi támogatásával sikerült eljutnunk a Gyimesekbe. Megnéztük az ezeréves határt Gyimesbükkön, a Rákóczi várat, és a felújított vasúti őrházat. Borospatakán szekerekkel vittek bennünket egy esztenához, ahol lenyűgöző látvány tárult elénk gyönyörű napsütésben, virágzó hegyi rétekkel. Házi kenyérrel, szalonnával és sajttal kínáltak bennünket. Nagy szeretettel fogadtak, bármerre mentünk, a kirándulás helyszínein és a szálláshelyeken egyaránt. Madéfalván koszorúztunk, majd megnéztük Csíkszereda nevezetességeit, és a csíksomlyói templomot. Következő nap Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál furulyaszóval emlékeztünk meg az íróról. Átutaztunk a Sóvidéken, Marosvásárhelyre érve megtekintettük a Városházát, Kultúrpalotát, a Bolyaiak szobrát és a Virágórát. Nagyenyeden a felújított Református Kollégiumot mutatták be. Hazafelé ismét megszálltunk Torockón, ahol Böjte Csaba által fenntartott gyermekotthonba adományt vittünk, és betekintést nyerhettünk mindennapjaikba. Utolsó napon a Tordai Sóbányában jártunk. Lenyűgöző látvány volt a bánya 114 méteres mélysége, az idegenvezető sok érdekességet mesélt, és még óriáskerékben is ültek a gyerekek. Mivel június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján tartottunk hazafelé, pihenőidőnkben Bánffyhunyadon egy emlékezőműsort tartottunk a református templom mellett. Csodálatos, maradandó emlékekkel gazdagodva tértünk haza, szívesen folytattuk volna tovább a kirándulást. Köszönjük a pályázati lehetőséget és az állami támogatást, mellyel a gyermekeket olyan élményben részesítettük, amit önerőből nem engedhettek volna meg maguknak.
Molnárné Volák Ildikó

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Nemzetek Karácsonya, valamint a SzékelyKapuk-ZöldKapuk pályázat keretében, az idei évben is a „Csillagok” nevű, iskolánk tanulóiból álló csapat, színvonalas „pásztorjátékkal” járult hozzá a karácsonyi záróünnepségünkhöz. Előadásukkal a hagyományszeretet, a karácsonyi népszokások felelevenítését, a színjátszás örömteli élményét adták át a hallgatóknak. Köszönjük, hogy betlehemi játékukkal városunkban is öregbítették iskolánk jó hírnevét.


Tápiószele, 2017.12.22.

Kácsorné György Gabriella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Letöltés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai


Letöltés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETMÉNY


HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről


A 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között


AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE:

A 2017/2018. TANÉVBEN


TÁPIÓSZELE


Köznevelési intézmény: Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola (2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20.)


Felvételi körzet: Tápiószele város közigazgatási területe


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA
2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betlehemes műsor a "SzékelyKapuk-ZöldKapuk" pályázat keretén belül

Intézményünk nevében szeretném megköszönni Molnárné Volák Ildikó kolléganőnek és a „Csillagok” nevű, iskolánk tanulóiból álló csapatnak, hogy a Nemzetek karácsonya, valamint a SzékelyKapuk-ZöldKapuk pályázat keretén belül színvonalas pásztorjátékot adtak elő tanulóinknak, valamint a város lakóinak. A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik, amely iskolánkban már évek óta színesíti a Nemzetek Karácsonya háromhetes projekt műsorainak palettáját. A hagyományt felidéző előadás egyaránt tetszett óvodásnak, iskolásnak, felnőttnek. Köszönetemet szeretném kifejezni, hogy előadássorozatukkal nemcsak a hagyományszeretetet, a közösségi kultúrát, a színjátszás örömteli élményét adták át a hallgatók számára, hanem betlehemi játékukkal városunkban öregbítették iskolánk jó hírnevét is.

Tápiószele, 2016. december 21.

Köszönettel:

Kácsorné György Gabriella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iskolai hírek, események

Tájékoztatjuk a javítóvizsgára várókat, hogy a vizsgák augusztus 29-én (hétfőn) 9.00 órakor lesznek a Széchenyi úti iskolában.

Az esti gimnáziumi tanulóknak augusztus 29-én 10.00 órától kezdődik a pótvizsga a Széchenyi úti iskolában.

A tanévnyitó ünnepségünket a Farmosi úti iskola udvarán tartjuk augusztus 31-én (szerda) 17.00 órakor.

(Első tanítási nap szeptember 01.)

Kácsorné György Gabriella

intézményvezető

Tisztelt Tápiószeleiek, kedves Szülők!

Iskolánk alsó tagozatának udvara a környék legszebb iskolaudvara. A díszudvar, a gumipálya, a gondozott kert biztosítja a gyerekek számára az esztétikus környezetet játékhoz, tanítási órákhoz, de évek óta ünnepségeinkhez, rendezvényekhez is.

Sajnos az udvaron található padok és a homokozó is megfakultak, az időjárás hatásai következtében darabjai elkorhadtak, eltörtek, balesetveszélyessé váltak. Az udvart övező téglafal tetejéről hiányzó cserepek miatt a fal vakolata mállik, nem tudjuk lefesteni, bár régen mesefigurákkal díszítettük.

Iskolánk nem tudja lecserélni ezeket az eszközöket, de javíttatni sem hibáikat, ezért felhívást tesz közzé, melyben keresi azon segítő szülők és vállalkozók jelentkezését, akik, faanyaggal, szakértelemmel, egyéb eszközzel, alapanyaggal tudnak hozzájárulni iskolánk udvari eszközeinek felújításában. A javításokat augusztus 22 és 26 között szeretnénk elvégezni. Várjuk jelentkezésüket az iskola telefonszámán (53 80 133), vagy személyesen a fenti időpontban reggel 8 órától.

Segítségüket előre is köszönöm!

Moró Szilvia

Intézményvezető helyettes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Iskolánkban a tankönyvosztásra az első tanítási napon (2015.09.01.) kerül sor , melyet a tanuló az osztálytermében kap meg az osztályfőnökétől.

Az átvétel menete:

A 4-8. évfolyamon fizetős tanulók esetében:

– Átvételi jegyzőkönyv aláírása. (A Kello által kiállított átvételi jegyzőkönyv minden példányát alá kell írnia a szülőnek/tanulónak.)

– A Kello által kiállított díjbekérők átvétele.

Az előző évek gyakorlatával ellentétben a Könyvtárellátó Kft. nem küld nyáron díjbekérőt illetve csekket a fizetős diákoknak, hanem a tankönyvekkel együtt fogják azokat megkapni.

A fizetés határideje 2015. szeptember 15.

Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címek az alábbi linken érhetők el: http://webshop.kello.hu

Az 1-8. évfolyamon, ingyenes (1-3. évfolyamon térítésmentes, 4-8. évfolyamon rászorultság alapján) tankönyvellátásra jogosult tanulók esetében:

– Átvételi elismervény aláírása.

– A 4-8. évfolyamon (rászorultság alapján) az ingyenes tankönyvek átvételéhez szükséges jogosultságot igazoló iratok bemutatása.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

  1. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

  2. a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

  3. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás. (Bérjegyzék vagy lakossági folyószámla-kivonatot vagy postai igazolószelvény.)

  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Az igazolásoknak minimum: 2015. 10. 01-ig érvényesnek kell lenniük.

Kácsorné György Gabriella

igazgató


TÁJÉKOZTATÓ TANÉVKEZDÉSRŐL


2015-2016. tanév

Tanévnyitó ünnepség időpontja:
2015. augusztus 31. (hétfő) 17 óra, a Farmosi úti iskolában

A tankönyvek kiosztására az első tanítási napon kerül sor, melyről részletes tájékoztatást a tanévnyitó ünnepségen kapnak.

Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra

Kácsorné György Gabriella

intézményvezető


Határtalanul 2015


Beszámoló

Tápiószele, 2015.07.06.

Némediné


Felhívás


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykáta Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2015. április 17. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig


Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Nagykáta Tankerületének igazgatója hivatott a felülvizsgálati kérelmet elbírálni.


Katonáné Barna Zsuzsanna

Beiskolázás Tápiószele Város területén:

Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola (2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20.)

A beiratkozás helyszíne: 2766 Tápiószele, Farmosi út 10.

A diákigazolványhoz szükséges iratok: Kácsorné György Gabriella
Igazgató


TÁJÉKOZTATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL


Értesítem a tisztelt Szülőket,hogy a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban a 2015/2016. tanévben a 2., 3., 5., 6., 7. osztályos tanulók szülei számára

2015. március 10-én 17.00 órakor


tájékoztató szülői értekezletet tartunk az érintett egyházak képviselőnek részvételével.

Helyszín:

Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola
2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20.

Tisztelettel várjuk Önöket rendezvényünkön!

Kácsorné György Gabriella
igazgató


TÁJÉKOZTATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL


Értesítem a tisztelt Szülőket,hogy a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban a 2015/2016. tanévben a leendő első osztályos tanulók szülei számára

2015. március 05-én 16.30 órakor


tájékoztató szülői értekezletet tartunk az érintett egyházak képviselőnek részvételével.

