Dióhéjban az eszperantóról

„Rajtunk is múlik, hogy a jövõ Európája a nyelvek virágoskertje, vagy múzeuma lesz.”

(Dr. Halász József)

Zamenhof L. L. szemorvos volt, akit mélységesen bántott, hogy szülõvárosában, Bia³ystokban a lengyelek, oroszok, németek és zsidók kölcsönösen gyûlölték egymást, hogy ez a gyûlölet szinte naponta vezetett véres konfliktusokhoz. Õ akkor úgy gondolta, hogy a konfliktus részben az egymás nem értése miatt van és ha ezeknek a nemzetiségeknek lenne egy közös, könnyen megtanulható híd-nyelve, akkor békében élhetnének egymás mellett.

Varsóban, 1887. július 26-án, Doktoro Esperanto (esperanto=reménykedõ) néven adta ki 40-oldalas könyvecskéjét „Nemzetközi nyelv” címmel.

A kis nyelvkönyvben 16 nyelvtani alapszabályt és 917 szógyököt tartalmazó szótárt ismertetett. Sok elképzelésében megelõzte a modern nyelvészet egyik megalapítójának, Ferdinand de Saussure-nek a gondolatait. Elhagyta a nyelvtani kivételeket, a rendhagyó ige- és fõnévragozásokat, a nyelvtani nemeket. (Az elõbbiek elsajátítása teszi leggyakrabban rémálommá a nemzeti nyelvek tanulását.) Az eszperantó szókincse az indoeurópai nyelvcsaládban leggyakrabban elõforduló szavakra épül. Szóösszetételekkel, valamint az elõ- és utóképzõk rendszerével számtalan, új szó alkotható. Elsõ pillantásra felismerhetõ, hogy fõnévrõl, melléknévrõl, névmásról, elöljáróról, számnévrõl, fõnévi, vagy melléknévi igenévrõl van szó. A jelen, múlt- és jövõ idejû igeragozás percek alatt megtanulható. Egy betûnek egy hang, egy hangnak egy betû felel meg, tehát az eszperantó fonetikus nyelv: - mindent úgy írunk, ahogy kiejtjük. A nyelvtani szabályok a lehetõ legkönnyebbek, néhány hét, vagy hónap alatt automatizálhatók, - ettõl kezdve már csak a szókincs bõvítésével kell foglalkozni.

Mivel az eszperantóban minden szükséges nyelvtani kategória fellelhetõ, ami a nemzeti nyelvekben létezik, az eszperantó segítségével megtanulhatunk nyelvet tanulni.

Ezért van az, hogy sokan az eszperantó hatására kezdenek el egymás után, újabb nyelvekkel megismerkedni, - így válnak nyelvésszé, nyelvtanárrá, tolmáccsá…

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az eszperantó beszéd-szintû elsajátításához 2-300, az elsõ, idegen, nemzeti nyelv ugyanilyen szintû megtanulásához 2-3000 munkaóra szükséges. Könnyen belátható, hogy az eszperantó tanulás költsége is csupán a nemzeti nyelvek elsajátítására fordítandó összeg 10-20 %-a között van.

Nem véletlen, hogy az eszperantó nyelv az elsõ könyvecske megjelenése óta eltelt több, mint 115 év során világszerte elterjedt, - ma már nincsen olyan ország, vagy nagyobb város, ahol eszperantóul beszélõ emberek ne lennének. Az eszperantó mára teljes értékû nyelvvé fejlõdött, az életnek nincs olyan területe, ahol ne bizonyult volna használhatónak.

Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az eszperantónak voltak és vannak ellenségei. A nyelvet és mûvelõit Hitler és Sztálin egyaránt üldözte, - legutóbb Szaddam Husszein számûzött egy eszperantó nyelvtanárt. Napjainkban pedig azok közül kerülnek ki az eszperantó ellenségei, akik nyelvi kiváltságaikat, jól jövedelmezõ megélhetési forrásaikat féltik az eszperantótól. Nincsen igazuk, de álláspontjuk - emberi szempontból - érthetõ.

A legtöbb ember számára szinte leküzdhetetlen kisebbségi érzést okoz, ha egy külföldivel annak anyanyelvén kell beszélnie.

Az eszperantó - élõ hídnyelvként - teljes nyelvi egyenjogúságot biztosít.

Segítségével barátságokat köthetünk a világ bármely országában élõ embertársainkkal, megismerkedhetünk számos ország történelmével, kultúrájával. A magyar irodalom számos, jeles alkotása is az eszperantó mûfordítások segítségével jutott el több országba.

