STANLEY MEYER gáz üzemanyag előállítási módszere (US PAT # 4,936,961 )

(Fordította: TUVOK 2002.12.30.)

 

A találmány rendeltetése:
Ez a találmány a hidrogén/oxigén gázkeverék előállításának módszerére, berendezésére vonatkozik.

Előzetes tudományos háttér:
Számos eljárás leírja a vízmolekula hidrogén és oxigén összetevőkre történő szétválasztását. Az elektrolízis is egy ilyen folyamat. A többi ilyen folyamatot az USA találmányok írják le, mint a 4,344,831; 4,184,931; 4,023,545; 3,980, 053; és a Patent Corporation Treaty applikáció No. PCT/US80/1362, Published 30 April, 1981.

A találmány tárgya:
A találmány tartalmazza az üzemanyag cellát és a folyamatot, amely biztosítja a víz bontását hidrogén és oxigén gázokra. A találmány leírásában szereplő “üzemanyag cella” jelentése a találmány egyik egysége, mely magában foglal egy víz kapacitás cellát, ami a találmánnyal összhangban produkálja a durranógázt.

A rajzok tömör leírása:
1.ábra Egy áramkört ábrázol, melyet a folyamat hasznosít
2.ábra Megmutatja az alkalmazott víz kapacitást az üzemanyag cella áramkörben
3A. – 3F ábrák bemutatják a jelenség elméleti alapjait.

A találmány leírása:
Röviden a találmány egy hidrogén oxigén gázelegy vízből történő felszabadításának módszere, mely a következőkből áll:_

 1. Tartalmaz egy kondenzátort, melynek lemezei között a folyékony víz, mint folyékony dielektrikum található, amely rezonanciában van a töltő áramkörrel, mely tartalmaz egy tekercset is sorba kötve a kapacitással.
 2. A tárgyalt kapacitáson egy unipoláris elektromos mező pulzál, ami révén a vízmolekulák megfeszülnek a lemezek között a pólusok elektromos ereje által.
 3. Továbbá a tárgyalt kapacitás és a pulzáló elektromos mező elér egy frekvenciát, melynél a lüktető elektromos mező rezonanciát kelt a vízmolekula belsejében.
 4. A lüktető frekvencia folyamatos alkalmazásával a kapacitás cella a rezonanciát eléri, úgy hogy az energia szint a molekulák belsejében kaszkád lépések szerint növekszik az impulzusok számának arányában.
 5. A pulzáló frekvencia által fenntartva a kapacitás folyamatos töltése révén a hidrogén és oxigén atomok közötti kovalens kötés destabilizálódik a molekulák belsejében, úgy, hogy az alkalmazott mező ereje túllépi a kötési erőt a molekula belsejében, és a hidrogén valamint az oxigén atomok szabadon távoznak a molekulából, mint elemi gázok.
 6. A hidrogén és oxigén gázok összegyűjtése, majd az összegyűjtött üzemanyag gáz keverék eltüzelése következik.

 

A folyamat sorban követi az egyes táblázatban lévő lépéseket, melyben a vízmolekulák ki vannak téve a növekvő elektromos mező erőinek. A környezetben lévő véletlen orientációjú vízmolekulák ekkor a pólusoknak megfelelő irányban sorakoznak fel.

Ezután ők, saját magukat polarizálják és kifeszülnek a létrehozott elektromos mező által úgy, hogy a kovalens kötés meggyengül, majd kettéválik a molekula alkotóira (hidrogén és oxigén komponensekre).

A mérnöki tervezési paraméterek teoretikus alapelveken alapuló elektronikus áramkör determinálja a növekvő szintű elektromos és hullám energia bevitel szükségességét a rezonancia előállításához a rendszerben, ami által az üzemanyag gáz ami Hidrogénből, Oxigénből és más gázokból áll, termelődik.


1. Táblázat

Folyamat lépései:
Relatív sorrendi helyzete a víz molekulának, és/vagy hidrogénnek /oxigénnek/más atomoknak.

