Ügyvédek online időpont foglalása

Kérjük időpont foglalás előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót!

Név E mail cím: Telefonszám:
Dátum (melyik nap, hány órakor): Fogvatartott neve:

Megjegyzés:
TÁJÉKOZTATÓ
A FOGVATARTOTTAK VÉDELMÉT, ILLETVE KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX.19.) IRM rendelet 6. §-a értelmében, az intézet területére történő belépés rendje:

Hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személynek minősülnek:

4.§ g) a védő, valamint a fogva lévő sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt képviselője, továbbá a fogva lévő pótmagánvádló, illetve tanú érdekében eljáró ügyvéd;
m) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 114.§-a alapján kirendelt tolmács;
6.§(1) A 4.§ g) pontjában megjelölt személy a kirendelésről szóló határozat vagy meghatalmazás felmutatása mellett léphet be a bv. szerv területére. A belépést engedélyezni kell, ha a védő a meghatalmazásnak a fogvatartottal való aláíratása érdekében keresi fel az intézetet. A védő a meghatalmazásnak a Be. 47.§ (2) bekezdése szerinti benyújtásáig a fogvatartottal csak ellenőrzés mellett beszélhet. Ha a bíróság a Be. 135.§ (4) bekezdése alapján a védőt az eljárásból kizárta, az adott büntetőeljárásban nem engedélyezhető a kizárt védő bv. szerv területére történő belépése.
(2) A védő - a belépéskor történő bejelentés mellett - külön engedély nélkül is jogosult hangfelvevő készüléknek (kizárólag hangfelvételre alkalmas, pl.: diktafon) és az üggyel kapcsolatos iratok a bv. szerv területére, történő bevitelére.
(3) A védő a fogvatartottal a bv. szerv e célra kijelölt helyiségében beszélhet.

Képviselőkre vonatkozó szabályok:

A fogvatartott képviselője az intézetparancsnokkal előre írásban egyeztetett időpontban léphet be az intézet területére.
A képviseletre vonatkozó írásos meghatalmazást - az illetékes Bíróság általi elfogadást követően - az intézet területére történő belépéskor köteles felmutatni.
A fogvatartott képviselője a fogvatartottal az intézet e célra kijelölt ügyvédi beszélő helyiségében, ellenőrzés mellett beszélhet.
A fogvatartott képviselőjének beléptetését meg kell tagadni, ha a rendelkezési jogkör gyakorlója a fogvatartottal való kapcsolattartását korlátozta vagy kizárta, illetve akkor is, ha a magatartása, illetve a vele kapcsolatosan rendelkezésre álló adatok alapján arra lehet következtetni, hogy beléptetése esetén a bv. szerv biztonságát, rendjét veszélyeztetheti.
A fogvatartott képviselőjeként eljáró személyek intézetbe történő ki- és beléptetése során a védőkre vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.

"Ügyvédi beszélő" céljából az intézet területére hétköznaponként hivatali időben hétfőtől-csütörtökig 08.00- 15.30-ig, pénteken 08.00-13.00-ig van lehetőség belépni. Az ügyvédi beszélőt érkezési sorrendben tudjuk biztosítani. Előzetes írásos egyeztetés (kérelem), az intézet honlapján történő online bejelentkezés esetén az intézetparancsnok konkrét időpontra vonatkozó beszélőt engedélyezhet. Az intézet kijelölt területén kísérettel mozoghat.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben az intézetbe a meghatalmazás aláírása érdekében lépnek be, a személybejárati kapun szolgálatot teljesítő munkatársunknak ezt jelezzék. A meghatalmazás fogvatartottal történő aláírása után a meghatalmazást - másolat készítés céljából - minden esetben adják át a Bűnügyi-nyilvántartó iroda beosztottjainak.

A meghatalmazás bírósághoz, ügyészséghez, ill. nyomozó hatósághoz történő benyújtásáig csak ellenőrzés mellett érintkezhetnek a fogvatartottakkal!

Kérjük, hogy amennyiben a meghatalmazás hatósághoz történő benyújtása megtörtént, úgy a soron következő ügyvédi beszélőre hozzák magukkal a hatóságok által érkeztetett meghatalmazás, vagy a kirendelésről szóló határozat egy példányát, azt a beszélő megkezdése előtt - másolás céljából - adják át a bűnügyi nyilvántartó irodában dolgozó munkatársunknak. Csak ezt követően kerülhet sor az ellenőrzés nélküli beszélőre.

Az ügyvédi beszélő céljából történő belépés esetén minden belépéskor köteles a személybejárati kapun szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelőnek a meghatalmazást bemutatni!