Helyszín:

Csicserke Óvoda
2766 Tápiószele, Somogyi Béla út 1.

Tisztelettel várjuk Önöket rendezvényünkön!

Kácsorné György Gabriella
igazgató


Betlehemezés 2014


Betlehem 2014 Idén másodjára követhettem végig a betlehemi készülődést szülőként. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom régi hagyományaink felidézését, próbálkozás arra, hogy visszahozzuk mindennapjainkba. A nézőtéren ülve tapasztalhattam, hogy minden korosztálynak örömet szereztek a gyerekek játékukkal. Az idősebbekben emlékként élt, amikor Ők jártak házról-házra, vagy hozzájuk mentek betlehemesek. A kicsiknek újdonság volt, sokat nevettek az időnként humoros részeken. Észrevétlenül ismerték meg a kis Jézus születésének történetét. A szereplők fáradtságot nem ismerve mentek a kora reggeli, tanítás előtti próbákra, hisz délután mindenkinek más elfoglaltsága volt. Többször is megfigyelhettem a gyerekeket szereplés előtt, miközben segítettem nekik beöltözni. Mindig várakozva tekintettek az előttük álló fellépésre, nem unva, hanem ugyanolyan lelkesedéssel az 5. vagy 8. alkalom előtt is. Remélem a következő években is részese lehetek ennek a karácsonyi várakozásnak.

Tápiószele, 2014.12.21.

Tokajiné Kovács Erzsébet
szülő


Iskolai hírek, események


Tájékoztatjuk a javítóvizsgára várókat, hogy a vizsgák augusztus 27-én (szerdán) 9.00 órakor lesznek a Széchenyi úti iskolában.
Az esti gimnáziumi tanulóknak augusztus 27-én 10.00 órától kezdődik a pótvizsga a Széchenyi úti iskolában.

A tanévnyitó ünnepségünket a Farmosi úti iskola udvarán tartjuk augusztus 31-én (vasárnap) 17.00 órakor.
(Első tanítási nap szeptember 01.)

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2014/2015. TANÉVBEN


TÁPIÓSZELE
Köznevelési intézmény:

Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola
2766 Tápiószele, Széchenyi utca 20.

Felvételi körzet:

Tápiószele város közigazgatási területe

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2014.

Köszönetnyilvánítás


Betlehem 2013 Intézményünk nevében szeretném megköszönni Molnárné Volák Ildikó kolléganőnek és a „Csillagok” nevű, iskolánk tanulóiból álló csapatnak, hogy a Nemzetek karácsonya, valamint a SzékelyKapuk-ZöldKapuk pályázat keretén belül színvonalas pásztorjátékot adtak elő tanulóinknak, valamint a város lakóinak.

A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik, amely iskolánkban már évek óta színesíti a Nemzetek Karácsonya háromhetes projekt műsorainak palettáját.
A hagyományt felidéző előadás egyaránt tetszett óvodásnak, iskolásnak, felnőttnek.

Köszönetemet szeretném kifejezni, hogy előadássorozatukkal nemcsak a hagyományszeretetet, a közösségi kultúrát, a színjátszás örömteli élményét adták át a hallgatók számára, hanem betlehemi játékukkal városunkban öregbítették iskolánk jó hírnevét is.

Tápiószele, 2013.12.21.

Kácsorné György Gabriella
Igazgató


Pályázat tanári, tanítói és asszisztensi munkakörök betöltésére


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola szervezeti egysége
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:Pályázati feltételek:
Megfelelő szakirányú végzettség.
Legalább 1-3 éves általános, vagy középiskolában szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
Szakmai önéletrajz.
Végzettséget igazoló dokumentum.
Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Határozatlan idejű foglalkoztatás esetén a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Határozott idejű foglalkoztatás esetén 2013. 08. 26-tól.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:
Kácsorné György Gabriella igazgató nyújt a 53/581-003-as telefonszámon.

Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola 2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20. vagy
Elektronikus úton: Kácsorné György Gabriella, szelesuli@gmail.com e-mail címen keresztül, vagy
Személyesen: Kácsorné György Gabriella igazgatónál, Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola 2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 23.

Kaán Károly XXI. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny


Pest megyei forduló
Tápiószele


Iskolánkban első alkalommal rendeztük meg a Kaán Károly XXI. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny Pest megyei fordulóját. A versenyen 26 ötödik osztályos és 25 hatodik osztályos tanuló mérte össze tudását. A megyéből közel 20 település ismerhette meg iskolánkat, múzeumunkat.
A versenyen az ötödik évfolyamon az alábbi eredmények születtek:

1. helyezést ért el Szendi Adrienn (jelige: Selymes boglárka) Földváry Károly Általános Iskola (Vác), felkészítő tanár: Nagy László Sándorné, elért pontszám: 93 pont.
2. helyezést ért el Takács Ábel (jelige: Sárgaliliom) Tolnay Lajos Általános Iskola felkészítő tanár: Szabóné Orodán Julianna , elért pontszám: 92 pont.
3. helyezést ért el: Kerepeszki Petra (jelige: Szártalan kankalin ) Premontrei Szent Norbert Gimnázium (Gödöllő), felkészítő tanár: Sántáné Farkas Judit, elért pontszám 88 pont.


A 6. évfolyamon az alábbi eredmények születtek:

1. helyezést ért el: Gombár Róbert (jelige: Erdei zsurló) Somogyi Imre Általános Iskola (Abony), felkészítő tanár: Benéné Egedy Erika, elért pontszám: 93 pont.
2. helyezést ért el holtversenyben: Stavniczki Balázs (jelige: szarvasbogár), Tolnay LajosÁltalános Iskola (Inárcs), felkészítő tanár: Szabóné Orodán Julianna, elért pontszám: 88 pont.
Zöld Béla (jelige: szürke darázsbogár) Juhász Gyula Általános Iskola (Vác), felkészítő tanár: Palásthy Csilla, elért pontszám 88 pont. 3. helyezést ért el: Tölgyesi Blanka (jelige: fürge gyík) Földváry Károly Általános Iskola (Tápióbicske), felkészítő tanár: Ötvösné Lengyel Andrea, elért pontszám: 83 pont.


A versenykiírás szerint a két első helyezett újabb feladatsort írt, ahol Gombár Róbert 8 pontot ért el, Szendi Adrienn pedig 16 pontot, így Pest Megyét az országos döntőn:

Szendi Adrienn 5. osztályos tanuló Földváry Károly Általános Iskola (Vác), felkészítő tanár: Nagy László Sándorné képviseli.

A további eredményeket itt találhatják.
Mindenkinek gratulálunk az elért eredményekhez, s a két első helyezettnek pedig további sok sikert kívánunk az országos döntőn!

Kácsorné György Gabriella
igazgató


Felhívás


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykáta Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig


Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykáta Tankerületének igazgatója hivatott a felülvizsgálati kérelmet elbírálni.


Beiskolázás Tápiószele Város területén: Blaskovich János Általános Iskola 2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20.

A beiratkozás helyszíne: 2766 Tápiószele, Farmosi út 10.

A diákigazolványhoz szükséges iratok: Kácsorné György Gabriella
Igazgató


Köszönetnyilvánítás


Betlehem 2012 Intézményünk nevében szeretném megköszönni Molnárné Volák Ildikó kolléganőnek és a „Csillagok” nevű, iskolánk 5. évfolyamának tanulóiból álló csapatnak, hogy a Nemzetek karácsonya, valamint a SzékelyKapuk-ZöldKapuk pályázat keretén belül színvonalas pásztorjátékot adtak elő tanulóinknak, valamint a város lakóinak.

A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik, amely iskolánkban már évek óta színesíti a Nemzetek Karácsonya háromhetes projekt műsorainak palettáját.
A hagyományt felidéző előadás egyaránt tetszett óvodásnak, iskolásnak, felnőttnek.

Köszönetemet szeretném kifejezni, hogy előadássorozatukkal nemcsak a hagyományszeretetet, a közösségi kultúrát, a színjátszás örömteli élményét adták át a hallgatók számára, hanem betlehemi játékukkal városunkban öregbítették iskolánk jó hírnevét is.

Kácsorné György Gabriella
Igazgató


Érettségizzen Tápiószelén!


A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye a 2012/2013-as tanévre felvételt hirdet esti tagozatára, minden 16. életévét betöltött fiatal és felnőtt részére, 9., 10., 11., 12. évfolyamra. Az esti tagozaton heti két alkalommal 15 órától 20.15-ig folyik az oktatás. A tanulók diákigazolvány igénylésre jogosultak, továbbá családi pótlék jár a tanuló 20. évének betöltéséig.

A beiratkozás ideje:
A beiratkozás helye: Blaskovich János Általános Iskola Tápiószele, Széchenyi u. 20., az iskola titkárságán.

További információ a képzésről: 06/30/816-4986
Kácsorné György Gabriella
Tagintézmény-vezető


Versenyeredmények


Április 13. : Kaán Károly Megyei Természetismereti Verseny, Tápiószele
Név Osztály Helyezés
Erős Rebeka 6.c VII.
Jánosi Roland 6.c XXX.
Katona Krisztián 6.c XXVIII.
Palásti Alex 6.c XXIV.