 1. (környezet helyzete) véletlenszerű
 2. A mező pólusok szerinti felsorakozás
 3. A molekula polarizáció
 4. Molekula megfeszülés
 5. Az atomok kiszabadulása a kovalens kötés széttörése által
 6. Gázok kibocsátása

A folyamatban a gázkibocsátás optimumánál az áramkör rezonanciában van. A víz a cellák között ki van téve egy pulzáló elektromos mezőnek, melyet az áramkör gerjeszt, ami által a vízmolekulák megfeszülnek, melyet a kapacitás lemezei közötti poláris elektromos mező erői okoznak.

Az alkalmazott poláris pulzáló frekvencia olyan hogy a lüktető elektromos mező előidézi a rezonanciát a molekulákban. Egy un. Kaszkád effektus játszódik le a molekula belsejében, ami megemeli az energia szintet kaszkád, növekményes lépésekben.

Hidrogén és oxigén gázok képződnek a vízben, amikor a rezonáló energia túllépi a vízmolekula kovalens kötési energiáját. Egy preferált konstrukció anyagválasztásánál a kapacitások fegyverzeteit (lemezeit) rozsdamentes acélból célszerű készíteni, mert ezek érzéketlenek kémiailag a vízzel, hidrogénnel vagy oxigénnel (illetve a csapvízben található klór miatt létrejövő sósavval szemben).

Az áramkörben a “víz kapacitás” lemezeinek egy olyan elektromosan vezető anyag használható, melyre nincs káros hatással a folyékony környezet.

A gázképződés a működési paraméterek gyengítésével vezérelhető. Így, ha a rezonancia frekvencia meghatározásra került, változtatva a betáplált feszültséget a “vízkondenzátorban” a képződő gáz mennyisége is változni fog.

Változtatva az impulzus alakot és/vagy az amplitúdót, az impulzussorozatok hosszát az impulzus generátornál, a gázképződés is változni fog. A mezőfrekvencia csillapítása, a jel/szünet arány megváltoztatása szintén hatással van a gázképződésre.

A teljes berendezés így magában foglal egy elektromos áramkört, melyben a vízkapacitás ismert dielektromos tulajdonsága az egyik elemi rész. Az üzemanyag gáz vízből történő kinyerése a víz molekula szétválasztása révén történik. A vízmolekulák atomi komponensire hasadnak (hidrogén, oxigén) egy feszültség stimuláló folyamat révén.

A fizikai jelenséghez kapcsolódó folyamatot az első táblázat írja le, a találmány elméleti alapja figyelembe veszi a molekulák, gázok és ionok egyéni helyzetét, melyek a folyékony vízből származnak. A feszültség stimuláció előtt a vízmolekulák véletlenszerűen oszlanak el a vizet tároló tartályban.

Amikor a feszültség impulzus (melyet a táblázat 3B-től 3F-ig mutat) betáplálásra kerül a kapacitás lemezeire, egy lineárisan növekvő feszültség potenciált indukál a molekulák belsejében, ami olyan, mint egy töltődési hatás.

A parányi elektromos mező a víz belsejében a táblázat 3A-3F. szerinti lépések szerint növekszik alacsony állapottól a magas energia állapotig.

A növekvő feszültség potenciál mindig pozitív irányban kapcsolódik a negatív föld potenciálhoz az összes impulzus alatt. A lemezeken lévő feszültség polaritás az amely létrehozza a konstans elektromos mezőt, habár a feszültség töltődés növekszik. A pozitív és negatív feszültség “zónák” így egyidejűleg képződnek a kondenzátor lemezei között lévő elektromos mezőben.

A folyamat első szakasza az egyes táblázatban található, mivel a víz molekula természeténél fogva ellentétes elektromos mezőket mutat a relatív poláris konfigurációjában ( 2 hidrogén atom viszonylag pozitívabb a negatívabb elektromosan töltött oxigén atomnál), a feszültség impulzus orientációt okoz a véletlenszerűen helyezkedő vízmolekulák között, és folyékony állapotban befordulnak a betáplált elektromos mező pólusainak irányába.

Az említett vízmolekulák pozitívan töltött hidrogén atomjai vonzódnak a negatív feszültség mező felé; mialatt ezzel egyidejűleg a vízmolekulák negatívan töltött oxigén atomjai a pozitív elektromos mező irányába vonzódnak.

