Intézményeink

A Szemerei Általános Iskola honlapja

Napközi Otthonos Óvoda

 • 3866 Szemere, Arany János út 6.
 • Tel.: 46/472-106, 46/472-167
 • E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 • Óvodavezető: Szoták Szilvia

Óvodánk Pallavichini-kastély épületében található (Arany J. út 6.). 60 férőhelyes, két vegyes korcsoporttal működő falusi óvoda vagyunk, rengeteg jól kihasználható természeti adottsággal. Szánkódombos fás-bokros udvarral, valamint a nagy területű kastély parkjával, benne egy halastóval. Maga a kastély műemléki oltalom-, területe természetvédelem alatt áll. Az 1999/2000-es tanévtől kezdődően bővült 2 csoporttá óvodánk, így már nem csak az iskolába készülő gyermekeket, hanem a 3-4-5 éveseket is fogadjuk, ami igen fontos lépés a nevelés- oktatás területén.

Az elmúlt évekre visszatekintve, a hozzánk érkező gyermekek neveltségi szintjét figyelembe véve, nőtt a hátrányos-, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű, élményszegény, magatartási zavarokkal küszködő gyermekeink száma.

Helyi lehetőségeinket számba véve talán éppen az óvoda- az első intézmény, amivel a család kapcsolatba kerül - kell, hogy segédkezet nyújtson, nevelési értéket közvetítsen.

Nehéz megtalálni helyünket ebben az útvesztőben. Eldönteni azt, meddig tart a szülő felelőssége, és hol a mi szakmai segítségnyújtásunk egészséges határa. Nem a családok helyett, hanem velük együtt kell megoldani a jelentkező gondokat. Ahhoz adunk segítséget, hogy a szülő megtalálja a helyes utat, legyen képes felelősséget vállalni gyermeke iránt.

Munkánk során sokszor átéljük a kudarc keserűségét, de egymást segítve a gondokat megbeszélve folytatjuk munkánkat, próbálunk még többet tenni a gyermekekért. A gondok ellenére sem adhatjuk fel a nevelésbe vetett hitünket, hogy az óvodába járó gyermekeink derűssé, nyitottá váljanak: "Nem az a fontos, hogy a gyermek milyen tudással érkezik, hanem hogy milyen tudással megy el!"

Személyi feltételek

 • Az óvoda összes férőhelye: 60
 • Az óvodai csoport száma: 2
 • Csoportszervezési mód: heterogén
 • Csoportonkénti átlaglétszám: 25
 • Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 10 óra
 • Az óvodapedagógusok heti kötelező óra száma: 32 óra
 • Óvodapedagógusok létszáma: 4 fő
 • Dajkák létszáma: 2 fő
 • Gyermekfelügyelő: 1 fő

Tárgyi feltételek

A kastély, amelyben működünk nem nevelési célra lett tervezve és építve, így annak minden hátrányát és előnyét kénytelenek vagyunk elfogadni. Gyermekeink számára 2 csoportszoba, egy közös mosdó és 2 öltöző áll rendelkezésre. A gondozási feladatok lebonyolítására nagy hely áll rendelkezésünkre. Tornaszobával nem rendelkezünk. Pozitívumként lehet megjegyezni, hogy külön helység áll rendelkezésünkre, arra a célra, hogy az étkezéseket lebonyolítsuk. Az óvoda berendezését, bútorzatát az elmúlt évek folyamán sikerült újakra cserélni és bővíteni. Könyvállományunk elfogadható, nagyrészük azonban elavult. Új szakkönyvek vásárlására van szükség. Pályázati úton, szponzorok segítségével sikerült bővítenünk valamennyire az óvoda játékkészletét. Játékkészletünk 50%-a építő, 20%-a szabály , 20%-a szerepjáték, 10%-a udvari játék. A legfőbb célunk az udvari játékok korszerűsítése és újak vásárlása.