A védő - a belépéskor történő bejelentés mellett - külön engedély nélkül is jogosult készüléket és az intézet területére behozni.

Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes
intézetparancsnok


T Á J É K O Z T A T Ó
a büntetés-végrehajtási szerv területére belépő személyek részére a be- és kiléptetés,
illetve a benntartózkodás szabályairól

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Ön, a büntetés-végrehajtási szerv területére kíván belépni. A be- és kiléptetésre, továbbá a bv. szerv területén történő mozgásra, a bv. szerv rendjére és biztonságára, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 14.§-ában továbbá a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendeletben meghatározott szigorú szabályok vonatkoznak.

Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, ismerje meg a bv. szerv rendjét azért, hogy a benntartózkodása idején ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, a tájékozatlanságból eredően ne kerüljön sor Önnel szemben rendszabályozó intézkedés megtételére.

 1. A bv. szerv területére belépni szándékozó személy a személyazonosságának és a belépés indokának a megállapítása céljából köteles magát igazolni, melyhez az alábbi okmányok fogadhatók el:

 2. Az intézet területére belépésre és onnan kilépésre jogosult:

  1. az intézet személyi állományának tagja;
  2. a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy;
  3. a fogvatartotthoz látogatási céllal érkező személy (érvényes látogatási engedély alapján);
  4. a bűnmegelőzési célú látogatás keretén belül az oktatási intézmények 18. életévüket betöltött tanulója, hallgatója, oktatója;
  5. az intézetparancsnok, a Kft. ügyvezető igazgatója által engedélyezett személy;
  6. a fogvatartott nem védőként eljáró jogi képviselője, törvényes képviselője, illetve meghatalmazás alapján eljáró egyéb képviselője - intézetparancsnokkal előre írásban egyeztetett időpontban - (a továbbiakban: fogvatartott képviselője);
  7. a bv. szervhez szakmai látogatás céljából érkező külföldi állampolgár belépését az országos parancsnok engedélyezi.

  Az intézet területére belépő személy személyazonosságának és a belépés indokának megállapítása céljából köteles magát igazolni, annak rendjére és biztonságára vonatkozó előírásokat betartani! Az előzőek hiányában az érintett személy beléptetését, illetve az objektum területén való további tartózkodását megtagadjuk, indokolt esetben az intézetből eltávolítjuk.

 3. Az intézet területére belépő személy személyazonosságának és a belépés indokának megállapítására az alábbi okmányokat fogadjuk el:

  1. bűnmegelőzési célú látogatás keretén belül az oktatási intézmények 18. életévüket betöltött tanulójától, hallgatójától, oktatójától, valamint a bv. szerv vezetője által belépésre engedélyezett személyektől (pl.: kutatási munkát végzők, sajtó munkatársai, kulturális rendezvény előadói, írók, művészek, neves sportolók, stb.);a "személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány"-t;
  2. A fogvatartotthoz látogatási céllal érkező személytől "látogatási engedély" a "személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány"-nyal együtt;
  3. A fogvatartott képviselőjétől, a fogvatartott által aláírt "Meghatalmazás" a "személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány"-nyal együtt;
  4. A büntetés-végrehajtási szervezet (továbbiakban: bv. szervezet) személyi állományába tartozóktól:
   • hivatásos állományba tartozótól: "Szolgálati igazolvány", illetve a rendszeresített szolgálati igazolvánnyal történő ellátásig kiadott "Állandó belépési engedély" a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány"- nyal együtt;
   • közalkalmazottól: "Szolgálati igazolvány", illetve a rendszeresített szolgálati igazolvánnyal történő ellátásig kiadott "Állandó belépési engedély" a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány"- nyal együtt;
   • munkavállalótól: "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" és/vagy "Állandó belépési engedély";
  5. Országgyűlési képviselőtől arcképes, "A Magyar Országgyűlés Képviselőjének Igazolványa";
  6. Polgármestertől, önkormányzati képviselőtől "Képviselői igazolvány" és "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány"
  7. Országgyűlési biztostól arcképes:
   • az "alapvető jogok biztosa", vagy
   • az "alapvető jogok biztosa helyettese" (a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó, valaminta Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes) igazolvány;
  8. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek munkatársaitól "Megbízó levél" az "Alapvető Jogok Biztosának Hivatala" feliratú igazolvánnyal együtt;
  9. A bírótól "Bírói igazolvány";
  10. A bíróságokkal és az Országos Bírói Tanács (OBT) Hivatalával alkalmazotti jogviszonyban lévő személyektől "Igazságügyi alkalmazotti igazolvány";
  11. Az ügyésztől "Ügyészi igazolvány";
  12. Pártfogó felügyelőtől arcképes "Pártfogó felügyelő és jogi segítségnyújtó szolgálat" feliratú igazolvány a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" - nyal együtt;
  13. Közjegyzőtől és közjegyző helyettestől "Az eljárásban illetékességet igazoló okirat", arcképes "Közjegyzői, illetve Közjegyző helyettesi igazolvány" a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" - nyal együtt,
  14. Bírósági végrehajtótól, helyettes bírósági végrehajtótól "A végrehajtásról szóló bírósági végzés" arcképes "Bírósági végrehajtói igazolvány", a helyettes bírósági végrehajtótól "Helyettes bírósági végrehajtói igazolvány";
  15. A hatósági eljárást, nyomozati cselekményeket, illetve a fogvatartottak bv. intézetbe történő szállítását végző, futárszolgálatot teljesítő rendvédelmi szerv dolgozójától a szervezete által kiadott "Szolgálati igazolvány",
  16. Abv. szerv, illetve a bv. szervezet felett irányítási, felügyeleti jogot gyakorló szervek képviselőjétől:
   • A Belügy Minisztérium meghatározott vezetőitől "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány",
   • a Minisztérium ellenőrzésre jogosult munkatársai a kijelölt államtitkár által kiállított "Arcképes megbízólevél" a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" - nyal együtt,
   • Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, munkatársaitól "Szolgálati igazolvány", "Megbízólevél", kivételes esetekben "Nyíltparancs" a "Szolgálati igazolvány"-al együtt;
  17. Az ügyvédtől, az alkalmazott ügyvédtől és ügyvédjelölttől arcképes "Ügyvédi", "Alkalmazott ügyvéd", illetve "Ügyvédjelölt" feliratú igazolvány, a "Kirendelésről szóló határozattal vagy Meghatalmazás-sal" együtt;
  18. A nem magyar állampolgárságú fogvatartott tekintetében az állampolgársága szerinti diplomáciai és konzuli képviselőjétől arcképes "Konzuli igazolvány";
  19. A fogva tartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi szervezet megbízott (magyar vagy külföldi) képviselőjétől magyar nyelvű "Igazolvány" vagy "Megbízólevél" a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" - nyal együtt;
  20. Az egyházak, továbbá a bv. szervvel együttműködő más szervezetek képviselőitől a bv. által a tevékenység gyakorlására kiállított, vagy általa aláírt "Belépési engedély" (egyedi igazolvány), a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" - nyal együtt;
  21. Abv. szerv ellátásával és a fogvatartottak foglalkoztatásával (munkáltatásával), valamint anyanyelvük szabad használatával összefüggésben tevékenységet folytató személytől a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány";
  22. Büntető eljárásban résztvevő szakértőtől "Szakértői Igazolvány", a bíróság vagy ügyészség által kiállított "Kirendelő határozat" a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" - nyal együtt,
  23. A védővel együtt belépő tolmácstól - akit a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 114. §-a alapján a bíróság vagy az ügyészség kirendel, vagy a védő kezdeményezésére a rendelkezési jog gyakorlója a tolmácsként való közreműködését engedélyezi - a "Kirendelő határozat", vagy "Megbízólevél" a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány" - nyal együtt;
  24. A személyi állomány és a fogvatartottak sürgősségi vagy egyéb egészségügyi ellátásában szükségszerűen vagy engedéllyel résztvevő személytől (pl. mentősök, orvos), a "Személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány";
  25. Abv. intézetben fogvatartott katona állományilletékes parancsnokától vagy annak megbízottjától "Szolgálati igazolvány".

  A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személytől adategyeztetés végett, a feladata ellátására feljogosító igazolvány mellett a személyazonosító igazolvány is kérhető!

 4. Az intézet területére TILOS bevinni az alábbi tárgyakat vagy eszközöket:


  Külön intézetparancsnoki engedéllyel az intézet területére behozható:

  Aki a be nem vihető tárgyait felhívás ellenére sem helyezi el a kijelölt tárolóhelyen, az intézet területére nem léphet be.

 5. Fenti eszközöket a belépni szándékozó személy önként, vagy a beléptetést végrehajtó személyi állomány tagjának felszólítására köteles a megőrzésre kijelölt tárolóban saját kezűleg elzárni.
  Minden lőfegyverrel érkező személy köteles fegyverét a kapuknál az erre a célra kialakított tároló szekrényben elhelyezni. Lőfegyver tárolás céljából a tárolóhelyet nem vehetik igénybe a fogvatartottak látogatására érkezők, ill. az étkezés, ételelvitel céljából belépő polgári személyek.