Az eszperantót használók a világ legszerencsésebb levelezõi, hiszen Albániától Zimbabwéig ugyanazon a nyelven levelezhetnek.

Az Eszperantó Világszövetség Évkönyve segítségével kapcsolatba léphetünk mintegy 2000 delegátussal, illetve szakdelegátussal, akiktõl közvetlenül kérhetünk információkat, tanácsokat.

A Pasporta Servo-ban (Útlevél-szolgálat) szereplõ vendéglátók otthonaikban, 80 országban, ingyen fogadják azokat a világjárókat, akik ezen a nyelven fordulnak hozzájuk.

Nem ritkaság, hogy különbözõ nemzetiségû fiatalok barátságából a nemzetközi nyelv segítségével szerelem, házasság bontakozik ki.

Az eszperantó nem a többi nyelv helyett, hanem azokkal együtt, második nyelvként szeretné szolgálni az emberiséget, bebizonyítva, hogy a bábeli átok legyõzhetõ. Minden nemzedék újra, meg újra megtanulhatja, az emberek döntõ többségének nem anyanyelve, nem áll mögötte pénzügyi, politikai, katonai hatalom, - ezért az eszperantó nem fenyegeti a nemzeti nyelveket. Ellenkezõleg, elõsegítheti a kis nyelvek továbbfejlõdését, megmaradását, a világ nyelvi sokszínûségének megõrzését is. „A nyelvvédõk és az eszperantisták egymás természetes szövetségesei.” (Charles Durand)

Hasznos lehet az eszperantó, ha valakinek olyan kedvtelése van, amelyhez nyelvtudás, nemzetközi kapcsolat szükséges.

Mind gyakrabban segít a nemzetközi nyelv a szakmai, üzleti, tudományos munkában is, hiszen egyre több szakmának vannak eszperantó szervezetei, folyóiratai.

Egyesek szerint a nemzetközi, internetes levélforgalomban az angol után ma már az eszperantó nyelv áll a második helyen. A létezõ, többszáz levelezõ lista témája a nyelv családi használatától az általános relativitás elméletéig terjed. Az eszperantó nyelvû honlapok száma már több, mint tízezer. Az egyik, internetes rádióállomás napi 24 órában, eszperantó nyelvû táncdalokat közvetít.

A brazil, észt, kínai, kubai, lengyel, olasz és a vatikáni rádióban rendszeresen hallhatók eszperantó nyelvû adások.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban mûködik Európa legnagyobb, eszperantó nyelvû magángyûjteménye, amely a Fajszi Károly által összegyûjtött, kb. 40.000 könyvtári egységbõl áll.

Hazánkban a legtöbb fõiskolán, egyetemen az eszperantó nyelvvizsga pontokat ér a felvételinél, elfogadják a diplomához. Napjainkban az állami nyelvvizsgák gyakorisági sorrendjében az eszperantó áll a harmadik helyen.

Ha az Európai Unió minden tagállamában a kisgyermekek a nyelvtanulási készség fejlesztése érdekében elsõ, idegen nyelvként az eszperantót tanulnák, akkor egy emberöltõ alatt az Unió polgárai tolmács nélkül tudnának egymással beszélni.


Az alábbi címek azoknak adnak segítséget, akik további részletek iránt érdeklõdnek:

Magyarországi Eszperantó Szövetség információs irodája és könyvesboltja: H-1080 Budapest, Kenyérmezõ u. 2. Telefon és fax: 3-33-43-43 Postacím: H-1368 Budapest, Pf.: 193 E-levél: esperantohea@axelero.hu Internet: www.c3.hu/~esperantohea

Budapesti Eszperantó Ház (Kulturális Eszperantó Szövetség, Ifjúsági Eszperantó Szövetség) H-1193 Budapest, Leiningen u. 4. Postacím: H-1675 Budapest, Pf.: 87 Telefon és fax: 2-82-88-45 E-levél: oficejo@eventoj.hu Internet: www.eszperanto.hu

Humán Európa Szövetség: Postacím: H-8901 Zalaegerszeg, Pf.: 115 E-levél: plu@pro.hu


Országos Idegennyelvû Könyvtár: Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 10.00-tõl 20.00 óráig H-1056 Budapest, Molnár u. 11. Postacím:H-1462 Budapest, Pf.: 469 Telefon: (36) (1) 3-18-27-72 E-levél: tajekoztato@oik.hu Internet: www.oik.hu


UEA (Universala Esperanto-Asocio = Eszperantó Világszövetség): Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam Telefon: +31-10-436-1044 Fax: 436-1751 E-levél: uea@inter.nl.net Internet: www.uea.org