Április 25. : „Rigó énekeljen” Országos Környezetvédelmi Verseny Nyíregyháza, II. helyezés. Csapattagok:

Április 27. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny Budapest

Május 4. : Szent-Györgyi Albert Kistérségi Természetismereti Verseny, Szentlőrinckáta:
Név Osztály Helyezés
Erős Rebeka 6.c I.
Jánosi Roland 6.c IV.
Katona Krisztián 6.c VII.
Palásti Alex 6.c VIII.

Dr. Hajdú Jenőné
tanár


Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny


Iskolánkban első alkalommal rendeztük meg a Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny Pest megyei fordulóját. A versenyen 58 ötödik osztályos és 67 hatodik osztályos tanuló mérte össze tudását. A megyéből közel 30 település ismerhette meg iskolánkat, múzeumunkat, s a városunkban működő Növényi Diversitas Központot.
A versenyen az ötödik évfolyamon az alábbi eredmények születtek:

1. helyezést ért el Rostás Gergely (jelige: Nádi boglárka) Földváry Károly Általános Iskola (Vác), felkészítő tanár: Nagy László Sándorné, elért pontszám: 90 pont.
2. helyezést ért el Zöld Béla (jelige: Sziklai nefelejcs) Juhász Gyula Általános Iskola (Vác) felkészítő tanár: Palásthy Csilla, elért pontszám: 85 pont.
3. helyezést ért el: Staviczki Balázs (jelige: Északi sás) Tolnay Lajos Általános Iskola (Inárcs), felkészítő tanár: Szabóné Orodán Julianna, elért pontszám 84 pont.
3. helyezést ért el: Fazekas Péter (jelige: madárfészek) Juhász Gyula Általános Iskola (Vác), felkészítő tanár: Palásthy Csilla, elért pontszám: 84 pont.


A 6. évfolyamon az első helyen holtverseny alakult ki, a feladatlap kitöltésekor. A holtverseny feladatsorának megoldása, azonos idő alatt, szintén azonos pontszámot eredményezett.
A zsűri elnöke által összeállított kérdésekre azonos körülmények között adott jó válaszok alapján dőlt el a verseny, melyen az alábbi eredmények születettek:

1. helyezést ért el: Szendi Barbara (jelige: aranyos futrinka) Földváry Károly Általános Iskola (Vác), felkészítő tanár: Nagy László Sándorné, elért pontszám: 93+8+3=104 pont.
2. helyezést ért el: Szebenszki Emese (jelige:szarvasbogár), KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola (Tápiószentmárton), felkészítő tanár: Dudokné Gyevát Margit, elért pontszám: 93+8+2=103 pont.
3. helyezést ért el: Bagyin Balázs (jelige: barna rétihéja) Az Evangélikus Egyház Aszódi Gimnáziuma (Aszód), felkészítő tanár:Dr. Roncz Béláné, elért pontszám: 90 pont.


A további eredményeket itt találhatják.

Mindenkinek gratulálunk az elért eredményekhez, s a két első helyezettnek pedig további sok sikert kívánunk az országos döntőn!

Kácsorné György Gabriella
igazgatóDebrecenbe kéne menni...


Magyarország legjelentősebb, legerősebb kézilabda utánpótlás versenye, az V. Főnix Kupa, 2012. január 27.-28.-29.-én zajlott Debrecenben. Hét korosztályban, 128 csapat mérte össze tudását. Városunkat, iskolánkat, az Euro-Novex Tápiószele 2000-es leány kézilabda csapata képviselte Kácsor Istvánné edző, és Kácsor István kíséretével. A döntő az ország egyik legimpozánsabb csarnokában, a 2002-ben épült Főnix Csarnokban került megrendezésre, ezzel is megadták a szervezők a mérkőzésnek a rangot. A 8000 fő befogadására alkalmas 4 szintes, több mint 3000 m2-es arénaterű csarnokban a 12 Tápiószelei kislány és az edzőházaspár olyan fantasztikus eredményt ért el, ami eddig, egyik kézilabda csapatunknak sem sikerült. A 2000-es korosztályban az ezüst érmet hozták el, maguk mögött tudva az FTC, az ASI, a Debrecen, Szeged, Szombathely stb. nagy sportklubok csapatait.

A lányoknak nem volt gyúrója, nem volt külön sportorvosa, kapusedzője s számos más, a sportolókat kiszolgáló személyzete. Ennél sokkal több adatott meg nekik. Két olyan fantasztikus pedagógus, aki immár öt éve tanítja, neveli őket a kézilabda fortéjára, a küzdelem, a kitartás fontosságára, a csapatszellem, az egymásra figyelés, az együttdolgozás élményére. Az öt év alatt nyújtott példamutatás, a tanítványok felé áradt szeretet, bizalom, olyan értékeket adott gyermekeinknek, ami erősítette jellemüket, kitartásukat, önbizalmukat, melyek egyértelműen meghatározzák további életüket. Egyszerre voltak edzők, pedagógusok, pszichológusok, csapattársak és gondoskodó szülők. Intézményünk és a szülők nevében szeretnénk megköszönni türelmeteket, energiátokat, s szakmai, pedagógiai tudásotokat, hiszen az elért eredmény egyértelműen bizonyítja munkátok magas színvonalát.

Kedves Edit és Pista!
„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” (Buehner Carl William)


Köszönjük:

Kácsorné György Gabriella
Szülő, igazgatóAzt, hogy a csapat ilyen rangos mérkőzéseken anyagilag és szakmailag részt vehetett, az Euro-Novex Kft. két vezetőjének, Bencsik Tündének és Sziráki Károlynak köszönhetjük, hiszen öt éve szponzorálja tanulóinkat, s próbálnak minden anyagi hátteret megteremteni a tápiószelei leány kézilabda utánpótlásnak. Iskolánkban közel 50 tanulónk edzését, versenyeztetését, utaztatását támogatja a Kft. Városunk, intézményünk, tanítványaink nevében köszönjük azokat a lehetőségeket, élményeket, amelyeket gyermekeinknek biztosítanak a sportág támogatásával.

Az eredmények az alábbi címen tekinthetők meg:
http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/AAAADXZC/doc/5_fonix_ld2000_eredmenyek_2012.01.31-00.40.26.pdf

Az eseményen készült fényképek a galériában tekinthetőek meg: 2012 - V. Főnix Kupa

VÍZ=ÉLET


“Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” - Saint Exupéry

Takarékosan a vízzel

"A víz minden élet forrása" - tartja a mondás, és bár könnyen elmegyünk az ilyen hangzatos kijelentések mellett, érdemes egyszer elgondolkodnunk a benne rejlő igazságon. A víz nem csak a földi élet kialakulásában játszott döntő szerepet, hanem elengedhetetlen része mindennapi életünknek is. Mint sok más dologgal, a vízzel is úgy vagyunk, hogy amíg látszólag korlátlanul áll rendelkezésünkre, nem tudjuk eléggé értékelni. A tiszta, emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz azonban nem is oly természetes dolog, mint azt elsőre gondolnánk.

Jövőnk a tét

Földünk több mint 70%-át borítja víz, ám ennek mindössze 1%-a édesvíz. Jelenleg a Föld lakosságának mintegy 20%-a küzd ivóvíz-ellátási gondokkal, és több mint két milliárdan kénytelenek nélkülözni a tiszta vizet a mindennapi tisztálkodáshoz, főzéshez. Mindezen tragikus számok mellett a Föld ivóvíz felhasználása folyamatosan nő, "köszönhetően" a fejlett országok lakosságának. A mintegy másfél évtizede megfogalmazott fenntartható fejlődés gondolatának alapelvei között szerepel az a pont, mely szerint "meg kell változtatni az emberek attitűdjét és magatartását". Ez a mondat akár a környezetvédelem mottója is lehetne, szinte minden területre érvényes. Esetünkben a víztakarékosság terén is alapelvként szolgálhat. A vízpazarlás visszaszorításának persze vannak sokkal egyszerűbb módjai is, mint például a víz- és csatornázási költségek növelése, melyeket a fogyasztó azonnal a pénztárcáján érez, de az intelligens ember nem csak rövid távon gondolkodik, hanem tiszteletben tartja a következő generációk tiszta környezethez, tiszta vízhez fűződő jogait is. Az emberi szokások, magatartások (pozitív irányba való) megváltoztatása nehéz és hosszú folyamat. Sok-sok erőfeszítés árán sikerülhet takarékosan bánunk a vízzel. Ezáltal tudjuk a fenntartható vízfogyasztást megvalósítani a jövő nemzedéke érdekében.


Dr. Hajdú Jenőné


2011. Betlehemezés


Az Idősek Karácsonyán a Blaskovich János Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulóival a Művelődési Házban:A Blaskovich János Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulói az Óvodai Karácsonyon:


Siker a „Haleszi” vers és prózamondó versenyen


A „Haleszi” vers és prózamondó versenyen, Sipos Tamás I. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

DAMJANICH HÉT - Alsó tagozat


Ebben a tanévben is megvalósítottuk a Damjanich témahét feladatait.