Még egy csekély potenciál különbség is vízmolekula orientációt és sorba rendeződést idéz elő a kapacitás lemezek között, a lüktetés okozza azt, hogy a feszültség mező intenzitás növekedése a 3B ábra szerint történik. Ahogy a további molekularendeződés megtörténik, a molekulamozgás megakadályozódik.

Mivel a molekulák pozitívan töltött hidrogén atomjai ellentétes irányban vonzódnak a negatívan töltött oxigén atomokhoz képest, egy poláris rendeződés vagy eloszlás történik a molekulák között az említett feszültség zónák között, mint ahogy azt a 3B. ábra szemlélteti. Amint az atomok energia szintje növekvő rezonáló impulzusok hatása alá kerül, a nyugvó vízmolekulák kinyújtottakká vállnak mint azt a 3C és 3D ábrák szemléltetnek. Az elektromosan töltött atommag és elektronok vonzódnak az ellentétesen töltött egyensúlyi vízmolekulák felé.

 

Amint a vízmolekula tovább is kivan téve egy növekvő elektromos potenciál különbséget eredményező kondenzátortöltődési lépésnek, az atomokat vonzó elektromos mező ereje a molekulák belsejében a lemezek közötti üreghez szintén növekszik erősségében. Végül a kovalens kötés meggyengül, majd a molekula felbomlik. A negatív töltésű elektronok a pozitív töltésű Hidrogén felé vonzódnak, míg a negatív töltésű oxigén atomok taszítják azokat.

A vízkondenzátorban lejátszódó további “sub-atomic” tevékenység speciális értelmezéséhez ismert a természetes folyékony víz dielektromos állandója (78.54), 20 Celsius fokon, 1 atmoszféra nyomás mellett. [Handbook of Chemistry and Physics, 68th ed., CRC Press(Boca Raton, Florida (1987-88)), Section E-50. H20(water)].

Amikor az elektromosan vezető, de kémiailag a vízhez érzéketlen kondenzátor lemezek be lettek merítve a vízbe, egy kapacitás jön létre, mely rendelkezik a kapacitásokra jellemző kapacitanciával (Xc), mely függ a lemezek felszínének nagyságától, a lemezek közötti távolságtól, és a víz dielektromos állandójától.

Amikor a vízmolekulákat kiteszik korlátozott áramú feszültségnek, a víz felveszi az elektromos töltést. Az elektromos vonzás törvényei szerint a molekulák felsorakoznak a molekula polaritás és a kiváltó mező polaritása szerint. Ezt a kiváltó mezőt a kondenzátor lemezei hozzák létre, amikor a feszültséget ráhelyezzük.

Amikor a töltést ráhelyeztük a kapacitásra, a kapacitás elektromos töltése egyenlő az alkalmazott feszültség töltésével. A vízkondenzátorban, a víz dielektromos tulajdonsága ellenáll az áram áramkörbeni folyásának és a víz molekula magától az áramkör részévé válik ( mivel a víz molekula rendelkezik poláris mezővel a hidrogén és oxigén kovalens kötésben, és a belső dielektromos tulajdonság miatt, egy mikrokapacitás jön létre a lemezek által meghatározott kondenzátoron belül.)

Az első ábra az üzemanyag cella áramkört tartalmazza. A step-up tekercs egy konvencionális torrid magon képzett préselt ferromágneses anyag, hogy magától ne válhasson permanens mágnessé, olyan mint a védjegyzett "Ferramic 06# "Permag" amit a Simens ferrit katalógus leír CG-2000-002-121, (Cleveland, Ohio) No. F626-1205". A mag 1,5 inch (3,81cm) átmérőben és 0,25 ich (0,635cm) vastagságban. A primer tekercs 200 menettel (200 turns) 24-es méretű (24 gauges) réz drót, a szekunder tekercs 600 menettel 36-os méretű rézdrót.

