A magyar kultúra dokumentumai:

 

 Thuróczy János: Chronica Hungarorum

 •  Thuróczy János Magyarok Kronikája című művének eredeti kézirata nem maradt fenn, hanem eme alkotását a végleges formájában az 1488-ban nyomtatásban megjelent Brünn-i és Augsburg-i kiadások által ismerjük. Magyarország történetét 1487-ig dolgozta fel.
   "Thuróczi János (Szentmihály?, 1435 k.-Buda?, 1488-89 k.): történetíró, Túróc vármegyei birtokos. 1467-től az országbíró, 1470-től a sági hiteleshely, 1475-ben Hásságyi István országbírói ítélőmester jegyzője, 1486-88-ban Drági Tamás ítélőmestere. Hásságyi biztatására a 80-as évek elején megírta II. (Kis) Károly történetét (Descriptio miserabilis casus Caroli regis cognomento Parvi nec non lugubre factum reginarum Hungariae), hogy a krónikairodalom hiányait kitöltse. Ehhez Lorenzo dei Monaci lat. költeményét ültette át prózára kibővítve a szájhagyománnyal. Drági kérésére 1486-87-ben átdolgozta a 14. sz.-i Krónikakompozíció hun történetét; kisebb módosításokkal és kiegészítésekkel átírta ennek elbeszélését 1342-ig, hozzácsatolta Küküllei I. Lajos életrajzát és az említett Kis Károly-történetet. Az 1386-1458 közötti időszakot önállóan dolgozta ki, a továbbiakról futó áttekintést ad 1487. aug. 17-ig. Függelékül csatolta Rogerius Carmen miserabiléját, melynek szövege csak innen ismert. A teljes mű (Chronica Hungarorum) 1488. márc. 20-án Drági Tamásnak ajánlva Brünnben, a 2. kiadás Theobald Feger budai könyvkereskedő megrendelésére Mátyás királynak ajánlva ugyanabban az évben jún. 3-án Augsburgban jelent meg."
 •  "A magyarországi megrendelésre kiadott, illetve főként magyarországi használatra szánt XV. századi nyomtatványok közül a világi tárgyú művek szerény kiállításban készültek. Kivételesen számos illusztrációval látott napvilágot Thuróczi János Chronica Hungarorum című munkájának két - brünni és augsburgi - kiadása. Az olmützi püspökséghez s 1469-től a magyar király fennhatósága alá tartozó Brünn városában megjelent első kiadás - melyet Konrad Stahel és Matthias Preinlein nyomdászok 1488. március 20-án fejeztek be - nemcsak a brünni sajtó legjelentősebb világi nyomtatványa, hanem a korai magyar könyvművészet egyik figyelemre méltó reprezentánsa. A brünni editio körülbelül 20x29 cm méretű, 168 folióból álló kötet, az egyes lapokra - két nagyméretű betűtípussal - 36 sort szedtek. Az iniciálék helyét üresen hagyták és a fametszeteket sem színezték ki; a legtöbb példányban - így a szegedi Egyetemi Könyvtárban őrzött exemplumban - ezeket utólag sem pótolták... A krónika szövegét 41 magyar vezér és király portréja díszíti. Minthogy öt metszetet - olykor kissé átalakítva - kétszer is felhasználtak, a 41 képmást 36 fadúcról állították elő. A portrék egyébként nem hiteles képmások, ám az ábrázoltak attribútumait gyakorta pontosan feltüntették. Nemcsak a történetíró Thuróczi, hanem a gazdagon illusztrált brünni kiadás sikere is közrejátszhatott abban, hogy Theobald Feger kiadó néhány hónappal később Augsburgban újra közreadatta a krónikát."
 •  Thuróczy műve szolgált nyersanyagul és kiinduló pontul a 15. század végi két humanista történetíró, Ransanus és Bonfini feldolgozásaihoz. Beatrix királyné még a mű megjelenésének évében megbízta Petrus Ransanust, hogy humanista szellemben dolgozza át a szöveget. Mátyás nem sokkal később ugyanezzel a feladattal Antonio Bonfinit bízta meg. Az elkészült humanista átdolgozások háttérbe szorították Thuróczy művét. 1488-at követően legközelebb Schwandtner Sciptores rerum Hungaricarum című gyűjteményében jelent meg 1746-ban. A latin szöveg modern kritikai kiadását Galántai Erzsébet és Kristó Gyula készítették el 1985-ben. A kritikai kiadáshoz készült kommentárt három évvel később Kristó Gyula és Mályusz Elemér adták közre. Első, teljes magyar fordítása Horváth János jóvoltából 1978-ban jelent meg. 1991 óta angolul is olvasható. (Valamint hasonmás kiadás + kísérő kötetként a magyar fordítás Helikon kiadó gondozásában 1986-ban jelent meg.)
 • Formátum: az eredeti krónikalapok tekinthetőek meg hasonmás alakban, részletgazdag képek formájában. Jelen közreadott kötet Jankovics Miklós gyűjteményéből került a nemzeti könyvtárba. (Inc. 1143.) Az augsburgi kiadás tekinthető meg itt. Pergamenre készült nyomtatvány, a Mátyás királynak szóló ajánlást a nyomdász aranybetűkkel nyomtatta. Illuminálás: számos fametszettel, amelyek rendkívül szépen vannak kiszínezve ebben a példányban. - Mátyás és Beatrix fametszetű, kiszínezett címerével van ellátva.

 Könyv-e.hu DVD

 • A Könyv-e.hu DVD-csomag
  a legteljesebb értékű
  magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

  Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
 • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 12000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza.A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben a közzétételük tilos!
 • OTP BANK
  Bankszámlaszám:
  Péli Zoltán Gábor
  11773322-01219160
 • Megrendelhető: pelzo@pelzo.hu
   

Ajánlott társ-honlapok:
 http://pelzo.atw.hu
http://sylvesterbiblia.atw.hu
http://erdykodex.atw.hu
http://nadasdykronika.atw.hu
http://ransanus.atw.hu
http://helysegnevtar.atw.hu


www.pelzo.hu 

 © 2010-2023 Pelzo