Előzetes feladatként minden osztálynak egy olyan énekes játékokkal vagy dalcsokorral kellett készülni, amibe állatok is szerepelnek.

Október 3-án hétfőn délután volt a futóverseny, ahol osztályonként 3 fiú, 3 leány indulhatott az aranyéremért.

A következő tanulók a leggyorsabbak:

Osztály Fiúk Lányok
1.osztály I. Wimmer Richárd 1.a I. Balogh Virág 1.a
II. Rafael Pál 1.c II. Balázs Dorina 1.b
III. Rubint Levente 1.b III. Várkonyi Alexandra 1.c
2.osztály I. Rafael József 2.a I. Homonnai Nikoletta 2.a
II. Makai Roland 2.c II. Kiss Anna 2.c
III. Mohácsi Tamás 2.c III. Mészáros Dorina 2.c
3.osztály I. Laczkó Leon 3.a I. Tisza Bettina 3.a
II. Gősi Frigyes 3.b II. Szabó Zsófia 3.a
II. Bartucz Lázár 3.a II. Ruschel Boglárka 3.c
III. Ócsai Péter 3.c III. Fehér Adrienn 3.b
4. osztály I. Tóth Lajos 4.a I. Farkas Szimonetta 4.c
II. Gulyás Máté 4.a II. Bodor Henrietta 4.a
III. Tóth Balázs 4.b III. Maczó Dorina 4.d

Gratulálunk mindent résztvevőnek.

Október 4-én VITAMIN napot tartottunk. Köszönjük a szülőknek, hogy szebbnél szebb „ehető vitamin figurákat” készítettek.

Október 6-án az első évfolyamos tanulók koszorúzni mentek a tápióbicskei emlékműhöz. A 2.,3.,4-es tanulók egy része részt vehetett a múzeumban megtartott foglalkozáson, melynek témája ismerkedés iskolánk névadójával.
Köszönjük Gócsáné Móró Csillának és Németh Katalinnak, hogy tanulóink megismerhették Blaskovich János életét.

Október 7-én az alsó tagozatos tanulók nagyon érdekes akadályversenyen vehettek részt a Népkertben. Minden osztály sikeresen, örömmel teljesítette mind a hét állomás feladatait. Volt mocsárjárás, kúszás, termések szedése, célbadobás és még sok izgalmas feladat.

Gratulálunk mindent résztvevőnek.

Köszönöm minden kollégám, a múzeum dolgozói, Vágány Sándorné és minden szülő segítségét.

Tekintse meg a képeket a galériában!

Szűcs Józsefné

Három világnapot ünnepelt az alsó tagozat!


2011. szeptember 30-án kicsit hűvös, de gyönyörű napfényes reggelre ébredtünk. A simogató napsugár nem volt véletlen, hiszen ezen a napon ünnepeltük a népmese világnapját, a zenei világnapot, és az állatok világnapját.

Előzetes feladatként minden osztálynak egy olyan énekes játékokkal vagy dalcsokorral kellett készülni, amibe állatok is szerepelnek.

Nagy volt az izgalom, főleg mikor kipróbáltuk az iskola új hangosítóját, és az „igazi” mikrofont. A megnyitó, és a köszöntő után, a gyerekek két órán keresztül énekeltek, táncoltak. Fantasztikus volt a hangulat. Voltak, akik zenei kísérettel, ritmus hangszerekkel, bábokkal, vagy jelmezbe öltözve énekeltek, játszottak.

Énekes körjáték, szüreti jelenet, kánon még színesebbé tette ezt a szép délelőttöt. A gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak, tapssal jutalmazták egymás sikerét.

Köszönöm a tanító néniknek, hogy felkészítették osztályaikat, a gyerekeknek a vidámságot, a jó hangulatot és a gyönyörű hangokat.

Ezzel a szép és tartalmas délelőttel az egész alsó tagozat csatlakozott az éneklő Magyarországhoz.

Remélem jövőre is megrendezzük!

Tekintse meg a képeket a galériában!

Ivanics Lászlóné
szervező tanító néni


Gyereknap az iskola alsó tagozatán


Június 3-án nagy eseményre készültünk a Farmosi úti iskola épületében. A korábban tanulók által megválasztott igazgató átvette az iskola irányítását és megnyitotta a rendezvényt. Volt rajzverseny, ügyességi vetélkedő, frizurakészítés, ugráló vár, tűzoltó bemutató, rendőrök által vezetett kerékpáros ügyességi verseny, foci bajnokság, bűvész, fellépő táncosok, ugrókötelesek, filmvetítés, kézműves foglalkozás.
A színvonalas, tartalmas programért köszönet illeti a Szülői Munkaközösség aktív tagjait, akik a szervezésben, lebonyolításban segítettek: Köszönjük a helyi önkéntes tűzoltóknak és parancsnokuk Kasza Sándor úrnak az érdekes bemutatót. A Nagykátai Rendőrkapitányság dolgozóinak a kerékpáros ügyességi verseny lebonyolítását. Darázs Béla főtörzsőrmesternek és Csönge Zsolt törzsőrmesternek. Köszönet a Művelődési Háznak a hangosításért.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében Tisza József által alaposan megszervezett és kiválóan levezetett foci bajnokság is nagy sikerű program volt. Ézsiás Szilvia segített az értékelésben.
A fellépő ugrókötelesek, a kis zumbások, a bűvész műsora is feledhetetlen élmény volt.

Reméljük, hogy jövőre is ilyen gazdag programmal, ilyen összefogással valósíthatjuk meg gyermekeink álmait.

Kiszelné Moró Szilvia
igazgató helyettes


Pályázati felhívás


Tápiószele Város Önkormányzata tulajdonában álló, Blaskovich János Általános Iskola épületében kialakításra kerülő büfé bérleti jogának megszerzése tárgyában

I. A pályázat tárgya:

I. 1.) Tápiószele Város Önkormányzata tulajdonában álló, Blaskovich János Általános Iskola épületében, a HACCP rendszernek megfelelő büfé bérleti jogának értékesítése.

I. 2.) Általános Iskola Tápiószele, az 1. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a 2766. Tápiószele, Széchenyi u. 20. szám alatt található Általános Iskola épületében, a HACCP rendszernek megfelelő büfé bérleti jogának értékesítésére.

I. 3.) A nyertes pályázó köteles figyelembe venni a tulajdonos és az intézményvezető észrevételeit a büfé kialakításánál.

I. 4.) A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
I. 5.) A pályázatkiíró előnyben részesíti az „egészséges ételeket és italokat” forgalmazó pályázókat az alábbi példák szerint:
I. 6.) A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a tulajdonos által kialakított feltételrendszernek. A pályázatkiíró 1 éves bérleti szerződést köt a nyilvános pályázat eredményessége esetén a büfé üzemeltetésére.

I. 7.) A nyertes pályázónak havi bérleti díjat kell fizetnie a büfé helyiségének használatáért. A havi bérleti díjat az Általános Iskola költségvetése részére kell befizetnie minden hónap 05. napjáig. A pályázók által megajánlott havi bérleti díjak mértéke a 4. pontban meghatározott szempontok alapján a pályázatkiíró rangsort állít fel.

I. 8.) A bérbeadást követően a tevékenységi kör csak a tulajdonos írásbeli egyetértésével bővíthet ki/változtatható meg.

I. 9.) A pályázaton való részvétel ingyenes, bánatpénz befizetéséhez nem kötött.

I. 10.) A büfében tanítási időn kívül sem lehet alkoholtartalmú italt árusítani.

I. 11.) Az ajánlatokat a 1 2. pontban megjelölt címre, magyar nyelven, zárt és cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban kell benyújtani. Az egyik példányt „EREDETI PÉLDÁNY” jelöléssel kell ellátni. Ennek elmulasztása esetén a bontó bizottság választ az ajánlatok közül, és a továbbiakban azt tekinti eredeti példánynak. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

„ISKOLA BÜFÉ KIALAKÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE”

I. 11.) A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15.
I. 12.) A pályázat benyújtásának helye:
Blaskovich János Általános Iskola
2766. Tápiószele, Széchenyi u. 20.

II. A részvétel feltételei:

II. 1.) A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) Pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;
b) A pályázó által kialakítandó és a későbbiekben bérelni kívánt helyiségét, címét és helyrajzi számát;
c) A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
d) Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától 60 napra a pályázó un. ajánlati kötöttséget vállal;
e) Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek albérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja; bérlőtárs sem vonható be a jogviszonyba;
f) Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt milyen célra kívánja használni;
g) Pályázónak nincs köztartozása Tápiószele Város Önkormányzata és APEH felé. (30 napnál nem régebbi APEH nullás igazolás csatolása)

II. 2.) A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.

III.) Érvényességi feltételek
Érvénytelen a pályázat, ha:
A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs mód!

IV.) A pályázatok felbontása és kézhezvétele A pályázatok felbontására Általános Iskola, Tápiószele, Széchenyi u. 20., a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő letelte után kerül sor.

A pályázatok felbontása nyilvános.