Az 1.ábrán lévő áramkörben a dióda egy 1N1198 típusú mely úgy működik mint egy blokkoló dióda és egy elektromos kapcsoló, hogy az elektromos áramot csak egy irányba engedje. Így a kapacitásra soha nem kerülhet ellentétes polaritású impulzus.

A toroid primer tekercsre 50%-os kitöltési tényezőjű impulzusnak van kitéve. A torrodial tekercs biztosítja a feszültség feltranszformálását az impulzus generátorról, több mint ötször. Amint az első feltranszformált impulzus eléri az első induktivitást (amely 100 menetes 1 inch [2.54 cm]átmérőjű 24-es drót ), egy elektromágneses mező formálódik az induktivitás körül, a feszültség lekapcsol, amikor az impulzusnak vége, és a mező összeesik és produkál egy másik impulzust ugyanolyan polaritással. Másik pozitív impulzus formálódott ahol az 50% kitöltésű ciklus befejeződött. Így dupla impulzus frekvenciát produkált, habár az unipoláris impulzus sorozatban van egy rövid idő, mikor nincs impulzus.

Az így létrejövő elektromos impulzusokból az 1.-es ábra áramkörében a vízzel körül vett kapacitás lemezek elektromos töltést vesznek fel , úgy hogy növekvő mértékű töltődési jelenség történik a vízkondenzátorokon. A feszültség folyamatosan növekszik (kb. 1000 V-ig vagy még tovább) és a vízmolekulák kezdenek megfeszülni.

Az impulzus sorozat ezután kikapcsol; a feszültség a vízkapacitáson keresztül töltésmennyiségként jelenik meg a vízmolekulákon. Az impulzus sorozat újra ismétlődik.

Egy ideális kondenzátor teljesen szigetelő (nem vezeti az áramot), zéró (0) áram folyna rajta keresztül. Így egy idealizált kondenzátor áramkörnél, a vízkondenzátor áramkör esetében megakadályozza az áramkörön keresztüli elektronáramlást, egy olyan elektronáramlást, ami az ellenállás elemen történve felmelegedést idéz elő.

Azonban a villamos veszteség a vízben meg fog történni, mivel valamennyi maradékvezetés és ionszennyezés található a vízben. Így a vízkapacitás számára előnyösebb a kémiailag ellenálló anyag.

Az elkülönített vízfürdőben a vízmolekulák felveszik a töltést és a töltődés növekszik. A tárgyalt folyamat a vízmolekulákban kikapcsolja, valamint megszakítja azt a szubatomos erőt (elektromos és elektromágneses), amely a hidrogén és az oxigén atomokat összeköti a molekulákban.

Mivel az elektron csak egy bizonyos elektron héjat foglalhat el, a kapacitásra táplált feszültség hatással lesz a kovalens kötésben lévő elektromos erőkre. Így a lemezekre juttatott töltés következtében a kialakuló elektromos erők nagyobbak lesznek a kovalens kötés erőinél, és a víz molekulák el kezdenek megfeszülni. Amikor ez megtörténik, ezzel egyidejűleg az elektron pályák is módosulnak.

A folyamatban a vízfürdőből elektronok lesznek kivonva. Az elektronok nem emésztődnek fel és még csak nem is kerülnek betáplálásra az áramkör által a vízfürdőbe, mint ahogyan az a hagyományos elektrolízis folyamatnál megtörténik.

A hidrogén atomok hiányzó elektronjai semlegesítődnek, és az atomok felszabadulnak a vízből. Az ionokat és a elektronokat vonzzák az ellentétes polaritású feszültség zónák, melyek a kapacitás lemezek között jönnek létre.

Az elektronokat azelőtt szétosztják az atomok a víz kovalens kötésében, hogy a semleges elemi gázok kiszabadulnának.

A folyamatban a villamos rezonancia elérhet minden feszültség potenciál szintet. A teljes áramkört jellemzi a “rezonáns töltés fojtó” áramkör, amely egy a kapacitással sorba kötött induktivitás.

