Főoldal | Régi oldalak |

                     
találatok: 1452; csoport: mindenhol

tortenelem / 4/A Mennyiben volt meghatározó szerepe Géza fejedelemnek

4/A Mennyiben volt meghatározó szerepe Géza fejedelemnek
     és Szent István királynak a feudális állam létrejöttében ?

A X. század végén, a kalandozások lezárulása után a magyarság válaszút elé
került. A tét nagy volt:fennmaradás vagy halál. Az egyik a nomád népek
sorsa volt - rövid tündöklés után a szétszóródás, az enyészet.. A másik
lehetőség: csatlakozás a kialakuló keresztény, feudális Európához, amely a
megmaradást..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. tétel

5. tétel

 II.András és IV. Béla

 II. András (1205-1235) uralkodása alatt, a királyi birtokok tömeges
eladományozása miatt meggyengül a királyi hatalom, és megerősödnek a
nagybirtokosok. A gazdasági élet, az árutermelés és a pénzgazdálkodás
térhódításainak fő haszonélvezője a  nagybirtokosság  volt.  Helyzetét
megerősítették II. András tömeges birtokadományai. II. András adományai
azonban a hatalmi rendszert..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Élet és harc a Végvári Rendszerben Mo. 3 részre szakadása után

Élet és harc a Végvári Rendszerben Mo. 3 részre szakadása után
        Magyar Ország 3. részre tagolódásának ábrája.

  1541 Után 2 ös végvár rendszer alakul ki a Török birodalom és a királyi
 Magyar ország között.A végvár renszer kulcsfontosságú része magyar oldalon
 : Szigetvár, Kanizsa, Győr, Komárom, Érsekújvár, Kassa, Temesvár, Szolnok,
          Lippa az eggyik legnagyobb támadás :
 1552-ben éri a magyar..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. Magyarország a 12-13. században

5. Magyarország a 12-13. században

A. Milyen gazdasági és társadalmi okok vezettek az Aranybulla-mozgalom
  kialakulásához? A mellékelt forrásrészlet segítségével ismertesse az
  Aranybulla fontosabb pontjait!

Az Aranybulla-mozgalom
 - II. András (1205-1235) idején bontakozott ki
 - okai: pazarló hadjáratok, idegen kegyencek, adományozások
 - szembekerültek vele:
  - azok az előkelők, akik kimaradtak az osztogatásból
  - királyi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. "B" tétel.

5. "B" tétel.


        A IV. Béla utáni időszak


 IV Béla Halála után fia V. István kerül a trónra (1270-1272) Rövid
 uralkodása alatt két fő télnyezővel kellett szembenéznie. Az első a
 középeurópai hegemóniára törekedő Ottokár Cseh uralkodó volt, A másik
 tényező pedig a megerősödött nagyurak hatalmi próbálkozásai voltak. A két
 kérdés összefüggött, hiszen a nyugati határvidék főurai Ottokárt ismerték
 el hűbéruruknak,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. "A" tétel

5. "A" tétel

Témakör:A középkori magyar állam, eegyház, társadalom, gazdaság fejlôdése
Tételcím:A királyi vármegye felbomlása magyarországon s ennek
következményei
II. András és IV. Béla uralkodása idején


            Imre és II. András


  III. Béla halála után Imre kerül a trónra (1196-1205)
Szembefordul Andrással. ( Nem biztos, de valószínµ, hogy Imre és András
III. Béla fiai voltak.)
Szóval szembefordult, és ez belpolitikai..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / V. tétel

V. tétel
         A középkori magyar állam az Árpád-korban

                 1. kérdés

  A feudális magyar állam megszilárdítása (I. László és Kálmán), fénykora
               III. Béla idején

István halála után válságba került a feudális magyar állam.
   2. Okai:
     3. trónöröklés körüli bonyodalmak
     4. a Német-Római  Császárság  támadásai  veszélyeztették  a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. tétel

5. tétel

  A középkori magyar állam, egyház, társadalom és gazdaság fejlődése az
                Árpádkorban.