Ideje:
2011. július 21. 12 óra

A pályázat/ pályázatok felbontásáról jegyzőkönyv készül, a pályázat kiíró záradékolja a beérkezett pályázatokat az érvénytelenség és érvényesség vonatkozásában. Az ajánlatok elbírálásáról az iskola igazgatója dönt.

Eredményhirdetés:
2011. július 28. 12 óraKácsorné György Gabriella
igazgató


Első osztályos tanulók beíratkozása


Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az első osztályos tanulók beíratása:

2011. április 18-án és 19-én (hétfő, kedd)

8.00 órától 16.00 óráig lesz a Farmosi úti

iskolában.

Kérjük hozzák magukkal:

Kácsorné György Gabriella
igazgató


A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye felvételt hirdet


A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye felvételt hirdet a 2011/2012-es tanévre, felnőttek részére, 10., 11., 12 évfolyamra, az alábbi időpontokban: A jelentkezés feltételéről bővebb felvilágosítást a 06/30 816 4986-os telefonszámon kérhetnek.

Kácsorné György Gabriella
tagintézmény-vezető


Iskolánk újabb sikerei


Örömmel vettük át március közepén az intézményünknek kiállított oklevelet, mely igazolja, hogy intézményünk

ELŐMINŐSÍTETT REFERENCIA - INTÉZMÉNY

A nagykátai kistérségben egyedüli intézményként kaptuk meg ezt az előminősítést.
Iskolánk az elmúlt évben teljes infrastrukturális és szakmai fejlődésen ment keresztül. A TÁMOP 3.1.4-es pályázat lehetőséget biztosított a módszertani kultúra megújulásra, belső innovációink kidolgozására. Az új, modern technikai eszközökkel felszerelt épület, a tantestület egészét érintő továbbképzések, a legújabb infokommunikációs módszerek kidolgozását, bevezetését tették lehetővé. Az intézményünkben kifejlesztett „Jó gyakorlatok” térségünkben példaértékűek, más intézmények által tanulmányozható és komplex módon, vagy elemeiben átvehető.

Az Európai Unió által támogatott fejlesztési környezetben a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt feladata, hogy a „Referencia-intézményeket” felkészítsék arra, hogy a többi intézmény számára szakszerűen legyenek képesek magas szintű szolgáltatásokat nyújtani a hálózati tanulás kialakításában, az újszerű tanulási formák bevezetésében, elterjesztésében.

Iskolánk, „Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely” referenciaterületen kíván segítséget nyújtani az érdeklődő intézmények számára. Egyik jó gyakorlatunk, újfajta oktatásszervezési eljárások alkalmazásával, az IKT-s eszközök használatát mutatja be a matematika tanítás keretén belül. Témája: A téglatest tanítása 5. osztályban, IKT-s eszközök segítségével.

Másik jó gyakorlatunk az egészséges életmódra nevelést, az egységes prevenciós szemlélet kialakítását mutatja be egész tanévre vonatkozóan.


Az elkövetkező időszakban továbbra is szeretnénk élni a pályázatok adta lehetőséggel, hiszen felgyorsult világunkban csak így tudjuk követni a változásokat. A referencia intézményé válás egy újabb fejlődési útvonalat határoz meg, mert versenyképes minőséget csak úgy tudunk létrehozni, ha „naprakészek vagyunk”, követjük szakterületünk változásait.

Kácsorné György Gabriella
igazgató


MUNKAREND MÓDOSÍTÁS


A Budakalászi Gimnázium Tagintézményeként az idén első alkalommal két osztályban, összesen 63 felnőtt diákunk fog érettségizni.

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai:

Magyar 2011. május 02. hétfő 8 óra
Matematika 2011. május 03. Kedd 8 óra
Történelem 2011. május 04. Szerda 8 óra
Angol nyelv 2011. május 05. Csütörtök 8 óra
Német nyelv 2011. május 06. Péntek 8 óra
Biológia 2011. május 11. Szerda 8 óra


AZ ÉRETTSÉGI IDEJE ALATT A FELSŐ TAGOZATOS TANULÓINK DÉLUTÁNI MUNKAREND SZERINT JÖNNEK ISKOLÁBA: Kácsorné György Gabriella
igazgató


Író-olvasó találkozó


Nagy örömünkre szolgált, hogy K. László Szilvia írónő, elfogadta meghívásunkat, és március 25-én találkozhattunk vele. Beszélgetésünk során sok mindent megtudhattunk róla és a műveiről.

Az Egérmesék című verseskötetében kedvessége és a gyönyörű illusztrációi ragadtak meg bennünket. A Miri a manólány című meseregényből tudtuk meg, mennyi öröm és bánat, siker és kudarc ér egy gyermeket addig míg felnő. A könyv főszereplője, Ancsa, megteremtette magának Mirit, a kismanót, akivel titokzatos utazásra indult. Míg Fantáziaország különböző állomásain bolyongott, észrevétlenül dolgozta fel az életben bekövetkezett negatív eseményeket.

A Timitom és Panka különös küldetése című könyvében pedig a következő kérdésekre keresi a választ:
Igaz, hogy a gonosz mindig megbűnhődik, a jó pedig elnyeri jutalmát? És vajon hol a határ a jó és a rossz birodalma között? El lehet dönteni egyértelműen, hogy a jó vagy a rossz oldalon áll-e valaki?

A beszélgetés után megelevenítettük meseregényének egy részletét, majd az írónő meghatódva hallgatta saját verseit, a mi előadásunkban. Ezen az emlékezetes napon a Simonffy Kálmán Művelődési Ház látott bennünket vendégül, és biztosította a feltételeket, melyeket ezúton is szeretnénk megköszönni az intézmény valamennyi dolgozójának!

1.a és 1.c osztály

„Lehet szegény, aki gazdag, s lehet gazdag a szegény,
Csak az a fontos, milyen kincs ül bent, a szíved rejtekén.”

K. László Szilvia


Iskolai hírek


Az idén 7. alkalommal került megrendezésre Abonyban, a Somogyi Imre Általános Iskolában az Állatok Birodalmában címmel kiírt mesemondó verseny, melyre Nagykőrösről, Gyálról, Kakucsról, Inárcsról, Tápiószentmártonból, Dabasról, Budaörsről és Tápiószeléről is érkezett versenyző. Az 1. és 2. osztályos korosztály versenyében Raffael Eszter 2.c osztályos tanuló (felkészítője: Kocsis Zsuzsanna) hozta el az I. helyezést.

Iskolánk másik tanulója Sipos Tamás 1.c (felkészítője: Pintérné Bontovics Judit) ugyanebben a kategóriában IV. helyezést ért el. A 3.-4. osztályos diákjainkat Pap Gergely 3.b (felkészítője: Kovácsné Sevella Zsuzsanna) képviselte, aki V. helyezést szerzett. A 4.-eseink közül Bozóki Bence vett részt.Sipos Tamás a Nagykátai Térségi VI. Ki Mit Tud vetélkedőn vers kategóriában I. díjat nyert.

Az alsó tagozatosok komplex tanulmányi versenyén 25 tanuló vett részt.

I. helyezett Turák-Szűcs Lili
II. helyezett Légrádi Lili és Hippenmayer Róbert
III. helyezett Kovács Alex
Gulyás Máté a II. Nemzetközi Hegedű Fesztiválon Törökszentmiklóson az I. korcsoportban 20 főből 3. helyezést, bronz fokozatot szerzett. Felkészítő tanár volt: Ábrahám Éva


Gratulálunk szép eredményeikhez!

Adó 1%


Az „Építsünk Iskolát” Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy adója 1 %-ával járuljon hozzá a tápiószelei gyermekek jól bevált közösségformáló programjainak megvalósításához, értékőrző hagyományainak ápolásához (pl. egészségvédelmi nap, Föld napja, Damjanich-hét, tanulmányi kirándulások, ajándék könyvek, ...).

Köszönettel:
Kácsorné György Gabriella
igazgató


Versmondó verseny az 1-2. osztályos tanulóknak


„A versekben lévő szavak varázsa, zenéje az, mi szívet simogat: elűzi minden gyötrő kínodat- a vers az élet egyik nagy csodája.”
J. Charpentreau
2011. február 8-án rendeztük meg iskolánk legkisebb tanulóinak a versmondó versenyt. Tizennyolc kicsi gyermek tanult meg hosszabb, rövidebb, vidám vagy komoly verset, verses mesét erre az alkalomra. Dicséretes, hogy irodalmunk gazdag anyagából mindannyian életkorukhoz illő költeményt választottak. Pontos szövegtudással, rátermettségüknek megfelelő előadással örvendeztették meg a hallgatóságot.
Szervezőként arra törekedtünk, hogy valamennyien elégedetten térjenek haza. Diákönkormányzatunk oklevéllel, emléklappal, könyvjutalommal, kisebb ajándékokkal jutalmazta őket.
A zsűri tagjai - Ficza Tiborné, Terék Mihályné és Faragó Sándor- a legfelkészültebbnek találta a következő tanulókat:
Különdíjban részesült még: Raffael László, Hippenmajer Nikolett, Vágány Zoltán, Tisza Bettina, Petykovszki Laura és Miskolczi Laura.

