Home

Gondozási Központ

 • 3866 Szemere, Arany J. út 8.
 • Tel.: 46/472-207
 • E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 • Vezetője: Szénási Attiláné mb.
  • Keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
  • Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is , aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni.
  • Lehetőséget kell biztosítani a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezetés biztosítására (az 1993. évi III. tv. 62. § (1),(2) és (3) bek értelmében).
  • akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére,
  • tartósan vagy átmeneti jelleggel
  • a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.
  • Azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
  • Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. (az 1993. évi III. tv. 63. § (1) bek értelmében).
  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
  • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
  • A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET vizsgálata. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani.
  • A gondozási szükséglet alapján az ellátásra jogosult személyek esetében a JEGYZŐ AZ ELLÁTÁST IGÉNYLŐ CSALÁDJÁBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELMET MEGVIZSGÁLJA. A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján - tárgyévre szóló érvényességgel - igazolást állít ki a jövedelemről. Ha az igazolást a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazolás étkeztetés és házi segítségnyújtás igénylésekor a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható.
  • Az ellátás biztosításához AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRÓL ORVOSI IGAZOLÁS szükséges, melyet a kérelem tartalmaz. Másik ellátási forma, melyet biztosítunk a szociális étkeztetés. Ezen ellátás a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk.
  • igény szerinti meleg étel biztosítása;
  • szabadidős programok szervezése (például rendezvények szervezése, sajtótermékek, könyvek, társasjátékok, rádió, televízió, stb. biztosítása);
  • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, illetve a szakellátás igénybevételének elősegítése;
  • hivatalos ügyek intézésének a segítése;
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
  • önszerveződő csoportok (például nyugdíjas egyesületek) működésének támogatása, szervezésének segítése.
 • Szemere Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről rendeletet alkotott, melynek értelmében a Gondozási Központ kereteink belül házi segítségnyújtást, szociális étkezést, nappali ellátást (Idősek Klubja), valamint falugondnoki szolgáltatást biztosít.

  A szolgáltatás Szemere Község Közigazgatási területén élő, illetve ott életvitelszerűen tartózkodó lakosokra terjed ki. A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosítunk. Ezen ALAPSZOLGÁLTATÁSOK megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

  Alapellátás

  Étkeztetés

  A szociális étkeztetés körében a települési önkormányzat igény, kérelem esetén a saját lakóhelyükön történő étkezés igénybevételét is biztosítja.

  Kik jogosultak a szociális étkeztetésre?

  Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre,

  Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

  A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTJUK:

  2008.01.01-től: Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szociális rászorultság vizsgálata helyett A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET KELL VIZSGÁLNI. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE JÖVEDELMI HELYZETTŐL FÜGGETLEN, de a jövedelmet csatolni szükséges. A JÖVEVEDELEMVIZSGÁLAT CSAK A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSA UTÁN VÉGEZHETŐ EL. (Kivéve a szolgáltatás halaszthatatlan biztosításának szükségességét.)

  A jogosultság feltétele:

  Családsegítés keretében

  A települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területen élő a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak (1993.évi III.tv 64 .§ (2) bek alapján). Úgy kell szervezni, hogy a település teljes lakosságára kiterjedjen. (1/2000(I.7) SzCsM rendelet 29.§ ).

  Falugondnoki szolgálat:

  Az aprófalvak, külterületi vagy egyéb belterületi helyek teljes lakossága számára nyújt segítséget. (az 1993. évi III. tv. 60. § (1) bek értelmében).

  Szakosított ellátás

  Nappali ellátást nyújtó idősek klubja

  A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Felvehető az a18. életévét betöltött személy is aki egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szorul. (az 1993. évi III. tv. 76. § (1),(2) bek értelmében).

  Önkormányzatunk által végzett és vállalt feladat az Idősek Klubja. Melyért hangsúlyozzuk, nem kell térítési díjat fizetni. Térítési díjfizetés csak az étkezés után kerül megállapításra.

  Idősek Klubja igénybevétele esetén nem kötelező az étkezés!

  Az Idősek Klubjában az alábbiak igénybevételére van lehetősége:

 

Mini Galéria

Ki böngészi oldalainkat?

Oldalainkat 5 vendég böngészi

Névnap

Ma 2021. augusztus 01., vasárnap, Boglárka napja van. Holnap Lehel napja lesz.