Szent István országa
Harcok az új rend megszilárdulásáért
Szent László és Könyves Kálmán uralkodása
A küzdelmes XII. század
II. András - az Aranybulla
A tatárjárás
A széteső királyi hatalom - egyesülő társadalom

              Szent István országa
Egyházalapítás
Az államalapítás folyamatában..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. Tétel A középkori magyar állam, egyház, társadalom, gazdaság fejlődé

5. Tétel
 A középkori magyar állam, egyház, társadalom, gazdaság fejlődése az Árpád-
                  korban.

- Mutassa be a magyar társadalom XI-XII. századi fejlődését és  az
Aranybulla-mozgalmat!
A honfoglalás idején a Kárpát-medencében körülbelül 600 ezer ember élt. Az
ezredfordulóra ez a szám kb. 1 millióra emelkedett. Ez a népszaporulattal
és a keleti bevándorlással magyarázható. A XI-XII. században..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. Tétel

5. Tétel
A középkori magyar állam, egyház, társadalom, gazdaság fejlődése az Árpád-
korban

- Mutassa be  magyar  tárasadalom XI-XII. századi fejlődését és  az
Aranybulla-mozgalmat!
- Milyen külpolitikai feltételek (veszélyek)  közepette szlárdult meg a
magyar feudális állam?
- Ismertesse a gazdaság gyarapodását és a kultúra fejlődését az Árpádok
korában!

     Mutassa be magyar tárasadalom XI-XII. századi fejlődését..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. tétel

5. tétel
           Honfoglalás, honfoglaló magyarság

Őseink vándorlásuk folyamán a VII. század közepére értek a Don vidékére,
Levédiába. Itt a magyarság az eddigitől gyökeresen eltérő környezetbe
került. A terület a virágzó Kazár Biro-dalom fennhatósága alá tartozott. A
kazár kagán egy fejedelmet bízott meg a magyarok vezeté-sével, ez volt a
kende. A valóságos hatalmat a nép vezető rétegéből kiválasztott..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5. "B" tétel

5. "B" tétel

        I. Pétertől II. Andrásig

I. Péter uralkodásának első szakasza (1038-1041)

 István első szülött fia Ottó korán meghalt, második fia Imre 1031-ben egy
vadászat alkalmával balesetet szenvedett és meghalt. Istvánnak ki kellett
jelölnie a jövendôbeli királyt. Az utód Orseolo Pétert lett, I. Péter néven
1038-1041 valamint 1044-1046 között volt magyarország királya. Péter is
hithű keresztény volt így istván..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5/A Ismertesse az aranybulla

5/A Ismertesse az aranybulla
             keletkezésének körülményeit

III. Béla halála után fiai, Imre és András között trónviszály keletkezett.
A viszály jó alkalom volt arra, hogy a földesurak újabb és  újabb
birtokadományokat szerezzenek támogatás fejében. Így erejük, politikai
hatalmuk tovább nőtt.
II. András uralkodása idején (1205 - 1235) a királyi birtokok nagyon
megfogyatkoztak. A királyi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5/A Ismertesse az aranybulla

5/A Ismertesse az aranybulla
             keletkezésének körülményeit

III. Béla halála után fiai, Imre és András között trónviszály keletkezett.
A viszály jó alkalom volt arra, hogy a földesurak újabb és  újabb
birtokadományokat szerezzenek támogatás fejében. Így erejük, politikai
hatalmuk tovább nőtt.
II. András uralkodása idején (1205 - 1235) a királyi birtokok nagyon
megfogyatkoztak. A királyi..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5.b. Milyen körülmények között tör ki az ôszirózsás forradalom?

5.b. Milyen körülmények között tör ki az ôszirózsás forradalom?
   41. Ady idézet értelmezése5

    "Vörös jelek a Hadak útján,
    Hunniában valami készül.
    Rongyos hadak, roppant hadak,
    Seregelnek vígan, vitézül."