 6. A vonatkozó jogszabályok értelmében a bv. szerv területére belépő személy ruházata, csomagja, szemrevételezéssel és technikai eszközzel (kapukeretes és kézi fémkeresővel, csomagvizsgáló berendezéssel), szolgálati kutya igénybevételével ellenőrizhető.
  A belépő személy önként tegye lehetővé, hogy táskája, illetve csomagja tartalmát csomagvizsgáló berendezéssel és szemrevételezéssel megvizsgálhassuk. Tételes átvizsgálást csak gyanú esetén végzünk.
  Ahol kapukeretes fémkereső és/vagy csomagvizsgáló röntgen berendezés van rendszerbe állítva, a be - és kiléptetésnél minden személy köteles azokon áthaladni/ a csomagokat, táskákat a készülékbe betenni, azt megelőzően zsebeit kiüríteni.
  Indokolt esetben a belépő személy (az intézet állományába tartozó személy által) átvizsgálható, kézi fémkereső alkalmazásával ellenőrizhető. A ruházat közvetlen átvizsgálása során kivételesen indokolt esetben Ön a felöltő, a zakó vagy női kabát és lábbeli levételére kötelezhető.
  Amennyiben Ön "szívritmus mesterséges fenntartására szolgáló készüléket" visel és azt hivatalos irattal igazolni tudja, arról a beléptetést végző személyt a személyazonosság megállapításakor szíveskedjen tájékoztatni!
  Az átvizsgálás nem történhet megalázó és szeméremsértő módon!
  Egyházi személyek megszentelt tárgyait tartalmazó táskát, csomagot szemrevételezéssel ellenőrizzük.

 7. A bv. szerv területére láthatóan ittas, vagy bódult állapotban lévő személy nem léphet be. Amennyiben a beléptetés során arra utaló jelet tapasztal a személyi állomány tagja, az alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére, arra alkalmas eszközt (alkoholtesztert) alkalmaz.

 8. Abban az esetben, ha a belépni szándékozó személy a fentiekben foglalt intézkedéseknek nem tesz eleget, a beléptetést megtagadjuk, a bv. szerv területének elhagyására szólítjuk fel. Ellenállása esetén, akár rendőri intézkedés útján is eltávolítjuk.

 9. Amennyiben a beléptetést követően olyan magatartást tanúsít, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát megsérti, a tevékenységet azonnal beszüntetjük, a bv. szerv területéről történő eltávolítása érdekében Önnel szemben a 8. pontban leírtak szerint járunk el, illetve indokolt esetben jogszabályi felhatalmazás alapján kényszerítő eszközt alkalmazhatunk.

 10. A bv. szerv a belépés jogcímére utaló jelzést (kitűző kártyát) biztosít, Ön azt a meghatározott módon, a felsőruházaton köteles viselni. A benntartózkodás ideje alatt kizárólag a kitűző kártyán meghatározott területen, helyiségben tartózkodhat.

 11. Ha a beléptetése során alkalmazott intézkedéseink valamelyikét sérelmesnek tartja, joga van az intézkedéssel kapcsolatosan panaszt tenni a bv. szerv vezetőjénél, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokánál, a büntetés-végrehajtás felügyeletét ellátó miniszternél, illetve az alapvető jogok biztosánál.

 12. Belépés, és az intézet területén való mozgás szabályai:

  1. Az intézet területére mobiltelefont behozhatnak és maguknál tarthatnak a bv. irányító, felügyeleti szervétől érkezők, a bv. szervek vezetői, a fegyveres és rendvédelmi szervezetek vezetői, valamint az egészségügyi szolgálatok /mentők, orvosok/ tagjai, továbbá azok, akiknek azt a parancsnok esetileg engedélyezi, ill. arról névre szóló írásos engedélyt ad. Fényképezőgép, ill. hang és képfelvevő készülék bevitele csak külön parancsnoki engedély alapján történhet!
  2. A fogvatartottak elhelyezési körletére, munkáltatási területére belépő személyek az oda be nem vihető tárgyaikat (igazolvány, 500 Ft feletti készpénz, ékszer, stb.) kötelesek előzőleg biztonságos helyen elhelyezni (pl. az öltözőszekrényükben) a személybejárati kapu előterében kialakított zárható szekrényben.
  3. Fogvatartott hozzátartozója a fogvatartott részére csütörtökön (munkanap) 08.00-12.00-ig hozhat be TV készüléket.
  4. Az étkezés céljából bejáró polgári személyek csak a személybejárati kapu és az étkezde közötti útvonalon mozoghatnak.

 13. Tájékoztatjuk, hogy az intézet teljes területe és külső környezete képrögzítésre alkalmas biztonsági kamerával megfigyelt.

  Dr. Füzesi Viktor bv. ezredes
  intézetparancsnok