Így egy rezonáns töltés fojtó induktivitás van a kapacitás minden oldalán. Az áramkörben a dióda mint kapcsoló működik közre, hogy lehetővé tegye az induktorban a képződő mágneses mező összeesését., így duplázva az impulzus frekvenciát, és megvédve a vízkondenzátort a kisüléstől. Ily módon egy folyamatos feszültség képződik a kondenzátor lemezei között a vízfürdőben, és a kapacitáson sincs kisülés. A vízmolekulák pedig folyamatosan ki vannak téve a töltési mezőnek egészen addig, míg a kovalens-kötés felbomlása meg nem történik.

A kapacitancia (the capacitance) függ a víz dielektromos tulajdonságától, és a vízkondenzátor lemezinek kialakításától (méret, távolság).

 


Példa 1

Az 1-es ábrán ábrázolt áramkör esetében két 4 inch hosszú (4*2,54cm=10,16 cm) koncentrikus hengerből áll a vízfürdőben lévő vízkondenzátor. A külső henger 0,75 inch külsőátmérőjű (1,905cm), míg a belső henger 0,5 inch (1,27cm) külső átmérőjű.

A belső henger külső átmérője és a külső henger belső átmérője közötti távolság 0,0625 inch (1,5mm).

Rezonancia jött létre 26 V-os primer oldali impulzusokkal a toroidnál 0Khz-nél (???), és a vízmolekulák különváltak elemi hidrogénné, oxigénné és a víz alapú üzemanyagcellából gázképződés kíséretében távoztak.

 

 

A rezonancia bármely áramkörben elérhető, az impulzus frekvencia beállításával, az áram folyás minimalizálásával, a feszültség maximalizálásával. A rezonancia frekvencia számítás egy általános áramkörnél determinálva van az ismert értékektől. Különböző üregek különböző rezonancia frekvenciát állítanak elő, mely függ a víz dielektromos paraméterétől, lemezek méretétől, konfigurációtól és a távolságtól, az áramkör induktivitásától. Az üzemanyag gáz képződésének irányítását determinálja az impulzussorozatok közötti idő, az impulzus amplitúdó, és a kapacitás-lemezek mérete, konfigurációja, és más áramköri elemek megfelelő beállítása.

Az alkalmazott feszültség meghatározza a molekulák atomi komponensekre történő felbomlási-sebességét.

A folyamat és a berendezés nyilvánvaló lehet azoknak, akik a tudományban jártasak


Melyek a követelmények:

 1. A Hidrogén-oxigén gázkeverék vízből történő kinyerésének módszere tartalmazza:
  1. Egy kapacitást, melynek fegyverzetei között víz, mint dielektrikum található, a rezonáns töltés fojtó áramkörben, ami tartalmaz egy induktivitást sorba kötve a kapacitással.
  2. A tárgyalt kapacitás alanya egy pulzáló unipoláris villamos töltődésnek, ahol nincs megengedve, hogy a polaritás megváltozzon a föld polaritáshoz képest, ami révén a vízmolekulák belsejében is kondenzátor épül fel.
  3. A víz az említett kapacitásban pulzáló elektromos mezőnek van kitéve, melynek eredményeképpen a pulzáló elektromos mező indukálja a rezonanciát a molekulák belsejében.
  4. Folytatva a pulzáló feszültség töltést a kondenzátorban, miután a rezonancia megtörténik, az energia szint a molekulák belsejében kaszkád növekményes lépések szerint nő az impulzusok száma szerint.
  5. Fenntartva az említett kondenzátor pulzáló feszültség töltését, a kovalens kötés a hidrogén és oxigén atomok között meggyengül a vízmolekulákban, és amint az elektromos mező ereje meghaladja a vízmolekulákon belüli kötési erőt, a hidrogén és oxigén atomok kiszabadulnak a molekulákból elemi gázokként.
 2. A további lépésekben az említett felszabaduló gázokat eltüzeljük, mint üzemanyag gázmixtúrát.

*** END OF PATENT TEXT ***

(A szabadalom szövegének vége)

 


 

Megjegyzés:

1N1198 Dióda, melyekkel ekvivalens egy NTE 5995 vagy egy ECG5994. Ez egy 40A-es 600 PIV-és dióda ( 40 Amperes dióda túlzásnak tűnik, valószínű, hogy ennél kisebb is elegendő).