Gratulálunk a gyermekeknek, és köszönjük a felkészítésüket vállaló felnőttek igyekezetét!

Szűcs Józsefné és Terék Nikolett

Mesemondó verseny


Mesemondó verseny volt a 3-4. osztályosok között. 18 kiváló mesemondó mérte össze a tudását. Kellemes hangulatú, csodálatos délutánt töltöttünk együtt.
Kincsekkel teli tarisznyát kapott minden gyerek, szülő és tanító néni is.
Az izgalom ellenére gyönyörűen hangsúlyoztak, beleélték magukat az állatszereplők helyzetébe.
Mindenki győztesként tért haza!
A zsűrinek mégis döntenie kellett.

A helyezettek a következők: Mindenkinek gratulálok!

Tekintse meg a versenyen készült képeket a galériában!

Ivanics Lászlóné
tanító néni


Mese, mese, mátka...


Iskolánk alsó tagozatában kedves hagyomány, hogy minden tanévben megrendezzük az 1. és 2. osztályos tanulók Mesemondó versenyét, amelyet mindannyian izgatottan várunk.
Ebben a tanévben január 25-én hallgathattuk a szebbnél-szebb meséket.
Úgy gondolom, hogy a zsűrinek egyáltalán nem volt könnyű helyzete, hiszen valamennyi „kis mesemondó” lelkiismeretesen felkészült, tudása legjavát adta.

A helyezettek a következők: Köszönöm a zsűri munkáját, amelynek tagjai voltak: Marczné Boros Krisztina – az Apáczai Tankönyvkiadó szakreferense, Badenszkiné Lesták Zsuzsanna tanárnő, és Faragó Sándor a Simon Marcsa Színjátszókör vezetője.
Szintén köszönöm a felkészítő nevelők és szülők munkáját!
Remélem, hogy még nagyon sok hasonló, tartalmas, jó hangulatú rendezvényen vehetünk részt!

Tekintse meg a versenyen készült képeket a galériában!

Horváthné Vágány Julianna
osztályfőnök


A Magyar Kultúra napja


A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Az emléklapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.

Az alsó tagozat évek óta játékos vetélkedőt rendez e nap tiszteletére a 3., 4. osztályosoknak. Az idei év témája a Liszt évhez kapcsolódóan Liszt Ferenc volt. Vidám hangulatban, aktívan tölthették a délután a versenyző csapatok. Köszönet minden 3., 4. osztályos pedagógusnak, akik felkészítették tanítványaikat és segítettek a rendezvény lebonyolításában. Köszönet a Diákönkormányzatnak, hogy egy kis sütivel segítette a díjazást, valamint a konyhai dolgozóknak, akik teát készítettek a gyerekek számára.

Tekintse meg a versenyen készült képeket a galériában!

Egészségvédelem az iskolában


Nem lehet elég korán elkezdeni a témával való foglalkozást. Az idei tanévben ezért a tananyagon kívül, délutáni foglalkozások keretében hívtuk fel a tanulók figyelmét a legfontosabb tudnivalókra.

A táplálkozási piramis tematikáját követtük. Első alkalommal a gabonafélékkel foglalkoztunk. Megismerkedtünk a teljes kiőrlésű gabonával, az abból készített termékekkel, és annak előnyeivel. A kóstolás után a napi folyadékszükségletről beszélgettünk, és csipkebogyóteával oltottuk szomjunkat. Befejezésképpen piramisépítő versenyt tartottunk.

A második foglalkozáson a zöldségek és gyümölcsök kerültek a középpontba. A vitaminok fajtái, fontossága és hiánya volt a fő téma. Majd a gyümölcsökből salátát, a zöldségekből szobrokat készítettünk. A délutánt burgonyaültető és káposztagurító sorverseny zárta.

A harmadik alkalom a tejtermékek fontosságára hívta fel a figyelmet. A legnagyobb élményt a túró és a vaj előállítása jelentette. Arról már sokat beszéltünk, hogy mikor, mit és hogyan kell ennünk, de a táplálék útjáról még nem esett szó. Ezt az interaktív tananyagból sajátítottuk el, és megoldottuk a hozzákapcsolódó feladatokat. Befejezésképpen pedig, az emberi maketten követtük végig a folyamatot.

A negyedik foglalkozás az édességről és a mézről szólt. Hogyan készül, milyen fajtái vannak és melyiknek milyen a gyógyhatása. A méhészeszközök szemrevétele után, méhecskekereső játék következett. Miután a papírméhecskéket visszatereltük a kaptárba, kipróbáltuk az ősi gyertyakészítést.

Manfred Kets De Vries szerint:

„Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő figyelmet szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni.”

Tekintse meg a képeket a galériában!

Pintérné Bontovics Judit

Betlehemi előadás


A Nemzetek Karácsonya projekt keretén belül a felső tagozat diákjai a betlehemezés népszokását mutatták be.

A 7.b osztály tanulói által megjelenített – régi népszokásokat felidéző – betlehemi játékok szépen kivitelezett jelmezekkel, meghitt hangulatot közvetítő előadás volt. A gyermekek őszinte átéléssel, kedves egyszerűséggel, énekkel, mozgással változatos módon mutatták be, „játszották el” a kis Jézus születéséhez kapcsolódó történet; végig fenntartva a közönség érdeklődését, és elnyerve a tetszését; amit az nagy és lelkes tapssal is kifejezett.

Köszönet Molnárné Volák Ildikó kolléganőnek, aki a műsort betanította, valamint a 7.b osztályt képviselő szereplőinek, hogy öregbítették iskolánk jó hírnevét.
Név szerint:

DAMJANICH HÉT - Alsó tagozat


A TÁMOP 3.1.4. pályázaton belül a 2009-2011-es tanévben kidolgoztuk és megvalósítottuk a Damjanich hét feladatait.

Ebben a tanévben ismét megszerveztük ezeket a jól sikerült, érdekes programokat. Volt futóverseny, vitaminnap, koszorúzás, ismerkedés Damjanich Jánossal. Idén is meghívtuk a nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapatot. Ők korhű ruhában adták át a futóverseny helyezettjeinek arany, ezüst, bronz érmeit. Bemutatták ruházatukat, megszólaltatták az ágyút.
A tanítási órák keretén belül mindennap egy órában megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről.

A futóverseny eredményei:

Évfolyam Fiúk Lányok
1. osztály 1. Rafael József 1.a
2. Földi Patrik 1.c
3. Bedő Máté 1.c
1. Homonnai Nikoletta 1.a
2. Rafael Aranka 1.c
3. Tóth Tamara 1.b
2. osztály 1. Gősi Frigyes 2.b
2. Ócsai Péter 2.c
3. Bódi Richárd 2.b
1. Ruschel Boglárka Edina 2.c
2. Tisza Bettina 2.a
3. Szabó Zsófia 2.a
3. osztály 1. Tóth Lajos Szabolcs 3.a
2. Gulyás Máté 3.a
3. Oroszki Péter 3.b
3. Berta Dávid 3.b
1. Farkas Szimonetta 3.c
2. Bodor Henrietta 3.a
3. Jónás Alexandra 3.b
4. osztály 1. Bozóki Bence 4.b
2. Nagy Gergő 4.c
3. Szabó Balázs 4.a
1. Tóth Cintia 4.c
2. Rubint Evelin 4.b
3. Földes Vivien 4.b


A Damjanich hét sikerességét köszönjük a támogatóknak:
s minden szülőnek, aki vitamint küldött.

Külön köszönjük a Honvédtüzér Hagyományőrző Csapatnak, hogy eljöttek s a gyerekeket szép élményekkel gazdagították.

Szűcs Józsefné

Zenei világnap az alsó tagozaton!


„A zene az kell, mert körülölel.”


Immár 5. éve rendezzük meg iskolánk alsó tagozatán október 1-jén a zenei világnapot. Minden évben más-más zenéhez kapcsolódó előzetes feladatot kaptak a gyerekek. Volt képösszerakás, képrejtvény, találós kérdés. A fő feladat, hogy minden osztály készüljön egy énekes játékkal vagy dalcsokorral.

Nagyon szép tiszta, de igen hideg időre ébredtünk 2010. október 1-jén. Nagyon nagy volt az izgalom, főleg amikor Sanyi bácsi (Faragó Sándor) összeszerelte a hangosítást, és az igazi mikrofonokat. A megnyitó és a köszöntő után megkezdődtek az osztályok szebbnél szebb műsorszámai.

Fantasztikus volt a hangulat. Voltak, akik zenei kísérettel, ritmus hangszerekkel, bábokkal vagy jelmezbe öltözve énekeltek. A kicsiktől, a nagyobbakig szívvel, lélekkel. Minden műsorszámot hatalmas tapssal jutalmaztak a gyerekek. Bemutatkoztak zeneiskolás tanulóink is, volt szintetizátoros és furulyás fellépő is.

A nap mottóját a Valahol Európában című musicalből vettük, melyet a 3.a és a 4.b osztály énekelt el. Hatalmas volt a siker és a jó hangulat, és ezzel csatlakoztunk az éneklő Magyarországhoz.

Köszönöm mindenki munkáját, és remélem, hogy jövőre is megrendezzük!