    Ady Endre a verset 1908-ban írta. Az ország fejlôdése már
    túljutott a dualizmus utáni nagy gazdasági fellendülésen.
    1890 után a válság jelei mutatkoztak (hadsereg, vámunió,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 5.a Magyarország az Anjouk idején

5.a Magyarország az Anjouk idején

 -1I. A királyi hatalom mélypontja-0

   IV.Béla (1235-1270) halála után egyre inkább a bárói csoportok harcai
   jellemezték az ország belsö életét. A királyi hatalom ereje, tekinté-
   lye mélypontjára zuhant. A XIII-XIV.század fordulóján tartományúrrá
   váló bárók hadseregeikkel országrészek urai lettek.
   A királyi hatalom összeomlása egybeestt az Ćrpád-ház kihalásával
   ( 1301.III.András..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 6. tétel

6. tétel

            Károly Róbert és I.Nagy Lajos

1301-ben, az Árpád-ház kihalása után, amely egybeesett a királyi hatalom
 összeomlásával, a tényleges hatalom az egyes megerősödő nagyurak kezébe
 került. Kiskirályként uralták tartományaikat. A trónt évekig nem sikerült
 betölteni, ez kedvezett a tartományi hatalom megerősödésének.

                Károly Róbert

Károly Róbert, az első Anjou király..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Harc a török, és a Habsburg abszolutizmus ellen.

Harc a török, és a Habsburg abszolutizmus ellen.


 Abszolutizmus: olyan kormányzati rendszer, amely az uralkodó egyeduralmán,
      önkényén alapul, ás ez az alapja hatalma megtartásának.  A 16. század végére Habsburg Rudolf I. 1576-1608 elérkezettnek látta az
 időt a török vissza szorítására, ezért széles egységfrontot hoz létre az
 erdélyi fejedelemmel és a havas alföldi vajda és + kezdődik az úgy nevezet..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás, kalandozások A magyar

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás, kalandozások


A magyar nép eredete és vándorlása

Népünk őstörténetéről írott emlékeink nincsenek, erről a korról a legtöbb
információt a magyar nyelv történeti elemzéséből ismerhetjük meg. Ezenkívül
földrajzi  ismeretek,  régészeti  leletek,  néprajzi  összehasonlítások
segítségével tudjuk népünk legrégibb történetét felidézni.
A magyar nyelv és a magyar nép a finnugor népek..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A magyar nép eredete, vándorlása és a Honfoglalás A magyar nép eredete

A magyar nép eredete, vándorlása és a Honfoglalás


A magyar nép eredete

 . A magyar nép kialakulásának azt a több ezer éves folyamatot nevezzük,
  amelynek során az uráli népek családjából létrejött egy azonos nyelvet
  beszélő, azonos kultúrájú nép, mely magát magyarnak nevezte (a magyar szó
  eredetileg "férfi embert" jelentett)
 . Kr. e. 3000 körül váltak szét a Dél-Urál vidéki őshazában az uráli
  nyelvek: finnugor és..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A magyar nép történetének korai szakasza A magyar nép eredete és vánd

A magyar nép történetének korai szakaszaA magyar nép eredete és vándorlása, a honfoglalás


Uráli őshaza
A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik (vogul, osztják - közeli
rokonok).
Történelmünket az i.e.IV. évezredtől követjük nyomon a régészet, nyelvészet
és a néprajz segítségével.
i.e.II. évezred: a termelés kialakulása (földművelés, állattenyésztés)
i.e.I. évezred: nomád állattenyésztés, magyar népről beszélhetünk
i.e. 1000 -..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 6.b. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom az Osztrák-Magyar Monarchiában.

6.b. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom az Osztrák-Magyar Monarchiában.    1867-ben a kiegyezés után két központú birodalom (dualista
    állam) jött létre, melyet az uralkodó személye kapcsolt
    össze. Ferenc József osztrák császár, magyar király volt.
    Felesége Erzsébet császár- és királyné.