A “T304” rozsdamentes acél csak egy közönséges rozsdamentes cső típusa, ami kapható, de bármilyen más rozsdamentes nemes acél ugyanolyan jó.

A külső cső kiszámítva legyen ¾” 16 gauge (0,060 “wall”) [ ¾ colos 16-os méeretű (0,15cm “fal”)] cső (egy általános méret) 4 inch hosszúságra levágva.

A belső cső ½” 18 gauge (0,049 “wall”), [ ½ colos 18-as méretű (0,124 cm “fal”)] ez egy általános méretű cső, azonban a pontos méretet nem tartalmazza a szabadalom leírása, de ez a méret megfelelő lesz. Ezt is 4inch hosszúságnál kell elvágni.

A rozsdamentes acél lemezek forrasztásánál ÓLOMMENTES FORRASZTÓSZERT HASZNÁLJ! ( Tiszta ivóvízként térhessen vissza, hiszen lehet, hogy te, vagy valaki más egy napon majd inni akar belőle.)

Valamilyen módszerre szükséged lesz, hogy a két csövet elszeparáld egymástól. Erre tökéletesen alkalmasak lehetnek a kis méretű műanyagok. Ezek nem tudják meggátolni a víz, csövekbe történő be- és kiáramlását.

Nem volt ábrázolva az sem, hogy a cső belsejében tele van-e vízzel, vagy sem. A feltevés itt az, hogy tele van, bár ez nincs hatással a berendezés egészére nézve.

Az impulzus frekvencia nem lett megadva, de a tekercs és a transzformátor alapján becsülve nem haladja meg az 50MHz-et. Ezt nem kell készpénznek venni, ez csak egy durva becslés. (megjegyzés: szerintem 100kHz alatt kell lennie *** Tuvok***)

Az áramkör ami ezt a frekvenciát előállítja, nincs ábrázolva, csak üres dobozok jelképezik az ábrán. Itt az idő, hogy elővedd a szkópodat és megpróbálj dolgokat !

Ha egy kis pénzhez akarsz jutni, akkor csinálj valami hasznosat ami működik, és az emberek tudják hasznosítani azt a mindennapi életükben, aztán add el!

 

Ha van valamilyen információd, vagy észrevételed a témával kapcsolatban, ne tartsd magadban, tedd azt közkinccsé.

Köszönet a figyelmedért, érdeklődésedért és támogatásodért.

TUVOK - 2002. December 30.

 


If you have comments or other information relating to such topics as this paper covers, please upload to KeelyNet or send to the Vangard Sciences address as listed on the first page. Thank you for your consideration, interest and support. Jerry W. Decker.........Ron Barker...........Chuck Henderson Vangard Sciences/KeelyNet

If we can be of service, you may contact Jerry at (214) 324-8741 or Ron at (214) 242-9346

 


További kiegészítések:

Laza küldte (2003.07.10):
Meg kell jegyeznem, a Meyer féle leírásban szerepel egykét hiba. Azt hiszem az eredetiben is! pl. A víz dielektromos állandóját kb. 80-nak szokták emíteni, ha jól emlékszem a desztillált vízé 78.5. Aztán a készülék nem a vízmolekulák rezonanciáján rezeg, mert az kb. 22GHz. Ez az a frekvencia, ahol a víz abszorbeálja a rádiófrekvenciás sugárzást. Egyébként ebben a tartományban nem is sugároznak, mert ebből következően óriási lenne a veszteség. Az a rezonancia amin a készülék rezeg, az szinte kizárólag a vízkondenzátor mechanikai méreteitől függ, és azokkal a méretekkel amit megad, kb 1KHz-re adódik. Amit lehetne 1,0 KHz-nek is írni, és ha lemarad az 1-es akkor csak 0KHz-lesz látható. Üdv. Laza

Tuvok (2003.07.09):
Felmerült az a kérdés, hogy mi a csuda az a 'Wire Gauge'. A "Standard Wire Gauge" egy angol szabvány szerinti
mértékegység, amely a drótok átmérőjére vonatkozik. Az átszámításhoz a következő oldalt javaslom:
http://home.clara.net/brianp/wire.html