Ivanics Lászlóné

Értesítés a tankönyvellátás rendjéről


A Magyar Kormány rendelete alapján ingyenes tankönyveket biztosítunk a jogszabály hatálya alá tartozóknak. Az erre jogosultak az augusztusi családi pótlék vagy a gyermekvédelmi támogatást igazoló szelvényt hozzák magukkal!
A tankönyvárusítás a Farmosi úti iskola épületében (aula) lesz:
Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a lehetőségekhez mérten augusztus 26-án (csütörtök): 8.00- 16.00 óráig a készpénzzel fizetők jöjjenek!

Az ingyenes tankönyvek osztása:
- augusztus 27-én (péntek): 8.00-16.00 óráig
- augusztus 28-án (szombat) 8.00-12.00 óráig


A tankönyvek és a munkafüzetek árai a következők:
Osztály Tankönyvek és munkafüzetek ára
1.a, c évf. 9.245 Ft
1. b évf. 8.585 Ft
2. évf. 7.150 Ft
3. évf. 11.810 Ft
4. angol 13.570 Ft
5. angol 17.690 Ft
5. német 16.600 Ft
6. angol 18.830 Ft
7. angol 21.590 Ft
7. német 21.020 Ft
8. angol 21.339 Ft
8. német 17.934 Ft
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a szállításig még változhatnak.

A tanévnyitót a Liliom úti iskola udvarán tartjuk augusztus 29-én (vasárnap) 16.00 órakor. (Első tanítási nap szeptember 01.).

A tanulók az első tanítási napon kapják meg az ingyenes füzetcsomagokat!

Információk


Tájékoztatjuk a javítóvizsgára és osztályozóvizsgára várókat arról, hogy a vizsgák az általános iskolai tanulók részére augusztus 25-én (szerdán) 9.00 órakor, a gimnáziumi tanulók részére 11.00 órakor lesznek a Farmosi úti iskolában.

Tankönyvekről, tankönyvárakról kérjük figyeljék a hirdetőtáblákat, iskolai kapukat, ahol értesítjük Önöket az árusítás helyéről és idejéről.

A TÁPIÓSZELEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, a Budakalász Gimnázium Tagintézményeként, a 2010/2011-es tanévben, a 10., 11. és 12. évfolyamon ismét ESTI TAGOZATÚ GIMNÁZIUMI osztályokat indítunk.

A beiratkozás időpontja: 2010. augusztus 23-tól – augusztus 30-ig 8.00 órától – 12.00 óráig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, korábbi iskolai bizonyítványai, lakcímkártya, valamint 11.000 Ft beiratkozási költség.

A beiratkozás helye: 2766. Tápiószele, Farmosi út 10.

Részletes tájékoztató: 06/30/816-4986.

Öt év eredménye, s a következő öt év lehetősége


Intézményünk a térség legnagyobb oktatási intézménye, mind tanulói létszám, mind a foglalkoztatottak száma alapján. A közel 650 általános iskolai, valamint 86 fő gimnáziumi tanulói létszám, a környék iskolái közül messze kiemelkedik.

Ekkora intézményt vezetni nagy kihívás, hatalmas felelősség. Ahhoz, hogy következetes, színvonalas oktatás legyen a fenntartó, az iskolavezetés, a kollégák, a szülők éveken át tartó, egymásra épülő összehangolt következetes munkája szükséges.

A sikeres, jól működő iskolák jellemzői között, a tantestületen belül magas fokú kohéziót, együttműködést, kollegialitást, a problémákra való odafigyelést, a problémamegoldásra, a változtatásra, a fejlődésre való képességet találjuk. Ezeket, a jellemzőket, mi is próbáltuk iskolánkban előtérbe helyezni, megvalósítani. A pedagógusnak szinte minden területen példát kell mutatnia, a kor követelményeinek meg kell felelnie, állandóan képeznie kell magát, naprakészen tájékozottnak kell lennie. Ezeket az értékeket minden itt tanító kolléga maximálisan hordozza magában.

Tantestületünk szakmailag előre felkészült az új, korszerű, a mai modern követelményeknek megfelelő eszközökkel felszerelt épület adta lehetőségek kihasználására. Csak az idei tanévben közel 160 továbbképzésen vettek részt kollégáink a TÁMOP pályázat keretén belül.

Egységes, következetes munkánkkal, stabil tudásunkkal, pontosságunkkal, pálya iránti tiszteletünkkel, továbbra is biztos alapokat tudunk adni a tápiószelei tanulóknak.

Az elmúlt öt évben a fenntartó támogatásával hoztunk létre emelt szintű matematikaoktatást negyedik évfolyamtól, felmenő rendszerben. Hetedik, nyolcadik évfolyamosaink számára második idegen nyelv oktatását biztosítjuk a környéken egyedülállóan. A sport tekintetében négy sportágban kiemelkedő eredményeket ér el iskolánk. Immár harmadik éve a környékben élő felnőttek számára gimnáziumi érettségi megszerzésre adunk lehetőséget. A budakalászi gimnázium tagintézményeként, szintén a környéken egyedülállóan pályáztunk a digitális középiskola elnyerésére. A pályázat bírálás alatt van.

Az elmúlt öt évben kollégáink szakmailag, tanítványaink tudásukkal bizonyították oktatásunk színvonalát. Több országos és megyei versenyen évek óta dobogós helyezéseket érünk el. A kollégák és a képviselő-testület bizalmára építve próbált az iskolavezetés egy olyan oktatási bázist létrehozni, mellyel úttörő szerepet vállalt a környéken. A fenntartó közreműködésével, közel 56 000 000 Ft-ot nyert intézményünk pályázat útján továbbképzésekre, eszközökre. A pályázati lehetőségeket naprakészen nyomon követjük, sikeresen kihasználva minden lehetőséget. Szerencsés vagyok, hiszen a kollégák, a szülők és a fenntartó támogatásával újabb öt évre kaptam meg a bizonyítás lehetőségét, intézményünk további fejlesztését.

A jövőben az új iskola megépítésével újabb olyan lehetőségek nyílnak városunk számára, amiről eddig csak álmodozhattunk. A megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek otthont adhatnak OKJ-s oktatások indításának, együttműködve a munkaügyi központtal, állami finanszírozással. A hatalmas előadó terem konferenciák rendezésére alkalmas, melynek bérbeadása a dologi kiadásainkat enyhítené. Számítástechnika termünk, korszerű könyvtárunk újabb lehetőségeket biztosít a tanulásra, helyben, utazási költség nélkül. A Liliomúti forfa épülettől 300 felsős búcsúzott. A korszerű, új intézményt a 300 felsős és 100 felnőtt veszi birtokba. Ez a létszám évek óta folyamatosan emelkedik.

Köszönöm kollégáim munkáját, a szülők és a fenntartó bizalmát:

„Sikeres jövőt csak akkor építhetünk, ha a múlt értékeit megőrizzük, a jelenhez alkalmazkodunk, a jövőt pedig a legjobb tudásunk szerint formáljuk.”

Kácsorné György Gabriella
Igazgató

Díjazottjaink


Hagyományainkat követve a tanév végén az idén is átadtuk iskolánk legnagyobb fokú elismerését a „Nebuló”-díjat. A feltétele a díjnak, hogy nyolc éven át kitűnő tanuló legyen a díjazott, versenyeken eredményesen szerepeljen, közösségi munkája és magatartása legyen példamutató. A díj két részből áll, egy évszámmal ellátott serlegből és az „Építsünk iskolát” Alapítvány pénzbeli támogatásából. Ebben az évben a kuratórium egyöntetű támogatásával ezt Kácsor Szabolcs 8.b osztályos tanuló érdemelte ki. Szabolcs az idén 3. helyezést ért el az országos német nyelvi versenyen, 2. lett az országos Bókay biológia versenyen és az eddigiekben egyedülálló módon, már általános iskolai tanulmányai alatt sikerült németből középfokú nyelvvizsgát letennie. Az „Apáczai-díjat” egy tankönyvkiadó hozta létre, melynek iskolánk bázis iskolája. Komoly elismerési feltételei vannak. A jó tanulmányi-, sport- és közösségi munka pontokat ér, és emellett egy több részből álló pályázati munka elkészítése is szükséges. Ennek tartalmaznia kell többek között egy színvonalas helytörténeti dolgozatot, Apáczai Csere János életének feldolgozását, a Himnusz elemzését és egy határainkon túl élő magyar diákkal való kapcsolattartást. Kitartó munkája eredményeként ezt a díjat , amely oklevél és pénzbeli jutalom, Palásti Maya 8.c osztályos tanulónk kapta. A harmadik elismerés - a helyi „Erdélyi magyarok klubja” könyv felajánlása - annak a diáknak adható, aki ebben az évben történelem tantárgyból a legérdeklődőbb és eredményeket felmutató volt. Molnár József 8.a osztályos tanulónk tett eleget ezen kiírásnak. Gratulálunk nekik és példaként állítjuk őket itt maradó tanulóink elé.