    A kiegyezés értelmében a közös ügyek: - külügy,
                  - hadügy,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 6/A Magyarország az Anjouk uralkodása idején

6/A Magyarország az Anjouk uralkodása idején

1301-ben, III. András halálával kihalt az Árpád-ház, és véres küzdelem
indult meg a trónért. A 3 jelölt közül - Anjou Károly, a cseh Vencel, és a
bajor Ottó - Károly Róbert kerrült ki győztesen.
Károly Róbert (1308-1342): első dolga Magyarországon a királyi hatalom
megerősítése volt, ugyanis a harcok alatt megerősödtek a tartományurak
(kiskirályok), akik területeik felett majdnem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 6/A Magyarország az Anjouk uralkodása idején

6/A Magyarország az Anjouk uralkodása idején

1301-ben, III. András halálával kihalt az Árpád-ház, és véres küzdelem
indult meg a trónért. A 3 jelölt közül - Anjou Károly, a cseh Vencel, és a
bajor Ottó - Károly Róbert kerrült ki győztesen.
Károly Róbert (1308-1342): első dolga Magyarországon a királyi hatalom
megerősítése volt, ugyanis a harcok alatt megerősödtek a tartományurak
(kiskirályok), akik területeik felett majdnem..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 6. "A" tétel

6. "A" tétel

Témakör:Magyarország az ansukok, és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején.
tételcím:Mutassa be az anzsu királyok társadalmi és gazdasági reformjait


Károly Róbert küzdelme a hatalomért

Történelmünknek az árpádház kihalásának követô éveit gyakran
említik interregnumként.
(uralkodó nélküli állapot)
Pedig az országnak sohasem volt egyszerre ennyi
megkoronázatlan királya.
Mindazon európai család megpróbálkozott örökösödési jogállam..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Történelem - 4. Tétel

Történelem - 4. Tétel
         A magyar nép története az államalapításig

1. A magyar nép őstörténete


1.1 Uráli kor (Kre. 4000)

  uráli népek - uráli őshaza (Ob folyó - Urál hegység)
  újkőkori kultúra - halászat, vadászat

1.2 Finnugor kor (Kr. e. 4. évezred - Kr. e. 1500.)

  4. évezred végén szétrajzás
  finnugorok ( finnugor őshaza (Káma folyó - Ob, Irtisz folyók)
  csiszolt kőkor - halászat vadászat
  kelet-európai..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 7. A magyar nép eredete

7.
              A magyar nép eredete
             A honfoglalás és vándorlás


  A magyarság történetének kezdetét mintegy hatezer évvel ezelőttre
tehetjük. E hosszú életútnak csak alig több mint ezeresztendős szakasza
esik a Kárpát-medencére; a többit őseink Urál-vidéki és kelet-európai
szállásaikon töltötték. A magyar, illetve az uráli nyelvek közti rokonság
alapján föltételezhetjük, hogy a..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / A 17. század rendi mozgalmai Erdély - laza vazallusi függés török b

A 17. század rendi mozgalmaiErdély

 - laza vazallusi függés török birodalommal, fejedelmi hatalom erös volt,
  rendek alig korlátozták (sok birtokok, központi államszervezet)

Bocskai István

 - I Rudolf 15 éves háború kudarcát a magyar protestáns föurak
  ellenállásában látta, eröszakos ellenreformációba kezdett: protestáns
  templomokat elveszik, prédikátorokat felségárulás vádjával gályarabságra
  ítélik, pere protestáns föurak..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / 7. tétel A Hunyadiak Luxemburgi Zsi

7. tétel

                 A Hunyadiak


Luxemburgi Zsigmond halála után egyre fenyegetőbbé  váltak  a  török
 betörések. Ekkor kezdődött Hunyadi János pályája. Legnagyobb birtokosok
 közé emelkedett, kiváló hadvezér. Hadseregét a familiárisok és  a
 zsoldoskatonák alkották, de veszély esetén többször is fegyverbe hívta a
 fenyegetett lakosságot. I. Ulászló halála után a rendi országgyűlés..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]

tortenelem / Erdély aranykora és romlása.

Erdély aranykora és romlása.  Bocskai István 1606-ban meghal az Erdélyi fejedelemség, gyengül majd
 Bethlen Gábor lesz Erdély fejedelme 1613-1629-ig. Aki megerősíti fejedelmi
              hatalmát és Erdélyt.

 Modern gazdaságpolitikát folytat állami monopóliummá teszi a marha, méz,
 bor, higany kereskedelmét vallásuk miatt üldözött morva kézműveseket fogad
   be a növekvő jövedelemadókból erős hadsereget, alakit ki,..

[ Megtekintés szöveges formában ] ; [ letöltés ]