Minimális udvari játékkal rendelkezünk. A kastélypark és a bitumenezett pálya lehetőséget ad arra, hogy különböző terepeken játék közben gyakorolják a gyermekek a változatos járásokat, futást, ugrást. Az óvoda épületéből kihozott labdákkal, hullahopp karikákkal, ugrókötéllel, stb. próbáljuk élményszerűbbé tenni a kint létet. Homokozóval sem rendelkezik az óvoda, ami a játszóudvar lényeges része lenne; a régi hintaállványra is bentről hozunk és akasztunk ki hintákat, de az is minimális számú, a két csoportnak nagyon kevés. A változatos udvari időtöltéshez állandó jellegű mozgásfejlesztő felszerelésekre lenne szükségünk, amelyek egyben az alapmozgásokat fejlesztik, s a mozgásszervek fejlődését is segítik. Az udvarra csúszdát, homokozót, mászó - egyensúlyozó mozgások gyakorlására szolgáló fából készült felszereléseket tervezünk. Hiszen a mászással, egyensúlyozással, függeszkedéssel fejlődhet a gyermek izomzata. A rendszeresen ismétlődő tevékenységek folyamán, képességük tudatába kerülnének, formálódna az alkalmazkodóképességük, veszélyérzetük.

A körülményekhez igazodva igyekszünk a meglévő feltételeket, a gyermek környezetét minél kevesebb ráfordítással úgy alakítani, megszervezni, hogy az sokkal jobban megfeleljen játék- és mozgásigényének, az életszerűség, természetközelség követelményeinek.

Gondozási Központ

 • 3866 Szemere, Arany J. út 8.
 • Tel.: 46/472-207
 • E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 • Vezetője: Szénási Attiláné mb.
  • Keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
  • Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is , aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni.
  • Lehetőséget kell biztosítani a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezetés biztosítására (az 1993. évi III. tv. 62. § (1),(2) és (3) bek értelmében).
  • akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére,
  • tartósan vagy átmeneti jelleggel
  • a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.
  • Azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
  • Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. (az 1993. évi III. tv. 63. § (1) bek értelmében).
  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
  • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
  • A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET vizsgálata. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani.
  • A gondozási szükséglet alapján az ellátásra jogosult személyek esetében a JEGYZŐ AZ ELLÁTÁST IGÉNYLŐ CSALÁDJÁBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELMET MEGVIZSGÁLJA. A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján - tárgyévre szóló érvényességgel - igazolást állít ki a jövedelemről. Ha az igazolást a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazolás étkeztetés és házi segítségnyújtás igénylésekor a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható.
  • Az ellátás biztosításához AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRÓL ORVOSI IGAZOLÁS szükséges, melyet a kérelem tartalmaz. Másik ellátási forma, melyet biztosítunk a szociális étkeztetés. Ezen ellátás a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk.
  • igény szerinti meleg étel biztosítása;
  • szabadidős programok szervezése (például rendezvények szervezése, sajtótermékek, könyvek, társasjátékok, rádió, televízió, stb. biztosítása);
  • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, illetve a szakellátás igénybevételének elősegítése;
  • hivatalos ügyek intézésének a segítése;
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
  • önszerveződő csoportok (például nyugdíjas egyesületek) működésének támogatása, szervezésének segítése.
 • Szemere Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről rendeletet alkotott, melynek értelmében a Gondozási Központ kereteink belül házi segítségnyújtást, szociális étkezést, nappali ellátást (Idősek Klubja), valamint falugondnoki szolgáltatást biztosít.

  A szolgáltatás Szemere Község Közigazgatási területén élő, illetve ott életvitelszerűen tartózkodó lakosokra terjed ki. A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosítunk. Ezen ALAPSZOLGÁLTATÁSOK megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

  Alapellátás

  Étkeztetés

  A szociális étkeztetés körében a települési önkormányzat igény, kérelem esetén a saját lakóhelyükön történő étkezés igénybevételét is biztosítja.

  Kik jogosultak a szociális étkeztetésre?

  Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre,

  Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:

  A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTJUK:

  2008.01.01-től: Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szociális rászorultság vizsgálata helyett A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET KELL VIZSGÁLNI. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE JÖVEDELMI HELYZETTŐL FÜGGETLEN, de a jövedelmet csatolni szükséges. A JÖVEVEDELEMVIZSGÁLAT CSAK A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSA UTÁN VÉGEZHETŐ EL. (Kivéve a szolgáltatás halaszthatatlan biztosításának szükségességét.)

  A jogosultság feltétele:

  Családsegítés keretében

  A települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területen élő a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak (1993.évi III.tv 64 .§ (2) bek alapján). Úgy kell szervezni, hogy a település teljes lakosságára kiterjedjen. (1/2000(I.7) SzCsM rendelet 29.§ ).

  Falugondnoki szolgálat:

  Az aprófalvak, külterületi vagy egyéb belterületi helyek teljes lakossága számára nyújt segítséget. (az 1993. évi III. tv. 60. § (1) bek értelmében).

  Szakosított ellátás

  Nappali ellátást nyújtó idősek klubja

  A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Felvehető az a18. életévét betöltött személy is aki egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szorul. (az 1993. évi III. tv. 76. § (1),(2) bek értelmében).

  Önkormányzatunk által végzett és vállalt feladat az Idősek Klubja. Melyért hangsúlyozzuk, nem kell térítési díjat fizetni. Térítési díjfizetés csak az étkezés után kerül megállapításra.

  Idősek Klubja igénybevétele esetén nem kötelező az étkezés!

  Az Idősek Klubjában az alábbiak igénybevételére van lehetősége:

Egyéb közfeladatot ellátók, illetve közületek

Háziorvosi szolgálat

 • Háziorvos: Dr. Veres János Szalaszend, Jókai út 46/470-104
 • Orvosi rendelés: Minden délelőtt Szalaszenden
 • Szemerén: Hétfői és Pénteki napokon 9.30 órától 11.30 óráig

Orvosi ügyelet

Tel.: 46/587-395

Ügyelet ideje:

 • hétköznap: 15.30 órától, másnap reggel 08 óráig
 • szombat, vasárnap és ünnepnap: 08 órától másnap reggel 08 óráig

Ügyelet helye: Encs Város Területi Egészségügyi Központ épülete, Encs, Gagarin út 3. sz., (utca felüli bejárat)

Lakossági Tájékozató - Az Ügyeleti ellátásról

Védőnői szolgálat

Védőnő: Laczkó Sándorné Szalaszend, Jókai út 46/470-150

Posta

 • 3866 Szemere, Fő út 63.
 • Postamester: Bárány Jánosné 46/472-120

Református Plébániahivatal

Lelkész: Nagy Zsuzsanna Szemere, Arany J. út 46/472-111

Római Katolikus Plébániahivatal

Lelkész: Poruczki Gyula Hernádvécse, 46/448-213

Egyéb közérdekű adatok

Mentők Tel.: 104

3860 Encs, Petőfi út 58 Tel.: 46/385-815

Rendőrség Tel.: 107

Encsi Rendőrfőkapitányság 3860 Encs, Petőfi S. út 75/b. Tel.: 46/587-277

Tűzoltóság Tel.: 105 (Segélyhívó Tel.: 112)

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Encs 3860 Encs, Szent Flórián út 1. Tel./Fax: 46/306-450

Vállalkozások

Abaúj Coop Rt Élelmiszer- és vegyesbolt

3866 Szemere, Fő út 18. Tel: 46/472-107

Abrakadabra Élelmiszer- és vegyesbolt

3866 Szemere, Arany János út 2. Tel.: 46/472-131

Kastélykert Presszó

Pecsenye József egyéni vállalkozó 3866 Szemere, Fő út 61.

Vadászkastély

New Comfort Weekend Kft. 3866 Szemere, Ady E. út 4.

Lackó Fogadó

3866 Szemere, Arany J. út 41.

Civil szervezetek

 • Szemeréért Alapítvány
 • Polgárőrség Szemere
 • Sportegyesület Szemere