Ami a tarisznyából kimaradt

Szülők, nagyszülők, testvérek, tanárok, diáktársak büszke szívvel ünnepelték nyolcadikosainkat ballagásukkor. Az osztályfőnökök és a szülők gondos mérlegelése és döntése után elindultak új, választott középiskolájuk felé. A 73 továbbtanuló diákunk továbbtanulási mutatói a következőképpen alakultak:

Az első megjelölt helyre: 49 tanuló nyert felvételt
2. helyre: 10 fő
3. helyre: 9 fő
További helyekre: 5 tanuló

Gimnáziumban folytatja tanulmányait 4, szakközépiskolában 33, szakiskolában 36 volt diákunk.

Kívánjuk, hogy személyiségük, képességeik kibontakoztatásához a választott területek a legjobban megfeleljenek.

Néhány megfontolandó gondolatot tennénk még a hetedikesek által nagy szeretettel készíttetett tarisznyátokba:

A szeretetet nem a szavak, hanem a tettek bizonyítják.

Minden zugocska, amit szeretünk egy világ számunkra.

A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amit nem sírtak el, és azokat a kéréseket is meghallja, amelyek el sem hangzottak.

A szeretet kérés nélkül ad, makacskodás nélkül elfogad, késlekedés nélkül megbocsát, és csak saját elégtelensége miatt szenved.

A szeretet lángjában a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.

Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív.

Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.

Csak annyira vagyunk hiteles emberek, amennyire szeretünk.

Ahol szeretet van, ott előbb-utóbb a siker és a jólét is megjelenik. Kívánom ezt nektek!

Récsi Lászlóné
Igazgató helyettes

Egy újabb páratlan siker az általános iskolában


E tanév elején nem sokan tudták, hogy hogyan alakul a 2009/2010-es iskolai évünk. Néhány szülő félelmében átíratta a gyermekét az iskolánkból egy másik iskolába. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a gyermekeink egyáltalán nem tekintették terhesnek a két műszakot, mert ilyen körülmények között is biztosítható volt a színvonalas oktatás és az alapnevelés.

Mindenki, tanár-diák, tette a dolgát, nemcsak az iskola falain belül, hanem azon kívül is. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban iskolánk tanulói újra és újra számos kiváló eredményt értek el különféle versenyeken.

Mint a többi kollégáim, ebben a tanévben is büszkélkedhetek kimagasló teljesítményt nyújtott tanulókkal.

Halászi Dániel (8. b) és Kácsor Szabolcs (8. b) osztályos tanuló, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szervezett Német Nyelvi Tanulmányi Versenyen kiváló teljesítményei alapján, bejutottak a Megyei Döntőbe. Kácsor Szabolcs tovább jutott az Országos Döntőbe, ahol HARMADIK helyezést ért el.

Milyen jellegű volt ez a megmérettetés? A versenyre 700 iskola nevezett be. A megyei fordulóba megyénként 20 tanuló jutott be. E tanulók közül a zsűri válogatta ki a 21 legjobbat, akik megmérkőztek az Országos Döntőn. Itt bizonyított iskolánk két tanulója.

A másik jelentős eredmény, hogy Kácsor Szabolcs ebben a tanévben megszerezte Német nyelvből a Középfokú Nyelvvizsgát.

Gratulálok tanítványaimnak, és kívánom, hogy a kitartó szorgalmuk, alkotó munkájuk még több örömet és boldogságot szerezzen nekik, és szüleiknek a jövőben is.

Remélem az új iskolában még több tehetség, még több területen bontakozik ki, és ez sikerélményt jelent majd mind a diákok, mind a tanáraik számára.

Véleményem szerint, egy tanulmányi versenyen elért győzelem, vagy elért helyezés, mindig büszkeséggel töltheti el annak felkészítőjét és teljesítőjét egyaránt. Az iskola számára is büszkeség, hogy ilyen tanulókkal büszkélkedhet. Köszönet nekik!

A résztvevők névsorát, valamint az elért sikert a következő internetes címen tekinthetik meg az érdeklődők: http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/verseny/alt_isk/tanulmanyi_versenyek_alt_isk.html

Mitro- Bozsik Ilona
Szaktanár

Elsősegélynyújtó verseny


Márciusban Nagykátán meghirdették a területi elsősegélynyújtó versenyt. Meghívót a mi iskolánk is kapott. Az elsősegélynyújtást ez év januárjától tanítom szakkör keretében. Az alakuló megbeszélésen tisztáztuk, hogy aki járni szeretne, arra sok tanulás vár. Nemcsak elmélet, hanem gyakorlat is. Néhány óra után kitűnt, hogy a foglalkozás inkább kikapcsolódást, mint kötelességet jelent a gyerekeknek. Öröm volt látnom a lelkesedésüket. Órákat töltöttünk el úgy, hogy észre sem vettük az idő múlását.
Ekkor jött Nagykátáról a meghívó. Gyorsan kellett dönteni, amiben kikértem tanítványaim véleményét is. Azt mondták, mutassuk meg mit tudunk, annak ellenére, hogy még három hónap sem telt el a szakkör alakulásának kezdetétől. A verseny helyszínén, a Mátrai Gábor Általános Iskolában azonban meglepetés ért bennünket. Az én csapatom tagjai voltak a legfiatalabbak:


Ennek ellenére én bátorítottam őket, hogy ne csüggedjenek, bízzanak a megszerzett tudásban. Később azt is megtudtuk, hogy gimnáziumi csapat is részt vesz. A verseny „kárhelyeken” zajlott, négy különböző szimulált baleseti szituációban, s emellett volt egy állomás, ahol tesztet kellett kitölteni a versenyzőknek. Az egyes helyszíneken gyakorlott mentősök bíráltak. A hat csapatból negyedikek lettünk. Nekem is nagy élményt jelentett, hogy ott lehettem, és nagyon büszke vagyok a gyerekekre. Jövőre újra indulunk a győzelemért. Remélem, a tárgy iránti vonzalmuk a jövőben is megmarad, és egyszer majd ők lehetnek az egészségügy lelkes dolgozói.

Dr. Hajdú Jenőné

ÉRETTSÉGIZZEN INTÉZMÉNYÜNKBEN!


A TÁPIÓSZELEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, a Budakalász Gimnázium Tagintézményeként, a 2010/2011-es tanévben, a 10., 11. és 12. évfolyamon ismét ESTI TAGOZATÚ GIMNÁZIUMI osztályokat indítunk.

A beiratkozás időpontjai:
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, korábbi iskolai bizonyítványai, lakcímkártya, valamint 11.000 Ft beiratkozási költség.

A beiratkozás helye: 2766. Tápiószele, Liliom út 11.

Részletes tájékoztató: 06/30/816-4986

Adó 1% az „Építsünk Iskolát” Alapítvány számára


Az „Építsünk Iskolát” Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy adója 1 %-ával járuljon hozzá a tápiószelei gyermekek jól bevált közösségformáló programjainak megvalósításához, értékőrző hagyományainak ápolásához (pl. egészségvédelmi nap, Föld napja, Damjanich-hét, tanulmányi kirándulások, ajándék könyvek, …).

Alapítvány adószáma: 18665817-1-13

Köszönettel:
Kácsorné György Gabriella, igazgató

Egészségvédelmi nap


"Ez a nap az egészségről szól az egészségért."

2009. nov. 27-én iskolánkban Egészségvédelmi nap kerül megrendezésre.

Az 5. – 6. osztályosok a következő témákról hallgatnak előadásokat: A 7. – 8. osztályosok drogprevenciós előadáson vesznek részt. Az előadás előtt „Reménység egy új életre” című előadást tekintik meg a Művelődési Házban.

Ezen a napon a Művelődési Házban 8 – 12 óráig szűrővizsgálat is lesz, védőnők segítségével felnőttek részére. Várjuk az érdeklődő szülőket!

Programunkat az ARCADIA – REKLÁM Kft. támogatja.

A környék iskoláiban tartandó nyílt napok időpontjai


A környék iskoláiban tartandó nyílt napok időpontjai (az iskolák tájékoztatói alapján)

Iskola megnevezése Időpont
Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola
5100 Jászberény, Szabadság tér 1.
2009. november 25-én 8.00 – 17.00 óráig
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
2009. november 25-én
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola
1096 Budapest, Vendel u. 3.
2009. november 21-én 8.00 – 12.00 óráig
Klapka György Szakközép- és Szakiskola
5100 Jászberény, Hatvani út 2.,
illetve tagintézmény Jászberény,
Kossuth L. u. 55.
2009. december 17-én 10.00 – 12.00 óráig, du.: 14.00 – 16.00 óráig
Verseghy Ferenc Gimnázium
5000 Szolnok, Tisza Park 1.
2009. november 20-án 7.30 órától
Kossuth Lajos Gimnázium
2700 Cegléd, Rákóczi út 46.
2009. november 26-án 8.00 órától
Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola
1078 Budapest, Hernád u. 3.
2009. december 7-én és 8-án.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Gimnáziumi intézményegység:
2009. november 25. 8.00 óra
Szakképző Iskolai Intézményegység:
2009. november 19. 8.00 óra
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola
5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 16.
2009. november 25-én 8.00 – 12.00 óráig
Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. Út 26/a.
2009. november 18-án és 19-én.